Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2323/QĐ-UBND năm 2016 thực hiện Nghị quyết 27/NQ-CP Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2016-2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành

Số hiệu: 2323/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Trà Vinh Người ký: Kim Ngọc Thái
Ngày ban hành: 27/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2323/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 27 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 27/NQ-CP NGÀY 05/4/2016 CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 36-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA IX VỀ CÔNG TÁC ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2016 - 2020;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2016 - 2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Đối ngoại Trung ương;
- Văn phòng Chính phủ;
- UBNN về người VN ở NN - Bộ Ngoại giao;
- TT. Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo TU;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo VP. UBND tỉnh;
- Các phòng, đơn vị thuộc VP. UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Kim Ngọc Thái

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 27/NQ-CP NGÀY 05/4/2016 CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 36-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA IX VỀ CÔNG TÁC ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2323/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh)

Thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch số 81-KH/TU ngày 14/7/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Tổ chức quán triệt Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị) và Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 19/5/2015 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị) nhằm làm chuyển biến sâu sắc nhận thức của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

- Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong giai đoạn hiện nay, đồng thời đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài đi vào cuộc sống.

- Tăng cường sự chỉ đạo, điều hành và cụ thể hóa các nhiệm vụ, trách nhiệm, tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành tỉnh và các địa phương trong việc triển khai thực hiện công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Tuyên truyền, vận động, đề ra các chính sách, giải pháp thiết thực, phù hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và người Trà Vinh ở nước ngoài nói riêng đóng góp trí tuệ, tinh thần, vật chất xây dựng quê hương, đất nước; tạo sự gắn bó, đoàn kết giữa người Việt Nam ở nước ngoài với quê hương. Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ hồ sơ, thủ tục đầu tư để người Việt Nam ở nước ngoài tìm hiểu cơ hội đầu tư và thực hiện đầu tư tại Trà Vinh.

- Chủ động đấu tranh, phân hóa, không để các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc để gây chia rẽ trong cộng đồng, gây tổn hại quan hệ hợp tác và hữu nghị giữa Việt Nam và các nước.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đến các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân về nội dung Kế hoạch số 81-KH/TU ngày 14/7/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nghị quyết số 36-NQ/TW và Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị trên các phương tiện thông tin đại chúng.

2. Đề xuất những chính sách phù hợp đáp ứng nguyện vọng của đông đảo kiều bào, tạo điều kiện thuận lợi nhằm khuyến khích, thu hút nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và người Trà Vinh ở nước ngoài nói riêng về đóng góp nguồn lực và trí tuệ, đầu tư, sản xuất, kinh doanh, gắn bó với quê hương, ổn định cuộc sống khi về làm việc, sinh sống tại địa phương.

3. Tăng cường hợp tác giáo dục và đào tạo; tổ chức khảo sát thống kê, lập danh sách xây dựng cơ sở dữ liệu kiều bào Trà Vinh ở nước ngoài; tổ chức gặp mặt các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đối ngoại nhân dân để trao đối, thảo luận và đề ra các giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả công tác người Việt Nam ở nước ngoài của tỉnh.

4. Thu hút và phát huy tiềm năng của đội ngũ trí thức, các doanh nhân giỏi người Việt Nam và người Trà Vinh ở nước ngoài về quê hương tham gia hợp tác đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh, chuyển giao khoa học công nghệ tiên tiến. Cung cấp thông tin kịp thời về những thành tựu của sự nghiệp đổi mới, về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh và chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước ta đến cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài.

5. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả, chất lượng nội dung công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đa dạng hóa phương thức vận động người Việt Nam ở nước ngoài; phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức hội quần chúng để thu hút sự quan tâm tham gia của người Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân, nhất là đối với thế hệ kiều bào trẻ. Thực hiện tốt công tác vận động và bảo vệ quyền lợi hợp pháp người Việt Nam ở nước ngoài.

6. Ban hành các chính sách phù hợp với quy định của pháp luật để động viên, khen thưởng kịp thời đối với những kiều bào có nhiều đóng góp vào sự phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, đóng góp cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ của tỉnh và các tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ: (Đính kèm Phụ lục chi tiết )

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ phân công nhiệm vụ tại Kế hoạch này và theo chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của đơn vị, địa phương để xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện; định kỳ 6 tháng, năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) về kết quả thực hiện để theo dõi, tổng hợp và báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức đoàn thể phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về Kế hoạch số 81-KH/TU ngày 14/7/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nghị quyết số 36-NQ/TW và Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị nhằm mục tiêu xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kêu gọi, vận động người Việt Nam ở nước ngoài về xây dựng quê hương, đất nước.

