Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 2314/QĐ-UBND thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền ủy ban nhân dân cấp huyện Tiền Giang

Số hiệu: 2314/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Trần Thanh Đức
Ngày ban hành: 08/09/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 2314/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 08 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH VÀ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kim soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành (07 thủ tục) và sửa đổi, bổ sung (15 thủ tục) thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang (Lĩnh vực Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác; Lĩnh vực Hệ thống văn bng, chng chỉ).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Tư pháp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp (Cục KS TTHC);
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp (Phòng KS.TTHC);
- Cng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, NC
.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thanh Đức

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2314/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tin Giang)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A. Danh mục th tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên đa bàn tỉnh Tiền Giang

STT

Tên thủ tục hành chính

I. Lĩnh vực Giáo dục đào to thuc h thống giáo dc quốc dân và các cơ skhác

1

Cho phép nhà trường hoạt động giáo dục đi với trường Mm non

2

Cho phép nhà trường hoạt động giáo dục đi với trường Tiu học

3

Cho phép nhà trường hoạt động giáo dục đi với trường Trung học cơ sở

4

Cấp phép dạy thêm chương trình trung học cơ sở trong nhà trường

5

Cấp phép tổ chức dạy thêm, học thêm chương trình trung học cơ sở ngoài nhà trường

II. Lĩnh vực Hệ thống văn bng, chứng chỉ

1

Cấp bản sao văn bằng, chứng ch cấp trung học cơ sở từ sổ gốc (hệ Giáo dục phổ thông và hệ Giáo dục thường xuyên)

2

Điu chỉnh văn bằng, chứng chỉ do cải chính hộ tịch, bị ghi sai do lỗi của cơ quan cp văn bằng, chứng chỉ cấp trung học cơ sở (hệ Giáo dục ph thông và hệ Giáo dục thường xuyên)

B. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

STT

Shồ

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

1

004537

Thành lập hoặc cho phép thành lập trường Mầm non

Thông tư s 44/2010/TT-BGDĐT;

Thông tư số 09/2015/TT-BGDĐT

2

004538

Sáp nhập, chia, tách trường mm non

nt

3

004540

Đình chỉ hoạt động giáo dục trường Mầm non

nt

4

004541

Giải th trường Mm non

nt

5

004542

Thành lập hoặc cho phép thành lập trường Tiểu học

Nghị định s 31/2011/NĐ-CP

6

004544

Sáp nhập, chia, tách trường Tiểu học

nt

7

004546

Đình chỉ hoạt động giáo dục trường Tiểu học

nt

8

004548

Giải th trường Tiu học

nt

9

004557

Thành lập hoặc cho phép thành lập trường Trung học cơ sở

Thông tư s 12/2011/TT-BGDĐT

10

004563

Sáp nhập, chia tách trường Trung học cơ sở

nt

11

077459

Đình chỉ hoạt động giáo dục trường Trung học cơ sở

nt

12

004569

Giải th trường Trung học cơ sở

nt

13

004549

Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn

Thông tư s 40/2010/TT-BGDĐT

14

004551

Đình chỉ hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn

nt

15

004554

Giải th Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn

nt

Phần II

NỘI DUNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:

A. Danh mục thủ tục hành chính mi ban hành thuộc thm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

I. Lĩnh vực Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác

1. Cho phép nhà trường hoạt động giáo dục đối với trường Mầm non

1

Trình tự thực hiện

c 1: Chun bị đy đủ h sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn giao cho người nộp; nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn một lần bằng văn bản đ người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.

Bước 3: Nhận kết quả tại phòng Giáo dục và Đào tạo tạo huyện, thị xã, thành phố

Người nhận kết quả đem theo giấy hẹn đến nộp tại phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố (trường hợp mất giấy hẹn thì phải có giấy cam kết và trình giấy tờ chứng minh)

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ).

2

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại tại sở cơ quan hành chính nhà nước

3

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phn hồ sơ bao gồm:

- Bản sao chứng thực Quyết định thành lập hoặc Quyết định cho phép thành lập nhà trường;

- Tờ trình đề nghị cho phép hoạt động giáo dục;

- Báo cáo chi tiết về tình hình triển khai Đ án đầu tư thành lập nhà trường, nhà trẻ. Báo cáo cần làm rõ những công việc cụ thể đã hoàn thành hoặc đang thực hiện: các điều kiện đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý, tài chính;

- Danh sách đội ngũ giáo viên trong đó ghi rõ trình độ chuyên môn được đào tạo; hợp đồng làm việc đã được ký giữa nhà trường với từng giáo viên;

