Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 242-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 27/04/1995 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 242-TTg

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 1995

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA UỶ BAN TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ.

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Điều lệ Bưu chính viễn thông ban hành kèm theo Nghị định số 121-HĐBT ngày 15-8-1987;
Căn cứ Nghị định số 28-CP ngày 24-5-1993 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Bưu điện;
Căn cứ Quyết định số 75-CT ngày 29-3-1989 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc thành lập Uỷ ban Tần số vô tuyến điện;
Xét đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Bưu điện, Chủ tịch Uỷ ban Tần số vô tuyến điện và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Uỷ ban Tần số vô tuyến điện có nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Tổ chức sự phối hợp giữa các cơ quan trong việc xây dựng chiến lược, quy hoạch khai thác, phân bổ, sử dụng tần số vô tuyến điện; tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về tần số; tham gia ý kiến với Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt các dự án liên quan đến các vấn đề đó.

2. Giám sát việc phối hợp các ngành có liên quan giải quyết các trường hợp can nhiễu có hại và các giải pháp đảm bảo an toàn các dải tần số vô tuyến điện giữa các mạng thông tin quốc phòng, nội vụ, dân sự.

3. Phối hợp các ngành Quốc phòng, Nội vụ, Bưu điện trong công tác kiểm soát tần số vô tuyến điện và kiểm tra xử lý các vi phạm để đảm bảo an toàn thông tin và an ninh quốc gia.

Điều 2. Thành viên của Uỷ ban Tần số vô tuyến điện bao gồm:

- Chủ tịch Uỷ ban Tần số vô tuyến điện:

Tổng Cục trưởng Tổng cục Bưu điện.

- Các Phó Chủ tịch Uỷ ban Tần số vô tuyến điện:

Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Bưu điện.

- Các Uỷ viên Uỷ ban Tần số vô tuyến điện:

Tư lệnh binh chủng Thông tin liên lạc - Bộ Quốc phòng.

Cục trưởng Cục Kỹ thuật nghiệp vụ I - Bộ Nội vụ.

Vụ trưởng Vụ Phát triển Công nghệ - Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Phó Ban Cơ yếu Chính phủ.

Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện - Tổng cục Bưu điện.

Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các thành viên Uỷ ban theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban Tần số vô tuyến điện.

Chủ tịch Uỷ ban quy định và báo cáo Thủ tướng Chính phủ về trách nhiệm cụ thể của từng thành viên.

Điều 3. Cơ quan làm việc của Uỷ ban Tần số vô tuyến điện được đặt tại Tổng cục Bưu điện.

Kinh phí hoạt động chung của Uỷ ban do Nhà nước cấp thông qua tài khoản của Tổng cục Bưu điện.

Uỷ ban được sử dụng con dấu riêng theo quy định.

Điều 4.- Cơ cấu các tổ chức giúp việc Uỷ ban Tần số vô tuyến điện (gồm văn phòng và các tiểu ban chuyên môn), người phụ trách và số người làm việc ở các tổ chức đó là kiêm nhiệm và do Chủ tịch Uỷ ban Tần số vô tuyến điện quyết định theo phương án sau khi được Uỷ ban Tần số vô tuyến điện thông qua.

Điều 5. Các thành viên của Uỷ ban hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và theo sự phân công của Uỷ ban. Uỷ ban Tần số vô tuyến điện họp định kỳ 6 tháng một lần; làm việc theo chế độ tập thể, các quyết định của Uỷ ban được thông qua theo nguyên tắc nhất trí. Những vấn đề quan trọng liên quan đến nhiều ngành phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi quyết định, sau khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận phải thông báo nội dung cho các ngành liên quan.

