Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2419/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Nguyễn Đức Quyền
Ngày ban hành: 26/06/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2419/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 26 tháng 6 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001 : 2015 VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA UBND CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA, NĂM 2019.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 116/2015/TT-BTC ngày 11/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định công tác quản lý tài chính đối với việc tư vấn, xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thng quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 2024/QĐ-UBND ngày 13/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của UBND các xã, phường, thị trấn và các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 4532/QĐ-UBND ngày 24/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018;

Theo đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 546/TTr-SKHCN ngày 19/6/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung Kế hoạch triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 : 2015 vào hoạt động của UBND các xã, phường, thị trấn và các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016 - 2020, kế hoạch năm 2019 bao gồm các nội dung sau:

1. Phê duyệt danh sách UBND các xã, phường, thị trấn áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 : 2015, năm 2019,

(Có Phụ lục kèm theo)

2. Các cơ quan đã áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 hàng năm chủ động xây dựng kế hoạch và dự trù kinh phí cho các hoạt động duy trì, cải tiến HTQLCL theo quy định tại Thông tư số 116/2015/TT-BTC ngày 11/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định công tác quản lý tài chính đối với việc tư vấn, xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

3. Các nội dung khác giữ nguyên nội dung Quyết định số 2024/QĐ-UBND ngày 13/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh,

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, Sở Nội vụ; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành ph; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2 QĐ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để báo cáo);
- Lưu: VT, PgNN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Quyền

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH UBND CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ÁP DỤNG HTQLCL THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2015, NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định s
ố: 2419/QĐ-UBND ngày 26/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

TT

Đơn vị

Tên huyện, thị xã, thành phố, cơ quan chủ quản

1

UBND thị trấn Yên Cát

Như Xuân

2

UBND xã Bãi Trành

3

UBND xã Xuân Quỳ

4

UBND xã Hóa Quỳ

5

UBND xã Yên Lễ

6

UBND xã Nga Phú

Nga Sơn

7

UBND xã Nga Giáp

8

UBND xã Nga Liên

9

UBND xã Nga Thạch

10

UBND xã Nga Lĩnh

11

UBND xã Vĩnh Thành

Vĩnh Lộc

12

UBND xã Vĩnh Tiến

13

UBND xã Vĩnh Minh

14

UBND xã Vĩnh Yên

15

UBND xã Vĩnh Tân

16

UBND thị trấn Thống Nhất

Yên Định

17

UBND xã Quý Lộc

18

UBND xã Yên Tâm

19

UBND xã Yên Lâm

20

UBND xã Yên Giang

21

UBND xã Yên Phú

22

UBND xã Yên Ninh

23

UBND xã Yên Thịnh

24

UBND xã Yên Phong

25

UBND xã Yên Thái

26

UBND xã Hong Đạo

Hoằng Hóa

27

UBND xã Hoằng Thành

28

UBND xã Hong Phong

29

UBND xã Hong Lưu

30

UBND xã Hoằng Tiến

31

UBND xã Hoằng Phú

32

UBND xã Hoằng Quỳ

33

UBND xã Hoằng Kim

34

UBND xã Hong Trung

35

UBND xã Hoằng Lương

36

UBND xã Hoằng Phượng

37

UBND xã Hoằng Trinh

38

UBND thị trấn Ngọc Lặc

Ngọc Lặc

39

UBND xã Ngọc Liên

40

UBND xã Lam Son

41

UBND xã Cao Thịnh

42

UBND xã Quảng Lộc

Quảng Xương

43

UBND xã Quảng Trung

44

UBND xã Quảng Lợi

45

UBND xã Quảng Chính

46

UBND xã Quảng Nham

47

UBND xã Thọ Ngọc

Triệu Sơn

48

UBND xã Thọ Vực

49

UBND xã Thọ Phú

50

UBND xã Xuân Thọ

51

UBND xã Đồng Lợi

52

UBND xã Hà Lan

Thị xã Bỉm Sơn

53

UBND phường Ba Đình

54

UBND phường Ngọc Trạo

55

UBND phường Lam Sơn

56

UBND phường Đông Sơn

57

UBND phường Bắc Sơn

58

UBND phường Phú Sơn

59

UBND xã Quảng Tâm

TP. Thanh Hóa

60

UBND xã Hong Anh

61

UBND xã Thiệu Dương

62

UBND xã Quảng Thịnh

63

UBND xã Quảng Đông

64

UBND phường Điện Biên

65

UBND phường Đông Vệ

66

UBND phường Quảng Châu

TP. Sầm Sơn

67

UBND phường Quảng Thọ

68

UBND phường Bắc Sơn

69

UBND phường Trung Sơn

70

UBND phường Trường Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2419/QĐ-UBND ngày 26/06/2018 về phê duyệt bổ sung Kế hoạch triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, năm 2019

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


952

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.170.82.159