Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2339/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính thuộc Ngành Nội vụ áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Số hiệu: 2339/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang Người ký: Lê Văn Thi
Ngày ban hành: 02/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2339/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 02 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ HOẶC BÃI BỎ THUỘC NGÀNH NỘI VỤ ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 318/TTr-STP ngày 03 tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc Ngành Nội vụ áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Những thủ tục hành chính thuộc Ngành Nội vụ đã được công bố trước đây không được điều chỉnh trong Quyết định này vẫn thực hiện theo các quyết định đã công bố.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Văn Thi

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH HỦY BỎ HOẶC BÃI BỎ THUỘC NGÀNH NỘI VỤ ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2339/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Mục I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH KIÊN GIANG

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH HỦY BỎ HOẶC BÃI BỎ

STT

Số hồ sơ

Tên thủ tục hành chính

Văn bản quy định

I. Lĩnh vực: Tổ chức phi chính phủ

1

T-KGI-138199-TT

Đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện ở địa phương khác với nơi đặt trụ sở chính của quỹ có phạm vi hoạt động toàn quốc, liên tỉnh

Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

2

T-KGI-138211-TT

Vận động quyên góp, vận động tài trợ của quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh hoặc liên huyện; huyện và xã (nếu chưa có ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện)

Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. Lĩnh vực: Tổ chức, biên chế, công chức, viên chức, tiền lương

1

Điều động, cho chuyển công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức

2

Tiếp nhận công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức

3

Xét chuyển viên chức thành công chức không qua thi tuyển

4

Xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên

5

Bổ nhiệm vào ngạch đối với cán bộ, công chức sau khi thi nâng ngạch và bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp hạng II trở xuống đối với viên chức sau khi thi (hoặc xét) thăng hạng chức danh nghề nghiệp

6

Nâng bậc lương thường xuyên, nâng mức phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức

7

Nâng bậc lương trước thời hạn cho cán bộ, công chức, viên chức

II. Lĩnh vực: Tổ chức phi chính phủ

1

Cho phép tổ chức đại hội bất thường

2

Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ

III. Lĩnh vực: Chính quyền địa phương

1

Phê chuẩn thành viên Ủy ban nhân dân cấp huyện trong trường hợp bầu mới đầu nhiệm kỳ

2

Phê chuẩn, miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân cấp huyện trong trường hợp bầu bổ sung

3

Bổ nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân cấp huyện (nơi thí điểm không tổ chức HĐND)

4

Miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân cấp huyện (nơi thí điểm không tổ chức HĐND)

IV. Lĩnh vực: Tôn giáo

1

Tiếp nhận và giải quyết đăng ký người đi học ở nước ngoài về được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử (Khoản 3, Điều 38 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo)

2

Chấp thuận hoặc không chấp thuận việc sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại Việt Nam (Khoản 3, Điều 40 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP)

3

Chấp thuận hoặc không chấp thuận hiến chương, điều lệ sửa đổi (Khoản 1, Điều 30 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP)

C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. Lĩnh vực: Tổ chức, biên chế, công chức, viên chức, tiền lương

1

Thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

2

Tổ chức lại, giải thể đơn vị sự công lập

II. Lĩnh vực: Công chức, viên chức

1

Thi tuyển công chức

2

Thi nâng ngạch công chức

III. Lĩnh vực: Tổ chức phi chính phủ

1

Cho phép đổi tên hội

2

Cho phép tổ chức đại hội nhiệm kỳ

3

Xin phép đặt văn phòng đại diện của hội có phạm vi hoạt động trong cả nước hoặc liên tỉnh

4

Phê duyệt Điều lệ hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện, xã

5

Cho phép thành lập hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện, xã.

6

Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện, xã

7

Tự giải thể đối với hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện, xã

8

Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh hoặc liên huyện; huyện và xã (nếu chưa có ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện)

9

Thay đổi giấy phép thành lập hoặc công nhận điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh hoặc liên huyện; huyện và xã (nếu chưa có ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện)

10

Cho phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh hoặc liên huyện; huyện và xã (nếu chưa có ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện)

11

Thay đổi hoặc cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh hoặc liên huyện; huyện và xã (nếu chưa có ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện)

12

Tự giải thể quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh hoặc liên huyện; huyện và xã (nếu chưa có ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện)

IV. Lĩnh vực: THI ĐUA KHEN THƯỞNG

1

Tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

2

Cờ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trực thuộc Trung ương

3

Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

4

Tập thể Lao động xuất sắc

5

Tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đợt hoặc chuyên đề

6

Cờ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương, thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

7

Tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trực thuộc Trung ương, thành tích đột xuất

