Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2393/2003/QĐ-UB về Quy chế tổ chức, hoạt động của Trạm Kiểm soát liên hợp chống buôn lậu và gian lận thương mại Tịnh Biên - An giang

Số hiệu: 2393/2003/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Nguyễn Văn Đảm
Ngày ban hành: 25/11/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2393/2003/QĐ-UB

Long Xuyên, ngày 25 tháng 11 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA TRẠM KIỂM SOÁT LIÊN HỢP TỊNH BIÊN - AN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (sửa đổi) đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Quyết định số 0916/2002/QĐ-BTM/BCĐ ngày 31/7/2002 của Bộ trưởng Bộ Thương mại-Trưởng Ban chỉ đạo 127 TW về việc ban hành quy chế tổ chức hoạt động của Trạm Kiểm soát liên hợp;

- Căn cứ Quyết định số 1593/1998/QĐ-UB ngày 14/8/1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc thành lập Trạm Kiểm soát liên hợp chống buôn lậu và gian lận thương mại Tịnh Biên-An Giang;

- Xét đề nghị của trưởng Ban chỉ đạo 127 Tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này “ Quy chế tổ chức, hoạt động của Trạm Kiểm soát liên hợp chống buôn lậu và gian lận thương mại Tịnh Biên - An giang”

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Mọi quy định trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ.

Điều 3: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 127 tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban Ngành là thành viên Ban chỉ đạo 127 tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các Huyện, Thị xã, Thành phố và Trưởng Trạm Kiểm soát liên hợp Tịnh Biên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- BCĐ127/TW.
- TT.TU, HĐND, UBND tỉnh.
- Như điều 3.
- Các thành viên Ban chỉ đạo 127 tỉnh
- Các huyện, thị, thành phố
- Trạm Kiểm soát liên hợp Tịnh Biên
- Lưu Phòng KT, TH, NC
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đảm

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA TRẠM KIỂM SOÁT LIÊN HỢP TỊNH BIÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2393/2003/QĐ-UB ngày 25/11/2003 của UBND tỉnh An Giang)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Trạm Kiểm soát liên hợp chống buôn lậu và gian lận thương mại Tịnh Biên-An Giang (sau đây gọi tắt là Trạm) được thành lập theo Quyết định 1593/1998/QĐ-UB ngày 14/8/1998 của UBND tỉnh An Giang để kiểm tra, xử lý hàng hoá nhập lậu, buôn bán hàng giả và gian lận thương mại qua biên giới; chống thất thu thuế và bảo hộ sản xuất trong nước, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Trạm Kiểm soát liên hợp Tịnh Biên đặt dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND Tỉnh, do Ban chỉ đạo 127 Tỉnh trực tiếp quản lý điều hành.

Điều 2: Đối tượng và phạm vi kiểm tra:

1. Mọi hàng hoá vận chuyển qua Trạm, khu vực cánh gà và các địa bàn Huyện, Thị biên giới tiếp giáp với Campuchia như: Huyện Tân Châu - Huyện An Phú - Huyện Tịnh Biên - Huyện Tri Tôn và Thị xã Châu Đốc có dấu hiệu vi phạm qui định của pháp luật đều thuộc đối tượng kiểm tra.

2. Mọi tổ chức, cá nhân vận chuyển hàng hoá qua khu vực nêu tại khoản 1 điều 2 Quy chế này khi được yêu cầu kiểm tra có trách nhiệm xuất trình cho lực lượng kiểm tra của Trạm các chứng từ, hoá đơn chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hoá đang vận chuyển.

3. Tổ chức, cá nhân vận chuyển hàng hoá có dấu hiệu trốn tránh sự kiểm tra kiểm soát của Trạm, nếu thấy khi cần thiết phải truy đuổi vào trong nội địa thì Lãnh đạo Trạm phải báo cáo Thường trực Ban chỉ đạo 127 Tỉnh.

Chương II

TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ CỦA TRẠM

Điều 3: Tổ chức, biên chế của Trạm:

Để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát Trạm được bố trí 20 cán bộ, nhân viên của các ngành, cụ thể : Quản lý thị trường 7, Hải quan 7, Công an 2, Thuế vụ 2, Bộ đội Biên phòng 2.

