Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2355/QĐ-BGTVT 2019 Kế hoạch cải cách hành chính

Số hiệu: 2355/QĐ-BGTVT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Thể
Ngày ban hành: 18/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Mục tiêu cải cách hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải

Đây là nội dung tại Quyết định 2355/QĐ-BGTVT ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải.

Theo đó, Quyết định đưa ra mục tiêu cụ thể đối với từng nhiệm vụ trong lĩnh vực giao thông vận tải (GTVT), đơn cử như sau:

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực GTVT;

- Đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), từng bước xoá bỏ các TTHC không cần thiết;

- Xây dựng hệ thống TTHC trong lĩnh vực GTVT hiệu quả, công khai, minh bạch, tạo thuận lợi và giảm tối đa chi phí cho cá nhân, tổ chức thực hiện TTHC, đồng thời giảm chi phí cho cơ quan giải quyết TTHC;

- Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả…

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Bộ GTVT có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ và năng lực thực thi công vụ chuyên nghiệp, hiệu quả…

Quyết định 2355/QĐ-BGTVT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/12/2019.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2355/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ Ban hành Chương trình tng thcải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Quyết định số 4504/QĐ-BGTVT ngày 22/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải.

Điều 2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của Bộ được bố trí từ nguồn kinh phí thường xuyên của Bộ và các nguồn lực tài chính hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục trưởng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Thứ trư
ng;
- Đảng ủy Bộ GTVT;
- Công đ
oàn GTVT Việt Nam;
- Công đoàn cơ quan Bộ;
- C
ng thông tin điện tBộ;
- Lưu: VT, TCCB (S).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thể

 

KẾ HOẠCH

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020 CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2355/QĐ-BGTVT ngày 18/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải (GTVT) được xây dựng trên cơ sở cụ thể hóa các nội dung của Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2016 - 2020 của Bộ GTVT.

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

a) Mục tiêu chung: Tiếp tục thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ và Chương trình CCHC giai đoạn 2011 - 2020 của Bộ GTVT theo Quyết định số 490/QĐ-BGTVT ngày 08/3/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT; đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC nhà nước trong lĩnh vực GTVT nhằm xây dựng Bộ GTVT chuyên nghiệp, hiện đại, phát triển bền vững; bảo đảm sự quản lý điều hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả; đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; tạo bước chuyển biến mới trong ngành GTVT; tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình CCHC giai đoạn 2011 - 2020 và xây dng Chương trình CCHC giai đon 2021 - 2030 của B GTVT.

b) Mục tiêu cụ thể đối với từng nhiệm vụ

(1) Đối với công tác chỉ đạo điều hành: Chỉ đạo, điều hành linh hoạt, kịp thời trong thực hiện các nhiệm vụ CCHC để đảm bảo sự hài hòa, tính tổng thể các mục tiêu CCHC, tạo sự chuyển biến tích cực trong ngành GTVT.

(2) Cải cách thể chế: Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực GTVT nhằm huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển GTVT, cơ bản tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thuận lợi cho cá nhân, tổ chức, phù hợp với thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và thông lệ quốc tế.

(3) Cải cách thủ tục hành chính (TTHC): Đơn giản hóa TTHC, từng bước xóa b các TTHC không cần thiết; xây dựng hệ thống TTHC trong lĩnh vực GTVT hiệu quả, công khai, minh bạch, tạo thuận lợi và giảm tối đa chi phí cho cá nhân, tổ chức thực hiện TTHC, đồng thời giảm chi phí cho cơ quan giải quyết TTHC.

(4) Cải cách tổ chức bộ máy: Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phù hp với sự phát triển chung của đất nước, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ quản lý nhà nước của ngành.

(5) Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Bộ GTVT có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ và năng lực thực thi công vụ chuyên nghiệp, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành GTVT trong giai đoạn mới.

(6) Cải cách tài chính công: Sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả các nguồn lực tài chính, tăng cường quản lý chi tiêu ngân sách tạo sự chủ động và tăng cường trách nhiệm của các đơn vị, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí.

