Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 235/QĐ-UBND năm 2008 phê duyệt Đề án kiện toàn cơ cấu tổ chức, biên chế của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận

Số hiệu: 235/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Hoàng Thị Út Lan
Ngày ban hành: 10/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 235/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 10 tháng 9 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN KIỆN TOÀN CƠ CẤU TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ CỦA SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 43/2008/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 06 tháng 6 năm 2008 của liên bộ Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hoá và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 366/TTr-SVHTTDL ngày 04 tháng 8 năm 2008 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1617/TTr-SNV ngày 03 tháng 9 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án kiện toàn cơ cấu tổ chức, biên chế của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận với các nội dung cụ thể như sau:

1. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo hướng dẫn tại Thông tư số 43/2008/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 06 tháng 6 năm 2008 của liên bộ Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ Nội vụ và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Cơ cấu tổ chức:

a) Lãnh đạo Sở: gồm có Giám đốc và 3 Phó Giám đốc.

b) Các phòng tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở:

- Văn phòng Sở;

- Thanh tra Sở;

- Phòng Tổ chức cán bộ;

- Phòng Kế hoạch - Tài chính;

- Phòng Nghiệp vụ văn hoá;

- Phòng Xây dựng nếp sống văn hoá và gia đình;

- Phòng Nghiệp vụ thể dục thể thao;

- Phòng Nghiệp vụ du lịch.

c) Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở:

- Giữ nguyên các đơn vị:

+ Thư viện tỉnh;

+ Đoàn Ca múa nhạc;

+ Đoàn Nghệ thuật dân gian Chăm;

+ Ban quản lý khu du lịch Ninh Chữ - Bình Sơn.

- Đổi tên các đơn vị:

+ Đổi tên Trung tâm Văn hoá thông tin tỉnh thành Trung tâm Văn hoá tỉnh;

+ Đổi tên Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo văn hoá Chăm thành Trung tâm Nghiên cứu văn hoá Chăm;

+ Đổi tên Trung tâm Huấn luyện thể dục thể thao thành Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao.

- Hợp nhất Ban quản lý Di tích và danh thắng với Bảo tàng tỉnh thành Bảo tàng tỉnh.

- Giải thể Trung tâm Phát hành phim chiếu bóng; chuyển chức năng, nhiệm vụ chiếu bóng lưu động phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ nhân dân miền núi, vùng sâu, vùng xa, các vùng nông thôn khác, phục vụ thiếu nhi và tổ chức in sang, lồng phim tiếng dân tộc, lưu trữ phim sang Trung tâm Văn hoá tỉnh.

Việc thành lập mới các đơn vị sự nghiệp văn hoá, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình kinh tế - văn hoá - xã hội của tỉnh.

3. Biên chế:

a) Biên chế hành chính của Sở do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phân bổ hàng năm trong tổng biên chế hành chính của tỉnh được Trung ương giao;

b) Biên chế các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phân bổ hàng năm trong tổng biên chế sự nghiệp của tỉnh sau khi được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt.

4. Bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo và tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức thực hiện theo phân cấp quản lý cán bộ hiện hành của tỉnh.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức thực hiện các công việc sau:

1. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở và quyết định đổi tên, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở nêu tại Điều 1.

2. Phối hợp với Sở Nội vụ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phương án bố trí cán bộ lãnh đạo đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở sau khi tổ chức lại (đổi tên, hợp nhất).

3. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức các phòng thuộc Sở; chỉ đạo, hướng dẫn thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở kiện toàn tổ chức, nhân sự các đơn vị bảo đảm hoạt động đạt hiệu quả.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Út Lan

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 235/QĐ-UBND năm 2008 phê duyệt Đề án kiện toàn cơ cấu tổ chức, biên chế của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.966
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122