Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2465/QĐ-UBND 2017 đơn giản hóa thủ tục hành chính tôn giáo công viên chức Thanh Hóa

Số hiệu: 2465/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Lê Thị Thìn
Ngày ban hành: 12/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2465/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 12 tháng 07 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TÔN GIÁO; CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA UBND TỈNH THANH HÓA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính:

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn đánh giá tác động của thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 347/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 320/TTr-SNV ngày 03/7/2017 và Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 797/STP-KSTTHC ngày 16/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua phương án đơn giản hóa 02 thủ tục hành chính lĩnh vực tôn giáo; công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý nhà nước của UBND tỉnh Thanh Hóa (có Phương án kèm theo).

Điều 2. Giao Sở Nội vụ dự thảo báo cáo kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính của UBND tỉnh, kèm phương án đơn gin hóa, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính đã được thông qua tại Quyết định này, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt gửi Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý ngành, lĩnh vực.

Điều 3. Sở Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tư pháp: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4 Quyết định;
- Th tướng Chính phủ (đ b/c);
- Cục Kiểm soát TTHC - VP Chính phủ (đ
ể b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- L
ưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Thìn

 

PHƯƠNG ÁN

ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC TÔN GIÁO; CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA UBND TỈNH THANH HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2465/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa)

1. Thủ tục: Đăng ký thuyên chuyển nơi hot động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành.

1.1. Nội dung đơn giản hóa:

- B thành phần hồ : Văn bản của tổ chức tôn giáo về việc thuyên chuyn.

+ Lý do: Việc quy định phải nộp Văn bản của tổ chức tôn giáo về việc thuyên chuynlà không cần thiết, vì trong Văn bản đăng ký đã thhiện các nội dung cn thiết của việc thuyên chuyn.

1.2. Kiến nghị thực thi:

a) Sửa đổi khoản 1 Điều 23 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính ph, cụ thể bnội dung: “Văn bản của tổ chức tôn giáo về việc thuyên chuyn.

b) Sa đi Mu B20 tại Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ, cụ thể bỏ nội dung: “Văn bản của tổ chức tôn giáo về việc thuyên chuyểntrong Biểu mẫu.

1.3. Li ích phương án đơn giản hóa:

+ Chi phí tuân thủ TTHC trước khi đơn giản hóa: 59.600.000 đồng/năm.

+ Chi phí tuân thủ TTHC sau khi đơn giản hóa: 49.300.000 đồng/năm.

+ Tng chi phí tiết kiệm: 10.300.000 đồng/năm.

- Tlệ ct gim sau đơn giản hóa: 17,28%.

2. Thủ tục đăng ký dự thi nâng ngạch

2.1. Nội dung đơn giản hóa:

- Bỏ thành phần hồ sơ: Giy chng nhận sức khỏe.

+ Lý do: Thực tế cho thấy việc khám sức khỏe chỉ là hình thức, nhằm đối phó, khám để có giấy chng nhận sức khỏe đủ điều kiện. Do vậy, chỉ cần yêu cầu người đăng ký dự thi nâng ngạch viết Giấy cam kết bảo đm sức khỏe.

2.2. Kiến nghị thc thi:

Sa đi Điều 16 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyn dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP như sau:

"Điều 16. Hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch công chức

1. Hồ sơ đăng ký dự thi nâng ngạch công chc bao gồm:

a) Bản yếu lý lịch của công chức theo mẫu s 2c, xác nhận của cơ quan sử dụng công chức;

b) Ban nhận xét, đánh giá công chức của người đng đầu cơ quan sử dụng công chức theo các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 29 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP;

c) Bản sao các văn bn, chng chỉ theo yêu cầu của ngạch đăng ký dự thi được cơ quan có thẩm quyền chng thực;

d) Giấy cam kết đm bo sức khỏe;

đ) Các yêu cầu khác theo quy định của tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chc dự thi.

23. Li ích phương án đơn giản hóa:

+ Chi phí tuân thủ TTHC trước khi đơn giản hóa: 93.480.000 đng/năm.

+ Chi phí tuân thủ TTHC sau khi đơn giản hóa: 71.340.000 đồng/năm.

+ Tổng chi phí tiết kiệm: 22.140.000 đng/năm.

- Tlệ ct gim sau đơn giản hóa: 23,68%./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2465/QĐ-UBND ngày 12/07/2017 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực tôn giáo; công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý nhà nước do tỉnh Thanh Hóa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


636

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.224.102