(7) Hiện đại hóa hành chính: Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý chỉ đạo, điều hành của Bộ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về GTVT. Hiện đại hóa cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 phục vụ người dân và doanh nghiệp.

(8) Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình CCHC giai đoạn 2011 - 2020 và xây dựng Chương trình CCHC giai đoạn 2021 - 2030 của Bộ GTVT.

2. Yêu cầu

a) Nâng cao chất lượng toàn diện đối với công tác CCHC tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ GTVT, bao gồm: Cải cách thể chế và TTHC; cải cách tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính.

b) Gắn kết chặt chẽ công tác CCHC với các nhiệm vụ quản lý nhà nước; xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu trong công tác CCHC và cải cách TTHC.

c) Nâng cao năng lực, kỹ năng làm việc đối với công chức, viên chức; nâng cao đạo đức công vụ công chức, đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức.

d) Tiếp tục thừa kế và phát huy những kết quả đạt được, những bài học kinh nghiệm trong công tác CCHC của Bộ GTVT.

II. NHIỆM VỤ

1. Công tác chỉ đo điều hành

a) Bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của từng nội dung CCHC để chỉ đạo tổ chức thực hiện, bảo đảm chất lượng tiến độ đề ra.

b) Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC tại Tổng cục, các Cục trực thuộc.

c) Tăng cường tập trung nguồn lực tài chính và sử dụng hiệu quả phục vụ chương trình, kế hoạch CCHC.

d) Thông tin, tuyên truyền về CCHC, các chương trình hoạt động CCHC bằng nhiều hình thức.

đ) Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình CCHC giai đoạn 2011 - 2020 và xây dựng Chương trình CCHC giai đoạn 2021 - 2030 của Bộ GTVT.

2. Cải cách thể chế

a) Xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ GTVT trên cơ sở Hiến pháp 2013.

b) Nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL)

3. Cải cách thủ tục hành chính

a) Xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2020; triển khai thực hiện phương án đơn giản hóa TTHC trong lĩnh vực GTVT.

b) Kiểm soát TTHC theo quy định của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 8/6/2010; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngay 14/5/2013 và Nghị định s 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 trong quá trình xây dựng VBQPPL.

c) Thống kê, công bố, cập nhật và công khai TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.

d) Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và việc giám sát thực hiện TTHC của các cơ quan hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

đ) Thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa của Bộ.

e) Tiếp tục thực hiện Đán 896 về việc đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư.

4. Cải cách tổ chức bộ máy

a) Tiếp tục rà soát, hoàn thiện và tổ chức thực hiện quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GTVT và các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

b) Tiếp tục tổ chức thực hiện quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ GTVT đến năm 2020 định hướng đến năm 2030.

c) Tiếp tục đổi mới phương thức làm việc của cơ quan hành chính nhà nước thuộc Bộ GTVT

d) Tiếp tục tổ chức thực hiện Quy chế tổ chức hoạt động của Ban Quản lý dự án.

đ) Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

5. Xây dng, nâng cao chất lưng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

a) Tiếp tục cải cách chế độ công vụ công chức, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, Kế hoạch thực hiện Đán Văn hóa công vụ của Bộ.

b) Tiếp tục thực hiện đề án liên quan đến nhiệm vụ CCHC.

c) Thực hiện các quy định về tuyển dụng, sử dụng, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và công tác quản lý của cán bộ, công chức, viên chức.

d) Quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành GTVT.

đ) Thực hiện chính sách tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công.

6. Cải cách tài chính công

a) Xây dựng, phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước, tăng cường quản lý, điều hành chi tiêu ngân sách.

b) Tiếp tục hoàn thiện các quy định về quản lý tài chính, tài sản công thuộc thẩm quyền của Bộ theo quy định của Nhà nước.

c) Tiếp tục xây dựng, phê duyệt phương án tự chủ tài chính giai đoạn 2020-2022 cho các đơn vị sự nghiệp triển khai thực hiện.

d) Thực hiện thẩm định, xét duyệt quyết toán ngân sách đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp đảm bảo đúng tiến độ và đúng quy định hiện hành.

