Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 2421/QĐ-UBND Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước Cao Bằng 2015

Số hiệu: 2421/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cao Bằng Người ký: Hoàng Xuân Ánh
Ngày ban hành: 14/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2421/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 14 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH CAO BẰNG GIAI ĐOẠN 2016-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Chỉ thị số 57-CT/TU ngày 27 tháng 6 năm 2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng về việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường thực hiện công tác cải cách hành chính từ nay đến năm 2020;

Thực hiện Công văn số 207/BNV-CCHC ngày 11 tháng 01 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn triển khai Chương trình tổng thcải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2016-2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc các sở và tương đương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thi hành);
- Bộ Nội vụ (b/c);
- TT. T
nh ủy (b/c);
- TT. HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan Đảng, MTTQ, Đoàn thể tỉnh;
- Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc;
- Các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh;
- Báo Cao Bằng; Đài PT-TH tỉnh;
- TT Thông tin, VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NV
, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Xuân Ánh

 

KẾ HOẠCH

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH CAO BẰNG GIAI ĐOẠN 2016-2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2421/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng)

Phần I

MỤC TIÊU

I. Mục tiêu chung

Tập trung thực hiện các giải pháp phù hợp, khắc phục các lĩnh vực còn yếu kém, cải thiện và nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính của tỉnh và các cơ quan, đơn vị, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền các cấp. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu giai đoạn 2 (2016-2020) của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 ban hành tại Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ.

II. Mục tiêu cụ thể

1. Hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật đúng quy định. Hoàn thiện hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền;

2. Thủ tục hành chính được cải cách cơ bản, nhất là các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp. Mức độ hài lòng của nhân dân và doanh nghiệp về thủ tục hành chính đạt mức trên 80% vào năm 2020;

3. Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; sự hài lòng của cá nhân đối với dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công cung cấp trên các lĩnh vực giáo dục, y tế đạt mức trên 80% vào năm 2020; sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước đạt mức trên 80% vào năm 2020;

4. Thực hiện có hiệu quả nội dung về cải cách chế độ công vụ, công chức theo Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Đến năm 2020, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có số lượng, cơ cấu hợp lý, đủ trình độ và năng lực thi hành công vụ, phục vụ nhân dân và phục vụ sự nghiệp phát triển của đất nước; 100% các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh có cơ cấu cán bộ, công chức theo vị trí việc làm;

5. Duy trì thực hiện có hiệu quả cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với cơ quan hành chính; đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

6. Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin có hiệu quả trong hoạt động quản lý hành chính; 100% các cơ quan, đơn vị thực hiện ứng dụng phần mềm quản lý văn bản; đảm bảo cung cấp thông tin trên Trang tin điện tử của đơn vị theo quy định; phấn đấu đến năm 2020, các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3 trở lên ở tất cả các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện, trong đó có ít nhất 10% số cơ quan, đơn vị cung cấp dịch vụ công ở mức độ 4; đạt tỷ lệ trên 80% cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và đơn vị hành chính cấp huyện công bhệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008;

7. Thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.

8. Nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh hàng năm, phấn đấu từ năm 2016, Chỉ số cải cách hành chính đạt trên 75%.

Trọng tâm cải cách hành chính trong giai đoạn 5 năm tới của tỉnh là: Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách để thu hút đầu tư; củng cố, kiện toàn việc thực hiện giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, một cửa hiện đại; củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và dịch vụ công nhằm góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tạo bước chuyển biến cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phần II

NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

I. Nhiệm vụ chủ yếu

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành cải cách hành chính

a) Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình tng thcải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đy mạnh thực hiện Chương trình tổng thCCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020; Chỉ thị số 57-CT/TU ngày 27/6/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường thực hiện công tác cải cách hành chính từ nay đến năm 2020 và các văn bản của Trung ương và của tỉnh về cải cách hành chính;

b) Kịp thời triển khai các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ và các bộ, ngành Trung ương về cải cách hành chính. Đng thời ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh, của các cơ quan, đơn vị theo quy định;

c) Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ công tác cải cách hành chính hàng năm; tổ chức triển khai các đề án, dự án của Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành liên quan đến công tác cải cách hành chính; thực hiện tốt chế độ báo cáo cải cách hành chính định kỳ và đột xuất theo quy định và yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

d) Chỉ đạo việc kiểm tra cải cách hành chính thường xuyên, qua đó kịp thời phát hiện, chn chỉnh những mặt hạn chế, vướng mc nảy sinh trong quá trình thực hiện. Thực hiện đánh giá kết quả Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố hàng năm; gắn kết quả thực hiện cải cách hành chính với công tác thi đua, khen thưởng;

