Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2442/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng Người ký: Huỳnh Đức Thơ
Ngày ban hành: 05/05/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2442/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 5 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC THUỘC NGUỒN NỘP LƯU TÀI LIỆU VÀO LƯU TRỮ LỊCH SỬ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Lưu trữ ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ;

Căn cứ Thông tư số 16/2014/TT-BNV ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn giao, nhận tài liệu lưu trữ vào Lưu trữ lịch sử các cấp;

Căn cứ Thông tư số 17/2014/TT-BNV ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử các cấp;

Căn cứ Quyết định số 135/QĐ-BNV ngày 06 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc đính chính Thông tư số 17/2014/TT-BNV ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử các cấp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Giao trách nhiệm

1. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức thuộc Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử thành phố Đà Nẵng hàng năm xây dựng kế hoạch giao nộp, xác định giá trị, chỉnh lý, thống kê Mục lục hồ sơ, tài liệu và giao nộp hồ sơ, tài liệu có thời hạn bảo quản vĩnh viễn vào Lưu trữ lịch sử thành phố Đà Nẵng theo quy định tại Thông tư số 16/2014/TT-BNV ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn giao, nhận tài liệu lưu trữ vào Lưu trữ lịch sử các cấp.

2. Lưu trữ lịch sử thành phố tiến hành thu thập hồ sơ, tài liệu của các cơ quan, tổ chức thuộc Danh mục nguồn nộp lưu; bảo quản an toàn hồ sơ, tài liệu và tổ chức khai thác sử dụng hồ sơ của các cơ quan, tổ chức đã nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử thành phố theo đúng quy định của pháp luật.

3. Giám đốc Sở Nội vụ hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra tình hình nộp lưu hồ sơ, tài liệu của các cơ quan, tổ chức vào Lưu trữ lịch sử thành phố; tình hình thu thập, chỉnh lý, bảo quản hồ sơ, tài liệu và tổ chức khai thác sử dụng hồ sơ, tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử thành phố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 8641/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2008 của Chủ tịch UBND thành phố về việc ban hành Danh mục số 1 các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ thành phố Đà Nẵng và Quyết định số 7521/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2009 của Chủ tịch UBND thành phố về việc ban hành Danh mục số 2 các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ thành phố Đà Nẵng.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Danh mục nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử thành phố Đà Nẵng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu: VT, NC-PC.

CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Thơ

 

DANH MỤC

CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC THUỘC NGUỒN NỘP LƯU TÀI LIỆU VÀO LƯU TRỮ LỊCH SỬ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2442/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2015 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng)

I. CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC CẤP THÀNH PHỐ

1. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

2. Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố.

3. Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố (18 cơ quan)

- Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Sở Tài chính;

- Sở Nội vụ;

- Thanh tra thành phố;

- Sở Tư pháp;

- Sở Xây dựng;

- Sở Giao thông vận tải;

- Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Sở Công thương;

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Sở Khoa học và Công nghệ;

- Sở Y tế;

- Sở Thông tin và Truyền thông;

- Sở Ngoại vụ;

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

4. Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng.

5. Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng.

6. Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng.

7. Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng.

8. Công an thành phố Đà Nẵng.

9. Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố Đà Nẵng.

10. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng.

11. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng.

12. Các đơn vị trực thuộc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố có chức năng quản lý nhà nước

a) Trực thuộc Sở Công Thương

Chi cục Quản lý thị trường;

b) Trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;

c) Trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội;

d) Trực thuộc Sở Nội vụ

- Ban Thi đua - Khen thưởng;

- Ban Tôn giáo;

- Chi cục Văn thư - Lưu trữ;

đ) Trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chi cục Thú y;

- Chi cục Thủy sản;

- Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật;

- Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão;

- Chi cục Kiểm lâm;

- Chi cục Phát triển nông thôn và Quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản;

e) Trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

- Chi cục Bảo vệ môi trường;

- Chi cục Biển và Hải đảo;

g) Trực thuộc Sở Y tế

- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm;

- Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình;

13. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố

- Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng;

- Trung tâm Xúc tiến đầu tư;

- Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng;

- Quỹ Đầu tư phát triển;

- Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xấ hội Đà Nẵng;

- Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao;

14. Các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc ở thành phố

- Cục Hải quan (bao gồm cả tài liệu của các chi cục hải quan trực thuộc Cục Hải quan);

- Cục Thống kê;

- Cục Thuế;

- Kho bạc nhà nước thành phố;

- Bảo hiểm xã hội;

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng.