đ) Tăng cường công tác quyết toán dự án hoàn thành.

e) Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý tài chính công, sử dụng các phần mềm về quản lý tài sản và quản lý ngân sách nhà nước.

7. Hiện đại hóa hành chính

a) Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị Quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025 và triển khai Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ GTVT giai đoạn 2019 - 2020:

- Hoàn thiện Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử theo mô hình tập trung, thống nhất. Thực hiện kết nối các hệ thống dịch vụ công trực tuyến đang được cung cấp riêng lẻ tại Tổng cục, các Cục với Cổng dịch vụ công Bộ GTVT.

- Tiếp tục triển khai kết nối các phần mềm quản lý văn bản của các đơn vị trực thuộc Bộ với Trục liên thông văn bản của Bộ GTVT.

- Xây dựng Hệ thống thông tin Báo cáo Bộ GTVT.

- Xây dựng hệ thống tích hợp và chia sẻ dữ liệu (LGSP) của Bộ GTVT giai đoạn 1.

- Tiếp tục xây dựng, nâng cấp hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ GTVT.

b) Tổ chức thực hiện kế hoạch năm 2020 về Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN của Bộ GTVT.

c) Triển khai thực hiện kế hoạch năm 2020 về bảo đảm an ninh, an toàn thông tin mạng của Bộ GTVT.

d) Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình xử lý công việc của các đơn vị hành chính; giữa các cơ quan, đơn vị trực thuộc và giữa các cơ quan trực thuộc Bộ với tổ chức và cá nhân.

đ) Duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại cơ quan Bộ GTVT và một số cơ quan, đơn vị; đồng thời, căn cứ vào tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, xây dựng kế hoạch chuyển đổi việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, đơn vị, bảo đảm tiết kiệm, tránh lãng phí, hoàn thành việc chuyn đi trước ngày 30/6/2021.

8. Tng kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình CCHC giai đoạn 2011 - 2020 và xây dựng Chương trình CCHC giai đoạn 2021 - 2030 của Bộ GTVT.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ có trách nhiệm:

1. Tchức thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2020 của Bộ theo các nhiệm vụ được phân công tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này.

2. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu, đề xuất với Bộ trưởng các biện pháp cần thiết để bảo đảm thực hiện thành công kế hoạch CCHC theo từng lĩnh vực được phân công gửi về Vụ Tổ chức cán bộ để tổng hợp chung theo quy định tại Công văn số 2957/BGTVT-TCCB ngày 17/4/2012 của Bộ GTVT.

3. Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch, định kỳ báo cáo và kiến nghị với Bộ trưởng về các biện pháp cần thiết để bảo đảm Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 được thực hiện hiệu quả và đồng bộ./.

 

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 2355/QĐ-GTVT ngày 18 tháng 12 năm 2019 ca Bộ trưởng Bộ Giao thông vận ti)

Mục tiêu

Nhiệm vụ

Sản phm/hoạt động

Thi gian thực hiện

Cơ quan/Đơn vị ch trì

Cơ quan/Đơn vị phối hp

1. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Chỉ đạo, điều hành linh hoạt, kịp thời trong thực hiện các nhim vụ CCHC để đảm bo sự hài hòa, tính tổng thể các mục tiêu CCHC, tạo sự chuyển biến tích cực trong ngành GTVT.

1. Bám sát mục tiêu, nhim vụ của từng ni dung CCHC để chỉ đạo tổ chức thực hiện, bo đảm chất lượng tiến đđề ra.

a) Ban hành Kế hoạch CCHC

Trước 31/12/2010

Cơ quan, đơn vị được giao chtrì nội dung theo từng chuyên đ

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

b) Ban hành các chương trình, kế hoạch liên quan đến CCHC như: Kế hoạch kiểm soát TTHC, Chương trình xây dựng VBQPPL của Bộ GTVT hàng năm...

