Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2459/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý xây dựng công trình (Hoạt động xây dựng) và kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền tiếp nhận giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre

Số hiệu: 2459/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Cao Văn Trọng
Ngày ban hành: 30/09/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2459/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 30 tháng 9 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT 12 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH (HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG) VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 2230/TTr-SXD ngày 28 tháng 9 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung 12 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý xây dựng công trình (Hoạt động xây dựng) và kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Xây dựng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và sửa đổi 12 quy trình nội bộ (số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 24 và 25) tại Quyết định số 2244/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Giao Sở Xây dựng chịu trách nhiệm:

1. Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công triển khai thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo quy trình nội bộ đã được sửa đổi tại Quyết định này.

2. Trên cơ sở nội dung các quy trình nội bộ sửa đổi tại Quyết định này, chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông sửa đổi quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại Phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Xây dựng;
- Cục KSTTHC - VPCP;
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Các PCVP.UBND tỉnh;
- Sở Xây dựng, Sở TT&TT;
- Phòng KSTT, TTPVHCC tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Cao Văn Trọng

 

DANH MỤC

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT 12 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ XÂY DỰNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2459/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Số TT

Tên TTHC

Quyết định công bố danh mục TTHC

Quy trình số

I. Lĩnh vực: Quản lý xây dựng công trình (hoạt động xây dựng)

1

Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III.

Quyết định số 2378/QĐ-UBND ngày 24/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh

01

2

Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III.

02

3

Điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III (về lĩnh vực hoạt động và hạng).

03

4

Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III của cá nhân nước ngoài.

04

5

Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III

05

6

Cấp nâng hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, III.

06

7

Điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, III.

07

8

Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, III (đối với trường hợp thu hồi quy định tại điểm b, c, d Khoản 2, Điều 44a Nghị định số 100/2018/NĐ-CP .

08

9

Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, III (trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng, hết hạn).

09

10

Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, III do lỗi của cơ quan cấp.

10

II. Lĩnh vực: Kinh doanh bất động sản

24

Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản

Quyết định số 2378/QĐ-UBND ngày 24/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh

24

25

Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản: Do bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng; do hết hạn (hoặc gần hết hạn)

25

 

Quy trình số 01

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: “CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG HẠNG II, III”

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2459/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Hướng dẫn Doanh nghiệp khai báo đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ và nộp các giấy tờ cần thiết. Lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Phân công chuyên viên thụ lý hồ sơ

Trưởng phòng KT&VLXD

0,5 ngày làm việc

Bước 3

- Nếu hồ sơ đạt thì tiếp tục thực hiện tổng hợp và đề xuất.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ soạn văn bản bổ sung hồ sơ.

- Tổ chức họp hội đồng để đánh giá tổ chức đủ điều kiện năng lực được cấp chứng chỉ năng lực.

- Tổng hợp kết quả và dự thảo quyết định cấp chứng chỉ.

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

10,5 ngày làm việc

Bước 4

Trưởng phòng xem xét trình lãnh đạo sở ký phê duyệt.

Lãnh đạo phòng KT &VLXD

01 ngày làm việc

Bước 5

Ký Quyết định cấp chứng chỉ

Lãnh đạo Sở Xây dựng

02 ngày làm việc

Bước 6

Vào sổ văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công, đồng thời chuyển phòng chuyên môn lưu hồ sơ.

Văn thư Sở Xây dựng

01 ngày làm việc

Bước 7

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan, đơn vị về kết quả giải quyết TTHC; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Tổng cộng: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

Quy trình số 02

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: “CẤP LẠI CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG HẠNG II, III”

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2459/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Hướng dẫn Doanh nghiệp khai báo đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ và nộp các giấy tờ cần thiết. Lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Phân công chuyên viên thụ lý hồ sơ

Trưởng phòng KT&VLXD

0,5 ngày làm việc

Bước 3

- Nếu hồ sơ đạt thì tiếp tục thực hiện tổng hợp và đề xuất.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ soạn văn bản bổ sung hồ sơ.