đ) Tiếp tục đy mạnh thông tin tuyên truyền cải cách hành chính đến cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp;

e) Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020.

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật

a) Việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp phải đảm bảo tuân thủ theo trình tự, thủ tục của Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và các văn bản có liên quan, từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước ở địa phương.

b) Ban hành Kế hoạch kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, kiểm tra việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật hàng năm, kịp thời báo cáo mức độ thực hiện và xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra theo quy định.

c) Ban hành Kế hoạch hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh kỳ thứ 2 nhằm công bố Tập hệ thống hóa văn bản còn hiệu lực và các danh mục văn bản, giúp công tác xây dựng, áp dụng, thi hành pháp luật được hiệu quả, thuận tiện, tăng cường tính công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật.

3. Cải cách thủ tục hành chính

a) Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính và truyền thông về thủ tục hành chính, Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính hàng năm theo quy định. 100% các thủ tục hành chính được chuẩn hóa từ cấp tỉnh đến cấp xã. Kịp thời công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đi, bổ sung, bãi bỏ hoặc hủy bỏ theo quy định của các văn bản quy phạm pháp luật. Hàng năm tổ chức rà soát, đánh giá thủ tục hành chính đưa ra phương án đơn giản hóa kiến nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt thực hiện.

b) Thực hiện nghiêm túc việc công khai thủ tục hành chính theo hai hình thức bắt buộc là niêm yết công khai tại nơi tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính và công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. 100% thủ tục hành chính đã công bố được công khai trên Cng thông tin điện tử của tỉnh, Trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan, đơn vị.

c) Tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, bảo đảm điều kiện cho kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển. Một số lĩnh vực trọng tâm cần tập trung trong giai đoạn 2016-2020 là: Đầu tư; xây dựng; thuế; hải quan; xuất khẩu, nhập khẩu; y tế; giáo dục; lao động; bảo hiểm; khoa học, công nghệ và một số lĩnh vực khác; tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06/6/2014 của Chính phủ về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh.

d) Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính để hỗ trợ việc nâng cao chất lượng các quy định hành chính và giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

đ) Duy trì và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, gm các hoạt động: Tổ chức thực hiện đúng Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 22/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; chấn chỉnh Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính các cấp; tổ chức triển khai Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại; nâng cao chất lượng đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; tăng cường đầu tư, trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc.

4. Cải cách tchức bộ máy hành chính nhà nước

a) Thực hiện tốt công tác phối hợp hoạt động giữa các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện; giữa các sở, ngành và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; rà soát, sửa đi, bổ sung hoàn thiện quy chế làm việc của các cơ quan, đơn vị.

b) Thực hiện tốt các quy định về phân cấp quản lý. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, đánh giá việc thực hiện phân cấp, quản lý thuộc lĩnh vực ngành phụ trách để kịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và công dân trên cơ sở quy định của pháp luật và điều kiện cụ thể tại địa phương.

c) Ban hành kế hoạch và thực hiện kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện hàng năm; xử lý hoặc kiến nghị xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra theo quy định.

