Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2427/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Nguyễn Văn Trăm
Ngày ban hành: 03/12/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2427/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 03 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG NHẬN BAN CHẤP HÀNH HỘI NGƯỜI MÙ HUYỆN HỚN QUẢN, KHÓA I, NHIỆM KỲ 2013 - 2018.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 1047/QĐ-UBND ngày 17/6/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cho phép thành lập Hội Người mù huyện Hớn Quản;

Xét đề nghị của Thường trực Hội Người mù huyện Hớn Quản tại Tờ trình số 04/TTr-HNM ngày 05/11/2013 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1706/TTr-SNV ngày 18/11/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận Ban Chấp hành Hội Người mù huyện Hớn Quản, khóa I, nhiệm kỳ 2013 - 2018 đã được Đại hội Hội Người mù huyện Hớn Quản thông qua ngày 04/10/2013 gồm các ông, bà có tên sau:

1.

Ông Nguyễn Thanh Lâm

- Hội Người mù huyện

- Chủ tịch Hội;

2.

Bà Phạm Thị Nhàn

- Hội Người mù huyện

- Phó Chủ tịch Hội;

3.

Ông Điêu Chính Quốc Tuấn

- Hội Người mù huyện

- Ủy viên;

4.

Ông Nguyễn Ngọc Vĩnh

- Hội Người mù huyện

- Ủy viên;

5.

Ông Nguyễn Thanh Bình

- Hội Người mù huyện

- Ủy viên.

Điều 2.  Ban Chấp hành Hội Người mù huyện Hớn Quản có nhiệm vụ tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội khóa I (nhiệm kỳ 2013 - 2018) và hoạt động theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Hội Người mù tỉnh, Chủ tịch Hội Người mù huyện Hớn Quản, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, PCT;
- Như Điều 3;
- Sở Nội vụ: 03 bản;
- UBND huyện Hớn Quản;
- LĐVP, Phòng: NC-NgV;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2427/QĐ-UBND ngày 03/12/2013 công nhận Ban Chấp hành Hội Người mù huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước khóa I, nhiệm kỳ 2013 - 2018

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.759

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.210.223.150