- Danh sách cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt gồm Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, Trưởng các phòng, ban, t chuyên môn trong đó ghi rõ trình độ chuyên môn được đào tạo; hợp đồng làm việc đã được ký giữa nhà trường với từng cán bộ quản lý;

- Chương trình giáo dục mm non, tài liệu phục vụ cho việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non;

- Danh mục số lượng phòng học, phòng làm việc, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 27, 28, 29, 30 của Điều lệ Trường Mầm non;

- Văn bản pháp lý xác nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê trụ sở nhà trường với thời hạn tối thiểu 5 (năm) năm;

- Các văn bản pháp lý xác nhận về số tiền hiện có do nhà trường đang quản lý, bảo đảm tính hp pháp và cam kết sẽ chỉ sử dụng để đầu tư xây dựng và chi phí cho các hoạt động thường xuyên của nhà trường sau khi được cho phép hoạt động giáo dục; phương án huy động vốn và cân đối vốn tiếp theo để bảo đảm duy trì n định hoạt động của nhà trường trong giai đoạn 5 năm, bắt đầu từ khi nhà trường được tuyn sinh.

- Quy chế tổ chức và hoạt động, Quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4

Thời hạn giải quyết

20 ngày làm việc k từ ngày thông báo kế hoạch thẩm đnh thc tế.

5

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức

6

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố, thị xã.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố, thị xã.

7

Kết quả thực hiện TTHC

Quyết định hành chính.

8

Lệ phí

Không.

9

Tên mu đơn, mu tờ khai

Không.

10

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

a) Có quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ;

b) Có đt đai, trường sở, cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định tại Chương IV của Điều lệ Trường Mầm non, bảo đảm đáp ứng yêu cu, duy trì và phát trin hoạt động giáo dục;

c) Địa điểm xây dựng nhà trường, nhà trẻ bảo đảm môi trường giáo dục, an toàn cho người học, người dạy và người lao động;

d) Có từ ba nhóm trẻ, lớp mu giáo trở lên với slượng ít nhất 50 trẻ em và không quá 20 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo;

đ) Có Chương trình giáo dục mầm non và tài liệu chăm sóc, giáo dục trẻ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

e) Có đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đạt tiêu chuẩn, đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, bảo đảm thực hiện Chương trình giáo dục mầm non và tổ chức các hoạt động giáo dục theo quy định tại Điều 22, Điều 24 của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

g) Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để đảm bảo duy trì và phát triển hoạt động giáo dục;

h) Có quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường, nhà trẻ.

11

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Giáo dục s 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005.

- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.

- Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đi, b sung một số điều của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thông tư số 09/2015/TT-BGDĐT ngày 14/5/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đi, b sung một số điều của Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/04/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 và Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

2. Cho phép nhà trường hoạt động giáo dục đi vi trường Tiu học

1

Trình tự thực hiện

Bước 1: Chun bị đy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố.

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn; nếu hồ sơ không hợp lệ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.

Bước 3: Nhận kết quả tại phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố.

Người nhận kết quả đem theo giấy hẹn đến nộp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố (trường hợp mất giấy hẹn thì phải có giấy cam kết và trình giấy tờ chứng minh).

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ).

2

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phn hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình cho phép hoạt động giáo dục;

- Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường;

- Văn bản thẩm định của các cơ quan có liên quan về các điều kiện quy định tại mục yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4

Thời hạn giải quyết

20 ngày làm việc k t ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức.

6

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, thị xã.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, thị xã.

7

Kết quả thực hiện TTHC

Quyết định hành chính

8

Lệ phí

Không

9

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

10

Yêu cu, điu kiện thực hiện TTHC

Nhà trường được phép hoạt động giáo dục khi có đủ các điều kiện sau:

- Có quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập trường;

- Địa điểm xây dựng trường đảm bảo môi trường giáo dục, an toàn cho người học, người dạy và người lao động;

- Có đất đai, trường sở, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động giáo dục;

- Có tài liệu giảng dạy, học tập theo quy định phù hợp với cấp học;

- Có đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí đạt tiêu chuẩn, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu đảm bảo thực hiện chương trình giáo dục và tổ chức các hoạt động giáo dục;

- Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để đảm bảo duy trì và phát triển hoạt động giáo dục;

- Có quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường.

11

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005.

- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.

- Nghị định số 31/2011/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.

- Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Điều lệ trường tiểu học.

 

3. Cho phép nhà trường hoạt động giáo dục đối với trường Trung học cơ sở

1

Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố.

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn giao cho người nộp; nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.

Bước 3: Nhận kết quả tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố.

Người nhận kết quả đem theo giấy hẹn đến nộp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố (trường hợp mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết và trình giấy tờ chứng minh).