5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

a) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án đẩy mạnh thực hiện cải cách chế độ công vụ, công chức. Trong đó tập trung vào việc tuyn dụng, bố trí sử dụng công chức, viên chức theo vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp; thực hiện đánh giá công chức hàng năm theo quy định; thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ;

b) Áp dụng phần mềm tin học trong thi tuyển và thi nâng ngạch đảm bảo nguyên tắc khách quan, công bằng, chất lượng, thực tài; tổ chức tuyển chọn lãnh đạo cấp sở và tương đương trở xuống theo hình thức thi tuyển cạnh tranh;

c) Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tt, có bản lĩnh chính trị, có năng lực, có tính chuyên nghiệp cao, tận tụy phục vụ nhân dân; đến năm 2020, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh đảm bảo số lượng, cơ cấu hợp lý, đủ trình độ và năng lực thi hành công vụ, phục vụ nhân dân và phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;

d) Thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức phù hợp, có hiệu quả. Thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng theo các hình thức: hướng dẫn tập sự trong thời gian tập sự; bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức; đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý; bồi dưỡng bắt buộc kiến thức, kỹ năng tối thiểu trước khi bnhiệm và tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng thực thi công vụ hàng năm;

đ) Tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược phát triển đội ngũ trí thức tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2016-2020;

e) Nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

6. Cải cách tài chính công

a) Đánh giá chất lượng thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP; cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP và của Chính phủ; cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các tổ chức khoa học - công nghệ công lập. Nghiên cứu, điều chỉnh phương pháp định mức khoán kinh phí tại các cơ quan, đơn vị theo hướng đảm bảo đạt mục tiêu tiết kiệm kinh phí để tăng thu nhập cho người lao động;

b) Từng bước nghiên cứu đề xuất các giải pháp, biện pháp nhằm thực hiện việc xã hội hóa, huy động toàn xã hội chăm lo phát triển giáo dục-đào tạo, y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình, văn hóa, thdục, thể thao; tập trung nâng cao chất lượng phục vụ dịch vụ y tế, giáo dục.

7. Hin đi hóa hành chính

a) Quán triệt và tổ chức triển khai, thực hiện tốt Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về chính phủ điện tử; Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020 và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, các Bộ, ngành về hiện đại hóa hành chính.

b) Ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin hàng năm kịp thời, có chất lượng. Tăng cường thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của cơ quan hành chính; thực hiện tốt hơn việc ứng dụng phần mềm quản lý văn bản - điều hành tại các sở, ban, ngành; tăng cường trao đi trên mạng điện tử các tài liệu của cơ quan hành chính nhà nước; 100% cơ quan hành chính xây dựng và khai thác hiệu quả trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị;

c) Tiếp tục tổ chức thực hiện việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

d) Tổ chức thực hiện việc xây dựng công sở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo quy hoạch. Đẩy mạnh đầu tư xây dựng trụ sở cấp xã theo Quyết định số 1441/QĐ-TTg ngày 06/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư trụ sở cấp xã, phường bảo đảm yêu cầu cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước.

II. Giải pháp thực hiện

1. Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 đến cán bộ, công chức, viên chức và người dân; đảm bảo việc thực hiện cải cách hành chính có tác dụng tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;

2. Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành việc thực hiện cải cách hành chính từ cấp tỉnh đến cấp xã. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đu trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính trong giai đoạn 2016 - 2020. Giám đốc sở, cơ quan ngang sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm chỉ đạo thống nhất việc thực hiện kế hoạch cải cách hành chính hàng năm trong phạm vi quản lý của mình; xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cả nhiệm kỳ công tác; xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể trong từng năm, từng lĩnh vực; phân công rõ trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức và cán bộ, công chức, viên chức;

3. Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức bằng các hình thức phù hợp, có hiệu quả. Quy định về chức danh, tiêu chun của từng vị trí việc làm của cán bộ, công chức, viên chức trong từng cơ quan, tổ chức, từng ngành, lĩnh vực, đơn vị. Tăng cường tính công khai, minh bạch, trách nhiệm của hoạt động công vụ. Thực hiện tốt chính sách đãi ngộ, động viên, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

4. Nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất của đội ngũ công chức chuyên trách trong công tác cải cách hành chính ở các cơ quan, đơn vị.

5. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, đặc biệt là chế độ thông tin, báo cáo, kiến nghị, đề xuất khc phục những vướng mắc nảy sinh trong quá trình thực hiện. Kịp thời khen thưởng đối với cơ quan, đơn vị, địa phương, cá nhân làm tốt. Đồng thời phê bình, kim điểm đối với cơ quan, đơn vị, địa phương, cá nhân còn có thiếu sót, hạn chế.