Theo quy định đối với từng nội dung

Cơ quan, đơn vị được giao chủ trì từng nội dung

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

c) Kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện kế hoạch; nội dung chỉ đạo trực tiếp tại hội nghị giao ban, sơ kết tổng kết...

Theo tiến độ từng nội dung

Cơ quan, đơn vị được giao chủ trì từng nội dung

Các cơ quan, đơn vị liên quan

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC tại tại một số cơ quan, đơn vị hành chính thuộc Bộ.

a) Xây dựng lịch làm việc và đề cương kiểm tra

Quý III/2020

Vụ TCCB

Các cơ quan, đơn vị liên quan

b) Tchức thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC tại các cơ quan, đơn vị liên quan

Quý III, IV/2020

Vụ TCCB

Các cơ quan, đơn vị liên quan

3. Tăng cường tập trung nguồn lực tài chính và sử dụng hiệu quả phục vụ chương trình, kế hoạch CCHC

Xây dựng kế hoạch và lập dự toán ngân sách thực hiện CCHC hàng năm của Bộ GTVT báo cáo Bộ và gửi Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tng hợp, cân đối ngân sách Trung ương trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chung trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của Bộ GTVT.

Tháng 7/2020

Vụ Tài chính

Vụ KHĐT

4. Thông tin, tuyên truyền về CCHC, các chương trình hoạt động CCHC bằng nhiều hình thức

a) Tổ chức thực hin Kế hoạch triển khai Đề án tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền CCHC giai đoạn 2016-2020

Theo Kế hoạch được ban hành

Vụ TCCB, Trung tâm CNTT, các cơ quan, đơn vị được giao chtrì các nội dung liên quan

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

b) Đăng ti đầy đủ kịp thời các thông tin, bài viết, công văn, kế hoạch, chương trình... liên quan đến CCHC trên Cổng thông tin điện tử của Bộ và trang thông tin đin tử ca các đơn vị, các báo, tạp chí của ngành.

Thường xuyên

5. Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình CCHC giai đoạn 2011 - 2020 và xây dựng Chương trình CCHC giai đoạn 2021 - 2030 của Bộ GTVT.

Báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình CCHC giai đoạn 2011 - 2020 và Chương trình CCHC giai đoạn 2021 - 2030 của Bộ GTVT.

Theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo CCHC ca Chính phủ (Bộ nội vụ)

Vụ: TCCB, Pháp chế, Tài chính, Khoa học - Công nghệ; Văn phòng Bộ; Trung tâm CNTT; các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì các nội dung liên quan

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

II. CẢI CÁCH THỂ CHẾ

Hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực GTVT nhm huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển GTVT, cơ bản tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thuận lợi cho cá nhân, tổ chc, phù hợp với thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và thông lquốc tế.

1. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ trên cơ sở Hiến pháp 2013

Ban hành và tổ chức thực hiện Chương trình xây dựng VBQPPL của Bộ GTVT năm 2020.

Ban hành trước 31/12/2019

Vụ Pháp chế

Các cơ quan, đơn vị liên quan

2. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng VBQPPL.

a) Tổ chức thẩm định tất cả các VBQPPL về GTVT theo kế hoạch năm 2020.

Cả năm

Vụ Pháp chế

Các cơ quan, đơn vị liên quan

b) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, xlý, rà soát, hthống hóa VBQPPL trong lĩnh vực GTVT năm 2020.

Cả năm

Vụ Pháp chế

Các cơ quan, đơn vị liên quan

c) Tiếp tục thực hin hợp nhất đối với VBQPPL ban hành trong năm 2020.

Cả năm

Vụ Pháp chế

Các cơ quan, đơn vị liên quan

d) Xây dựng và tổ chức thực hin Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Cả năm

Vụ Pháp chế

Các cơ quan, đơn vị liên quan

d) Triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật về GTVT.