15. Các đơn vị thành viên của các tập đoàn kinh tế nhà nước, tổng công ty nhà nước được tổ chức, hoạt động theo ngành dọc cấp thành phố

- Viễn thông Đà Nẵng;

- Bưu điện thành phố Đà Nẵng;

- Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Điện lực Đà Nẵng;

16. Các doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu thuộc UBND thành phố Đà Nẵng quản lý

- Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác thủy lợi Đà Nẵng;

- Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết và dịch vụ in Đà Nẵng;

- Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên cấp nước Đà Nẵng;

- Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà Xuất bản tổng hợp Đà Nẵng;

- Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường đô thị Đà Nẵng;

17. Các hội cấp thành phố được thành phố giao biên chế

- Liên minh Hợp tác xã thành phố Đà Nẵng;

- Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng;

- Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị thành phố Đà Nẵng;

- Liên hiệp các hội Văn học và nghệ thuật thành phố Đà Nẵng;

- Hội Đông y thành phố Đà Nẵng;

- Hội Nhà báo thành phĐà Nẵng;

- Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng;

- Hội Người mù thành phố Đà Nẵng;

- Hội Nạn nhân chất độc da cam thành phố Đà Nẵng.

II. CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC Ở QUẬN, HUYỆN

1. Ủy ban nhân dân các quận, huyện

- UBND quận Hải Châu;

- UBND quận Thanh Khê;

- UBND quận Cẩm Lệ;

- UBND quận Liên Chiểu;

- UBND quận Sơn Trà;

- UBND quận Ngũ Hành Sơn;

- UBND huyện Hòa Vang;

- UBND huyện Hoàng Sa.

2. Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân các quận, huyện: Hải Châu, Thanh Khê, Cẩm Lệ, Liên Chiểu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Hòa Vang.

3. Công an, Ban Chỉ huy Quân sự các quận, huyện: Hải Châu, Thanh Khê, Cẩm Lệ, Liên Chiểu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Hòa Vang.

4. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các quận, huyện

- Văn phòng UBND các quận, huyện: Hải Châu, Thanh Khê, Cẩm Lệ, Liên Chiểu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Hòa Vang, Hoàng Sa.

- Phòng Nội vụ các quận, huyện: Hải Châu, Thanh Khê, Cm Lệ, Liên Chiểu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Hòa Vang;

- Phòng Tài chính - Kế hoạch: Hải Châu, Thanh Khê, Cẩm Lệ, Liên Chiểu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Hòa Vang;

- Thanh tra các quận, huyện: Hải Châu, Thanh Khê, Cẩm Lệ, Liên Chiểu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Hòa Vang;

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các quận, huyện: Hải Châu, Thanh Khê, Cẩm Lệ, Liên Chiểu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Hòa Vang;

- Phòng Văn hóa và Thông tin các quận, huyện: Hải Châu, Thanh Khê, Cẩm Lệ, Liên Chiểu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Hòa Vang;

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện: Hải Châu, Thanh Khê, Cẩm Lệ, Liên Chiểu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Hòa Vang;

- Phòng Tư pháp các quận, huyện: Hải Châu, Thanh Khê, Cẩm Lệ, Liên Chiểu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Hòa Vang;

- Phòng Quản lý đô thị các quận, huyện: Hải Châu, Thanh Khê, Cẩm Lệ, Liên Chiểu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn;

- Phòng Tài nguyên và Môi trường các quận, huyện: Hải Châu, Thanh Khê, Cẩm Lệ, Liên Chiểu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Hòa Vang;

- Phòng Y tế các quận, huyện: Hải Châu, Thanh Khê, Cẩm Lệ, Liên Chiểu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Hòa Vang;

- Phòng Kinh tế các quận, huyện: Hải Châu, Thanh Khê, Cẩm Lệ, Liên Chiểu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn; Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Hòa Vang;

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hòa Vang.

5. Các cơ quan, tổ chức của Trung ương được tổ chức, hoạt động theo ngành dọc tại các quận, huyện: Hải Châu, Thanh Khê, Cẩm Lệ, Liên Chiểu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Hòa Vang, bao gồm:

- Bảo hiểm xã hội;

- Chi cục Thuế;

- Kho bạc Nhà nước;

- Chi cục Thống kê./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2442/QĐ-UBND ngày 05/05/2015 Danh mục cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử thành phố Đà Nẵng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.008

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.50.79