Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2378/QĐ-BGTVT năm 2019 về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải

Số hiệu: 2378/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Thể
Ngày ban hành: 23/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2378/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2020 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cNghị đnh s12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy đnh chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chc của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghđịnh s 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định s 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 ca Chính phủ sửa đổi, bsung một số điều ca các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định s 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính ph sa đi, bổ sung một sđiều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đan hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải.

Điều 2. Quyết đnh này có hiệu lực thi hành ktừ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ các Vụ trưởng, Tng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng các Cục thuộc Bộ, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vcó ln quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Thứ trưởng;
- Như Điều 3
(để thực hiện);
- Cng TTĐT Bộ GTVT;
- Lưu: VT, VP (KSTTHC).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thể

 

KẾ HOẠCH

KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2020 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2278/QĐ-BGTVT ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) theo hướng đơn giản hóa, từng bước xóa bỏ các TTHC không cần thiết; xây dựng hệ thống TTHC trong lĩnh vực Giao thông vận tải hiệu quả, công khai, minh bạch; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC, tạo thuận lợi và giảm tối đa chi phí cho cá nhân, tchức thực hiện TTHC, đồng thời giảm chi phí cho cơ quan giải quyết TTHC.

2. Xác định rõ trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và việc phối hp giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ theo đúng quy định.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH (chi tiết tại phụ lục kèm theo).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải theo các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Bộ gửi về Văn phòng Bộ để tổng hợp. Ngoài việc thực hiện Kế hoạch này, Tổng cục, các Cục thường xuyên chủ động thực hiện rà soát các TTHC thuộc lĩnh vực của đơn vị mình để tiếp tục đơn giản hóa.

2. Văn phòng Bộ chủ trì, theo dõi, đôn đốc vic triển khai thực hiện Kế hoạch, đnh kỳ báo cáo và kiến nghị với Bộ trưởng về các biện pháp cần thiết để bảo đảm Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2020 được thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ.

3. Kinh phí thực hiện: Kinh phí thực hiện Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải do ngân sách nhà nước cấp, được tổng hp vào dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị và các nguồn kinh phí hỗ trợ khác (nếu có). Việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí của các cơ quan, tổ chức thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành./.

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT TTHC NĂM 2020
(Ban hành kèm theo
Quyết định số 2378/QĐ-BGTVT ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

STT

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì, tng hp

Cơ quan thực hiện

Cơ quan phối hp

Sản phm/Hoạt động

Thi gian hoàn thành

Ghi chú

1.

Điều tra, khảo sát đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc giải quyết TTHC

Văn phòng Bộ

Văn phòng Bộ

Các Vụ, Tổng cục, các Cục thuộc Bộ

Phiếu điều tra, khảo sát; báo cáo kết quả điều tra, khảo sát

Thường xuyên và định kỳ

Đối tượng được điều tra, khảo sát: tchức, cá nhân liên quan đến nhóm TTHC trong lĩnh vực GTVT

2.

Rà soát 09 thủ tục gồm: Thủ tục Đăng ký tàu biển không thời hạn; Đăng ký tàu biển có thời hạn; Đăng ký tàu biển tạm thời; cấp Giấy phép tạm thời cho tàu biển mang cờ quốc tịch Việt Nam; Đăng ký tàu bin đang đóng; Đăng ký tàu biển loại nhỏ; Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển; Xóa đăng ký; Đăng ký nội dung thay đổi thông tin ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển.

(Quy định tại nghị định số 171/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ về đăng ký, xóa đăng ký và mua bán, đóng mới tàu biển)

Văn phòng Bộ

Cục HHVN

Các Vụ, Tổng cục, các Cục thuộc Bộ

- Kết quả rà soát, đơn giản hóa của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ gửi Bộ (qua Văn phòng Bộ).

- Danh mục đề xuất các văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung, thay thế.

Quý I/2020

 

3.

Kiểm soát các quy định về TTHC tại các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trình Bộ trưởng ký ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ký ban hành

Văn phòng Bộ

Văn phòng Bộ

Các Vụ; Thanh tra Bộ; các Cục, Tng cục thuộc Bộ

Văn bản tham gia ý kiến đối với TTHC quy định trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; biểu mẫu đánh giá tác động TTHC theo đúng quy định; kiểm soát TTHC tại dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trước khi Bộ trưởng ký ban hành.

Thường xuyên

 

4.

Thống kê, công bố các TTHC thuộc thm quyền giải quyết của Bộ Giao thông vận tải

Văn phòng Bộ

Các Vụ, Tổng cục, Cục thuc B

 

Các quyết định công bố, TTHC được công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia

Sau khi văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC được ban hành

Các Vụ, Tổng cục, Cục thuộc Bộ gửi dự thảo danh mục và nội dung TTHC tại các văn bản quy phạm pháp luật có quy định vthủ tục hành chính trước 35 ngày; tính đến ngày văn bn quy phạm pháp luật có quy định về TTHC có hiệu lực.

5.

Cập nhật và công khai TTHC, văn bản quy phạm pháp luật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC

Văn phòng Bộ

Văn phòng Bộ

 

Các quyết định công bố, TTHC được công khai trên CSDL quốc gia

Thường xuyên

 

6.

Niêm yết các thủ tục hành chính tại trụ sở cơ quan trực tiếp giải quyết TTHC

Văn phòng Bộ

Văn phòng Bộ; các Cục, Tổng cục thuộc Bộ; các cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết TTHC trực thuộc các Cục, Tổng cục.

 

Các TTHC được niêm yết

Thường xuyên

 

7.

Tổ chức tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Bộ

Văn phòng Bộ

Các Vụ; Thanh tra Bộ; các Cục, Tổng cục thuộc Bộ

 

Văn bản trả lời phản ánh, kiến nghị

Thưng xuyên

 

8. Tuyên truyền về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

8.1

Tin bài đăng trên cổng TTĐT, trang TTĐT ca các Cục, Tổng cục

Văn phòng Bộ

Các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ

 

Tin bài đăng trên Cổng TTĐT, Trang TTĐT của các Cục, Tổng cục.

Thường xuyên

 

8.2

Tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp khác

Vãn phòng Bộ

Các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ

 

Các hình thức tuyên truyền phù hợp.

Thường xuyên

 

9.

Kiểm tra về công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Văn phòng Bộ

Văn phòng Bộ

Thanh tra Bộ; Các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ

 

Quý III, IV/2020

 

10.

Triển khai thực hiện Quyết định số 896/QĐ-BGTVT ngày 8/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020

Văn phòng Bộ

Các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc Bộ, TTCNTT

 

Thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu của Ban Chđạo 896

Theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo 896

 

11.

Thực hiện lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến đi với các TTHC

11.1

Thủ tục Đăng ký khai thác tuyến

Trung tâm CNTT

Tng cục Đường bộ VN, Trung tâm CNTT (03 TTHC ở mức độ 4)

 

 

Quý IV/2020

 

11.2

Thủ tục Đổi Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cp

Trung tâm CNTT

 

 

 

11.3

Thủ tục Cấp Giấy phép lái xe cho người trúng tuyn

Trung tâm CNTT

 

 

Thí điểm thực hiện tại một số tỉnh, thành phố có đủ điều kiện

11.4

Thẩm định thiết kế xe cơ giới sn xuất, lắp ráp mới

Trung tâm CNTT

Cục Đăng kiểm VN, Trung tâm CNTT (02 TTHC ở mức độ 4)

 

 

Quý IV/2020

 

11.5

Cấp giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho phương tiện giao thông đường st nhập khẩu

Trung tâm CNTT

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2378/QĐ-BGTVT năm 2019 về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.720

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.125