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ).

2

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình đề nghị cho phép nhà trường hoạt động giáo dục;

- Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường;

- Văn bản thẩm định của các cơ quan có liên quan về các điều kiện quy định tại mục yêu cầu, điều kiện của thủ tục hành chính này.

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4

Thời hạn giải quyết

20 ngày k từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức.

6

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố.

7

Kết quả thực hiện TTHC

Quyết định hành chính.

8

Lệ phí

Không.

9

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không.

10

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Điều kiện để được cho phép hoạt động giáo dục:

- Có quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập trường;

- Có đất đai, trường sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động giáo dục;

- Địa điểm của trường bảo đảm môi trường giáo dục, an toàn cho học sinh, giáo viên, cán bộ và nhân viên;

- Có chương trình giáo dục và tài liệu giảng dạy, học tập theo quy định phù hợp với mỗi cấp học;

- Có đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đạt tiêu chuẩn về phẩm chất và đạt trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục đối với cấp học; đủ về số lượng theo cơ cấu về loại hình giáo viên đảm bảo thực hiện chương trình giáo dục và tổ chức các hoạt động giáo dục;

- Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định đ đảm bảo duy trì và phát triển hoạt động giáo dục;

- Có quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường.

11

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005.

- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

- Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 về ban hành điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

 

4. Cp phép dạy thêm chương trình trung học cơ sở trong nhà trường

1

Trình tự thực hiện

Bước 1: Chun bị đy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố.

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận, viết phiếu hẹn giao cho người nộp; nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn một lần bằng văn bản đ người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.

Bước 3: Nhận kết quả tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố.

Người nhận kết quả đem theo giấy hẹn đến nộp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố (trường hợp mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết và trình giấy tờ chứng minh).

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ).

2

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ trình xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm;

- Danh sách trích ngang người đăng ký dạy thêm, học thêm đảm bảo các yêu cầu tại Điều 8 - Thông tư s 17/2012/TT-BGDĐT;

- Bản kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong đó nêu rõ các nội dung về: đối tượng học thêm, nội dung dạy thêm, địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức dạy thêm; mức thu và phương án chi tiền học thêm, phương án tổ chức dạy thêm, học thêm.

4

Thời hạn giải quyết

15 ngày k từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5

Đối tượng thực hiện TTHC

T chức.

Cá nhân.

6

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, thị xã.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố.

7

Kết quả thực hiện TTHC

Giấy chứng nhận.

8

Lệ phí

Không.

9

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không.

10

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

T chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường:

+ Học sinh có nguyện vọng học thêm phải viết đơn xin học thêm gửi nhà trường; cha mẹ học sinh hoặc người giám hộ (sau đây gọi chung là cha mẹ học sinh) có con em xin học thêm trực tiếp ký, ghi cam kết với nhà trường về dạy thêm, học thêm vào đơn xin học thêm và chịu trách nhiệm thực hiện cam kết.

+ Hiệu trưởng nhà trường tiếp nhận đơn xin học thêm của học sinh, t chức phân nhóm học sinh theo học lực, phân công giáo viên phụ trách môn học và tổ chức dạy thêm theo nhóm học lực của học sinh.

+ Giáo viên có nguyện vọng dạy thêm phải có đơn đăng ký dạy thêm; trong đơn có cam kết với nhà trường về việc hoàn thành tốt tất cả các nhiệm vụ của giáo viên theo quy định chung và các nhiệm vụ khác do nhà trưng phân công, đồng thời thực hiện nghiêm túc các quy định về dạy thêm, học thêm trong nhà trường.

+ Hiệu trưởng nhà trường xét duyệt danh sách giáo viên dạy thêm, phân công giáo viên dạy thêm, xếp thời khóa biểu dạy thêm phù hợp với học lực của học sinh.

Yêu cầu đối vi người dạy thêm

1. Đạt trình độ chuẩn được đào tạo đối với từng cấp học theo quy định của Luật Giáo dục.

2. Có đủ sức khỏe.

3. Có phẩm chất đạo đức tốt, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân và các quy định của pháp luật; hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại cơ quan công tác.

4. Không được dạy thêm trong thời gian bị kỉ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; không bị kỷ luật với hình thức buộc thôi việc.

5. Được thủ trưởng cơ quan quản lý cho phép theo quy định tại đim b, khoản 4, điu 4 Thông tư s 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012.

Yêu cầu đối với người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm

1. Có trình độ được đào tạo ti thiu tương ứng với giáo viên dạy thêm theo quy định tại khoản 1, điều 8 Thông tư s 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 và theo quy định tại khoản 3, 4, 5 - Điều 5 của Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND ngày 17/4/2013 về việc ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

2. Có đủ sức khỏe.

3. Không được tổ chức dạy thêm, học thêm trong thời gian bị kỉ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; không bị kỷ luật với hình thức buộc thôi việc.

