Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2405/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Trần Tiến Dũng
Ngày ban hành: 21/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2405/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 21 tháng 09 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG; DÂN TỘC, TÔN GIÁO DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH BAN HÀNH TỪ NGÀY 01/01/2001 ĐẾN NGÀY 31/8/2011 ĐÃ HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 659/STP-KTVB ngày 15 tháng 9 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh mục 11 văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Khoa học công nghệ, Tài nguyên môi trường, Dân tộc và Tôn giáo do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành từ ngày 01/01/2001 đến ngày 31/8/2011 đã hết hiệu lực (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ; Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban Pháp chế - HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các P.Chủ tịch UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- TTTH; TT Công báo tỉnh;
- Lưu VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Tiến Dũng

 


DANH MỤC VĂN BẢN

QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HĐND, UBND TỈNH BAN HÀNH TỪ NGÀY 01/01/2001 ĐẾN NGÀY 31/8/2011 TRONG LĨNH VỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG, DÂN TỘC, TÔN GIÁO HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
(kèm theo Quyết định số 2405/QĐ-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)

TT

Tên loại, số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Trích yếu nội dung văn bản

Hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

LĨNH VỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

Quyết định

1.

Số 27/2002/QĐ-UB

08/4/2002

V/v phê duyệt chiến lược bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Bình đến năm 2010

Hết HL

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định tại văn bản

2.

Số 56/2002/QĐ-UB

13/8/2002

"V/v phê duyệt Quy hoạch tổng thể khoa học, công nghệ tỉnh Quảng Bình đến năm 2010"

Hết HL

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định tại văn bản

3.

Số 01/2003/QĐ-UB

27/01/2003

V/v ban hành Quy định về việc xác định đề tài dự án Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh

Hết HL

Đã được thay thế bởi Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND ngày 04/4/2008

4.

Số 02/2003/QĐ-UB

27/01/2003

V/v ban hành Quy định về ph­ương thức làm việc của hội đồng khoa học và Công nghệ xác định các đề tài dự án Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh

Hết HL

Đã được thay thế bởi Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND ngày 04/4/2008

5.

Số 03/2003/QĐ-UB

27/01/2003

V/v ban hành Quy định về việc tuyển chọn Tổ chức và cá nhân chủ trì đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Hết HL

Đã được thay thế bởi Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND ngày 04/4/2008

6.

Số 08/2003/QĐ-UB

07/3/2003

V/v phê duyệt đề án ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin tỉnh Quảng Bình đến năm 2005 và định h­ướng đến năm 2010

Hết HL

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định tại văn bản

7.

Số 05/2006/QĐ-UBND

09/3/2006

Ban hành Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ hội nhập giai đoạn 2006-2010.

Hết HL

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định tại văn bản

Chỉ thị

8.

Số 12/2001/CT-UB

30/3/2001

V/v tăng cường công tác quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Hết HL

Nội dung này đã được điều chỉnh tại Chỉ thị 27/CT-UBND ngày 27/7/2005

9.

Số 10/2004/CT-UB

22/3/2004

V/v tăng cư­ờng áp dụng các hệ thống quản lý chất lư­ợng theo tiêu chuẩn Quốc tế phục vụ hội nhập kinh tế Thế giới.

Hết HL

Nội dung này đã được điều chỉnh tại Chỉ thị 27/CT-UBND ngày 27/7/2005

LĨNH VỰC DÂN TỘC, TÔN GIÁO

10.

Nghị quyết số 28/2005/NQ-HĐND

08/12/2005

V/v quy định đối tượng và mặt hàng trợ cước, trợ giá và cấp không thu tiền các mặt hàng chính sách cho miền núi, vùng cao, vùng đồng bào dân tộc ít người năm 2006.

Hết HL

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

11.

Quyết định số 27/2006/QĐ-UBND

15/6/2006

Về việc ban hành Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2006 - 2010

Hết HL

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2405/QĐ-UBND ngày 21/09/2011 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Khoa học công nghệ, Tài nguyên môi trường; Dân tộc, Tôn giáo do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành từ ngày 01/01/2001 đến ngày 31/8/2011 đã hết hiệu lực

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.281
s231

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.237.158