Điều 6. Chủ tịch Uỷ ban tần số và vô tuyến điện quyết định quy chế làm việc cụ thể của Uỷ ban và nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức giúp việc.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 8. Chủ tịch Uỷ ban Tần số vô tuyến điện, Thủ trưởng các cơ quan nói ở Điều 1, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No: 242-TTg

Hanoi, April 27, 1995

 

DECISION

ON THE FUNCTION, TASKS, POWERS, ORGANIZATIONAL STRUCTURE AND WORKING REGIME OF THE RADIO FREQUENCY COMMITTEE

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government on the 30th of September 1992;
Pursuant to the Regulations on the Post and Telecommunication Service issued together with Decree No.121-HDBT on the 15th of August 1987;
Pursuant to Decree No.28-CP on the 24 of May 1993 of the Government on the function, tasks, powers and the organizational apparatus of the General Post Office;
Pursuant to Decision No.75-CT on the 29th of March 1989 of the Chairman of the Council of Ministers on the establishment of the Radio Frequency Committee;
At the proposal of the Director General of the General Post Office, the Chairman of the Radio Frequency Committee and the Minister-Chairman of the Government Commission on Organization and Personnel,

DECIDES :

Article 1.- The Radio Frequency Committee has the following tasks and powers :

1. To organize the coordination among different agencies in the elaboration of the strategy and plan for the exploitation, distribution and use of radio frequencies; work out the national technical norms on frequencies; make suggestions to the Prime Minister on the ratification of the projects related to these questions.

2. To supervise the coordination among the related branches in settling cases of harmful interference, and work out solutions to ensure safety for the radio frequency bands among the information networks of the defense, the interior and civilian services.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 2.- The Radio Frequency Committee comprises the following members :

+ Chairman of the Radio Frequency Committee : the Director General of the General Post Office;

+ The Vice-Chairmen of the Committee :

A Vice-Minister of the Interior,

A Vice-Minister of Defense,

A Deputy Director General of the General Post Office.

The other members of the Committee :

- The Commander of the Information and Communications Force of the Ministry of Defense,

- The Director of the Specialized and Technical Department I of the Ministry of the Interior,

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.- A Deputy-Head of the Coded Communication Commission of the Government,

- The Director of the Radio Frequency Department of the General Post Office.

The Government Commission on Organization and Personnel shall submit a proposal to the Prime Minister for decision on the appointment and dismissal of the members of the Committee as proposed by the Chairman of the Radio Frequency Committee.

The Chairman of the Committee shall define a concrete plan for assignment of responsibilities to each member and report it to the Prime Minister.

Article 3.- The working office of the Radio Frequency Committee is established at the General Post Office.

The general operational budget of the Committee shall be provided by the State through the accounts of the General Post Office.

The Committee is allowed to use its own seal as prescribed by law.

Article 4.- The organizations assisting the Radio Frequency Committee shall comprise the Office and specialized sub-commissions. The responsible persons and staff of these organizations shall work part-time, and are appointed by the Chairman of the Radio Frequency Committee according to a plan adopted by the Committee.

Article 5.- The members of the Committee shall work according to the regime of cumulation of responsibilities and according to the assignment of work by the Committee. The Radio Frequency Committee shall meet regularly every six months. It shall adopt the system of collective work, and the decisions of the Committee shall be adopted by consensus. With regard to important issues related to many branches, the Committee must report to the Prime Minister before taking any decision. After approval by the Prime Minister, the Committee must notify the related branches of the contents of such decision.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Article 7.- This Decision takes effect from the date of its promulgation. The earlier regulations which are contrary to this Decision are now annulled.

Article 8.- The Chairman of the Radio Frequency Committee, the Heads of the agencies mentioned in Article 1, the Ministers, the Heads of the ministerial-level agencies, the Heads of the agencies attached to the Government, the Presidents of the People's Committees of the concerned provinces and cities directly under the Central Government shall have to implement this Decision.

 

 

FOR THE PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Phan Van Khai

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 242-TTg ngày 27/04/1995 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và chế độ làm việc của ủy ban Tần số vô tuyến điện do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.227

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.29.69