4. Số học sinh tối đa trên mỗi nhóm/lp: thực hiện theo Điều 15 Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, cụ thể bậc THCS, THPT: không vượt quá 45 học sinh/lp.

5. Thời gian dạy thêm đối với mỗi môn học thêm: Cấp trung học cơ sở: không quá 2 buổi/môn/tuần, mỗi buổi không quá 2 tiết/môn.

6. Chỉ được tổ chức dạy thêm trong khoảng thời gian từ 07g00 đến trước 21g00; không tổ chức dạy thêm, học thêm trong tháng 6. Cấm tổ chức dạy thêm, học thêm trong ngày chủ nhật và những ngày nghỉ lễ theo quy định của Nhà nước.

Cơ sở vật chất phục vụ dạy thêm, học thêm

Cơ sở vật chất phục vụ dạy thêm, học thêm phải đảm bảo yêu cầu quy định tại Quyết đnh số 1221/QĐ-BYT ngày 18/4/2000 của Bộ Y tế về vệ sinh trường học và Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT ngày 16/6/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trong đó có các yêu cầu tối thiểu:

1. Địa điểm tổ chức dạy thêm, học thêm đảm bảo an toàn cho người dạy và người học; ở xa những nơi phát sinh các hơi khí độc hại, khói, bụi, tiếng ồn; ở xa các trục đường giao thông lớn, sông, suối, thác, ghềnh hiểm trở.

2. Phòng học đảm bảo diện tích trung bình từ 1,10m2/học sinh trở lên; được thông gió và đủ độ chiếu sáng tự nhiên hoặc nhân tạo; đảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh, phòng bệnh.

3. Kích thước bàn, ghế học sinh và bố trí bàn, ghế học sinh trong phòng học đảm bảo các yêu cầu tại Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN- BYT ngày 16/6/2011.

4. Bảng học được chống lóa; kích thước, màu sắc, cách treo bảng học đảm bảo các yêu cầu tại Quyết định số 1221/QĐ-BYT ngày 18/4/2000.

5. Có công trình vệ sinh và có nơi chứa rác thải hp vệ sinh.

11

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Giáo dục s 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005

- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

- Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về dạy thêm, học thêm.

- Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND ngày 17/4/2013 về việc ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

- Quyết định 14/2014/QĐ-UBND ngày 07/5/2014 của Ủy ban nhân dân tnh về sửa đổi một số nội dung quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang kèm theo Quyết đnh 10/2013/QĐ-UBND ngày 17/4/2013.

 

5. Cấp Giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm chương trình trung học cơ sở ngoài nhà trường

1

Trình tự thực hiện

Bước 1: Chun bị đy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố.

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận, viết phiếu hẹn giao cho người nộp; nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.

Bước 3: Nhận kết quả tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố.

Người nhận kết quả đem theo giấy hẹn đến nộp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố (trường hợp mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết và trình giấy tờ chứng minh).

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ).

2

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

3

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, trong đó Cam kết với Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đặt điểm dạy thêm, học thêm thực hiện các quy định về dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường và trách nhiệm giữ gìn trật tự, an ninh, đảm bảo vệ sinh môi trường nơi tổ chức dạy thêm, học thêm.

- Danh sách trích ngang người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm;

- Đơn xin dạy thêm có dán ảnh của người đăng ký dạy thêm và có xác nhận của thủ trưởng cơ quan quản lý hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Bản sao hợp lệ giấy tờ xác đnh trình độ đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm của người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm;

- Giấy khám sức khỏe do bệnh viện đa khoa cấp huyện trở lên hoặc Hội đồng giám định y khoa cấp cho người tổ chức dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm;

- Bản kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong đó nêu rõ các nội dung về: đối tượng học thêm, nội dung dạy thêm, địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức dạy thêm, mức thu tiền học thêm, phương án tổ chức dạy thêm, học thêm.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

4

Thi hạn giải quyết

15 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ

5

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, thị xã.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố.

6

Đối tượng thực hiện TTHC

T chức

Cá nhân

7

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)

Không

8

Lệ phí (nếu có)

Không

9

Kết quả thực hiện TTHC

Giấy phép

10

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

T chức, cá nhân được cp giy phép t chức hoạt động dạy thêm, học thêm:

1. Cam kết với Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) nơi đặt điểm dạy thêm, học thêm thực hiện các quy định về dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường và trách nhiệm giữ gìn trật tự, an ninh, đảm bảo vệ sinh môi trường nơi tổ chức dạy thêm, học thêm.

