Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2348/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt bổ sung quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng

Số hiệu: 2348/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sóc Trăng Người ký: Ngô Hùng
Ngày ban hành: 21/08/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2348/QĐ-UBND

Sóc Trăng, ngày 21 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT BỔ SUNG CÁC QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH SÓC TRĂNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng tại Tờ trình số 1709/TTr-SGDĐT ngày 19/8/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 02 quy trình nội bộ giải quyết đối với 06 thủ tục hành chính, lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng.

Điều 2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng chịu trách nhiệm:

1. Chủ trì phối hợp với Trung tâm phục vụ hành chính công, triển khai thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này.

2. Trên cơ sở nội dung quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này, chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức thực hiện việc xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại Phần mềm một cửa điện tử, đúng theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP .

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quy trình số 29, Quy trình số 30, ban hành kèm theo Quyết định số 863/QĐ-UBND ngày 21/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Thông tin và Truyền thông, tỉnh Sóc Trăng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo)

- Cổng TTĐT tỉnh (đăng tải);
- Trung tâm phục vụ hành chính công;
- Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính;

- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Hùng

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(ban hành kèm theo Quyết định số 2348/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)

Quy trình số: 01

1. THỦ TỤC: CẤP CHỨNG NHẬN TRƯỜNG MẦM NON ĐẠT KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC;

2. THỦ TỤC: CẤP CHỨNG NHẬN TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠT KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC;

3. THỦ TỤC: CẤP CHỨNG NHẬN TRƯỜNG TRUNG HỌC ĐẠT KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC.

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sản phẩm

Bước 1

a) Trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở gửi hồ sơ đến Phòng Giáo dục và Đào tạo

b) Phòng Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm:

+ Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài của các trường trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý và thông tin cho trường biết hồ sơ được chấp nhận hoặc yêu cầu tiếp tục hoàn thiện.

+ Gửi hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài của các trường đã được chấp nhận đến Trung tâm Phục vụ hành chính công (TTHC) tỉnh Sóc Trăng bằng 2 cách: nộp hồ sơ trực tuyến hoặc nộp trực tiếp tại số 19, đường Trần Hưng Đạo, phường 3, thành ph Sóc Trăng (có thể nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích)

c) Riêng trường trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo gửi hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng bng 2 cách: nộp hồ sơ trực tuyến hoặc nộp trực tiếp tại số 19, đường Trần Hưng Đạo, phường 3, thành phố Sóc Trăng (có thể nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích)

*Lưu ý: Khi Phòng Giáo dục và Đào tạo nộp hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài của trường trực thuộc, phải gửi kèm Công văn của Phòng Giáo dục và Đào tạo nội dung nêu rõ nguyện vọng đánh giá ngoài nhà trường để được công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục hoặc công nhận đạt chuẩn quốc gia hoặc đồng thời công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia;

Tổ chức có nhu cầu

Khi tổ chức có nhu cầu

Hồ sơ hoàn thiện theo quy định

Bước 2

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:

- Nếu hợp lệ, vào sổ theo dõi hồ sơ

- (mẫu số 06); in giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả - (mẫu số 01) trao cho người nộp hồ sơ;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ, hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện bằng phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ - (mẫu số 02)

Công chức Sở Giáo dục và Đào tạo làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Các biểu mẫu thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ), bao gồm:

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả - mẫu số 01/Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ - mẫu số 02 được trao cho cá nhân nộp hồ sơ

Bước 3

Thực hiện quét (scan) hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử và chuyển hồ sơ TTHC kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ mẫu số 05 đến Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục (trên hệ thống thông tin một cửa điện tử hoặc gửi qua đường bưu điện)

Công chức Sở Giáo dục và Đào tạo làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ - mẫu số 05 (kèm theo hồ sơ TTHC)

- Hệ thống thông tin một cửa điện tử được cập nhật dữ liệu

Bước 4

Công chức Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục nhận hồ sơ xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ, đủ điều kiện: Trình Giám đốc thành lập đoàn đánh giá ngoài và triển khai các bước trong quy trình đánh giá ngoài trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày thông tin cho Phòng Giáo dục và Đào tạo hoặc nhà trường biết hồ sơ đã được chấp nhận để đánh giá ngoài cụ thể như sau:

+ Nghiên cứu hồ sơ đánh giá.