- Tổng hợp kết quả và dự thảo quyết định cấp chứng chỉ.

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

1,5 ngày làm việc

Bước 4

Trưởng phòng xem xét trình lãnh đạo sở ký phê duyệt.

Lãnh đạo phòng KT & VLXD

0,5 ngày làm việc

Bước 5

Ký Quyết định cấp chứng chỉ

Lãnh đạo Sở Xây dựng

01 ngày làm việc

Bước 6

Vào sổ văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công, đồng thời chuyển phòng chuyên môn lưu hồ sơ.

Văn thư Sở Xây dựng

0,5 ngày làm việc

Bước 7

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan, đơn vị về kết quả giải quyết TTHC; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

0,5 ngày làm việc

Tổng cộng: 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

Quy trình số 03

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:  “CẤP ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG HẠNG II, III (VỀ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG VÀ HẠNG)”

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2459/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Hướng dẫn Doanh nghiệp khai báo đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ và nộp các giấy tờ cần thiết. Lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Phân công chuyên viên thụ lý hồ sơ

Trưởng phòng KT&VLXD

0,5 ngày làm việc

Bước 3

- Nếu hồ sơ đạt thì tiếp tục thực hiện tổng hợp và đề xuất.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ soạn văn bản bổ sung hồ sơ.

- Tổ chức họp hội đồng để đánh giá tổ chức đủ điều kiện năng lực được cấp chứng chỉ năng lực.

- Tổng hợp kết quả và dự thảo quyết định cấp chứng chỉ.

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

10,5 ngày làm việc

Bước 4

Trưởng phòng xem xét trình lãnh đạo sở ký phê duyệt.

Lãnh đạo phòng KT & VLXD

01 ngày làm việc

Bước 5

Ký Quyết định cấp chứng chỉ

Lãnh đạo Sở Xây dựng

02 ngày làm việc

Bước 6

Vào sổ văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công, đồng thời chuyển phòng chuyên môn lưu hồ sơ.

Văn thư Sở Xây dựng

01 ngày làm việc

Bước 7

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan, đơn vị về kết quả giải quyết TTHC; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Tổng cộng: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

Quy trình số: 04

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:  “CẤP CHUYỂN ĐỔI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG HẠNG II, III CỦA CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI”

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2459/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Hướng dẫn Doanh nghiệp khai báo đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ và nộp các giấy tờ cần thiết. Lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Phân công chuyên viên thụ lý hồ sơ

Trưởng phòng KT&VLXD

0,5 ngày làm việc

Bước 3

- Nếu hồ sơ đạt thì tiếp tục thực hiện tổng hợp và đề xuất.

- Tổ chức họp để đánh giá cá nhân đủ điều kiện năng lực chuyển đổi CCHN hoặc chưa đủ điều kiện chuyển đổi CCHN. Trường hợp chưa đủ điều kiện thì Có Công văn yêu cầu bổ sung hồ sơ hoặc chuyển trả hồ sơ.

- Tổng hợp kết quả và dự thảo quyết định cấp chứng chỉ.

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

10,5 ngày làm việc

Bước 4

Trưởng phòng xem xét trình lãnh đạo sở ký phê duyệt.

Lãnh đạo phòng KT & VLXD

01 ngày làm việc

Bước 5

Ký Quyết định cấp chứng chỉ

Lãnh đạo Sở Xây dựng

02 ngày làm việc

Bước 6

Vào sổ văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công, đồng thời chuyển phòng chuyên môn lưu hồ sơ.

Văn thư Sở Xây dựng

01 ngày làm việc

Bước 7

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan, đơn vị về kết quả giải quyết TTHC; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Tổng cộng: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

Quy trình số 05

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: “CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG HẠNG II, III”

 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 2459/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Hướng dẫn Doanh nghiệp khai báo đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ và nộp các giấy tờ cần thiết. Lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Phân công chuyên viên thụ lý hồ sơ

Trưởng phòng KT&VLXD

0,5 ngày làm việc

Bước 3

- Nếu hồ sơ đạt thì tiếp tục thực hiện tổng hợp và đề xuất.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ soạn văn bản bổ sung hồ sơ.