8

Đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba

9

Đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ

10

Đề nghị tặng Bằng khen của Chính phủ

11

Đề nghị khen thưởng thành tích cống hiến

12

Đề nghị tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất, Nhì, Ba

13

Đề nghị tặng Danh hiệu “Anh hùng Lao động”

14

Đề nghị tặng Danh hiệu “Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân”

15

Đề nghị tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc

16

Tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trực thuộc Trung ương thành tích đối ngoại

V. Lĩnh vực: Tôn giáo

1

Chấp thuận hoặc không chấp thuận việc tổ chức lễ hội tín ngưỡng như: Lễ hội được tổ chức lần đầu; được khôi phục lại sau nhiều năm gián đoạn; được tổ chức định kỳ nhưng có thay đổi về mặt nội dung, thời gian, địa điểm so với truyền thống

2

Chấp thuận hoặc không chấp thuận việc đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có phạm vi hoạt động ở một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

3

Công nhận hoặc không công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động chủ yếu ở một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

4

Chấp thuận hoặc không chấp thuận việc thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc

5

Chấp thuận hoặc không chấp thuận việc chia, tách, tổ chức tôn giáo trực thuộc

6

Chấp thuận hoặc không chấp thuận việc sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc

7

Cấp đăng ký hoặc không cấp đăng ký hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một tỉnh

8

Cấp đăng ký hoặc không cấp đăng ký hoạt động cho dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong phạm vi một tỉnh

9

Tiếp nhận và giải quyết đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử

10

Chấp thuận hoặc không chấp thuận việc mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo

11

Chấp thuận hoặc không chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở

12

Chấp thuận hoặc không chấp thuận hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo không phải là tổ chức tôn giáo cơ sở, Trung ương hoặc toàn đạo

13

Chấp thuận hoặc không chấp thuận các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ đến từ nhiều quận, huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi một tỉnh, thành phố hoặc nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

14

Tiếp nhận việc thực hiện thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một huyện của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo

15

Chấp thuận hoặc không chấp thuận đăng ký thuyên chuyển chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật đã bị Chủ tịch UBND tỉnh xử lý hành chính hoặc đã bị xử lý về hình sự

VI. Lĩnh vực: Văn thư - lưu trữ

1

Thẩm tra tài liệu hết giá trị

2

Khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ lịch sử và hiện hành

Mục II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH HỦY BỎ HOẶC BÃI BỎ

STT

Số hồ sơ

Tên thủ tục hành chính

Văn bản quy định

I. Lĩnh vực: Tôn giáo

 

 

Đơn xin cấp phép xây dựng, sửa chữa các công trình phục vụ nơi thờ tự tín ngưỡng, tôn giáo với quy mô vừa và nhỏ

Không quy định trong Nghị định số 92/2012/NĐ-CP

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. Lĩnh vực: Tôn giáo

1

Cấp đăng ký hoặc không cấp đăng ký hoạt động hội đoàn có phạm vi hoạt động trong phạm vi một huyện thuộc tỉnh

2

Cấp đăng ký hoặc không cấp đăng ký hoạt động dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác trong phạm vi một huyện thuộc tỉnh

3

Tiếp nhận và giải quyết đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo chức sắc, nhà tu hành

4

Chấp thuận hoặc không chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký

5

Chấp thuận hoặc không chấp thuận việc tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở

6

Chấp hoặc không chấp thuận việc tổ chức các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham của tín đồ trong phạm vi một huyện

7

Tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một huyện

8

Chấp thuận hoặc không chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo ngoài cơ sở tôn giáo

II. Lĩnh vực: Văn thư – lưu trữ

1

Thẩm tra tài liệu hết giá trị

2

Khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ lịch sử và hiện hành

Mục III. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. Lĩnh vực: Tôn giáo

1

Tiếp nhận thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng tại cơ sở tín ngưỡng vào năm sau (Khoản 2, Điều 3 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP)

2

Chấp thuận hoặc không chấp thuận việc đăng ký sinh hoạt tôn giáo (Khoản 2, Điều 5 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP)

3

Tiếp nhận thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng (Điều 35 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP)

4

Tiếp nhận thông báo những lễ hội tín ngưỡng không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 5, Điều 4 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. Lĩnh vực: Tôn giáo

1

Tiếp nhận và giải quyết đăng ký chương trình hoạt đông tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở

2

Tiếp nhận đăng ký người vào tu của người phụ trách cơ sở tôn giáo

3

Tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trong phạm vi một xã

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2339/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính thuộc Ngành Nội vụ áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.885
DMCA.com Protection Status

IP: 54.159.51.118