Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 237/QĐ-BTP năm 2012 phê duyệt Kế hoạch công tác của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu: 237/QĐ-BTP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Đinh Trung Tụng
Ngày ban hành: 17/02/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 237/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA CỤC ĐĂNG KÝ QUỐC GIA GIAO DỊCH BẢO ĐẢM NĂM 2012

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 172/QĐ-BTP ngày 20 tháng 01 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình công tác của Ngành Tư pháp năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 432/QĐ-BTP ngày 23 tháng 02 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm năm 2012.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để th/hiện);
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Lưu: VT, Cục ĐKGDBĐ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Trung Tụng

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC CỦA CỤC ĐĂNG KÝ QUỐC GIA GIAO DỊCH BẢO ĐẢM NĂM 2012
(Ban hành kèm theo Quyết định số 237 /QĐ-BTP ngày 17 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất các nhiệm vụ của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm theo tinh thần nội dung Chương trình công tác của Ngành Tư pháp năm 2012;

- Phát huy tinh thần chủ động, tự giác của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động trong việc tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ của Cục.

2. Yêu cầu

- Kế hoạch công tác đảm bảo tính khả thi, đáp ứng được mục đích đã đặt ra;

- Triển khai có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo thường xuyên theo dõi, tổng hợp, nhận định tình hình thực tiễn, trên cơ sở đó có những biện pháp, giải pháp phù hợp nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động.

II. CÁC NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM 2012

1. Công tác xây dựng văn bản, đề án

- Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật về giao dịch bảo đảm nhằm bảo đảm an toàn pháp lý cho hoạt động cho vay có bảo đảm.

- Đề án tổ chức quản lý, vận hành Hệ thống dữ liệu quốc gia về giao dịch bảo đảm.

- Đề án thí điểm đăng ký tập trung các giao dịch bảo đảm.

- Thông tư liên tịch của Bộ Tư pháp, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Công an hướng dẫn về trình tự, thủ tục trao đổi, cung cấp thông tin giữa cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm với tổ chức hành nghề công chứng, cơ quan thi hành án dân sự và cơ quan đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền lưu hành tài sản.

- Thông tư liên tịch giữa Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn việc xử lý tài sản bảo đảm.

- Nghiên cứu, đề xuất và tham gia xây dựng việc sửa đổi các quy định về biện pháp bảo đảm trong Bộ luật Dân sự 2005 và việc tổng kết thi hành Luật Đất đai 2003.

- Nghiên cứu, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để xây dựng dự án Luật đăng ký giao dịch bảo đảm và Luật đăng ký bất động sản.

2. Công tác hướng dẫn, kiểm tra

- Hướng dẫn, giải đáp về công tác đăng ký giao dịch bảo đảm đối với các cơ quan đăng ký, các tổ chức và cá nhân. Xây dựng, phát hành sách hướng dẫn nghiệp vụ đăng ký giao dịch bảo đảm.

- Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tổ chức và hoạt động của các Trung tâm đăng ký thuộc Cục.

- Kiểm tra công tác đăng ký giao dịch bảo đảm tại một số địa phương (các cơ quan quản lý, đăng ký quyền sử dụng đất); cơ quan đăng ký tàu bay, tàu biển.

3. Công tác tuyên truyền, tập huấn và tổ chức hội nghị

- Tập huấn nghiệp vụ pháp luật giao dịch bảo đảm và đăng ký giao dịch bảo đảm cho công chức, viên chức làm công tác quản lý, thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm tại địa phương; cán bộ các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên phạm vi cả nước.

- Tổ chức đào tạo về sử dụng phần mềm đăng ký trực tuyến và tập huấn các quy định pháp luật có liên quan cho viên chức các Trung tâm đăng ký thuộc Cục.

- Tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm triển khai công tác đăng ký giao dịch bảo đảm và sơ kết 02 năm thi hành Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm.

- Tổ chức Diễn đàn đối thoại giữa các tổ chức, cá nhân sử dụng hệ thống đăng ký giao dịch bảo đảm với cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan có thẩm quyền đăng ký giao dịch bảo đảm (lần thứ 2, dự kiến tổ chức tại phía Nam).

4. Công tác tổ chức cán bộ và văn phòng

- Xây dựng chức danh Đăng ký viên của các Trung tâm đăng ký thuộc Cục.