- Tổ chức họp hội đồng để đánh giá tổ chức đủ điều kiện năng lực được cấp chứng chỉ cá nhân.

- Tổng hợp kết quả và dự thảo quyết định cấp chứng chỉ.

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

10,5 ngày làm việc

Bước 4

Trưởng phòng xem xét trình lãnh đạo sở ký phê duyệt.

Lãnh đạo phòng KT & VLXD

01 ngày làm việc

Bước 5

Ký Quyết định cấp chứng chỉ

Lãnh đạo Sở Xây dựng

02 ngày làm việc

Bước 6

Vào sổ văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công, đồng thời chuyển phòng chuyên môn lưu hồ sơ.

Văn thư Sở Xây dựng

01 ngày làm việc

Bước 7

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan, đơn vị về kết quả giải quyết TTHC; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Tổng cộng: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

Quy trình số 06

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:  “CẤP NÂNG HẠNG CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CỦA CÁ NHÂN HẠNG II, III”

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2459/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Hướng dẫn Doanh nghiệp khai báo đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ và nộp các giấy tờ cần thiết. Lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Phân công chuyên viên thụ lý hồ sơ

Trưởng phòng KT&VLXD

0,5 ngày làm việc

Bước 3

- Nếu hồ sơ đạt thì tiếp tục thực hiện tổng hợp và đề xuất.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ soạn văn bản bổ sung hồ sơ.

- Tổ chức họp hội đồng để đánh giá tổ chức đủ điều kiện năng lực được cấp chứng chỉ cá nhân.

- Tổng hợp kết quả và dự thảo quyết định cấp chứng chỉ.

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

10,5 ngày làm việc

Bước 4

Trưởng phòng xem xét trình lãnh đạo sở ký phê duyệt.

Lãnh đạo phòng KT&VLXD

01 ngày làm việc

Bước 5

Ký Quyết định cấp chứng chỉ

Lãnh đạo Sở Xây dựng

02 ngày làm việc

Bước 6

Vào sổ văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công, đồng thời chuyển phòng chuyên môn lưu hồ sơ.

Văn thư Sở Xây dựng

01 ngày làm việc

Bước 7

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan, đơn vị về kết quả giải quyết TTHC; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Tổng cộng: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

Quy trình số 07

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:  “CẤP ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CỦA CÁ NHÂN HẠNG II, III”

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2459/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Hướng dẫn Doanh nghiệp khai báo đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ và nộp các giấy tờ cần thiết. Lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Phân công chuyên viên thụ lý hồ sơ

Trưởng phòng KT&VLXD

0,5 ngày làm việc

Bước 3

- Nếu hồ sơ đạt thì tiếp tục thực hiện tổng hợp và đề xuất.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ soạn văn bản bổ sung hồ sơ.

- Tổ chức họp hội đồng để đánh giá tổ chức đủ điều kiện năng lực được cấp chứng chỉ cá nhân.

- Tổng hợp kết quả và dự thảo quyết định cấp chứng chỉ.

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

10,5 ngày làm việc

Bước 4

Trưởng phòng xem xét trình lãnh đạo sở ký phê duyệt.

Lãnh đạo Phòng KT&VLXD

01 ngày làm việc

Bước 5

Ký Quyết định cấp chứng chỉ

Lãnh đạo Sở Xây dựng

02 ngày làm việc

Bước 6

Vào sổ văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công, đồng thời chuyển phòng chuyên môn lưu hồ sơ.

Văn thư Sở Xây dựng

01 ngày làm việc

Bước 7

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan, đơn vị về kết quả giải quyết TTHC; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Tổng cộng: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

Quy trình số 08

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: “CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CỦA CÁ NHÂN HẠNG II, III (ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP THU HỒI QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM B, C, D KHOẢN 2, ĐIỀU 44A NGHỊ ĐỊNH SỐ 100/2018/ NĐ-CP”

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2459/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Hướng dẫn Doanh nghiệp khai báo đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ và nộp các giấy tờ cần thiết. Lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Phân công chuyên viên thụ lý hồ sơ

Trưởng phòng KT&VLXD

0,5 ngày làm việc

Bước 3

- Nếu hồ sơ đạt thì tiếp tục thực hiện tổng hợp và đề xuất.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ soạn văn bản bổ sung hồ sơ.

