Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2378/2015/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ cán bộ công viên chức lao động hợp đồng Quảng Ninh

Số hiệu: 2378/2015/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Nguyễn Đức Long
Ngày ban hành: 13/08/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2378/2015/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 13 tháng 08 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC Ở CÁC TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG, BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ Ở CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG CÁC CẤP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 172/2012/TT-BTC ngày 22/10/2012 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 214/2015/NQ-HĐND ngày 15/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động làm việc ở các Trung tâm phục vụ hành chính công, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cơ quan, đơn vị, địa phương các cấp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 2502/STC-TCHCSN ngày 11/8/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc ở Trung tâm Hành chính công, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cơ quan, đơn vị, địa phương các cấp như sau:

1. Đối tượng và phạm vi áp dụng:

- Cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng (kể cả cán bộ của các cơ quan ngành dọc Trung ương) làm việc tại Trung tâm Hành chính công các cấp.

- Cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (một cửa, một cửa liên thông,) ở các cơ quan, đơn vị, địa phương các cấp.

2. Nội dung và mức hỗ trợ:

2.1. Hỗ trợ hàng tháng.

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trực tiếp làm công tác tiếp nhận và trả kết quả: 400.000 đồng/người/tháng.

- Đối với các đối tượng còn lại: 300.000 đồng/người/tháng.

2.2. Hỗ trợ kinh phí may đồng phục với định mức 02 bộ quần áo xuân hè, 01 bộ quần áo thu đông/người/năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trực tiếp xử lý công việc tiếp nhận và trả kết quả, có thời gian làm việc thường xuyên, liên tục tại Trung tâm Hành chính công các cấp từ 12 tháng trở lên (trừ cán bộ mặc trang phục riêng theo ngành). Mức hỗ trợ: Quần áo xuân hè: 800.000 đồng/bộ, quần áo thu đông: 2.000.000 đồng/bộ.

3. Nguồn kinh phí thực hiện:

- Kinh phí hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc tại Trung tâm Hành chính công các cấp được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm (kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ) của Trung tâm Hành chính công các cấp;

- Kinh phí hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị còn lại: Do các cơ quan, đơn vị chi trả trong nguồn chi thường xuyên (kinh phí thực hiện tự chủ) của các cơ quan, đơn vị theo theo phân cấp ngân sách hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 192/QĐ-UBND ngày 23/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cơ quan, đơn vị địa phương các cấp.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Tài chính, Kho Bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- V0, V1, TM3, NC, TH;
- Lưu: VT, TM3
30 bản, QĐ 323

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Long

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2378/2015/QĐ-UBND ngày 13/08/2015 quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công, viên chức, lao động hợp đồng làm việc ở Trung tâm Hành chính công, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cơ quan, đơn vị, địa phương các cấp do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.872

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.129.52