Trạm do Đội trưởng Quản lý thị trường làm Trưởng Trạm và 01 Phó Trưởng Trạm. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo Trạm do Chủ tịch UBND Tỉnh quyết định theo đề nghị của Trưởng Ban chỉ đạo 127 Tỉnh. Việc đề cử cán bộ, nhân viên của các Ngành công tác tại Trạm do Thủ trưởng các Ngành quyết định, đồng thời báo cáo cho Ban chỉ đạo 127 Tỉnh theo dõi và quản lý. Khi cần thiết thay đổi, điều chuyển cán bộ, nhân viên của Ngành nào đang công tác tại Trạm, phải thông báo bằng văn bản cho Thường trực Ban chỉ đạo 127 Tỉnh và Trưởng Trạm biết trước ít nhất là 10 ngày để sắp xếp công tác, nhưng phải luôn đảm bảo quân số thường trực theo phân công. Số cán bộ nhân viên các Ngành cử đến công tác tại Trạm không được kiêm nhiệm công việc tại cơ quan cử đi.

Điều 4: Cán bộ, nhân viên công tác tại Trạm do cơ quan nào cử đến thì cơ quan đó chịu trách nhiệm trả lương và các phụ cấp theo chế độ cán bộ công tác tại biên giới vùng sâu, vùng xa (nếu có). Các cán bộ, nhân viên thuộc Trạm do các Ngành cử đến phải đảm bảo đủ tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, trình độ nghiệp vụ kiểm tra, kiểm soát, nắm vững chính sách, pháp luật liên quan đến nhiệm vụ và có sức khoẻ tốt để hoàn thành nhiệm vụ.

Chương III

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA TRẠM

Điều 5: Nhiệm vụ và quyền hạn của Trạm Kiểm soát liên hợp Tịnh Biên thực hiện theo đúng quy định của Điều 5 và 6 Chương III Quy chế tổ chức, hoạt động của Trạm Kiểm soát liên hợp chống buôn lậu và gian lận thương mại (Ban hành kèm theo Quyết định số 0916/2002/QĐ-BTM/BCĐ ngày 31/7/2002 của Bộ trưởng Bộ Thương mại-Trưởng Ban chỉ đạo 127 TW).

Chương IV

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC, TRÁCH NHIỆM VÀ QUY TRÌNH KIỂM TRA CỦA TRẠM

Điều 6: Chế độ làm việc, chế độ trách nhiệm của Trạm Kiểm soát liên hợp Tịnh Biên thực hiện theo đúng quy định tại Điều 9,10 Chương III Quy chế tổ chức, hoạt động của Trạm Kiểm soát liên hợp chống buôn lậu và gian lận thương mại (Ban hành kèm theo Quyết định số 0916/2002/QĐ-BTM/BCĐ ngày 31/7/2002 của Bộ trưởng Bộ Thương mại-Trưởng Ban chỉ đạo 127 TW). Trưởng Trạm xây dựng phương án, kế hoạch kiểm tra, kiểm soát cụ thể có trọng tâm, trọng điểm. Không kiểm tra, kiểm soát tràn lan, cản trở giao thông, ách tắc lưu thông hàng hoá.

Điều 7: Quy trình kiểm tra của Trạm Kiểm soát liên hợp Tịnh Biên thực hiện theo đúng qui định của Điều 7 Chương IV Quy chế tổ chức, hoạt động của Trạm Kiểm soát liên hợp chống buôn lậu và gian lận thương mại (Ban hành kèm theo Quyết định số 0916/2002/QĐ-BTM/BCĐ ngày 31/7/2002 của Bộ trưởng Bộ Thương mại-Trưởng Ban chỉ đạo 127 TW).

Điều 8: Sử dụng ấn chỉ Quản lý thị trường phục vụ cho công tác kiểm tra kiểm soát và xử lý vi phạm.

Điều 9: Xử lý vi phạm:

1. Đối với các đối tượng có hành vi vi phạm về xuất, nhập cảnh, an ninh trật tự... Trạm lập biên bản và báo cáo Thường trực Ban chỉ đạo 127 Tỉnh để có ý kiến xử lý.

2. Đối với hàng hoá nhập khẩu khi qua Trạm mà không có đủ hoá đơn, chứng từ theo qui định của pháp luật thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Trưởng trạm phải là Đội trưởng Đội QLTT hoặc tương đương có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính. Phó Trưởng Trạm được ủy quyền xử lý thay và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Khi vượt thẩm quyền xử lý thì Trưởng Trạm phải chuyển ngay vụ vi phạm đến cấp có thẩm quyền xử lý. Thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính cấp trên của Trưởng Trạm là Chi cục trưởng Chi cục QLTT và Chủ tịch UBND Tỉnh ( Nếu thuộc lĩnh vực của Ngành nào thì Chi cục trưởng chuyển ngay đến Ngành đó xử lý)

4. Trường hợp vi phạm có dấu hiệu tội phạm, Trưởng Trạm phải hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu, báo cáo Thường trực Ban chỉ đạo 127 Tỉnh để chuyển giao cho cơ quan có thẩm quyền truy cứu trách nhiệm trước pháp luật.