6. Phát triển đồng bộ và song hành, tương hỗ ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông với cải cách hành chính nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công, của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, của tổ chức, cá nhân tham gia vào công tác cải cách hành chính và giám sát chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

7. Kiểm tra, đôn đốc và kịp thời báo cáo việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh;

8. Thực hiện tốt, có hiệu quả Chiến lược phát triển đội ngũ trí thức tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2016-2020; triển khai thực hiện các đề án của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành khác về cải cách hành chính;

9. Các sở, ban, ngành, huyện, thành phố cn quan tâm tìm kiếm, thực hiện các giải pháp trong điều kiện có thể của ngành, của địa phương để khắc phục những tồn tại, hạn chế trước mắt và lâu dài (như việc: chấn chỉnh, duy trì thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa; rà soát, công bố, công khai thủ tục hành chính;...)

10. Đảm bảo kinh phí cho việc thực hiện cải cách hành chính. Hàng năm, khi xây dựng kế hoạch cải cách hành chính, các cơ quan, đơn vị chủ động dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Khuyến khích việc huy động theo quy định của pháp luật các nguồn kinh phí ngoài ngân sách đtriển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

Phần III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. Kinh phí thực hiện

1. Đối với những nhiệm vụ thường xuyên của các cơ quan, đơn vị thì kinh phí được cân đối sử dụng trong nguồn kinh phí được Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm.

2. Đối với các nhiệm vụ chung của tỉnh, các nhiệm vụ đột xuất hoặc lần đầu triển khai thực hiện theo chỉ đạo của các bộ, ngành Trung ương thì ngoài các nguồn kinh phí được hỗ trợ từ Trung ương (nếu có), trước khi thực hiện, các cơ quan, đơn vị chủ trì xây dựng kế hoạch, lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định.

II. Tổ chức thực hiện

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trực tiếp chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020, kế hoạch cải cách hành chính hàng năm của cơ quan, đơn vị phù hợp với chỉ đạo của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương và nội dung kế hoạch này.

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ).

- Báo cáo tình hình, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch cải cách hành chính hàng năm về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để theo dõi, tổng hợp.

- Tổ chức thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ cải cách hành chính, trong đó chú trọng tổ chức thực hiện tốt các quy định về cải cách thủ tục hành chính; duy trì, nâng cao chất lượng thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; tiếp nhận, xử lý kịp thời những phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

2. Các sở, ngành chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khác thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính sau:

a) Sở Nội vụ là cơ quan tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác cải cách hành chính:

- Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch này và kế hoạch cải cách hành chính hàng năm của tỉnh;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện nhiệm vụ về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra cải cách hành chính, kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện; đào tạo, bi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hàng năm;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng đối với các cơ quan, đơn vị và cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính hàng năm và giai đoạn;

- Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc tng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của tỉnh;

- Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các nhiệm vụ, chuyên đề, đề án về cải cách hành chính của Chính phủ và của các bộ, ngành Trung ương triển khai tại tỉnh Cao Bằng;

b) Sở Tư pháp: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện nội dung về xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, cải cách thủ tục hành chính.

c) Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ quan phụ trách các lĩnh vực cải cách hành chính và các cơ quan báo chí, đài phát thanh - truyền hình xây dựng các chuyên trang, chuyên mục cải cách hành chính đthông tin, tuyên truyền công tác cải cách hành chính của tỉnh, của cơ quan, đơn vị.

d) Sở Khoa học và Công nghệ: Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; thực hiện quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

đ) Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thm định, cân đối kinh phí thực hiện cải cách hành chính của tỉnh, của các cơ quan, đơn vị; chủ trì, theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ về cải cách tài chính công của tỉnh.

e) Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tiếp nhận, xử lý hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý vướng mắc của doanh nghiệp theo thẩm quyền. Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Quyết định số 1441/QĐ-TTg.

g) Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Cao Bằng: Tăng cường thời lượng thực hiện các chuyên mục, chuyên trang về cải cách hành chính đtuyên truyền và phản hồi ý kiến của người dân, doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức về cải cách hành chính.

