Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2383/QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh xác định danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2017 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Số hiệu: 2383/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Văn Cao
Ngày ban hành: 10/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH THỪA THN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2383/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG KHOA HC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH XÁC ĐỊNH DANH MỤC NHIỆM VỤ KHCN NĂM 2017

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước địa phương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 931/SKHCN-QLKH ngày 03 tháng 10 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điu 1. Thành lập Hội đng Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh xác định danh mục nhim vụ khoa học và công nghệ năm 2017 (Danh sách kèm theo).

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ xem xét, lựa chọn đề xuất danh mục và cho ý kiến về mục tiêu, yêu cầu khoa học của sản phẩm nhiệm vụ KHCN năm 2017.

Điu 3. Quyết định này có hiệu lực ktừ ngày ký; Hội đồng tự giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ quy định tại Điều 2.

Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm cung cấp tài liệu cho các thành viên Hội đồng để nghiên cu trước cuộc họp ít nhất 05 ngày.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, các ông (bà) có tên ở Điều 1, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- VP: CVP, PCVP, CV: NC;
- Lưu VT, DL.

CHỦ TỊCH
Nguyn Văn Cao

 

DANH SÁCH

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH XÁC ĐỊNH DANH MỤC NHIỆM VỤ KHCN NĂM 2017
(Kèm theo Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 y ban nhân dân tnh Thừa Thiên Huế)

TT

H và tên

Đơn vị công tác

Chức danh Hội đồng

1

Ông Nguyễn Văn Cao

Chtịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

Chủ tịch

2

Ông Phan Ngọc Thọ

Phó chủ tịch thường trực UBND tnh Thừa Thiên Huế

y viên

3

Ông Nguyễn Dung

Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

y viên

4

Ông Đinh Khắc Đính

Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

y viên

5

Ông Nguyn Văn Phương

Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

y viên

6

Ông Trần Ngọc Nam

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế

y viên

7

Ông Nguyễn Duy Thăng

Phó giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế

y viên

8

Ông Hồ Vang

Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế

y viên

9

Ông Lê Đình Khánh

Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế

y viên

10

Ông Nguyễn Văn Khiết

Phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế

y viên

11

Ông Lê Văn Tỵ

Trưởng phòng QLKH, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh TT-Huế

y viên thư ký khoa học

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2383/QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh xác định danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2017 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


779

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.95.139.100