Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 246/1999/QĐ-UB về quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em và Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bình Phước

Số hiệu: 246/1999/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Nguyễn Tấn Hưng
Ngày ban hành: 11/11/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 246/1999/QĐ-UB

Bình Phước, ngày 11 tháng 11 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM BẢO VỆ SỨC KHỎE BÀ MẸ TRẺ EM VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH TỈNH BÌNH PHƯỚC.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/06/1994;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/1998/TTLT-BYT-BTCCBCP ngày 27/6/1998: Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 01/1998/NĐ-CP ngày 03/01/1998 của Chính phủ quy định về hệ thống tổ chức y tế địa phương;

Căn cứ Quyết định số 2792/1999/QĐ-BYT ngày 16/09/1999 của Bộ Y tế “v/v ban hành văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Trung tâm BVSKBMTE & KHHGĐ”.

Căn cứ Quyết định số 58/QĐ-UB ngày 06/01/1997 của UBND Tỉnh v/v thành lập các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, ban, ngành của Tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế và Trưởng ban Tổ chức chính quyền Tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay ban hành kèm theo Quyết này “Bản quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em và Kế hoạch hóa gia đình Tỉnh Bình Phước”.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với nội dung quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3: Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Trưởng ban Tổ chức chính quyền Tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Trung tâm BVSKBMTE & KHHGĐ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Hưng

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM BẢO VỆ SỨC KHỎE BÀ MẸ TRẺ EM VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH TỈNH BÌNH PHƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định Số 246/1999/QĐ-UB ngày 11-11-1999 của UBND Tỉnh Bình Phước).

Chương I

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

Điều 1: Trung tâm Bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em và Kế hoạch hóa gia đình Tỉnh Bình Phước là đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc Sở Y tế, Trung tâm BVSKBMTE & KHHGĐ Tỉnh chịu sự quản lý, chỉ đạo toàn diện của Sở Y tế, đồng thời chịu sự chỉ đạo và hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các Vụ, Viện chuyên ngành thuộc Bộ Y tế.

Trung tâm BVSKBMTE & KHHGĐ Tỉnh có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng, được dự toán kinh phí để hoạt động và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định.

Điều 2: Trung tâm BVSKBMTE & KHHGĐ Tỉnh có chức năng tham mưu, chỉ đạo quản lý và thực hiện công tác BVSKBMTE & KHHGĐ trên địa bàn Tỉnh.

Chương II

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 3: Trung tâm BVSKBMTE & KHHGĐ có những nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

1. Xây dựng công tác BVSKBMTE & KHHGĐ của Tỉnh và tổ chức triển khai thực hiện sau khi được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Chỉ đạo và giám sát các mặt hoạt động thuộc lĩnh vực BVSKBMTE & KHHGĐ trên địa bàn Tỉnh.

3. Đánh giá thực trạng tình hình sức khỏe BMTE và dịch vụ KHHGĐ, tổng hợp báo cáo định kỳ và đột xuất lên cấp trên theo quy định.

4. Tham mưu cho Sở Y tế và các cơ quan chức năng của Tỉnh về thực hiện các chính sách liên quan đến lĩnh vực BVSKBMTE & KHHGĐ.

5. Là đơn vị y tế tuyến Tỉnh về công tác BVSKBMTE & KHHGĐ, tổ chức thực hiện mẫu mực các quy định về chuyên môn, kỹ thuật của Bộ Y tế.

6. Quản lý và chỉ đạo chuyên môn, kỹ thuật đối với mục tiêu phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em trên địa bàn Tỉnh.

7. Phối hợp vớ Trường Y tế Tỉnh để tổ chức đào tạo lại về chuyên môn, kỹ thuật và quản lý về công tác BVSKBMTE & KHHGĐ cho cán bộ chuyên khoa và các cán bộ khác trên địa bàn.