Trong quá trình thực hiện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) về kết quả thực hiện cải cách hành chính theo quy định; kịp thời phản ánh, đề xuất những khó khăn, vướng mc đỦy ban nhân dân tỉnh xem xét và chỉ đạo giải quyết./.

 

PHỤ LỤC

CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày    /     /2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bng)

Nhiệm vụ cụ thể

Sản phẩm, kết quả đầu ra

Thời gian thực hiện, hoàn thành

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hp

Dự trù kinh phí (1.000đ)

Ghi chú

CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CCHC

Xây dựng Kế hoạch CCHC của tỉnh hàng năm

Kế hoạch CCHC hàng năm của tỉnh được ban hành

Quý IV của năm trước liền kề năm kế hoạch

Sở Nội vụ

Các sở: Tư pháp, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ

 

 

Theo dõi, đánh giá CCHC

1. Chỉ số CCHC hàng năm của tỉnh được đánh giá

Khi có hướng dẫn của Bộ Nội vụ

Sở Nội vụ

Các sở: Tư pháp, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ

 

 

2. Đánh giá, xếp hạng việc thực hiện CCHC hàng năm tại các cơ quan, đơn vị

Quý IV hàng năm

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan

3. Hội nghị tổng kết, đánh giá thực hiện CCHC giai đoạn 2011-2020

Năm 2020

UBND tỉnh

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan

 

 

Kiểm tra việc thực hiện CCHC tại các cơ quan, đơn vị

Kế hoạch kiểm tra; Báo cáo kết quả kiểm tra

Hàng năm

Đoàn kiểm tra CCHC của tỉnh, Sở Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị được kiểm tra

150.000

 

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về công tác CCHC trên địa bàn tỉnh

1. Chuyên mục CCHC được phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Thường xuyên

Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan

 

 

2. Các tin, bài về CCHC được đăng tải trên Báo Cao Bằng

Thường xuyên

Báo Cao Bằng

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan

 

 

3. Tin, bài, ảnh về CCHC được đăng trên trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị

Thường xuyên

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan

 

 

4. Chương trình, chuyên mục CCHC được phát sóng trên Đài phát thanh các huyện, thành phố

Thường xuyên

UBND các huyện, thành phố

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan

 

 

II. XÂY DNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

 

 

 

1. Xây dựng VBQPPL của HĐND, UBND tỉnh

1. Kế hoạch của UBND tỉnh được ban hành

Quý IV của năm trước liền kề năm kế hoạch

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành liên quan

 

 

2. Báo cáo đánh giá mức độ thực hiện kế hoạch

Quý IV của năm kế hoạch

2. Rà soát VBQPPL

1. Kế hoạch của UBND tỉnh được ban hành

Quý IV của năm trước liền kề năm kế hoạch

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

 

 

2. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch

Quý IV của năm kế hoạch

3. Kiểm tra việc thực hiện VBQPPL

1. Kế hoạch của UBND tỉnh được ban hành

Quý IV của năm trước liền kề năm kế hoạch

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

 

 

2. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch

Quý IV của năm kế hoạch

III. CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

 

 

 

1. Các Kế hoạch liên quan đến cải cách TTHC (rà soát, đánh giá, kiểm soát TTHC)

1. Kế hoạch của UBND tỉnh được ban hành

Quý IV của năm trước liền kề năm kế hoạch

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

 

 

2. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch

Quý IV của năm kế hoạch

2. Tỷ lệ cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và đơn vị hành chính cấp huyn, cấp xã công khai đầy đủ, đúng quy định TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

1. Đạt trên 70%

Năm 2016-2017

Các sở, ban, ngành, UBND các huyn thành phố

Sở Tư pháp

 

 

2. Đạt 100%

Năm 2018-2020

3. Tỷ lệ TTHC được công khai đầy đủ, đúng quy định trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Đạt 100%

Năm 2016-2020

Văn phòng UBND tỉnh

Sở Tư pháp

 

 