C năm

Vụ Pháp chế

Các quan, đơn vị liên quan

III. CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Đơn giản hóa TTHC, từng bước xóa bỏ các TTHC không cần thiết; xây dựng hệ thống TTHC trong lĩnh vực GTVT hiệu quả, công khai, minh bạch, tạo thuận lợi và giảm tối đa chi phí cho cá nhân, tổ chức thực hiện TTHC, đồng thời giảm chi phí cho cơ quan giải quyết TTHC.

1. Xây dựng, ban hành và trin khai thực hiện kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2020.

a) Quyết định phê duyệt Kế hoạch kim soát TTHC năm 2020.

Trước 31/12/2019

Văn phòng Bộ

Các cơ quan, đơn vị liên quan

b) Triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2020.

C năm

2. Tiếp tục thực hiện Phương án đơn gin hóa TTHC trong lĩnh vực GTVT.

Thực hiện Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa TTHC trong lĩnh vực GTVT.

Cả năm

3. Kim soát TTHC theo quy định của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 8/6/2010; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

a) Tham gia ý kiến, thẩm định đối với VBQPPL có quy định về TTHC và VBQPPL không có TTHC.

b) Rà soát, đánh giá tác động độc lập, tính toán chi phí tuân thủ đối với TTHC.

Thường xuyên theo quy định

Văn phòng Bộ

Các cơ quan, đơn vị liên quan

4. Thống kê, công bố, cập nhật và công khai TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.

a) Quyết định công bố TTHC

b) Cập nhật trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.

c) Công khai TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia.

Thường xuyên theo quy định

Văn phòng Bộ

Các cơ quan, đơn vị liên quan

5. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và việc giám sát thực hiện TTHC ca của cơ quan hành chính thuộc phạm vi qun lý ca Bộ.

Tham mưu cho lãnh đạo Bộ xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC, tổng hợp, báo cáo kết quả giải quyết.

Thường xuyên theo quy định

Văn phòng Bộ

Các cơ quan, đơn vị liên quan

6. Thực hin tiếp nhận hồ sơ và trkết qugiải quyết TTHC tại bộ phn một cửa ca Bộ.

Số lượng hồ sơ TTHC tiếp nhn và tr kết qugiải quyết TTHC tại bộ phận một cửa ca Bộ.

Thường xuyên theo quy định

Văn phòng Bộ, các thành viên trong bộ phn 1 cửa của Bộ

Các cơ quan, đơn vị liên quan

7. Triển khai thực hiện đề án 896 về vic đơn gin hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến qun lý dân cư.

Thực hiện các nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo 896 giao

C năm

Văn phòng Bộ

Các cơ quan, đơn vị cơ quan

IV. CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH

Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ bảo đảm sự phù hợp với sự phát triển chung của đất nước, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ quản lý nhà nước của ngành.

1. Tiếp tục tổ chức thực hin quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GTVT và các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

a) Tiếp tục tổ chức thực hiện Nghị định s 12/2017/NĐ-CP ngày 10/02/2017 của Chính ph quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ GTVT và các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Cả năm

Vụ TCCB

Các cơ quan, đơn vị liên quan

2. Tiếp tục tổ chức thực hiện quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ GTVT đến năm 2020 định hướng đến năm 2030.

Cụ thể hóa bng các văn bản chỉ đạo thực hiện đối với các nội dung được phê duyệt.

Cả năm (thực hiện từ 2016 đến 2020)

Vụ TCCB

Các Vụ thuộc Bộ; TTra Bộ; các Tổng cục, Cục thuộc Bộ

3. Tiếp tục đổi mới phương thức làm việc của cơ quan hành chính nhà nước thuộc Bộ GTVT

a) Thực hiện quy chế làm việc của Bộ.

b) Triệt để ứng dụng các phần mềm để nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành ca lãnh đạo Bộ.