+ Khảo sát sơ bộ tại trường.

+ Khảo sát chính thức tại trường.

+ Dự thảo báo cáo đánh giá ngoài.

+ Lấy ý kiến phản hồi của trường về dự thảo báo cáo đánh giá ngoài.

+ Hoàn thiện báo cáo đánh giá ngoài.

- Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu: thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do và hướng giải quyết

Công chức Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục

90 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được hoàn thiện/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo Quyết định thành lập đoàn đánh giá ngoài hoặc văn bản trả lời đã được dự tho)

Bước 5

- Đoàn đánh giá ngoài làm việc và hoàn thiện hồ sơ, văn bản thông báo gửi cho cơ sở giáo dục biết những ý kiến tiếp thu hoặc bảo lưu. Trường hợp bảo lưu, đoàn đánh giá phải nêu rõ lý do.

- Tổng hợp hồ sơ đã hoàn thiện, trình lãnh đạo Sở xem xét và phê duyệt. Đồng thời kết quả kiểm định phải được công bố công khai trên website của Sở Giáo dục và Đào tạo

Đoàn đánh giá ngoài thực hiện nhiệm vụ theo quyết định của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

26 ngày làm việc

Hồ sơ hoàn thiện, quyết định và giấy chứng nhận chất lượng giáo dục hoặc văn bản trả lời đã được dự thảo

Bước 6

Lãnh đạo Sở xem xét và phê duyệt

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo

2 ngày làm việc

Quyết định, giấy chứng nhận chất lượng giáo dục hoặc văn bản trả lời đã được ký duyệt

Bước 7

Văn phòng Sở vào sổ, ghi số, ngày ký, đóng dấu, chuyển giao kết quả về Trung tâm phục vụ hành chính công.

Lưu trữ hồ sơ theo quy định.

Văn thư Sở Giáo dục và Đào tạo

0,5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo Quyết định, Giấy chứng nhận chất lượng giáo dục hoặc văn bản trả lời)

Bước 8

Xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm phục vụ hành chính công; thông báo cho cá nhân đến nhận kết quả theo quy định.

Công chức Sở Giáo dục và Đào tạo làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của S/ Quyết định, Giấy chứng nhận chất lượng giáo dục hoặc văn bản trả lời được trao cho tổ chức.

Tổng thời gian giải quyết TTHC 120 ngày làm việc

 

Quy trình s: 2

1. THỦ TỤC: CÔNG NHẬN TRƯỜNG MẦM NON ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA;

2. THỦ TỤC CÔNG NHẬN TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

3. THỦ TỤC: CÔNG NHẬN TRƯỜNG TRUNG HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA;

Trình tự các bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

Thời gian thực hiện

Kết quả/sn phẩm

Bước 1

a) Trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở gửi hồ sơ đến Phòng Giáo dục và Đào tạo

b) Phòng Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm:

+ Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài của các trường trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý và thông tin cho trường biết hồ sơ được chấp nhận hoặc yêu cầu tiếp tục hoàn thiện.

+ Gửi hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài của các trường đã được chấp nhận đến Trung tâm Phục vụ hành chính công (TTHC) tỉnh Sóc Trăng bằng 2 cách: nộp hồ sơ trực tuyến hoặc nộp trực tiếp tại số 19, đường Trần Hưng Đạo, phường 3, thành phố Sóc Trăng (có thể nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích)

c) Riêng trường trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo gửi hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Sóc Trăng bằng 2 cách: nộp hồ sơ trực tuyến hoặc nộp trực tiếp tại số 19, đường Trần Hưng Đạo, phường 3, thành phố Sóc Trăng (có thể nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích)

*Lưu ý: Khi Phòng Giáo dục và Đào tạo nộp hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài của trường trực thuộc, phải gửi kèm Công văn của Phòng Giáo dục và Đào tạo nội dung nêu rõ nguyện vọng đánh giá ngoài nhà trường để được công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục hoặc công nhận đạt chuẩn quốc gia hoặc đồng thời công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia;

Tổ chức có nhu cầu

Khi tổ chức có nhu cầu

Hồ sơ hoàn thiện theo quy định

Bước 2

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:

- Nếu hợp lệ, vào sổ theo dõi hồ sơ - mẫu số 06; in giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả - mẫu số 01 trao cho người nộp hồ sơ;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ, hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện bằng phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ - mẫu số 02

Công chức Sở Giáo dục và Đào tạo làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Các biểu mẫu thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ), bao gồm:

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả - mẫu số 01/Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ - mẫu số 02 được trao cho cá nhân nộp hồ sơ

Bước 3

Thực hiện quét (scan) hồ sơ vào Hệ thống thông tin một cửa điện tử và chuyển hồ sơ TTHC kèm theo phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ mẫu số 05 đến Phòng Giáo dục Mầm non/ Tiểu học/ Trung học (trên hệ thống thông tin một cửa điện tử hoặc gửi qua đường bưu điện)

Công chức Sở Giáo dục và Đào tạo làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ - mẫu số 05 (kèm theo hồ sơ TTHC)

- Hệ thống thông tin một cửa điện tử được cập nhật dữ liệu

Bước 4

Công chức Phòng Giáo dục Mầm non/ Tiểu học/ Trung học nhận hồ sơ xem xét, thẩm tra, xử lý hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ, đủ điều kiện: Trình Giám đốc thành lập đoàn đánh giá ngoài và triển khai các bước trong quy trình đánh giá ngoài trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày thông tin cho Phòng Giáo dục và Đào tạo hoặc nhà trường biết hồ sơ đã được chấp nhận để đánh giá ngoài cụ thể như sau:

+ Nghiên cứu hồ sơ đánh giá.

+ Khảo sát sơ bộ tại trường học.

+ Khảo sát chính thức tại trường học.

+ Dự thảo báo cáo đánh giá ngoài.

+ Lấy ý kiến phản hồi của trường học về dự thảo báo cáo đánh giá ngoài.

+ Hoàn thiện báo cáo đánh giá ngoài.

- Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu: thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do và hướng giải quyết.

Công chức Phòng Giáo dục Mầm non/ Tiểu học/ Trung học

90 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được hoàn thiện/Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo Quyết định thành lập đoàn kiểm tra hoặc văn bản trả lời đã được dự thảo)

Bước 5

- Đoàn kiểm tra làm việc và hoàn thiện hồ sơ

- Tổng hợp hồ sơ đã hoàn thiện hoặc văn bản trình lãnh đạo Sở xem xét và phê duyệt

- Tờ trình Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét và phê duyệt

Đoàn kiểm tra theo quyết định của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

20 ngày làm việc

Hồ sơ hoàn thiện và tờ trình đề nghị công nhận trường đạt chuẩn quốc gia hoặc văn bản trả lời đã được dự thảo và tờ trình Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét và phê duyệt

Bước 6

Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét và phê duyệt, Văn phòng UBND tỉnh vào sổ, ghi s, ngày ký, đóng dấu,

Lãnh UBND tỉnh

07 ngày làm việc

Quyết định và Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia hoặc văn bản trlời đã được ký duyệt

Bước 7

Chuyển giao kết quả về Sở Giáo dục và Đào tạo

Cán bộ bộ phận chuyên môn thuộc UBND tnh

01 ngày làm việc

Quyết định hoặc văn bản trả lời

Bước 8

Văn phòng Sở vào sổ, chuyển giao kết quả về Trung tâm phục vụ hành chính công.

Lưu trữ hồ sơ theo quy định.

Văn thư Sở Giáo dục và Đào tạo

0.5 ngày làm việc

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (kèm theo Quyết định và Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia hoặc văn bản trả lời đã hoàn thiện)

Bước 9

Xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở về kết quả giải quyết TTHC đã có tại Trung tâm phục vụ hành chính công; thông báo cho cá nhân đến nhận kết quả theo quy định.

Công chức Sở Giáo dục và Đào tạo làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công

0,5 ngày làm việc

Kết quả giải quyết TTHC được xác nhận trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Sở/ Quyết định và Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia hoặc văn bản trả lời được trao cho tổ chc.

Tổng thời gian giải quyết TTHC: 120 ngày làm việc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2348/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt bổ sung quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


198

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.11.178