Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2436/QĐ-UBND quản lý nhà nước khắc phục yếu kém thúc đẩy phát triển du lịch Khánh Hòa

Số hiệu: 2436/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Trần Sơn Hải
Ngày ban hành: 07/09/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2436/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 07 tháng 9 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 14/CT-TTg NGÀY 02/7/2015 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG HIỆU LỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, TẬP TRUNG KHẮC PHỤC YẾU KÉM, THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN DU LỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 02/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2297/QĐ-BVHTTDL ngày 03 tháng 7 năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 02/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch;

Xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 1425/TTr-SVHTTDL ngày 28 tháng 8 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động của UBND tỉnh Khánh Hòa thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 02/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các ban, ngành và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (B/cáo);
- Thường trực: TU, HĐND, UBND tỉnh (B/cáo);
- Tổng cục Du lịch;
- Trung tâm Công báo;
- Đài PTTH; Báo Khánh Hòa;
- Lưu: VT, QP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Sơn Hải

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 14/CT-TTg NGÀY 02 THÁNG 7 NĂM 2015 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG HIỆU LỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, TẬP TRUNG KHẮC PHỤC YẾU KÉM, THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN DU LỊCH
(Ban hành theo Quyết định số 2436/QĐ-UBND ngày 07/9/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa)

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 02/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch (sau đây gọi là Chỉ thị số 14/CT-TTg), Kế hoạch Hành động triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được ban hành kèm theo Quyết định số 2297/QĐ-BVHTTDL ngày 03/7/2015; UBND tỉnh Khánh Hòa xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg với mục tiêu và những nội dung sau:

1. Mục đích, yêu cầu

a. Mục đích

- Nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tạo chuyển biến mới, góp phần nâng cao sức cạnh tranh và sự phát triển bền vững của du lịch Khánh Hòa.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của từng cấp, ngành, đoàn thể trong việc phối hợp triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg của Chính phủ; huy động mọi nguồn lực để tham gia phát triển du lịch để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh Khánh Hòa.

- Tạo môi trường du lịch an toàn, thân thiện cho du khách khi đến với Khánh Hòa; hướng tới môi trường du lịch xanh, sạch, đẹp và văn minh.

b. Yêu cầu

- Nhiệm vụ triển khai phải cụ thể, toàn diện; đảm bảo kịp thời và có kết quả thiết thực.

- Các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ động tổ chức thực hiện và tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan.

2. Nhiệm vụ triển khai

Stt

Tên nhiệm vụ

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

1

Công tác hỗ trợ của nhà nước cho phát triển du Iịch

1.1

- Tổ chức thực hiện tốt Quy chế phối hợp công tác giữa các cơ quan chức năng trong việc hỗ trợ khách du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

- Công khai số điện thoại và bộ phận chức năng có trách nhiệm trực 24/24 giờ để tiếp nhận và giải quyết kịp thời những phản ánh, yêu cầu, kiến nghị của khách du lịch.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Các Sở, ngành, địa phương

Hàng năm

1.2

Xây dựng chương trình phối hợp hành động về tạo thuận lợi cho khách: đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực, ứng dụng công nghệ, bồi dưỡng nâng cao nhận thức và giao tiếp ứng xử với thân thiện với du khách.

Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Hàng năm

2

Công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn, ứng xử văn minh với khách du lịch

2.1

Tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp đảm bảo an ninh du lịch. Tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, phát hiện và kiên quyết xử lý các hoạt động vi phạm quy định của pháp luật trên lĩnh vực du lịch.

Công an tỉnh

Các Sở, ngành và địa phương.

Hàng năm

2.2

Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Xây dựng đô thị văn minh - công dân thân thiện”

UBND các địa phương

Các Sở, ngành, Đoàn thể

Hàng năm

2.3

- Tổ chức và phối hợp rà soát, lắp đặt biển báo, biển chỉ dẫn giao thông trên các tuyến đường theo phân cấp rõ ràng, phù hợp bảo đảm an toàn, phòng ngừa ùn tắc, tạo điều kiện cho khách du lịch tiếp cận các khu, điểm du lịch;

- Tăng cường kiểm tra, giám sát để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến vận tải hành khách hiện đang quản lý, tạo mọi thuận lợi cho người dân và du khách.

- Sở Giao thông - Vận tải

- Ban An toàn giao thông tỉnh

- Các sở, ngành và địa phương.

Hàng năm

2.4

Tăng cường quản lý vỉa hè, lòng đường, bảo đảm thông thoáng, vệ sinh; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, gây mất vệ sinh, trật tự.

UBND các địa phương

Sở Giao thông và Vận tải

Hàng năm

2.5

Tăng cường kiểm tra, xử lý không để người ăn xin lang thang ở các khu, điểm du lịch. Đối với người có hoàn cảnh khó khăn, tập trung bố trí về nơi quy định và có biện pháp hỗ trợ phù hợp; xử lý triệt để tình trạng giả danh người ăn xin, gây phiền hà cho khách du lịch.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Các Sở, ngành và UBND các địa phương

Hàng năm

2.6

Tổ chức tập huấn, tuyên truyền và hướng dẫn người dân ứng xử văn minh, tận tình hỗ trợ khách du lịch, với phương châm “Mỗi người dân là một hướng dẫn viên, niềm nở với khách du lịch”.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

UBND các địa phương

Hàng năm

3

Tăng cường quản lý giá cả

3.1

Tổ chức, tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch; dịch vụ, bán hàng tại các khu du lịch, điểm du lịch, điểm dừng chân trên các tuyến du lịch thực hiện niêm yết giá công khai và bán đúng giá niêm yết.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Sở Tài chính, các Sở, ngành và địa phương liên quan

- Hiệp hội Du lịch Nha Trang -Khánh Hòa.