Thường xuyên

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ

Các cơ quan, đơn vị liên quan

4. Tiếp tục tchức thực hiện Quy chế tchức hoạt động của Ban Qun lý dự án.

Cụ thể hóa bằng các văn bản chỉ đạo

Thường xuyên

Vụ TCCB

Các cơ quan, đơn vị liên quan

5. Tiếp tục thực hin Nghị quyết Hội nghị ln thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sp xếp tổ chức bộ máy ca hthống chính trị tinh gọn, hoạt động hiện lực, hiệu quả” và “và tiếp tục đổi mới hthống tổ chức qun lý, nâng cao chất ợng và hiu quả hoạt động của các đơn vị sự nghip công lập”

Thực hiện đề án thực hin Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sp xếp tổ chức bộ máy của hthống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu qu” và “vtiếp tục đổi mới hthống tổ chc qun lý, nâng cao chất lượng và hiu quhoạt động của các đơn vị snghiệp công lập”.

C năm

Vụ TCCB

Các cơ quan, đơn vị liên quan

V. XÂY DỰNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CCVC

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Bộ GTVT có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ và năng lực thực thi công vụ chuyên nghiệp, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển của Ngành trong giai đoạn mới.

1. Tiếp tục cải cách chế độ công vụ công chức, tăng cường kluật, kỷ cương hành chính, Kế hoạch thực hiện Đề án Văn hóa công vụ của Bộ

a) Tiếp tục thực hiện Kế hoạch hành động số 192-KH/BCSĐ ngày 18/7/2013 của Ban Cán sự đảng Bộ GTVT về tiếp tục đẩy mạnh CCHC, chế độ công vụ công chức và quản lý biên chế theo Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 Hội nghị Trung ương 7 khóa XI một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.

Thực hiện theo kế hoạch

Vụ TCCB, các cơ quan, đơn vị liên quan

Các cơ quan, đơn vị liên quan

b) Tiếp tục thực hiện theo các nội dung tại Công văn số 6117/BGTVT-TCCB ngày 01/6/2016, cụ thể:

- Quy định về thực hiện chế độ trách nhiệm của công chức thuộc Bộ GTVT trong thi hành nhiệm vụ, công vụ (ban hành kèm theo Quyết định số 2736/QĐ-BGTVT ngày 31/10/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT).

- Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải tích cực, chủ động trong cải cách chế độ công vụ công chức, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; kiểm soát chặt chẽ các hoạt động công vụ của cơ quan, đơn vị mình.

- Kế hoạch thực hiện Đề án Văn hóa công vụ ban hành kèm theo Quyết định 1807/QĐ-BGTVT ngày 02/10/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT.

Thực hiện theo kế hoạch

Vụ TCCB, các cơ quan, đơn vị liên quan

Các cơ quan, đơn vị liên quan

2. Tiếp tục thực hin đề án liên quan đến nhiệm vụ CCHC

a) Đối với Đề án tinh giản biên chế:

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 188-KH/BCSĐ ngày 15/7/2015 của Ban Cán sự đảng Bộ GTVT về thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

- Chỉ đạo thực hiện các Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021 đã được Bộ trưởng phê duyệt; thm định danh sách đối tượng tinh giản biên chế và dự toán kinh phí tinh giản biên chế; gửi Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính để thẩm tra.

Thực hiện theo kế hoạch

Các cơ quan, đơn vị được phê duyệt đề án tinh giản biên chế

Vụ TCCB, các cơ quan, đơn vị liên quan

b) Về thực hiện vị trí việc làm:

- Tổ chức thực hiện vị trí việc làm đã dược Bộ trưởng phê duyệt.

- Kịp thời điều chỉnh vị trí việc làm theo quy định khi có sự thay đổi về chức năng, nhiệm vụ.

Thường xuyên

Các cơ quan, đơn vị được phê duyệt vị trí việc làm

Các cơ quan, đơn vị liên quan

3. Thực hiện các quy định về tuyển dụng, sử dụng, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức và công tác quản lý của cán bộ, công chức, viên chức.

a) Kiểm soát chặt chẽ việc tuyển dụng công chức theo quy định của Luật Cán bộ, Công chức và các quy định liên quan.