- Tổng hợp kết quả và dự thảo quyết định cấp chứng chỉ.

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

1,5 ngày làm việc

Bước 4

Trưởng phòng xem xét trình lãnh đạo sở ký phê duyệt.

Lãnh đạo phòng KT & VLXD

0,5 ngày làm việc

Bước 5

Ký Quyết định cấp chứng chỉ

Lãnh đạo Sở Xây dựng

01 ngày làm việc

Bước 6

Vào sổ văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công, đồng thời chuyển phòng chuyên môn lưu hồ sơ.

Văn thư Sở Xây dựng

0,5 ngày làm việc

Bước 7

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan, đơn vị về kết quả giải quyết TTHC; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Tổng cộng: 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

Quy trình số 09

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: “CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CỦA CÁ NHÂN HẠNG II, III (TRƯỜNG HỢP CHỨNG CHỈ MẤT, HƯ HỎNG, HẾT HẠN)”

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2459/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Hướng dẫn Doanh nghiệp khai báo đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ và nộp các giấy tờ cần thiết. Lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Phân công chuyên viên thụ lý hồ sơ

Trưởng phòng KT & VLXD

0,5 ngày làm việc

Bước 3

- Nếu hồ sơ đạt thì tiếp tục thực hiện tổng hợp và đề xuất.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ soạn văn bản bổ sung hồ sơ.

- Tổng hợp kết quả và dự thảo quyết định cấp chứng chỉ.

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

1,5 ngày làm việc

Bước 4

Trưởng phòng xem xét trình lãnh đạo sở ký phê duyệt.

Lãnh đạo phòng KT & VLXD

0,5 ngày làm việc

Bước 5

Ký Quyết định cấp chứng chỉ

Lãnh đạo Sở Xây dựng

01 ngày làm việc

Bước 6

Vào sổ văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công, đồng thời chuyển phòng chuyên môn lưu hồ sơ.

Văn thư Sở Xây dựng

0,5 ngày làm việc

Bước 7

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan, đơn vị về kết quả giải quyết TTHC; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Tổng cộng: 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

Quy trình số 10

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: “CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CỦA CÁ NHÂN HẠNG II, III DO LỖI CỦA CƠ QUAN CẤP”

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2459/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Hướng dẫn Doanh nghiệp khai báo đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ và nộp các giấy tờ cần thiết. Lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Phân công chuyên viên thụ lý hồ sơ

Trưởng phòng KT&VLXD

0,5 ngày

Bước 3

- Nếu hồ sơ đạt thì tiếp tục thực hiện tổng hợp và đề xuất.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ soạn văn bản bổ sung hồ sơ.

- Tổng hợp kết quả và dự thảo quyết định cấp chứng chỉ.

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

1,5 ngày làm việc

Bước 4

Trưởng phòng xem xét trình lãnh đạo sở ký phê duyệt.

Lãnh đạo phòng KT & VLXD

0,5 ngày làm việc

Bước 5

Ký Quyết định cấp chứng chỉ

Lãnh đạo Sở Xây dựng

01 ngày làm việc

Bước 6

Vào sổ văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công, đồng thời chuyển phòng chuyên môn lưu hồ sơ.

Văn thư Sở Xây dựng

0,5 ngày làm việc

Bước 7

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan, đơn vị về kết quả giải quyết TTHC; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Tổng cộng: 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

Quy trình số 24

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: “CẤP MỚI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN”

 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 2459/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Bước 1

Hướng dẫn cá nhân khai báo đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ và nộp các giấy tờ cần thiết. Lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Phân công chuyên viên thụ lý hồ sơ

Trưởng phòng KT&VLXD

0,5 ngày làm việc

Bước 3

- Nếu hồ sơ đạt thì tiếp tục thực hiện tổng hợp và đề xuất.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ soạn văn bản bổ sung hồ sơ.