2. Công khai tại địa điểm tổ chức dạy thêm trước và trong khi thực hiện dạy thêm:

a) Giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm;

b) Danh sách người dạy thêm;

c) Thời khóa biểu dạy thêm, học thêm;

d) Mức thu tiền học thêm.

Yêu cầu đối với người dạy thêm

1. Đạt trình độ chuẩn được đào tạo đối với từng cấp học theo quy định của Luật Giáo dục.

2. Có đủ sức khỏe.

3. Có phẩm chất đạo đức tốt, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân và các quy định của pháp luật; hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại cơ quan công tác.

4. Không được tổ chức dạy thêm trong thời gian bị kỉ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; không bị kỷ luật với hình thức buc thôi việc.

5. Được thủ trưởng cơ quan quản lý hoặc Chủ tịch y ban nhân dân cấp xã xác nhận các nội dung quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 8 Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 và theo quy định tại khoản 3, 4, 5 - Điều 5 của Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND ngày 17/4/2013 về việc ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Yêu cầu đối với người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm

1. Có trình độ được đào tạo tối thiểu tương ứng với giáo viên dạy thêm theo quy định tại khoản 1, điều 8 quy định này.

2. Có đủ sức khỏe.

3. Không được tổ chức dạy thêm, học thêm trong thời gian bị kỉ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; không bị kỷ luật với hình thức buộc thôi việc.

4. Số học sinh tối đa trên mỗi nhóm/lớp: thực hiện theo Điều 15 Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, cụ thể bậc THCS, THPT: không vượt quá 45 học sinh/lớp.

5. Thời gian dạy thêm đối với mỗi môn học thêm: Cấp trung học cơ sở: không quá 2 buổi/môn/tuần, mỗi buổi không quá 2 tiết/môn.

6. Chỉ được tổ chức dạy thêm trong khoảng thời gian từ 07g00 đến trước 21g00; không tổ chức dạy thêm, học thêm trong tháng 6. Cấm tổ chức dạy thêm, học thêm trong ngày chủ nhật và những ngày nghỉ lễ theo quy định của Nhà nước.

Cơ sở vật chất phục vụ dạy thêm, học thêm:

Cơ sở vật chất phục vụ dạy thêm, học thêm phải đảm bảo yêu cầu quy định tại Quyết định số 1221/QĐ-BYT ngày 18/4/2000 của Bộ Y tế về vệ sinh trường học và Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT ngày 16/6/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trong đó có các yêu cầu tối thiểu:

1. Địa điểm tổ chức dạy thêm, học thêm đảm bảo an toàn cho người dạy và người học; ở xa những nơi phát sinh các hơi khí độc hại, khói, bụi, tiếng ồn; ở xa các trục đường giao thông lớn, sông, suối, thác, ghềnh hiểm trở.

2. Phòng học đảm bảo diện tích trung bình từ 1,10m2/học sinh trở lên; được thông gió và đủ độ chiếu sáng tự nhiên hoặc nhân tạo; đảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh, phòng bệnh.

3. Kích thước bàn, ghế học sinh và bố trí bàn, ghế học sinh trong phòng học đảm bảo các yêu cầu tại Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT ngày 16/6/2011.

4. Bảng học được chống lóa; kích thước, màu sắc, cách treo bảng học đảm bảo các yêu cầu tại Quyết định số 1221 /QĐ-BYT ngày 18/4/2000.

5. Có công trình vệ sinh và có nơi chứa rác thải hp vệ sinh.

11

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Giáo dục s 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005

- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

- Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định v dạy thêm, học thêm.

- Quyết đnh số 10/2013/QĐ-UBND ngày 17/4/2013 về việc Ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

- Quyết định 14/2014/QĐ-UBND ngày 07/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về sửa đổi một số nội dung quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang kèm theo Quyết đnh 10/2013/QĐ-UBND ngày 17/4/2013.

 

II. Lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ.

1. Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ cấp trung học cơ sở từ s gốc (hệ Giáo dục phổ thông và hệ Giáo dục thường xuyên)

1

Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp (hoặc qua bưu điện) tại Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, thị xã.

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn trao cho người nộp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản trao cho người nộp.

Bước 3: Nhận kết quả tại Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, thị xã hoặc Phòng gửi kết quả qua bưu điện, (nếu hồ sơ gửi đến bằng đường bưu điện).

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ).

2

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện.

3

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Xuất trình hoặc gửi qua đường bưu điện bản chính hoặc bản sao có chứng thực chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác. Người đại diện hợp pháp, người được ủy quyền hợp pháp của người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ hoặc cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột, người thừa kế của người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ trong trường hợp người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ đã chết còn phải xuất trình giấy tờ chứng minh là người có quyền yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc.

b) Số lượng hồ sơ: Theo yêu cầu.