8. Tham gia và thực hiện công tác nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực BVSKBMTE & KHHGĐ.

9. Phối hợp thực hiện công tác thông tin, giáo dục truyền thông và tư vấn về BVSKBMTE & KHHGĐ. Hướng dẫn, bồi dưỡng và giám sát về công tác giáo dục và truyền thông, tư vấn trên địa bàn.

10. Quản lý và sử dụng có hiệu quả cao nguồn tài chính do Nhà nước cấp, đồng thời huy động các nguồn lực khác để phục vụ công tác BVSKBMTE & KHHGĐ.

11. Phối hợp với các cơ quan có liên quan trên địa bàn Tỉnh để thực hiện các công tác thuộc lĩnh vực BVSKBMTE & KHHGĐ.

12. Tham gia chương trình hợp tác quốc tế về lĩnh vực BVSKBMTE & KHHGĐ với các tổ chức và cá nhân nước ngoài theo đúng quy định của Nhà nước.

13. Quản lý tài sản, tài chính và cơ sở vật chất của cơ quan. Quản lý cán bộ, công chức và thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách của Nhà nước đối với cán bộ, công chức trong cơ quan.

Chương III

TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

Điều 4: Cơ cấu tổ chức của Trung tâm BVSKBMTE & KHHGĐ Tỉnh:

1. Trung tâm BVSKBMTE & KHHGĐ Tỉnh do 01 Giám đốc điều hành và có từ 01 đến 02 Phó Giám đốc giúp việc. Các chức vụ này do UBND Tỉnh bổ nhiệm.

2. Các bộ phận cấu thành gồm:

- Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị.

- Phòng Kế hoạch – Tài chính – Kế toán.

- Phòng Bảo vệ sức khỏe Bà mẹ - Kế hoạch hóa gia đình.

- Phòng Bảo vệ sức khỏe Trẻ em – phòng chống suy dinh dưỡng.

(Các phòng trên chia ra các tổ công tác như: Truyền thông, tư vấn chuyên môn, kỹ thuật, xét nghiệm, đào tạo, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến).

Mỗi phòng có 01 Trưởng phòng và có Phó Trưởng phòng. Chức vụ Trưởn phòng do Giám đốc Sở Y tế bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm. Chức vụ Phó trưởng phòng do Giám đốc Trung tâm bổ nhiệm.

3. Biên chế của Trung tâm BVSKBMTE & KHHGĐ Tỉnh thuộc biên chế sự nghiệp y tế, được UBND Tỉnh phân bổ hang năm.

Điều 5: Chế độ làm việc

1. Trung tâm BVSKBMTE & KHHGĐ làm việc theo chế độ thủ trưởng, Giám đốc Trung tâm là người quyết định mọi vấn đề thuộc phạm vi, chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm và là người chịu trách nhiệm cao nhất trước Sở Y tế về toàn bộ hoạt động của Trung tâm. Phó Giám đốc giúp việc cho Giám đốc, được Giám đốc phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác, Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc đồng thời cùng Giám đốc liên đới chịu trách nhiệm trước cấp trên về phần việc được phân công phụ trách.

2. Bảo đảm chế độ họp giao ban hàng tuần hoặc đột xuất để triển khai nhiệm vụ được giao. Thực hiện báo cáo thống kê theo định kỳ và yêu cầu đột xuất của Sở Y tế và Bộ Y tế.

3. Xây dựng mối quan hệ phối hợp với các đơn vị thuộc Sở Y tế và các cơ quan có liên quan trong Tỉnh để thực hịện tốt công tác thuộc lĩnh vực BVSKBMTE & KHHGĐ đồng thời chỉ đạo và hỗ trợ về chuyên môn, kỹ thuật thuộc lĩnh vực BVSKBMTE & KHHGĐ đối với các cơ sở y tế trên địa bàn.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 6: Bản quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Việc sửa đổi, bổ sung Bản quy chế này do Giám đốc Sở Y tế và Trưởng ban Tổ chức Chính quyền Tỉnh đề nghị UBND Tỉnh xem xét quyết định.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 246/1999/QĐ-UB về quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em và Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Bình Phước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.273

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.3.146