- Đề án kiện toàn tổ chức và hoạt động của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm giai đoạn 2013-2020.

- Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Cục và quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Cục sau khi Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 93/2008/NĐ-CP.

- Công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm và các chế độ, chính sách khác đối với công chức, viên chức thuộc Cục theo phân công, phân cấp quản lý tổ chức cán bộ của Bộ.

- Công tác tổng hợp, báo cáo; chỉnh lý tài liệu lưu trữ của Cục từ năm 2001 đến năm 2010.

- Kiểm tra, giám sát quá trình xây dựng trụ sở làm việc của Cục và Trung tâm số 1, bảo đảm chất lượng, phù hợp thiết kế được phê duyệt và tiến độ đề ra.

5. Công tác đăng ký, cung cấp thông tin

- Quy trình nghiệp vụ đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo kê biên tài sản thi hành án tại các Trung tâm đăng ký.

- Tổ chức quy trình công việc, bố trí cán bộ trên cơ sở sử dụng Hệ thống đăng ký trực tuyến giao dịch bảo đảm, đồng thời triển khai thực hiện công tác đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch, tài sản theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của Cục đối với các Trung tâm đăng ký.

- Cung cấp kịp thời các dịch vụ pháp lý phục vụ khách hàng thường xuyên của Cục.

6. Công tác tài chính, kế toán

- Phương án tự chủ tài chính giai đoạn 2013-2015 của các Trung tâm đăng ký thuộc Cục.

- Quyết toán ngân sách năm 2011 của Cục và các Trung tâm đăng ký.

- Phương án phân bổ và kế hoạch kiểm tra việc sử dụng dự toán ngân sách năm 2012 đối với các Trung tâm đăng ký.

- Thu lệ phí đăng ký, phí cung cấp thông tin và phí sử dụng dịch vụ khách hàng thường xuyên. Thực hiện công tác quản lý, sử dụng kinh phí và các chế độ tài chính, kế toán theo đúng quy định.

- Thực hiện thanh toán vốn đầu tư theo tiến độ Dự án.

7. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin

- Xây dựng quy trình vận hành Hệ thống đăng ký trực tuyến giao dịch bảo đảm.

- Vận hành Hệ thống đăng ký trực tuyến giao dịch bảo đảm.

- Tổ chức đào tạo, chăm sóc khách hàng về kỹ năng sử dụng phần mềm đăng ký trực tuyến.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo điều hành và các hoạt động liên quan đến đơn giản hoá thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm.

8. Công tác thi đua khen thưởng

- Ban hành và tổ chức thực hiện Chương trình phát động phong trào thi đua năm 2012; đăng ký các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với tập thể và cá nhân năm 2012.

- Đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba đối với cá nhân. Đề xuất các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với tập thể, cá nhân của Cục có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, hoạt động công tác đảng và đoàn thể.

9. Hoạt động hợp tác quốc tế

- Hợp tác với các cơ quan, tổ chức quốc tế JICA, IFC, ADB, KAS, IRZ và Nhà pháp luật Việt - Pháp trong việc tổ chức khảo sát, tọa đàm, hội thảo về giao dịch bảo đảm, đăng ký giao dịch bảo đảm và tăng cường năng lực cho cán bộ làm công tác quản lý và đăng ký giao dịch bảo đảm.

10. Công tác đảng và đoàn thể

- Kiện toàn tổ chức và hoạt động của Chi bộ, Đoàn thanh niên theo hướng nâng cấp lên thành Đảng bộ cơ sở Cục và Đoàn thanh niên cơ sở của Cục.

- Nâng cao vai trò và hiệu quả hoạt động công tác đảng, công đoàn, nữ công và đoàn thanh niên, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của Cục.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ các nhiệm vụ trọng tâm nêu trong Kế hoạch này, Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm có trách nhiệm:

1. Xây dựng Bản phân công thực hiện công tác trọng tâm năm 2012 của Cục.

2. Phê duyệt kế hoạch công tác năm 2012 của các đơn vị thuộc Cục.

3. Chỉ đạo và tổ chức kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất, kiến nghị với Lãnh đạo Bộ về các biện pháp nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả công việc đã đề ra./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đinh Trung Tụng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 237/QĐ-BTP năm 2012 phê duyệt Kế hoạch công tác của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.972
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.58.177