Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2319/QĐ-UBND năm 2018 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

Số hiệu: 2319/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Lê Văn Tâm
Ngày ban hành: 10/09/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2319/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 10 tháng 9 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC DU LỊCH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 3625/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn thành phố Cần Thơ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua phương án đơn giản hóa 04 thủ tục hành chính trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ (Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự thảo văn bản thực thi phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính này sau khi được Thủ tướng Chính phủ thông qua.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Tâm

 

PHỤ LỤC

PHƯƠNG ÁN ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC DU LỊCH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2319/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

1. Thủ tục Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

1.1. Nội dung đơn giản hóa:

Cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục từ 20 ngày làm việc còn lại 19 ngày làm việc.

Lý do: Việc quy định thời hạn giải quyết là 20 ngày làm việc không còn phù hợp trong tình hình cả nước đang đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục một cách nhanh chóng, kịp thời.

1.2. Kiến nghị thực thi:

Sửa đổi điểm b khoản 3 Điều 56 Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội như sau: “Trong thời hạn 19 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh thẩm định và công nhận; trường hợp không công nhận, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.”.

1.3. Lợi ích phương án đơn giản hóa:

a) Tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân được giải quyết thủ tục hành chính một cách nhanh chóng, kịp thời; hạn chế việc chờ đợi nhiều ngày làm mất thời gian, lỡ cơ hội xúc tiến các hoạt động của tổ chức, cá nhân;

b) Tỷ lệ cắt giảm: 5% thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo quy định hiện hành.

2. Thủ tục Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

2.1. Nội dung đơn giản hóa:

Cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục từ 20 ngày làm việc còn lại 19 ngày làm việc.

Lý do: Việc quy định thời hạn giải quyết là 20 ngày làm việc không còn phù hợp trong tình hình cả nước đang đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp được thực hiện thủ tục một cách nhanh chóng, kịp thời.

2.2. Kiến nghị thực thi:

Sửa đổi điểm b khoản 3 Điều 56 Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội như sau: “Trong thời hạn 19 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh thẩm định và công nhận; trường hợp không công nhận, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.”.

2.3. Lợi ích phương án đơn giản hóa:

a) Tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân được giải quyết thủ tục hành chính một cách nhanh chóng, kịp thời; hạn chế việc chờ đợi nhiều ngày làm mất thời gian, lỡ cơ hội xúc tiến các hoạt động của tổ chức, cá nhân;

b) Tỷ lệ cắt giảm: 5% thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo quy định hiện hành.

3. Thủ tục Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

3.1. Nội dung đơn giản hóa:

Cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục từ 15 ngày làm việc còn lại 14 ngày làm việc.

Lý do: Việc quy định thời hạn giải quyết là 15 ngày làm việc không còn phù hợp trong tình hình cả nước đang đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp được thực hiện thủ tục một cách nhanh chóng, kịp thời.

3.2. Kiến nghị thực thi:

Sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 60 Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội, như sau: “Trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch cho người đề nghị; trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.”.

3.3. Lợi ích phương án đơn giản hóa:

a) Tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân được giải quyết thủ tục hành chính một cách nhanh chóng, kịp thời; hạn chế việc chờ đợi nhiều ngày làm mất thời gian, lỡ cơ hội xúc tiến các hoạt động của tổ chức, cá nhân;

b) Tỷ lệ cắt giảm: 6,7% thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo quy định hiện hành.

4. Thủ tục Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

4.1. Nội dung đơn giản hóa:

Cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục từ 15 ngày làm việc còn lại 14 ngày làm việc.

Lý do: Việc quy định thời hạn giải quyết là 15 ngày làm việc không còn phù hợp trong tình hình cả nước đang đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp được thực hiện thủ tục một cách nhanh chóng, kịp thời.

4.2. Kiến nghị thực thi:

Sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 60 Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội, như sau: “Trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch cho người đề nghị; trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.”.

4.3. Lợi ích phương án đơn giản hóa:

a) Tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân được giải quyết thủ tục hành chính một cách nhanh chóng, kịp thời; hạn chế việc chờ đợi nhiều ngày làm mất thời gian, lỡ cơ hội xúc tiến các hoạt động của tổ chức, cá nhân;

b) Tỷ lệ cắt giảm: 6,7% thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo quy định hiện hành.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2319/QĐ-UBND năm 2018 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


187

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.121