Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 24/2019/QĐ-UBND quản lý nhập cảnh của người nước ngoài Bình Thuận

Số hiệu: 24/2019/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Nguyễn Ngọc Hai
Ngày ban hành: 16/08/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24/2019/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 16 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, CƯ TRÚ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 64/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận tại Tờ trình số 1946/TTr-CAT-PV01  ngày 18 tháng 7 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2019.

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Công an, Quốc phòng, Ngoại giao;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Như Điều 3;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Mặt trận và các Đoàn thể tỉnh;
- Lưu: VT, TTTT, KGVXNV. (Trình)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hai

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP GIỮA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, CƯ TRÚ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN
(Kèm theo Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy chế này điều chỉnh nguyên tắc, nội dung, hình thức phối hợp và trách nhiệm thực hiện của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân (viết tắt là UBND) các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện) trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

2. Các hoạt động khác có liên quan công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Thuận không quy định trong Quy chế này được áp dụng thực hiện theo các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng với các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện thuộc tỉnh; các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh mời, bảo lãnh, đón tiếp người nước ngoài đến địa bàn tỉnh Bình Thuận; các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh có người nước ngoài cư trú, hoạt động.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Tuân thủ quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Nghị định số 64/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2015 của Chính phủ Quy định cơ chế phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài tại Việt Nam và các văn bản pháp luật có liên quan.

2. Thường xuyên, chủ động, kịp thời quản lý chặt chẽ, nhưng đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động tại địa phương theo quy định của pháp luật.

3. UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành tập trung, thống nhất, theo nguyên tắc: Công an tỉnh chủ trì công tác quản lý nhà nước về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài tại Bình Thuận; các sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy có trách nhiệm phối hợp; UBND cấp huyện có trách nhiệm tổ chức thực hiện thống nhất theo các quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, quy định của Bộ Công an, UBND tỉnh và các văn bản hướng dẫn của Công an tỉnh.

4. Công tác phối hợp phải đảm bảo yêu cầu chính trị, pháp luật và đối ngoại, không làm ảnh hưởng đến chức năng, nhiệm vụ và hoạt động chuyên môn của các cơ quan liên quan.

Điều 4. Hình thức phối hợp

1. Thông báo, trao đổi, cung cấp thông tin bằng văn bản theo yêu cầu của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp.

2. Thông qua các hội nghị sơ kết, tổng kết.

3. Thông qua các cuộc họp liên ngành định kỳ, đột xuất.

4. Thông qua việc thanh tra, kiểm tra của các đoàn công tác liên ngành do Công an tỉnh chủ trì.

5. Thông qua quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành theo quy định của UBND tỉnh Bình Thuận.

6. Các hình thức khác phù hợp quy định hiện hành.

Chương II

NỘI DUNG VÀ TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP

Điều 5. Phối hợp xây dựng, ban hành văn bản quy định, hướng dẫn công tác quản lý nhà nước về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài tại địa phương

1. Công an tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện xây dựng dự thảo, trình UBND tỉnh ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản về quản lý người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

2. Các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện trao đổi, thống nhất với Công an tỉnh trước khi trình UBND tỉnh ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản có nội dung liên quan đến công tác quản lý người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động tại địa phương.

Điều 6. Phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú, hoạt động của người nước ngoài tại địa phương

Trách nhiệm của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện: Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình, chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài cho các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân liên quan; các luật khác và văn bản dưới luật có liên quan đến tổ chức, cá nhân người nước ngoài.

Điều 7. Phối hợp trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài tại địa phương

1. Công an tỉnh có trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện; các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân liên quan tổ chức thực hiện công tác quản lý cư trú và phối hợp kiểm tra, phát hiện, xử lý các tổ chức, cá nhân liên quan người nước ngoài vi phạm pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Đồng thời, tăng cường phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh và các sở, ngành có liên quan kiểm tra tình hình cư trú, hoạt động của các tổ chức, cá nhân người nước ngoài dưới hình thức góp vốn mua cổ phần của các doanh nghiệp trong nước nhằm mục đích kéo dài thời hạn được phép tạm trú tại Việt Nam để kịp thời xử lý theo quy định.

b) Chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, các sở, ban, ngành liên quan duy trì và phát triển chương trình phần mềm quản lý, khai thác thông tin khai báo tạm trú, hoạt động của người nước ngoài, Việt kiều trên địa bàn tỉnh.