4

Thời hạn giải quyết

- Nộp hồ sơ trực tiếp: Ngay trong ngày tiếp nhận yêu cầu;

- Qua bưu điện: Chậm nhất trong 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ (theo dấu ngày đến của bưu điện).

5

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, thị xã.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, thị xã.

6

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân.

7

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)

Không.

8

Lệ phí

Người yêu cầu xin cấp 01 bản sao văn bng phải nộp tiền phôi bản sao và lệ phí cấp bản sao:

- Tiền phôi bản sao: tính theo giá thời điểm hiện tại do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

- Lệ phí cấp bản sao: 3.000 đồng/bản sao.

9

Kết quả thực hiện TTHC

Bản sao văn bằng,

10

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

Những người sau đây có quyn yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc:

a) Người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ;

b) Người đại diện hợp pháp, người được ủy quyền hợp pháp của người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ;

c) Cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột, người thừa kế của người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ trong trường hợp người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ đã chết.

Người yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc có thể trực tiếp yêu cầu hoặc gửi yêu cầu của mình đến cơ quan có thẩm quyền cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc qua bưu điện.

Khi yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ s gốc, người yêu cầu phải xuất trình hoặc gửi qua đường bưu điện bản chính hoặc bản sao có chứng thực chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác. Trường hợp người yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc là những người quy định tại điểm b và điểm c thì còn phải xuất trình giấy tờ chứng minh là người có quyền yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc.

11

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Quyết định s33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.

- Thông tư số 22/2012/TT-BGDĐT ngày 20/6/2012 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc sửa đổi một số điều của Quy chế văn bằng chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

- Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND ngày 10/9/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chng thực.

 

2. Điều chỉnh văn bằng, chứng chỉ do cải chính hộ tịch, bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp văn bằng, chứng chỉ cấp trung học cơ sở (hệ Giáo dục ph thông và hệ Giáo dục thường xuyên)

1

Trình tự thực hiện

Bước 1: Chun bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, thị xã.

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn trao cho người nộp.

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn một lần bằng văn bản trao cho người nộp.

Bước 3: Nhận kết quả tại Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, thị xã.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ).

2

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc gửi qua đường bưu điện

3

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Đơn đ nghị chỉnh sửa văn bng, chứng chỉ;

b) Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác của người được cấp văn bằng, chứng chỉ;

c) Văn bằng, chứng chỉ đề nghị chỉnh sửa;

d) Quyết định cho phép thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính đối với trường hợp chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ do thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính;

đ) Giấy khai sinh đối với trường hợp chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ do bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch, đăng ký lại việc sinh, đăng ký khai sinh quá hạn;

e) Các tài liệu chứng minh văn bằng, chứng chỉ bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp văn bằng, chứng chỉ đối với trường hợp chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ quy định tại khoản 2 Điều 21a của Thông tư số 22/2012/TT-BGDĐT;

* Ghi chú: Các tài liệu trong hồ sơ đề nghị chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ quy định tại các điểm b, c, d, đ và e trên đây có thể là bản chính hoặc bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính.

Nếu cơ quan có thẩm quyền chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ tiếp nhận tài liệu trong hồ sơ là bản sao không có chứng thực thì có quyền yêu cầu người đề nghị chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ xuất trình bản chính để đối chiếu; người đối chiếu phải ký xác nhận và ghi rõ họ tên vào bản sao và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao so với bản chính.

Nếu tiếp nhận tài liệu trong hồ sơ là bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính thì cơ quan có thẩm quyền chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ không được yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

5

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, thị xã.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, thị xã.

6

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân.

7

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)

Không

8

Lệ phí (nếu có)

Không.

9

Kết quả thực hiện TTHC

Quyết định chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ.

10

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

Theo quy định tại Điu 21a của Thông tư s 22/2012/TT-BGDĐT, người được cấp văn bằng, chứng chỉ có quyền yêu cu chỉnh sửa nội dung ghi trên văn bằng, chứng chỉ trong các trường hợp sau đây:

- Sau khi được cấp văn bằng, chứng chỉ, người được cấp văn bằng, chứng chỉ được cơ quan có thm quyền quyết định hoặc xác nhận việc thay đi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch, đăng ký khai sinh quá hạn, đăng ký lại việc sinh theo quy định của pháp luật.

- Người học đã ký nhận văn bằng, chứng chỉ nhưng nội dung ghi trên văn bằng, chứng chỉ bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp văn bằng, chứng chỉ.