4. Tỷ lệ TTHC được công khai đầy đủ, đúng quy định trên Cng thông tin, Trang tin điện tử của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, UBND cấp huyện

1. Đạt trên 50% số cơ quan, đơn vị

Năm 2016

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

Sở Tư pháp

 

 

2. Đạt trên 70% số cơ quan, đơn vị

Năm 2017

3. Đạt trên 80% số cơ quan, đơn vị

Năm 2018

4. Đạt trên 90% số cơ quan, đơn vị

Năm 2019

5. Đạt 100% scơ quan, đơn vị

Năm 2020

IV. CẢI CÁCH TCHỨC B MÁY HÀNH CHÍNH

 

 

 

1. Thực hiện quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương về tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập

Quyết định của UBND tỉnh quy định về tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị

Khi có văn bản quy định, hướng dẫn của Trung ương

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

Sở Nội vụ

 

 

2. Khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức đi với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước

Chsố về sự hài lòng của người dân, tổ chức

Năm 2017 và các năm tiếp theo khi có đủ điều kiện

Sở Nội vụ

Các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan

200.000

 

3. Khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công

Chỉ số về sự hài lòng của người dân

Từ năm 2016

Sở Y tế

Các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan

200.000

 

4. Khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân đi với dịch vụ giáo dục công

Chỉ số về sự hài lòng của người dân

Từ năm 2016

Sở Giáo dục và Đào tạo

Các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan

200.000

 

V. XÂY DNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN B, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

 

 

1. Kịp thời rà soát, bổ sung vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức khi có sự thay đổi, điều chỉnh theo quy định

100% cơ quan xây dựng Đề án vị trí việc làm khi có sự thay đổi, điều chỉnh theo quy định

Thường xuyên

Các sở, ban, ngàn UBND các huyện thành phố

Sở Nội vụ

 

 

2. Đẩy mạnh thực hiện cải cách chế độ công vụ, công chức theo Kế hoạch số 2508/KH-BCĐCCCVCC ngày 10/9/2013 của Ban Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công v, công chức tỉnh Cao Bng

1. Tổ chức thí điểm tuyn chọn lãnh đạo cấp sở và tương đương trở xuống theo hình thức thi tuyển cạnh tranh;

Từ năm 2016

 

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

 

 

2. Áp dụng phương pháp thi tuyển, thi nâng ngạch bằng phần mềm máy vi tính trong các kỳ tuyển thi tuyển, thi nâng ngạch

Từ năm 2016

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

 

 

3. Các nội dung liên quan đến công vụ, công chức được thực hiện có hiệu quả

Thường xuyên

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

Sở Nội vụ

 

 

3. Đánh giá công chức trên cơ sở kết quả được giao

100% cơ quan, đơn vị thực hiện; Báo cáo kết quả đánh giá

Hàng năm

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

Sở Nội vụ

 

 

4. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã

1. Kế hoạch

Quý IV năm trước liền kề năm KH

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

 

 

2. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch

Quý IV của năm kế hoạch

 

 

5. Thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 29/5/2014 của Chính phủ

Các cán bộ, công chức thuộc diện tinh giản biên chế được giải quyết nghỉ chế độ theo quy định

Hàng năm (bắt đầu từ năm 2016)

Các cơ quan, đơn vị

Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan

 

 

6. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã

1. Trên 95% cán bcấp xã đạt chuẩn về trình độ chuyên môn theo quy định

Năm 2016

Các huyện, thành phố

Sở Nội vụ

 

 

2. Trên 99% công chức cấp xã đạt chuẩn về trình độ chuyên môn theo quy định

Năm 2016

Các huyện, thành phố

Sở Nội vụ

 

 

3. Hàng năm có trên 50% cán bộ, công chức cấp xã được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ

Hàng năm

Các huyện, thành phố

Các cơ quan liên quan

3.000.000

 

VI. CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG

 

 

1. Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập

100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện có hiệu quả

Hàng năm

Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập

Sở Tài chính

 

 

Báo cáo đánh giá

Quý IV của năm kế hoạch

Sở Tài chính

Các cơ quan liên quan

 

 