Điều 10: Nghiêm cấm :

1. Khám xét, bắt giữ người, hàng hoá, phương tiện vận tải trái pháp luật.

2. Lạm dụng chức vụ, quyền hạn để gây phiền hà, sách nhiễu đối với chủ hàng, chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện trong quá trình thi hành công vụ.

3. Sử dụng tiền, hàng hoá, tang vật, phương tiện vi phạm đang bị tạm giữ tùy tiện, không đúng quy định của nhà nước.

4. Bao che, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại, tham nhũng, tiêu cực, trốn thuế và buôn bán hàng giả.

Chương V

CÔNG TÁC THU, CHI VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA TRẠM

Điều 11: Kinh phí hoạt động của Trạm do ngân sách nhà nước cấp. Hàng năm Trạm lập dự toán kinh phí thông qua Ban chỉ đạo 127 Tỉnh xem xét và đề nghị Sở Tài chính - Vật giá cấp phát theo quy định hiện hành.

Điều 12: Quản lý và sử dụng nguồn quỹ trích lập:

1. Số thu của Trạm được trích lập các quỹ như sau: 30% trích lập quỹ của Trạm; 10% chuyển cho cơ quan cấp trên là Ban chỉ đạo 127 Tỉnh ( Thông qua tài khoản của Chi cục QLTT); 60% còn lại để mua sắm trang bị sửa chữa phương tiện, tài sản phục vụ công tác ( việc sử dụng quỹ này theo nguyên tắc: nếu mức từ 5 triệu đồng trở lên thì Trưởng Trạm đề nghị Thường trực Ban chỉ đạo 127 Tỉnh xem xét và chuyển Sở Tài chính -Vật giá Tỉnh giải quyết. Nếu mức dưới 5 triệu đồng thì Trưởng Trạm đề nghị Thường trực Ban chỉ đạo 127 Tỉnh hoặc phụ trách bộ phận giúp việc BCĐ 127 tỉnh xem xét, duyệt).

2. Việc thu, chi nguồn quỹ trích lập của Trạm phải thực hiện đúng theo chế độ qui định, hàng tháng lãnh đạo Trạm phải có báo cáo công khai tài chính trước tập thể Trạm và hàng quý (đầu tháng của quý sau) báo cáo bằng văn bản cho Thường trực Ban chỉ đạo 127 Tỉnh.

Chương VI

KHEN THƯỞNG - KỶ LUẬT

Điều 13: Cán bộ, nhân viên của Trạm có thành tích trong khi thi hành nhiệm vụ được đề nghị khen thưởng theo qui định chung của nhà nước.

Điều 14: Cán bộ, nhân viên của Trạm khi thi hành nhiệm vụ nếu vi phạm pháp luật thì tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Chương VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được qui định tại Quy chế này, Trưởng Trạm Kiểm soát liên hợp Tịnh Biên có trách nhiệm triển khai và tổ chức thực hiện trong đơn vị.

Trưởng Trạm xây dựng nội quy cụ thể theo tinh thần Quy chế này.

Điều 16: Ban chỉ đạo 127 Tỉnh trực tiếp hoặc ủy quyền cho đồng chí Phụ trách Bộ phận Giúp việc Ban 127 Tỉnh kiểm tra thường xuyên về tổ chức, hoạt động của Trạm đảm bảo thực hiện đúng các qui định của pháp luật hiện hành và những vấn đề đột xuất khác, để xử lý kịp thời và báo cáo kết quả cho UBND Tỉnh.

Điều 17: Bản Quy chế này thay thế Quy chế tổ chức hoạt động của Trạm Kiểm soát liên hợp Tịnh Biên ban hành kèm theo Quyết định số 1593/1998/QĐ-UB ngày 14/8/1998 của UBND tỉnh.

Trong quá trình thực hiện quy chế này, nếu có những khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo Thường trực UBND Tỉnh để bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2393/2003/QĐ-UB về Quy chế tổ chức, hoạt động của Trạm Kiểm soát liên hợp chống buôn lậu và gian lận thương mại Tịnh Biên - An giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.231
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.48.142