c) Thực hiện và trao đổi thông tin gia hạn tạm trú, cấp thị thực, thẻ tạm trú, thẻ thường trú, các loại giấy phép (đi tham quan du lịch; vào khu vực cấm; vào khu vực biên giới biển đảo) cho người nước ngoài với các cơ quan ban, ngành tỉnh có liên quan, UBND cấp huyện (qua Công an huyện, thị xã, thành phố) để phối hợp quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

d) Trao đổi với Văn phòng UBND tỉnh (Phòng Khoa giáo Văn xã và Ngoại vụ) thông tin về tình hình, kết quả xử lý, điều tra đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật hình sự, bị tai nạn, tử vong theo quy định của pháp luật để báo cáo UBND tỉnh, Bộ Ngoại giao thông báo cho cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài.

đ) Chỉ đạo Công an huyện có biển, đảo trao đổi, cung cấp thông tin người nước ngoài khai báo tạm trú với đồn Biên phòng đứng chân tại khu vực biên giới biển, đảo Phú Quý.

e) Chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố tổ chức công tác quản lý cư trú và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn phụ trách; phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện kịp thời phát hiện, báo cáo Công an tỉnh những vấn đề liên quan yếu tố người nước ngoài.

2. Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh (Phòng Khoa giáo Văn xã và Ngoại vụ) có trách nhiệm:

a) Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện quản lý, kiểm tra, xử lý những nội dung liên quan công tác lãnh sự đối với người nước ngoài trên địa bàn tỉnh. Đảm bảo trong 12 giờ kể từ khi phát hiện người nước ngoài bị tai nạn, tử vong… phải trao đổi với cơ quan chức năng Bộ Ngoại giao để thông báo cho cơ quan đại diện nước mà người đó là công dân.

b) Trao đổi với Công an tỉnh về thông tin của tổ chức, cá nhân người nước ngoài do các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức đề nghị cho phép đến hoạt động tại tỉnh Bình Thuận trước khi quyết định theo thẩm quyền hoặc trình UBND tỉnh xem xét, quyết định (theo Quyết định số 38/2010/QĐ-UBND ngày 31/8/2010 của UBND tỉnh ban hành quy chế quản lý hoạt động của các đoàn vào có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Thuận).

c) Phối hợp Công an tỉnh và các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện giải quyết các vấn đề liên quan khi cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài có yêu cầu thăm lãnh sự hoặc có yêu cầu khác; hỗ trợ xác định thông tin về nhân thân của người nước ngoài, phương tiện giao thông liên quan vụ tai nạn giao thông để làm cơ sở đề xuất, giải quyết trong các trường hợp được hưởng ưu đãi miễn trừ.

d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng xem xét, giải quyết nguyện vọng của cơ quan đại diện ngoại giao, thân nhân người nước ngoài bị tai nạn, ốm đau, tử vong… khi có yêu cầu trên cơ sở tạo điều kiện thuận lợi, phù hợp với quy định của pháp luật. Hướng dẫn thân nhân người nước ngoài tử vong thủ tục đăng ký khai tử.

đ) Thông báo danh sách, nội dung, chương trình hoạt động của phóng viên nước ngoài cho Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trực tiếp.

3. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh có trách nhiệm: Chỉ đạo các đồn, trạm Biên phòng ven biển và đồn Biên phòng cửa khẩu cảng thực hiện chức năng cấp thị thực tạm trú, các loại giấy phép tại cửa khẩu cảng biển, kiểm tra, kiểm soát, giám sát người và phương tiện nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh qua cửa khẩu cảng biển theo quy định của pháp luật; phối hợp lực lượng Công an quản lý người nước ngoài cư trú, hoạt động trên khu vực biên giới biển. Trao đổi thông tin về lưu lượng người, hàng hoá, phương tiện xuất, nhập, quá cảnh, cấp thị thực, các loại giấy phép, xử lý vi phạm tại cửa khẩu cảng cho Công an tỉnh.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm: Phối hợp với Công an tỉnh, Ban quản lý các Khu công nghiệp và các sở, ngành liên quan, UBND cấp huyện thực hiện thẩm định chủ trương đầu tư và cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; thông báo kịp thời danh sách, thông tin cá nhân, nội dung và mục đích hoạt động của người nước ngoài đến làm việc cho Văn phòng UBND tỉnh (Phòng Khoa giáo Văn xã và Ngoại vụ) và các đơn vị liên quan trực tiếp. Kịp thời cung cấp, trao đổi thông tin với Công an tỉnh về tình hình tiến độ triển khai các dự án có vốn đầu tư nước ngoài; tình hình người nước ngoài nhập cảnh, khảo sát, thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm: Chủ trì, phối hợp, trao đổi với Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (người nước ngoài làm việc ở khu vực biên giới biển), Sở Tư pháp, Ban quản lý các khu công nghiệp, các sở, ngành liên quan và địa phương thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý lao động nước ngoài làm việc tại tỉnh Bình Thuận theo quy định của pháp luật; định kỳ tổng hợp, báo cáo tình hình cấp giấy phép lao động và công tác quản lý, xử lý vi phạm liên quan lao động nước ngoài tại Bình Thuận.