Theo quy định về công tác tuyển dụng, qun lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức

Vụ TCCB

Các cơ quan, đơn vị liên quan

b) Thực hiện phê duyệt kế hoạch tuyn dụng công chức, viên chức ca Tổng cục, các Cục và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ.

c) Thực hiện vic đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

Tháng 12 hàng năm

Vụ TCCB

Các cơ quan, đơn vị liên quan

4. Qun lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành chuyên ngành GTVT

Trình Bộ trưởng ban hành Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ca viên chức các chuyên ngành GTVT.

Theo Chương trình xây dựng VBQPPL của Bộ

Vụ TCCB/ Tổng cục, các Cục trực thuộc và các đơn vị sự nghiệp liên quan

Các cơ quan, đơn vị liên quan

5. Thực hiện chính sách tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công

Thực hiện và hướng dẫn thực hiện đúng các quy định hiện hành

Thường xuyên

Vụ TCCB

Các cơ quan, đơn vị liên quan

VI. CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG

Sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả các nguồn lực tài chính, tăng cường quản lý chi tiêu ngân sách tạo sự chủ động và tăng cường trách nhiệm của các đơn vị, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí.

1. Xây dng, phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước, tăng cường quản lý, điều hành chi tiêu ngân sách.

Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước hàng năm của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Thường xuyên

Vụ Tài chính

Các cơ quan, đơn vị liên quan

2. Tiếp tục hoàn thiện các quy định về quản lý tài chính, tài sản công thuộc thẩm quyền của Bộ.

Các văn bản chỉ đạo, điều hành về công tác tài chính của Bộ GTVT.

Thường xuyên

Vụ Tài chính

Các cơ quan, đơn vị liên quan

3. Tiếp tục xây dựng, phê duyệt phương án tự chủ tài chính giai đoạn 2020-2022 cho các đơn vị sự nghiệp triển khai thực hiện.

Thực hiện Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 09/08/2012 của Chính phủ; các Nghị định số 16/2015/NĐ-CP, Nghị định số 141/2016/NĐ-CP...

Thường xuyên

Vụ Tài chính

Các cơ quan, đơn vị liên quan

4. Thực hiện thẩm định, xét duyệt quyết toán đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp đảm bảo đúng tiến độ và đúng quy định hiện hành.

Biên bản xét duyệt, thẩm định; thông báo xét duyệt, thẩm định quyết toán ngân sách hàng năm.

Thường xuyên

Vụ Tài chính

Các cơ quan, đơn vị liên quan

5. ng cường công tác quyết toán dự án hoàn thành.

Biên bn thẩm tra phê duyt quyết toán.

Thường xuyên

Vụ Tài chính

Các cơ quan, đơn vị liên quan

6. Đẩy mạnh vic ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý tài chính công, sử dụng các phần mềm v qun lý tài sn và qun lý ngân sách nhà nước.

Các chương trình qun lý lài chính, ngân sách, tài sản.

Thường xuyên

Vụ Tài chính

Các cơ quan, đơn vị liên quan

7. Tham mưu, đề xuất đối với những nhiệm vụ sau:

 

 

 

 

a) Động viên hợp lý mọi nguồn lực; phân phối và sdụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển ngành GTVT góp phần phát triển kinh tế - xã hội nói chung.

Các văn bn tham mưu, đề xuất

Thường xuyên

Vụ KT

Vụ PPP và các cơ quan, đơn vị liên quan

b) Đổi mới cơ chế, chính sách tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước, nhất là các tổng công ty; quản lý chặt chviệc vay và trả nợ nước ngoài.

Các văn bản tham mưu, đề xuất

Thường xuyên

Vụ QLDN,Vụ KT, Vụ Đi tác công - tư.

Các cơ quan, đơn vị liên quan

VII. HIỆN ĐẠI HÓA HÀNH CHÍNH

Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý chỉ đạo, điều hành của Bộ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về GTVT. Hiện đại hóa cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 phục vụ người dân và doanh nghiệp.

1. Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị Quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025 và triển khai Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ GTVT giai đoạn 2019-2020.

Tổ chức thực hiện Quyết định số 522/QĐ-BGTVT ngày 25/3/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ và triển khai Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ GTVT giai đoạn 2019-2020.