3. Kinh phí cho các hoạt động nêu trên của các cơ quan, đơn vị thuộc cấp nào do ngân sách Nhà nước cấp đó bảo đảm và được tổng hợp vào dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị. Việc lập dự toán, phân bổ kinh phi được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

4. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

5. Trong quá trình thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc, các sở, ban ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố kịp thời phản ánh bằng văn bản về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định./.

 

PHỤ LỤC

CÁC HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 27/NQ-CP NGÀY 05/4/2016 CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 36-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA IX VỀ CÔNG TÁC ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2323/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh)

STT

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

CƠ QUAN PHỐI HỢP

THỜI GIAN THỰC HIỆN

I

CÔNG TÁC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN

1

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí, Cổng thông tin điện tử tỉnh xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền phổ biến nội dung Kế hoạch số 81-KH/TU ngày 14/7/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nghị quyết số 36-NQ/TW và Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị; tăng cường thời lượng, diện tích; nâng cao chất lượng tin, bài giới thiệu, quảng bá về đất nước, lịch sử, văn hóa dân tộc, con người Trà Vinh đến với kiều bào ta ở nước ngoài và thông tin từ kiều bào ta ở nước ngoài vào Việt Nam

Sở Thông tin và Truyền thông

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh; Báo, Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh; các sở, ban, ngành tỉnh liên quan và các địa phương

Hàng năm, thường xuyên

2

Tăng cường quán triệt công tác người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) để mọi người dân Trà Vinh ở trong và ngoài nước phát huy tốt truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh; các sở, ban, ngành tỉnh liên quan và các huyện, thị xã, thành phố

2016-2020

3

Liên tục cập nhật thông tin những thành tựu đổi mới về kinh tế - xã hội của tỉnh và các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước đối với NVNONN trên nhiều kênh thông tin

Văn phòng UBND tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông; các sở, ban, ngành tỉnh liên quan

Hàng năm, thường xuyên

4

Cung cấp thông tin, giải đáp kịp thời các vấn đề liên quan đến kiều bào trên các phương tiện thông tin đại chúng

Văn phòng UBND tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp; các sở, ban, ngành tỉnh liên quan; các cơ quan thông tấn báo chí

Khi có yêu cầu, đề nghị

5

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền thông qua hoạt động đối ngoại nhân dân đến kiều bào và thân nhân kiều bào

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội hữu nghị song phương với các nước

Hàng năm, thường xuyên

6

Tổ chức đào tạo, định hướng, cung cấp thông tin nước đến, trang bị kiến thức pháp lý, trình độ tay nghề cho người lao động trước khi ra nước ngoài

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh; các sở, ban, ngành tỉnh liên quan; các huyện, thị xã, thành phố

Hàng năm, thường xuyên

II

ĐỀ XUẤT NHỮNG CHÍNH SÁCH PHÙ HỢP THU HÚT NVNONN VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG

1

Phối hợp với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao cập nhật, nắm bắt thông tin, nguyện vọng của cộng đồng NVNONN tham mưu UBND tỉnh các chính sách phù hợp để kêu gọi kiều bào về xây dựng quê hương

Văn phòng UBND tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu Kinh tế, Sở Tư pháp; các sở, ban, ngành tỉnh liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố

2016-2017

2

Chủ động đề xuất biện pháp giải quyết vướng mắc, khó khăn, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp Giấy chứng nhận đầu tư nhằm thu hút đầu tư của NVNONN vào các chương trình, dự án mà tỉnh có chính sách ưu đãi

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các sở, ban, ngành tỉnh liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Hàng năm, thường xuyên

3

Kịp thời giải quyết thỏa đáng các yêu cầu của kiều bào về quốc tịch, hộ tịch, lý lịch tư pháp và công chứng, chứng thực thừa kế di sản, mua nhà ở... đảm bảo đúng pháp luật, đúng trình tự thủ tục, thời gian giải quyết đã được công bố, niêm yết, công khai

Sở Tư pháp

Sở Xây dựng; các sở, ban, ngành tỉnh liên quan và các huyện, thị xã, thành phố

Hàng năm, thường xuyên

4

Đảm bảo thực hiện tốt các chính sách liên quan đến kiều bào về đăng ký lưu trú, cấp thẻ tạm trú, thường trú, hồi hương... cho kiều bào

Công an tỉnh

Các huyện, thị xã, thành phố

2016 - 2020

5

Kịp thời phối hợp với Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao thực hiện hiệu quả công tác bảo hộ công dân nhằm đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người dân Trà Vinh ở nước ngoài

Văn phòng UBND tỉnh

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, các địa phương

Khi có yêu cầu

6

Tổ chức đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ phụ trách công tác đối ngoại gắn với công tác NVNONN trên địa bàn tỉnh

