Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 24/2001/QĐ-BGD&ĐT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Minh Hiển
Ngày ban hành: 28/06/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 24/2001/QĐ-BGD&ĐT

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC UỶ QUYỀN CHO GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC QUỐC GIA CẤP BẰNG TIẾN SĨ

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 2-12-1998;
Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2-3-1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ và cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 29/CP ngày 30-3-1994 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 07/2001/NĐ-CP ngày 1-2-2001 của Chính phủ về Đại học Quốc gia;
Căn cứ Quyết định số 16/2001/QĐ-TTg ngày 12-2-2001 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia;
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Sau đại học,

QUYẾT ĐỊNH: 

1) Điều 1. Uỷ quyền cho Giám đốc Đại học Quốc gia:

2) Ký quyết định công nhận nghiên cứu sinh thuộc Đại học Quốc gia.

3) Hướng dẫn và chỉ đạo các cơ sở đào tạo trực thuộc Đại học Quốc gia tổ chức đánh giá luận án ở bộ môn cho các nghiên cứu sinh thuộc Đại học Quốc gia.

4) Ký quyết định thành lập Hội đồng chấm luận án cấp Nhà nước theo Quy chế Đào tạo sau đại học ban hành kèm theo Quyết định số 18/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 8-6-2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ký quyết định công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ cho các nghiên cứu sinh thuộc Đại học Quốc gia đã bảo vệ thành công luận án và đã thực hiện quy định thẩm định luận án tiến sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Sau đại học, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và Giám đốc Đại học Quốc gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo)
- Như điều 3 (để thực hiện)
- Công báo
- Lưu VP, HC- PC và Vụ SĐH

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
Nguyễn Minh Hiển

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 24/2001/QĐ-BGD&ĐT về việc uỷ quyền cho Giám đốc Đại học Quốc gia cấp bằng tiến sĩ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.018

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.196.222
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!