Theo kế hoạch

Trung tâm CNTT

Các cơ quan, đơn vị liên quan

2. Triển khai kế hoạch xây dựng Chính phủ điện tử của Bộ GTVT giai đoạn năm 2020.

Xây dựng, ban hành kế hoạch năm 2020.

Trước 31/12/2019

Trung tâm CNTT

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Tổ chức thực hiện kế hoạch năm 2020.

Trong năm 2020

Trung tâm CNTT

Các cơ quan, đơn vị liên quan

3. Tiếp tục xây dựng, nâng cấp hthống cung cấp dịch vụ công trực tuyến ca Bộ GTVT.

Xây dựng, ban hành kế hoạch m 2020.

Trước 31/12/2019

Trung tâm CNTT

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Tổ chức thực hin kế hoạch năm 2020.

Trong năm 2020

Trung tâm CNTT

Các cơ quan, đơn vị liên quan

4. Hoàn thiện Cổng dịch vụ công và hthống thông tin một ca điện tử theo mô hình tập trung, thống nhất.

Xây dựng, ban hành kế hoạch m 2020.

Trước 31/12/2019

Trung tâm CNTT

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Tổ chức thực hiện kế hoạch năm 2020.

Trong năm 2020

Trung tâm CNTT

Các cơ quan, đơn vị liên quan

5. Tổ chức thực hiện kế hoạch năm 2020 về Cơ chế một cửa quc gia và Cơ chế một cửa ASEAN ca Bộ GTVT

Xây dựng, ban hành kế hoạch năm 2020.

Trước 31/12/2019

Trung tâm CNTT

Các cơ quan, đơn vị liên quan

Tổ chức thực hiện kế hoạch năm 2020.

Trong năm 2020

Trung tâm CNTT

Các cơ quan, đơn vị liên quan

6. Triển khai kế hoạch năm 2020 về bảo đảm an ninh, an toàn thông tin mạng của Bộ GTVT.

Xây dựng, ban hành kế hoạch năm 2020.

Trước 31/12/2019

Trung tâm CNTT

Văn phòng Bộ, Tổng cục, các Cục thuộc Bộ

Tổ chức thực hiện kế hoạch năm 2020.

Trong năm 2020

Trung tâm CNTT

Các cơ quan, đơn vị liên quan

7. Duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại cơ quan Bộ GTVT và một số cơ quan, đơn vị; đồng thời, căn cứ vào tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, xây dựng kế hoạch chuyển đổi vic xây dựng, áp dụng hthống qun lý cht lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, đơn vị, bảo đảm tiết kim, tránh lãng phí, hoàn thành việc chuyển đổi trước ngày 30/6/2021.

a) Các Quyết định ban hành quy trình giải quyết công việc.

Thường xuyên

Vụ KHCN

Văn phòng Bộ, Tng cục, các Cục thuộc Bộ

b) Duy trì áp dụng hthống qun lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008; đồng thời, căn cvào tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, chỉ đạo xây dựng kế hoạch chuyển đổi vic xây dựng, áp dụng hthống qun lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, đơn vị, bo đảm tiết kiệm, tránh lãng phí, hoàn thành vic chuyển đổi trước ngày 30/6/2021.

Thường xuyên

VKHCN

Các cơ quan, đơn vị liên quan

8. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình xử lý công việc ca các đơn vị hành chính; giữa các cơ quan, đơn vị trực thuộc và giữa các cơ quan trực thuộc Bộ với tchức và cá nhân

a) Triển khai thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng chính phủ về việc gửi nhận văn bản điện tgiữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

Thường xuyên

Văn phòng Bộ

Các cơ quan, đơn vị liên quan

b) ng dụng công nghệ thông tin để số hóa tài liệu lưu trữ của Bộ.

Thường xuyên

Văn phòng Bộ

Các cơ quan, đơn vị liên quan

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2355/QĐ-BGTVT ngày 18/12/2019 về Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


955

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.117.149