Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2412/QĐ-UBND năm 2016 về kiện toàn Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm của tỉnh Thừa Thiên Huế

Số hiệu: 2412/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Văn Cao
Ngày ban hành: 10/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH THỪA THN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2412/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO LIÊN NGÀNH VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM CỦA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 79/2008/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ quy định hệ thống tổ chức quản lý, thanh tra và kim nghiệm về vệ sinh an toàn thực phẩm;

Căn cứ Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 09 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế và Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm của tỉnh gồm các thành viên có tên sau:

1. Trưởng ban: Ông Nguyễn Văn Cao - Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Phó Trưởng ban thường trực: Ông Nguyễn Nam Hùng, Giám đốc Sở Y tế.

3. Phó Trưởng ban:

a) Ông Hồ Sỹ Nguyên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

b) Ông Nguyễn Thanh, Giám đốc Sở Công thương.

4. Các thành viên:

a) Ông Dương Quang Minh, Phó Giám đốc Sở Y tế;

b) Ông Trn Duy Chiến, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;

c) Ông Nguyễn Văn Khiết, Phó Giám đốc Sở Tài chính;

d) Ông Lê Đình Khánh, Phó Giám đốc Kế hoạch và Đầu tư;

e) Ông Lê Xuân Bình, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao;

g) Ông Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh;

h) Ông Nguyễn Đức Hùng, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;

i) Ông Nguyễn Tân, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

k) Mời ông Nguyễn Hữu Lạc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Điều 2. Chức năng và nhiệm vụ của Ban chỉ đạo

1. Giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Định kỳ sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm việc thực hiện công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm kết quả thực hiện theo quy định.

2. Chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra và đôn đc các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn.

3. Đxuất Chủ tịch UBND tỉnh các giải pháp về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả thiết thực, góp phần ổn định và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo:

1. Các thành viên của Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

2. Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo đặt tại Sở Y tế (Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm).

3. Cơ quan thường trực xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

4. Trưởng ban, Phó Trưởng ban thường trực được sử dụng con dấu của cơ quan nơi công tác đđiều hành các hoạt động của Ban chỉ đạo.

5. Trưởng ban được quyền thành lập tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo.

6. Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1850/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm của tỉnh.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công thương, Nội vụ; Chủ tịch UBND các huyện, các thị xã, thành phố Huế; Thtrưởng các cơ quan có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 5;
- CT và các PCT UBND t
nh;
- BCĐ Trung ương về VSATTP;
- CVP, các PCVP, các CV: NV, NN, CT;
- Lưu: VT, YT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2412/QĐ-UBND năm 2016 về kiện toàn Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm của tỉnh Thừa Thiên Huế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.983

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.83.32.171