11

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Quyết định s 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân;

- Thông tư số 22/2012/TT-BGDĐT ngày 20/6/2012 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc sửa đổi một số điều của Quy chế văn bằng chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèm theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/6/2007 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

 

B. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của y ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

1. Thành lập hoặc cho phép thành lập trường Mầm non

1

Trình tự thực hiện

Bước 1: Chun bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật:

Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố.

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn giao cho người nộp; nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.

Bước 3: Nhận kết quả tại phòng Giáo dục và Đào tạo tạo huyện, thị xã, thành phố Người nhận kết quả đem theo giấy hẹn đến nộp tại phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố (trường hợp mất giấy hẹn thì phải có giấy cam kết và trình giấy tờ chứng minh).

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ).

2

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình đề nghị thành lập nhà trường, nhà trẻ của cơ quan chủ quản đối với nhà trường, nhà trẻ công lập, tổ chức hoặc cá nhân đối với nhà trường, nhà trẻ tư thục, dân lập cần nêu rõ sự cần thiết thành lập; tên nhà trường, nhà trẻ; địa điểm dự kiến làm trụ sở tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ của nhà trường, nhà trẻ;

- Đề án thành lập nhà trường, nhà trẻ: xác định sự phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục; mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị; tổ chức bộ máy hoạt động đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý; các nguồn lực và tài chính; quy hoạch, kế hoạch và các giải pháp xây dựng, phát triển nhà trường, nhà trẻ trong từng giai đoạn.

Trong đề án cần nêu rõ dự kiến tổng số vốn để thực hiện các kế hoạch và bảo đảm hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em trong 3 năm đầu thành lập và các năm tiếp theo, có thuyết minh rõ về tính khả thi và hợp pháp của các ngun vn đu tư xây dựng và phát triển nhà trường, nhà trẻ trong từng giai đoạn;

- Có văn bản về chủ trương giao đất hoặc hợp đồng nguyên tắc cho thuê đất, thuê nhà làm trụ sở xây dựng nhà trường, nhà trẻ với thời hạn dự kiến thuê tối thiểu 5 (năm) năm;

- Bản dự thảo quy hoạch tổng thể mặt bằng và thiết kế sơ bộ các công trình kiến trúc xây dựng trên khu đất xây dựng nhà trường, nhà trẻ hoặc thiết kế các công trình kiến trúc (nếu đã có trường sở), bảo đảm phù hợp với quy mô giáo dục và tiêu chuẩn diện tích sử dụng phục vụ việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ;

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4

Thời hạn giải quyết

35 ngày làm việc k từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5

Đối tượng thực hiện TTHC

T chức.

Cá nhân.

6

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố, thị xã.

7

Kết quả thực hiện TTHC

Quyết định hành chính.

8

Lệ phí

Không.

9

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không.

10

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

a) Có đề án thành lập nhà trường, nhà trẻ phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

b) Đề án thành lập nhà trường, nhà trẻ xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường; tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường, nhà trẻ.

11

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Giáo dục s 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005.

- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

- Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một s điu của Điu lệ Trường mm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thông tư số 09/2015/TT-BGDĐT ngày 14/5/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/04/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 và Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

2. Sáp nhập, chia, tách trường mầm non

1

Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố.

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn giao cho người nộp; nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn một lần bằng văn bản đ người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.

Bước 3: Nhận kết quả tại phòng Giáo dục và Đào tạo tạo huyện, thị xã, thành phố.

Người nhận kết quả đem theo giấy hẹn đến nộp tại phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố (trường hợp mất giấy hẹn thì phải có giấy cam kết và trình giấy tờ chứng minh).

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ).

2

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3

Thành phần hồ sơ

a. Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đ án sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ;

- Tờ trình y ban nhân dân cấp huyện đề nghị sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ;

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4

Thời hạn giải quyết

45 ngày làm việc k từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5

Đối tượng thực hiện TTHC

T chức.

Cá nhân.

6

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và đào tạo huyện, thành phố, thị xã.

7

Kết quả thực hiện TTHC

Quyết định hành chính.

8

Lệ phí

Không.

9

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không.

10

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

- Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục;

- Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội;

- Bảo đảm quyền lợi của trẻ em, cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên;

- Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

11

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005.

- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

- Thông tư 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thông tư số 09/2015/TT-BGDĐT ngày 14/5/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Sửa đi, b sung một số điều của Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/04/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được sửa đi, b sung tại Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 và Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

3. Đình chỉ hoạt động giáo dục trường Mm non

1

Trình tự thực hiện

Bước 1: Khi phát hiện nhà trường, nhà trẻ vi phạm một trong những trường hợp quy định tại mục yêu cầu điều kiện, Phòng Giáo dục và đào tạo lập hồ sơ và thông báo cho nhà trường, nhà trẻ về hành vi vi phạm.