6. Ban quản lý các khu công nghiệp có trách nhiệm: Phối hợp với lực lượng Công an nắm tình hình, quản lý doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mới thành lập, thay đổi nội dung đăng ký hoặc thu hồi, giải thể; các doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài; số người nước ngoài được cấp phép, xác nhận miễn giấy phép lao động; kịp thời cung cấp, trao đổi thông tin với Công an tỉnh về tình hình có liên quan đến người nước ngoài cư trú tại các khu công nghiệp để phối hợp quản lý.

7. Sở Công thương có trách nhiệm: Cung cấp thông tin văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài, cụm công nghiệp có yếu tố nước ngoài mới thành lập; điều chỉnh cấp lại, gia hạn hoặc thu hồi giấy phép và thông tin về Trưởng văn phòng theo chức năng quản lý từng đơn vị.

8. Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm thông báo về các tổ chức, cá nhân có yếu tố nước ngoài ngừng kinh doanh, chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật trước khi xuất cảnh để cơ quan quản lý xuất nhập cảnh dừng việc xuất cảnh ra nước ngoài theo quy định.

9. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan liên quan thực hiện công tác quản lý người nước ngoài đến thực hiện các quy trình, thủ tục nhận con nuôi, người nước ngoài được cấp lý lịch tư pháp, hồ sơ kết hôn...

10. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm: Quản lý các hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành và hướng dẫn khách du lịch trên địa bàn tỉnh. Phối hợp các đơn vị chức năng của Công an tỉnh nắm tình hình, quản lý các đoàn khách quốc tế, người nước ngoài đến địa phương tham quan, du lịch.

11. Sở Giáo dục và Đào tạo, trường Đại học Phan Thiết, trường Cao đẳng Cộng đồng có trách nhiệm: Phối hợp với Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh (Phòng Khoa giáo Văn xã và Ngoại vụ) và các cơ quan liên quan thực hiện công tác quản lý người nước ngoài đến hoạt động giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, trung tâm ngoại ngữ, tham gia hội thảo, chuyên đề học thuật do cơ sở giáo dục tổ chức trên địa bàn tỉnh.

12. Sở Y tế có trách nhiệm: Chủ trì kiểm tra, thẩm định giấy phép hành nghề y, dược và các điều kiện khác theo quy định của pháp luật khi người nước ngoài khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

13. Ban Tôn giáo có trách nhiệm: Chủ trì hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân người nước ngoài và các tổ chức tôn giáo trong tỉnh thực hiện đúng quy định tại Điều 8 về quyền tự do, tín ngưỡng tôn giáo của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam theo Luật tín ngưỡng tôn giáo.

14. UBND cấp huyện có trách nhiệm: Chỉ đạo các ngành, UBND cấp xã thực hiện quy định về quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài tại địa phương; tham gia phối hợp xử lý, giải quyết các vụ việc liên quan hình sự, tố tụng hình sự, tố tụng dân sự, vi phạm hành chính… có yếu tố người nước ngoài theo đề nghị của cơ quan chức năng cấp tỉnh.