- Các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch, dịch vụ du lịch.

Hàng năm

3.2

- Tổ chức triển khai thực hiện “Chương trình phối hợp hành động về nâng cao chất lượng quản lý dịch vụ vận tải phục vụ khách” của Bộ Giao thông - Vận tải.

- Rà soát, tăng cường kiểm tra và xử lý triệt để tình trạng taxi và các phương tiện vận tải khách du lịch khác kinh doanh không phép hoặc không đúng giấy phép, không niêm yết giá và thu cước không theo giá đã niêm yết.

Sở Giao thông - Vận tải

Các Sở, ngành và địa phương.

Theo kế hoạch của Bộ Giao thông - Vận tải.

3.3

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp lữ hành thực hiện niêm yết giá và tổ chức các chương trình dịch vụ theo hợp đồng đã ký kết và đảm bảo chất lượng dịch vụ.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Sở Tài chính, các sở, ngành và UBND các địa phương.

Hàng năm

3.4

Tổ chức thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà hàng, giải khát về chấp hành các quy định của nhà nước đối với hoạt động kinh doanh.

Sở Công Thương (Chi cục quản lý thị trường)

Sở Tài chính và UBND các địa phương.

Hàng năm

4

Công tác bảo đảm vệ sinh, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm

4.1

Tăng cường quản lý, kiểm tra bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, giải khát.

Sở Y tế

Các sở, ngành và địa phương.

Hàng năm

4.2

Tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phong trào chung tay cải thiện môi trường tại nơi công cộng, bãi biển; không vứt rác bừa bãi, giữ gìn vệ sinh chung; vệ sinh đường phố, lòng đường, hè đường và tại các điểm kinh doanh; đấu tranh, tố giác hành vi vi phạm quy định về vệ sinh, môi trường.

UBND các địa phương

Sở Tài nguyên Môi trường và các Sở, ngành liên quan

Hàng năm

4.3

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, các khu, điểm du lịch, các điểm dừng chân, trạm xăng không thực hiện đúng các quy định về vệ sinh, môi trường và các cá nhân có hành vi làm mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường; kiểm tra hệ thống xử lý nước thải, rác thải, chất thải tại các khu, điểm du lịch.

Sở Tài nguyên Môi trường

Các sở, ngành và địa phương.

Hàng năm

5

Công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch

5.1

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 3907/KH-UBND ngày 19/6/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phối hợp xúc tiến quảng bá du lịch Khánh Hòa tại thị trường Châu Âu giai đoạn 2015 - 2020.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Các Sở, ngành và địa phương.

- Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa

- Các Doanh nghiệp Du lịch

- Tháng 9/2015

- Hàng năm

5.2

Xây dựng kế hoạch tổ chức xúc tiến, quảng bá du lịch; Kế hoạch tổ chức mời các hãng lữ hành, cơ quan thông tấn báo chí khảo sát, trải nghiệm sản phẩm du lịch của địa phương để thu hút khách du lịch của các quốc gia là thị trường khách du lịch trọng điểm, được miễn thị thực.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Các Sở, ngành và địa phương.

- Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa

- Các Doanh nghiệp Du lịch

Hàng năm

5.3

Phối hợp tổ chức phổ biến, hướng dẫn, vận động thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch Khánh Hòa

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Sở Tài chính và các đơn vị liên quan.

- Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa

Theo kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

3. Tổ chức thực hiện

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, các tổ chức và doanh nghiệp có liên quan chủ động tổ chức triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 02/7/2015 của Chính phủ.

- Chủ động sử dụng dự toán đã giao hàng năm để thực hiện các nội dung được phân công theo kế hoạch.

- Tổng hợp tình hình, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kết quả thực hiện.

2. Sở Tài chính: Tổng hợp nhu cầu kinh phí phát sinh ngoài dự toán (nếu có) của các cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 02/7/2015 của Chính phủ, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

3. Các sở, ngành, địa phương liên quan:

- Chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng của đơn vị.

- Chủ động sử dụng dự toán đã giao hàng năm để thực hiện các nội dung được phân công theo kế hoạch.

- Thời gian gửi báo cáo về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp trình UBND tỉnh; định kỳ 3 tháng, 6 tháng và hàng năm trước ngày 15 tháng cuối quý.

4. Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa: Làm đầu mối để vận động các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện Kế hoạch này.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị trao đổi với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thống nhất bàn bạc tìm cách giải quyết, nếu vượt quá thẩm quyền thì báo cáo UBND tỉnh xin ý kiến chỉ đạo thực hiện./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2436/QĐ-UBND ngày 07/09/2015 về Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị 14/CT-TTg về tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch do tỉnh Khánh Hòa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.343

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!