2. Đánh giá việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Báo cáo đánh giá

Quý IV của năm kế hoạch

Sở Khoa học và Công nghệ

Các cơ quan liên quan

 

 

VII. HIỆN ĐẠI HÓA HÀNH CHÍNH

 

 

 

 

1. Kế hoạch ứng dụng CNTT hàng năm của tỉnh

1. Kế hoạch ứng dụng CNTT được ban hành

Quý IV của năm trước liền kề năm kế hoạch

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

 

 

2. Báo cáo mức độ thực hiện kế hoạch

Quý IV của năm kế hoạch

2. Ứng dụng phần mềm quản lý văn bản, sử dụng mạng nội bộ (mạng LAN) để trao đổi công việc

100% cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, UBND cấp huyện thực hiện có hiệu quả

Hàng năm

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

Sở Thông tin và Truyền thông các cơ quan liên quan

 

 

3.Ứng dụng phần mềm quản lý văn bản liên thông giữa các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

100% cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, UBND cấp huyện thực hiện có hiệu quả

Từ năm 2016

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

Sở Thông tin và Truyền thông các cơ quan liên quan

 

 

4. Ứng dụng phần mềm quản lý văn bản liên thông giữa UBND các huyện, thành phố đến các xã, phường, thị trấn

100% các huyện, thành phố thực hiện

Từ năm 2017

UBND cấp huyệncấp xã

Sở Thông tin và Truyền thông các cơ quan liên quan

 

 

5. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Duy trì 100% dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 1 và 2

Thường xuyên

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan

 

 

Có từ 15 dịch vụ công trở lên được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3 trở lên; trong đó có từ 02 dịch vụ công trở lên được cung cấp trực tuyến ở mức độ 4.

Từ năm 2016

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan

6.000.000

 

6. Tỷ lệ cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, UBND cấp huyện có Cổng thông tin điện tử hoặc Trang thông tin điện tử

100% cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, UBND cấp huyện có Cổng thông tin điện tử hoặc Trang thông tin điện tử

Năm 2016

Cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, UBND cấp huyện

Sở Thông tin và Truyền thông

 

 

7. Tỷ lệ cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và đơn vị hành chính cấp huyện công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Từ 50% - dưới 70% số cơ quan, đơn vị

Năm 2016

Sở Khoa học và Công nghệ

Các cơ quan, đơn vị liên quan

 

 

Từ 70% - 80% số cơ quan, đơn vị

Năm 2018

Sở Khoa học và Công nghệ

Các cơ quan, đơn vị liên quan

 

 

Trên 80% số cơ quan, đơn vị

Năm 2020

Sở Khoa học và Công nghệ

Các cơ quan, đơn vị liên quan

 

 

8. Thực hiện Quyết định số 1441/QĐ-TTg ngày 06/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư trụ sở cấp xã, phường bảo đảm nhu cầu cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý của bộ máy nhà nước.

Báo cáo kết quả việc thực hiện

Hàng năm

Sở Kế hoạch và Đầu

Sở Xây dựng, các cơ quan, đơn vị liên quan

 

 

VIII. THC HIỆN CƠ CHMỘT CỬA, CHMỘT CỬA LIÊN THÔNG

 

 

 

1. Nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa

100% số lượng TTHC được giải quyết theo cơ chế một cửa

Năm 2016-2020

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

Sở Nội vụ

 

 

2. Đề án thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong việc giải quyết TTHC liên quan đến một số lĩnh vực của các ngành: Công Thương, Tư pháp, TN&MT, VH-TT&DL

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông được thành lập

Từ năm 2016

Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Công Thương, Tư pháp, TN&MT, VH-TT&DL

Các cơ quan liên quan

 

 

3. Đề án thực hiện cơ chế một cửa hiện đại được thực hiện tại 5 cơ quan, đơn vị trở lên

Cơ chế một cửa hiện đại tại 05 đơn vị trở lên được áp dụng thực hiện

Từ năm 2016

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

Các cơ quan liên quan

5.000.000

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2421/QĐ-UBND ngày 14/12/2015 Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2016-2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.106

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.62.183
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!