15. Các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn đón tiếp, làm việc với người nước ngoài đến tỉnh Bình Thuận có trách nhiệm:

a) Quản lý người nước ngoài được mời, bảo lãnh, đón tiếp, làm việc hoạt động theo đúng mục đích nhập cảnh và chương trình đã đăng ký với cơ quan chức năng trong thời gian đến địa phương. Thông báo cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh (nơi đăng ký bảo lãnh) hoặc Văn phòng UBND tỉnh (Phòng Khoa giáo Văn xã và Ngoại vụ) về việc thôi không bảo lãnh, kết thúc chương trình đón tiếp, làm việc với người nước ngoài.

b) Phối hợp cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan người nước ngoài được mời, bảo lãnh, đón tiếp, làm việc; phối hợp với cơ sở lưu trú thực hiện việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài theo quy định.

c) Đối với tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân sử dụng lao động là người nước ngoài thực hiện nghiêm túc quy trình tuyển chọn, quản lý, sử dụng lao động là người nước ngoài theo quy định của pháp luật.

16. Cơ sở lưu trú có trách nhiệm: Chấp hành nghiêm túc quy định khai báo tạm trú cho người nước ngoài theo quy định pháp luật; cung cấp thông tin, thống kê báo cáo cơ quan chức năng về tình hình liên quan người nước ngoài tạm trú tại cơ sở lưu trú; thực hiện các yêu cầu của cơ quan chức năng khi tiến hành kiểm tra, xử lý các trường hợp người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam.

Điều 8. Phối hợp thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài tại địa phương

1. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện thống nhất kế hoạch kiểm tra thường xuyên hoặc đột xuất đối với công tác quản lý nhà nước của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân trong việc thực hiện các quy định pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài tại địa phương.

2. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

3. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.

Điều 9. Phối hợp xử lý vi phạm pháp luật của người nước ngoài tại địa phương

1. Đối với vụ việc vi phạm pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài do lực lượng kiểm soát xuất nhập cảnh qua cửa khẩu cảng biển thuộc Bộ đội Biên phòng quản lý, khi tiếp nhận hoặc phát hiện thì xử lý theo thẩm quyền; nếu có tình tiết phức tạp hoặc có dấu hiệu tội phạm hình sự thì phối hợp Công an tỉnh để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan tổ chức thực hiện việc xử lý trục xuất, buộc xuất cảnh đối với các trường hợp người nước ngoài vi phạm pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài tại Bình Thuận.

3. Trường hợp người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trên địa bàn tỉnh, nhưng thuộc diện ưu đãi, miễn trừ thì thực hiện theo quy định của pháp luật về quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

4. Các cơ quan chức năng được quy định tại khoản 1, 2, 5, 6 Điều 29 của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam gửi văn bản thông báo kịp thời các quyết định tạm hoãn xuất cảnh, gia hạn tạm hoãn xuất cảnh, giải tỏa tạm hoãn xuất cảnh đối với người nước ngoài quy định tại điểm a, b, c khoản 1 Điều 28 của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an và Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh để phối hợp thực hiện.

5. Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh (Phòng Khoa giáo Văn xã và Ngoại vụ), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng kịp thời thông báo cho các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND cấp huyện về phương thức, thủ đoạn vi phạm pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài tại Việt Nam để chủ động phối hợp phòng ngừa, phát hiện, xử lý.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Chế độ thông tin báo cáo

Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân liên quan trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Quy chế này. Định kỳ trước ngày 30 tháng 6 và ngày 31 tháng 12 hàng năm các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện gửi báo cáo 6 tháng và 01 năm đánh giá kết quả việc thực hiện Quy chế về Công an tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Những vụ việc đột xuất xảy ra liên quan đến trách nhiệm của sở, ban, ngành, địa phương nào thì báo cáo phối hợp cùng xử lý và báo cáo UBND tỉnh biết, chỉ đạo.

Điều 11. Tổ chức thực hiện

1. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, các cơ quan, tổ chức liên quan triển khai thực hiện Quy chế này; tổ chức theo dõi, kiểm tra, đánh giá và tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện Quy chế để báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công an; tham mưu UBND tỉnh thực hiện công tác thi đua khen thưởng và xử lý kỷ luật theo quy định.

2. Các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp tuyên truyền, giáo dục, vận động các tổ chức và công dân thực hiện Quy chế phối hợp này.

3. Trong quá trình thực hiện Quy chế này, nếu phát sinh vướng mắc, bất cập, đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan phản ánh bằng văn bản gửi về Công an tỉnh để tổng hợp, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 24/2019/QĐ-UBND ngày 16/08/2019 về Quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.378

DMCA.com Protection Status
IP: 3.222.251.91