Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2411/QĐ-UBND năm 2016 về kiện toàn Ban chỉ đạo công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình của tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Số hiệu: 2411/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Văn Cao
Ngày ban hành: 10/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH THỪA THN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2411/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Công văn số 8397/BYT-TCDS ngày 10 tháng 12 năm 2008 của Bộ Y tế về việc thành lập Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ ở địa phương;

Căn cứ Quyết định số 2372/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban chỉ đạo công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình tỉnh Tha Thiên Huế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế và Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình của tỉnh, gm các thành viên có tên sau:

1. Trưởng ban: Ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Phó Trưởng ban: Ông Nguyễn Nam Hùng, Giám đốc Sở Y tế.

3. Ủy viên thường trực: Ông Tôn Thất Chiểu, Chi Cục trưởng Chi Cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh.

4. Các thành viên:

- Ông Lê Đình Khánh, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Ông Nguyễn Đức Hùng, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;

- Ông Nguyễn Văn Khiết, Phó Giám đốc Sở Tài chính;

- Ông Hồ Dần, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Ông Cao Chí Hải, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao;

- Ông Hồ Viết Tư, Phó Giám đốc Sở Tư pháp;

- Ông Hoàng Văn Sỹ, Phó Cục trưởng Cục Thống kê;

- Ông Hoàng Thế Hy, Phó Giám đốc Công an tỉnh;

- Ông Đỗ Hiệp Thắng, Phó Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Bộ Đội Biên phòng tỉnh;

- Ông Lê Anh Tuấn, Chủ nhiệm Hậu Cần, Phòng Hậu cần Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

- Bà Nguyễn Tâm Nhân, Chủ tịch Công đoàn Ngành Giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo;

5. Mời các ông, bà có tên sau làm thành viên Ban chỉ đạo:

- Bà Lê ThTuyết Mai, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;

- Bà Nguyễn Khoa Hoài Hương, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh;

- Ông Hoàng Đức, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh;

- Ông Trần Văn Lập, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh;

- Bà Lê Thị Hồng Thanh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ Nữ tỉnh;

- Bà Hoàng Thị Phương Hiền, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Ban chỉ đạo:

1. Giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo toàn diện công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh.

2. Đôn đốc, chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch về công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn toàn tỉnh; tổng hợp kết quả báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch 05 năm, hàng năm về công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.

4. Đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh các giải pháp về công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình đtổ chức trin khai thực hiện đạt hiệu quả thiết thực, góp phần n định dân số và thúc đy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Điều 3. Tổ chức hoạt động của Ban chỉ đạo:

1. Các thành viên của Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

2. Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo đặt tại Sở Y tế (Chi Cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình).

3. Ban chỉ đạo hoạt động theo quy chế do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

4. Trưởng ban, Phó Trưởng ban được sử dụng con dấu của cơ quan nơi công tác để điều hành các hoạt động của Ban chỉ đạo.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2372/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y tế, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 5;
- CT và các PCT UBND t
nh;
- Chi cục DS-KHHGĐ;
- CVP và PCVP Đ.T.Vinh và CV: NC;
- Lưu: VT, YT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2411/QĐ-UBND năm 2016 về kiện toàn Ban chỉ đạo công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình của tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.701

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.2.246