- Tổng hợp kết quả và dự thảo quyết định cấp chứng chỉ.

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

03 ngày làm việc

Bước 4

Trưởng phòng xem xét trình lãnh đạo sở ký phê duyệt.

Lãnh đạo phòng KT & VLXD

0,5 ngày làm việc

Bước 5

Ký Quyết định cấp chứng chỉ

Lãnh đạo Sở Xây dựng

1,5 ngày làm việc

Bước 6

Vào sổ văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công, đồng thời chuyển phòng chuyên môn lưu hồ sơ.

Văn thư Sở Xây dựng

0,5 ngày làm việc

Bước 7

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan, đơn vị về kết quả giải quyết TTHC; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Tổng cộng: 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

Quy trình số 25

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: “CẤP LẠI (CẤP ĐỔI) CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN DO BỊ MẤT, BỊ RÁCH, BỊ CHÁY, BỊ HỦY HOẠI DO THIÊN TAI HOẶC LÝ DO BẤT KHẢ KHÁNG HOẶC CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN DO HẾT HẠN (HOẶC GẦN HẾT HẠN)

 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 2459/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

a) Trường hợp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng

Bước 1

Hướng dẫn cá nhân khai báo đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ và nộp các giấy tờ cần thiết. Lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Bước 2

Phân công chuyên viên thụ lý hồ sơ

Trưởng phòng KT &VLXD

0,5 ngày

Bước 3

- Nếu hồ sơ đạt thì tiếp tục thực hiện tổng hợp và đề xuất.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ soạn văn bản bổ sung hồ sơ.

- Tổng hợp kết quả và dự thảo quyết định cấp chứng chỉ.

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

03 ngày

Bước 4

Trưởng phòng xem xét trình lãnh đạo sở ký phê duyệt.

Lãnh đạo Phòng KT & VLXD

0,5 ngày

Bước 5

Ký Quyết định cấp chứng chỉ

Lãnh đạo Sở Xây dựng

1,5 ngày

Bước 6

Vào sổ văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công, đồng thời chuyển phòng chuyên môn lưu hồ sơ

Văn thư Sở Xây dựng

0,5 ngày

Bước 7

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan, đơn vị về kết quả giải quyết TTHC; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày

Tổng cộng: 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

b) Trường hợp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do hết hạn (hoặc gần hết hạn)

Bước 1

Hướng dẫn cá nhân khai báo đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ và nộp các giấy tờ cần thiết. Lưu trữ hồ sơ điện tử, cập nhật vào phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh

Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Bước 2

Phân công chuyên viên thụ lý hồ sơ

Trưởng Phòng KT & VLXD

0,5 ngày làm việc

Bước 3

- Nếu hồ sơ đạt thì tiếp tục thực hiện tổng hợp và đề xuất.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ soạn văn bản bổ sung hồ sơ.

- Tổng hợp kết quả và dự thảo quyết định cấp chứng chỉ.

Chuyên viên thụ lý hồ sơ

03 ngày làm việc

Bước 4

Trưởng phòng xem xét trình lãnh đạo sở ký phê duyệt.

Lãnh đạo phòng KT & VLXD

0,5 ngày làm việc

Bước 5

Ký Quyết định cấp chứng chỉ

Lãnh đạo Sở Xây dựng

1,5 ngày làm việc

Bước 6

Vào sổ văn bản, đóng dấu, chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công, đồng thời chuyển phòng chuyên môn lưu hồ sơ.

Văn thư Sở Xây dựng

0,5 ngày làm việc

Bước 7

Xác nhận trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của cơ quan, đơn vị về kết quả giải quyết TTHC; thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Tổng cộng: 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2459/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quản lý xây dựng công trình (Hoạt động xây dựng) và kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền tiếp nhận giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


61

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.122.9