Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2374/QĐ-BGDĐT năm 2013 thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức hội thảo góp ý Đề án "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và Đào tạo" do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 2374/QĐ-BGDĐT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Phạm Vũ Luận
Ngày ban hành: 02/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2374/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO, BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO GÓP Ý ĐỀ ÁN "ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO"

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Kết luận số 51-KL/TW ngày 29/10/2012 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Đán “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”;

Căn cứ Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 22/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 29/10/2012 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI;

Sau khi tham vấn ý kiến của Ban Tuyên giáo Trung ương;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức hội thảo góp ý Đán “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” (sau đây viết tắt là Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức).

Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trong việc tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo Đề án “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 2. Thành phần Ban Chỉ đạo gồm:

1. Ông Vũ Ngọc Hoàng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương: Trưởng ban chỉ đạo.

2. Ông Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Phó Trưởng ban chỉ đạo.

3. Ông Nguyễn Vinh Hiển, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ủy viên.

4. Ông Nguyễn Ngọc Phi, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội: Ủy viên.

5. Bà Lâm Phương Thanh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: Ủy viên.

Điều 3. Thành phần Ban Tổ chức hội thảo gồm:

1. Ông Nguyễn Vinh Hiển, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Trưởng ban.

2. Ông Bùi Mạnh Nhị, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ủy viên.

3. Ông Nguyễn Đắc Hưng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục và Đào tạo, Dạy nghề, Ban Tuyên giáo Trung ương: Ủy viên.

4. Ông Phạm Ngọc Phương, Chánh Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ủy viên.

5. Đ/c Đỗ Quốc Anh, Vụ trưởng, Giám đốc Cơ quan đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh: Ủy viên.

6. Đ/c Vũ Việt Hùng, Chánh Văn phòng Ban Tuyên giáo Trung ương: Ủy viên.

7. Đ/c Nguyễn Ngọc Vũ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ủy viên

8. Đ/c Trần Viết Lưu, Vụ trưởng Vụ Tổng hp Ban Tuyên giáo Trung ương: Ủy viên.

9. Đ/c Phan Văn Kha, Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam: Ủy viên.

10. Đ/c Mạc Văn Tiến, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Dạy nghề, Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Bộ phận giúp việc cho Ban Tổ chức hội nghị gồm:

1. Ông Hoàng Nam Nhất, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục và Đào tạo, Dạy nghề, Ban Tuyên giáo Trung ương: Tổ trưởng.

2. Ông Nguyễn Đình Mạnh, Phó Chánh Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Thành viên.

3. Bà Lê Thị Mai Hoa, Chuyên viên chính Vụ Giáo dục và Đào tạo, Dạy nghề, Ban Tuyên giáo Trung ương: Thành viên.

4. Ông Phan Văn Long, Chuyên viên chính Vụ Giáo dục và Đào tạo, Dạy nghề Ban Tuyên giáo Trung ương: Thành viên.

5. Ông Đào Nguyên Phúc, Chuyên viên Vụ Giáo dục và Đào tạo, Dạy nghề Ban Tuyên giáo Trung ương: Thành viên.

6. Ông Trịnh Duy Kim, Trưởng phòng Quản trị, Văn phòng Ban Tuyên giáo Trung ương: Thành viên.

7. Bà Nguyễn Thị Thanh, Phó Trưởng phòng Tài chính, Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Thành viên.

8. Ông Lê Minh Đức, Phó Trưởng phòng Cán bộ - Công chức, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo: Thành viên.

9. Bà Nguyễn Thị Lan Phương, Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu đánh giá chất lượng giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam: Thành viên.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ và các ông (bà) có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
-
Như Điều 3;
- Ban TGTW (để p/h);
- Bộ LĐTBXH (để p/h);
- Các Thứ trưởng;
- Lưu VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Phạm Vũ Luận

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2374/QĐ-BGDĐT năm 2013 thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức hội thảo góp ý Đề án "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và Đào tạo" do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.242

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.210.89