Sở Nội vụ

Trường Đại học Trà Vinh; các sở, ban, ngành tỉnh liên quan

2016 - 2020

III

TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, ĐẨY MẠNH CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, XÃ HỘI PHỤC VỤ KIỀU BÀO

1

Xây dựng kế hoạch hợp tác giáo dục và đào tạo với các nhà khoa học, chuyên gia, trí thức kiều bào về hợp tác, hỗ trợ cho tỉnh

Sở Giáo dục và Đào tạo

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trường Đại học Trà Vinh; các sở, ban, ngành tỉnh liên quan

Hàng năm

2

Tổ chức khảo sát thống kê, lập danh sách xây dựng cơ sở dữ liệu kiều bào Trà Vinh ở nước ngoài, hướng tới kết nối, vận động bà con về xây dựng quê hương, đất nước

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Công an tỉnh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố

2016-2017

3

Tổ chức họp mặt kiều bào, thân nhân kiều bào nhân dịp tết Nguyên đán

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Các sở, ban, ngành tỉnh liên quan; các huyện, thị xã, thành phố

Hàng năm

4

Tham mưu UBND tỉnh mời các tổ chức, cá nhân tiêu biểu người Trà Vinh ở nước ngoài về tham dự các lễ hội, sự kiện lớn của tỉnh

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Các sở, ban, ngành tỉnh liên quan, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố

Theo kế hoạch của tỉnh

IV

THU HÚT ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC, NHÀ KHOA HỌC, DOANH NHÂN NVNONN

1

Tham mưu UBND tỉnh xây dựng chính sách phù hợp thu hút các nhà khoa học, chuyên gia, trí thức kiều bào có trình độ chuyên môn cao để đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Trường Đại học Trà Vinh, Sở Khoa học và Công nghệ; các sở, ban, ngành tỉnh liên quan

2016-2020

2

Tổ chức xúc tiến, mời gọi đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho NVNONN đầu tư về quê hương

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ban Quản lý Khu Kinh tế, Văn phòng UBND tỉnh; các sở, ban, ngành tỉnh liên quan và các địa phương

2016-2020

3

Đề xuất các biện pháp nhằm thu hút, kêu gọi và phát huy tiềm năng tri thức của kiều bào trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tại địa phương

Sở Khoa học và Công nghệ

Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ban, ngành tỉnh liên quan

2016-2020

V

ĐỔI MỚI, ĐA DẠNG HÓA PHƯƠNG THỨC VẬN ĐỘNG

1

Tổ chức Đoàn đi nghiên cứu, học tập kinh nghiệm công tác vận động kiều bào của các địa phương tiêu biểu nhằm tham mưu xây dựng chính sách, giải pháp phù hợp với tỉnh

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh

2016-2017

2

Tăng cường các hoạt động thông tin, kết nối với các Hội người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt ở các nước có người Trà Vinh định cư, sinh sống nhiều

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; các sở, ban, ngành tỉnh liên quan

Hàng năm

3

Tham mưu UBND tỉnh tổ chức thăm hỏi các Hội đồng hương, bà con kiều bào ở nước ngoài nhân các chuyến đi công tác của lãnh đạo tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu Kinh tế; các sở, ban, ngành tỉnh liên quan

2016-2020

4

Thăm hỏi, động viên thân nhân kiều bào tại địa phương nhằm tăng cường sự gắn bó chặt chẽ với kiều bào cũng như thân nhân kiều bào

Các huyện, thị xã, thành phố

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh

Tết cổ truyền, các ngày lễ lớn của dân tộc, của tỉnh

5

Tạo điều kiện để cộng đồng NVNONN tham gia các hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch... do tỉnh tổ chức ở nước ngoài

Văn phòng UBND tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu Kinh tế, Sở Công Thương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các sở, ban, ngành tỉnh liên quan

2016-2020

VI

CÓ CHÍNH SÁCH KHEN THƯỞNG PHÙ HỢP

1

Bổ sung, hoàn thiện Quy chế Thi đua - Khen thưởng có liên quan đến NVNONN

Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh)

Văn phòng UBND tỉnh; các sở, ban, ngành tỉnh liên quan

Năm 2017

2

Đề xuất các hình thức khen thưởng phù hợp đối với các tổ chức, cá nhân NVNONN có thành tích xuất sắc trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước và các tổ chức, cá nhân có thành tích vận động, kêu gọi kiều bào hướng về xây dựng quê hương Trà Vinh

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh); các sở, ban, ngành tỉnh liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố

Hàng năm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2323/QĐ-UBND năm 2016 thực hiện Nghị quyết 27/NQ-CP Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2016-2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


283
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37