Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2423/QĐ-UBND năm 2006 về kiện toàn tổ chức và nhiệm vụ của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, các ngành của tỉnh Phú Thọ

Số hiệu: 2423/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ Người ký: Nguyễn Doãn Khánh
Ngày ban hành: 30/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2423/QĐ-UBND

Việt Trì, ngày 30 tháng 8 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH KIỆN TOÀN TỔ CHỨC VÀ NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG CÁC CẤP, CÁC NGÀNH

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1677/QĐ-UBND ngày 9/6/2006 của ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc kiện toàn tổ chức và quy định nhiệm vụ của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Quyết định số 2178/2006/QĐ-UBND ngày 31/7/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh;

Xét đề nghị của Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định kiện toàn tổ chức và nhiệm vụ của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, các ngành của tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; Giám đốc các đơn vị doanh nghiệp căn cứ Quyết định thi hành.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Doãn Khánh

 

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN TỔ CHỨC VÀ NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG CÁC CẤP CÁC NGÀNH CỦA TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2423/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ)

Điều 1. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố, thị xã; các xã, phường, thị trấn; các doanh nghiệp được quy định như sau:

1. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp do Thủ trưởng các cơ quan đó làm Chủ tịch Hội đồng; Chánh Văn phòng (hoặc Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính) làm Phó Chủ tịch Thường trực; các ủy viên gồm: Trưởng các tổ chức đoàn thể, Trưởng các phòng chuyên môn, Trưởng các đơn vị trực thuộc (nếu có). Cán bộ chuyên trách, hoặc cán bộ bán chuyên trách làm công tác thi đua - khen thưởng làm nhiệm vụ thư ký Hội đồng.

2. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các huyện, thành phố, thị xã (gọi chung là huyện) do Chủ tịch UBND huyện làm Chủ tịch Hội đồng; Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện làm Phó Chủ tịch Thường trực. Cán bộ chuyên trách làm công tác thi đua - khen thưởng thuộc Văn phòng HĐND và UBND huyện làm nhiệm vụ thư ký Hội đồng. Các ủy viên khác gồm: Chủ tịch ủy ban MTTQ, Trưởng các tổ chức đoàn thể nhân dân; Trưởng một số phòng, ban chuyên môn của Huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện (theo cơ cấu của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, tại Quyết định số: 1677/QĐ-UBND ngày 9/6/2006 của UBND tỉnh Phú Thọ).

3. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã) do Chủ tịch UBND xã làm Chủ tịch Hội đồng, Chủ tịch ủy ban MTTQ làm Phó Chủ tịch Hội đồng, cán bộ bán chuyên trách thuộc Văn phòng UBND xã làm nhiệm vụ thư ký Hội đồng; các ủy viên khác gồm: Trưởng các đoàn thể Thanh niên, Phụ nữ, Nông dân, Cựu chiến binh. Khi họp Hội đồng mời Bí thư hoặc Phó Bí thư Đảng ủy xã tham dự.

Điều 2. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, các ngành có nhiệm vụ:

1. Thực hiện sự phối hợp giữa các cơ quan Nhà nước với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, các tổ chức xã hội và tổ chức nghề nghiệp trong việc tổ chức phong trào thi đua yêu nước, đảm bảo phong trào đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Phong trào thi đua phải được phát triển mạnh mẽ, rộng khắp, đúng hướng, có hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh.

2. Tổ chức sơ kết, tổng kết, phân tích thực tiễn phong trào thi đua, từ đó đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền cùng cấp về nội dung, kế hoạch tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, nhân tố mới, mô hình mới.

3. Vận dụng Luật Thi đua - Khen thưởng, các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật, các quy định của các cấp trên, để đề xuất với UBND hoặc Thủ trưởng cùng cấp về tiêu chuẩn danh hiệu thi đua, các hình thức và chế độ khen thưởng của địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị.

4. Xét chọn những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, đề nghị các cấp khen thưởng.

5. Hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp dưới.

Điều 3. Chế độ làm việc:

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, các ngành làm việc theo chế độ tập thể, thực hiện nguyên tắc biểu quyết theo đa số và thực hiện theo Quy chế đã được Hội đồng thông qua (nghiên cứu, vận dụng Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 2178/2006/QĐ-UBND ngày 31/7/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ). Các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng sử dụng bộ máy của cơ quan, đơn vị mình để thực hiện nhiệm vụ được Hội đồng phân công.

Điều 4. Tổ chức thực hiện:

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; Giám đốc các đơn vị doanh nghiệp căn cứ Quy định tiến hành kiện toàn tổ chức và cụ thể hóa nhiệm vụ của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của cấp, ngành mình; đồng thời ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng, báo cáo UBND tỉnh (qua Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh) để chỉ đạo, thực hiện.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2423/QĐ-UBND năm 2006 về kiện toàn tổ chức và nhiệm vụ của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp, các ngành của tỉnh Phú Thọ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.636

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.231.229.89