Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2367/BGTVT-TCCB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ban Chỉ đạo về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Hồng Trường
Ngày ban hành: 20/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
BAN CHỈ ĐẠO VỀ XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN QCDC Ở CƠ SỞ BỘ GTVT
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2367/BGTVT-TCCB

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÁC ĐOÀN KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TẠI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỞNG BAN BAN CHỈ ĐẠO VỀ XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ các Nghị định: số 71/1998/NĐ-CP ngày 08/9/1998; số 07/1999/NĐ-CP ngày 13/02/1999; số 87/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, ở doanh nghiệp nhà nước, ở công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn;

Căn cứ Quyết định số 2756/QĐ-BGTVT ngày 10/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc thành lập Ban Chỉ đạo về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ năm 2011 số 118-KH/BCĐTW ngày 20/4/2011 của Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; của Ban Chỉ đạo Bộ về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 5322/BGTVT-TCCB ngày 31/8/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập các đoàn kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ năm 2011 tại các đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải:

1. Đoàn 1

a. Thành phần của đoàn:

- Ông Nguyễn Văn Toản, Phó Chủ tịch Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo Bộ - Trưởng đoàn;

- Ông Nguyễn Văn Hùng: Chuyên viên cao cấp Vụ Tài chính - Đoàn viên;

- Ông Nguyễn Đức An: Phó Trưởng phòng Phòng Tổng hợp Thanh tra Bộ - Đoàn viên.

b. Đơn vị kiểm tra:

- Cục Đường thủy nội địa Việt Nam;

- Ban Quản lý dự án 1;

- Ban Quản lý dự án Thăng Long.

2. Đoàn 2

a. Thành phần của đoàn:

- Ông Phạm Tăng Lộc, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Bộ - Trưởng đoàn;

- Ông Đỗ Văn Thuật, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ, Ủy viên Ban Chỉ đạo Bộ - Phó Trưởng đoàn;

- Ông Phạm Sỹ Tùng, Chuyên viên cao cấp Vụ Tổ chức cán bộ, Thư ký Ban Chỉ đạo Bộ - Đoàn viên;

- Ông Dương Hồng Anh, Chuyên viên chính Vụ Tổ chức cán bộ - Đoàn viên

b. Đơn vị kiểm tra:

- Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh;

- Trường Cao đẳng GTVT Trung ương II;

- Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5.

3. Đoàn 3

a. Thành phần của đoàn:

- Ông Tạ Đăng Mạnh, Chủ tịch Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Bộ - Trưởng đoàn;

- Ông Vũ Xuân Cựu, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính, Ủy viên Ban Chỉ đạo Bộ - Phó Trưởng đoàn;

- Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ - Đoàn viên;

- Ông Lê Ngọc Minh, Trưởng ban Ban Chính sách pháp luật Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam - Đoàn viên.

b. Đơn vị kiểm tra:

- Cục Hàng hải Việt Nam;

- Trường Đại học Hàng hải;

- Trường Cao đẳng nghề GTVT Trung ương II;

- Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 1.

4. Đoàn 4

a. Thành phần của đoàn:

- Ông Trần Văn Lâm, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ủy viên Ban Chỉ đạo Bộ - Trưởng đoàn;

- Ông Trịnh Viết Lộc, Phó Chánh Thanh tra Bộ, Ủy viên Ban Chỉ đạo Bộ - Phó Trưởng đoàn;

- Ông Phạm Sỹ Tùng, Chuyên viên cao cấp Vụ Tổ chức cán bộ, Thư ký Ban Chỉ đạo Bộ - Đoàn viên;

- Ông Nguyễn Quốc Tùng: Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ - Đoàn viên.

b. Đơn vị kiểm tra:

- Cục Đăng kiểm Việt Nam;

- Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông vận tải;

- Công ty Vận tải và Xây dựng.

Thời gian kiểm tra từ ngày ký quyết định đến trước ngày 15/11/2011, do các đồng chí Trưởng đoàn thông báo với các đơn vị.

Điều 2. Nhiệm vụ của đoàn kiểm tra

1. Tổ chức kiểm tra các đơn vị được phân công, theo kế hoạch kiểm tra tại văn bản số 5322/BGTVT-TCCB ngày 31/8/2011 của Ban Chỉ đạo về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Bộ Giao thông vận tải; lập biên bản kiểm tra và báo cáo đánh giá kết quả kiểm tra về Ban Chỉ đạo Bộ về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 30/11/2011.

2. Tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, các thành viên Ban Chỉ đạo về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Bộ Giao thông vận tải, thành viên các đoàn kiểm tra, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được kiểm tra chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban cán sự đảng Bộ (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Công đoàn GTVT VN (để phối hợp);
- Đảng ủy Bộ GTVT (để phối hợp);
- Lưu VT, TCCB (Tg 5b).

THỨ TRƯỞNG
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
Nguyễn Hồng Trường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2367/BGTVT-TCCB ngày 20/10/2011 thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ tại đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải do Trưởng ban Ban Chỉ đạo về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.105

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.160.97
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!