Bước 2: Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo xem xét quyết định đình chỉ hay không đình chỉ hoạt động giáo dục.

2

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Quyết định thành lập đoàn kiểm tra của phòng giáo dục và đào tạo;

- Biên bản kiểm tra;

- Các chứng cứ chứng minh nhà trường, nhà trẻ vi phạm một trong những trường hợp quy định tại mục yêu cầu, điều kiện;

- Phương án đảm bảo quyền lợi hợp pháp của trẻ em, giáo viên, cán bộ và nhân viên nhà trường, nhà trẻ.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4

Thời hạn giải quyết

10 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo cho nhà trường

5

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức.

6

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Trưởng phòng Phòng Giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố, thị xã.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và đào tạo huyện, thành phố, thị xã.

7

Kết quả thực hiện TTHC

Quyết định hành chính

8

Lệ phí

Không.

9

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không.

10

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

- Có hành vi gian lận để được cho phép hoạt động giáo dục;

- Không bảo đảm một trong các điều kiện để được phép hoạt động giáo dục quy định tại Khoản 2 Điều 8 của Điều lệ Trường Mầm non;

- Người cho phép hoạt động giáo dục không đúng thẩm quyền;

- Không trin khai hoạt động giáo dục kể từ ngày được cho phép hoạt động giáo dục;

- Vi phạm các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục ở mức độ phải đình chỉ;

- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

11

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Giáo dục s 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005

- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

- Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đi, b sung một số điều của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thông tư số 09/2015/TT-BGDĐT ngày 14/5/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Sửa đi, b sung một s điều của Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/04/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 và Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

4. Giải th trường Mầm non

1

Trình tự thực hiện

c 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị giải th tới Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn giao cho người nộp; nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.

Bước 3: Nhận kết quả tại phòng Giáo dục và Đào tạo tạo huyện, thị xã, thành phố.

Người nhận kết quả đem theo giấy hẹn đến nộp tại phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố (trường hợp mất giấy hẹn thì phải có giấy cam kết và trình giấy tờ chứng minh).

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ).

2

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3

Thành phần hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Quyết định thành lập đoàn kiểm tra của Ủy ban nhân dân huyện;

- Biên bản kiểm tra;

- Tờ trình đề nghị giải th nhà trường, nhà trẻ của phòng giáo dục và đào tạo trong đó xác định rõ lý do đề nghị giải thể kèm theo các chứng cứ chứng minh nhà trường, nhà trẻ vi phạm một trong ba trường hợp đầu dẫn đến bị giải thể quy định tại điểm a Khoản 3 Điều 11 Điều lệ Trường Mầm non hoặc tờ trình đề nghị giải thể của tổ chức, cá nhân thành lập nhà trường, nhà trẻ, trong đó nêu rõ lý do giải thể, các biện pháp giải quyết quyền lợi hợp pháp của trẻ em, giáo viên, cán bộ và nhân viên nhà trường, nhà trẻ; phương án giải quyết các tài sản của trường.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4

Thời hạn giải quyết

10 ngày làm việc k từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5

Đối tượng thực hiện TTHC

T chức.

Cá nhân.

6

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố, thị xã.

7

Kết quả thực hiện TTHC

Quyết định hành chính.

8

Lệ phí

Không.

9

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không.

10

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

- Vi phạm nghiêm trọng các quy định v quản lý, t chức, hoạt động của nhà trường, nhà trẻ, ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ;

- Hết thời gian đình chỉ mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ;

- Mục tiêu và nội dung hoạt động trong quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ không còn phù hợp với yêu cầu phát trin kinh tế - xã hội;

- Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập nhà trường, nhà trẻ.

11

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Giáo dục s 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005.

- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

- Thông tư 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đi, b sung một số điều của Điều lệ Trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thông tư số 09/2015/TT-BGDĐT ngày 14/5/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Sửa đi, b sung một số điều của Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/04/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 và Thông tư số 05/2011/TT-BGDĐT ngày 10/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

5. Thành lập hoặc cho phép thành lập trường Tiu học

1

Trình tự thực hiện

c 1: Chuẩn bị đy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố.

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn; nếu hồ sơ không hợp lệ hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.

c 3: Nhận kết quả tại phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố.

Người nhận kết quả đem theo giấy hẹn đến nộp tại phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố (trường hợp mất giấy hẹn thì phải có giấy cam kết và trình giấy tờ chứng minh).

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ).

2

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đ án thành lập trường;

- Tờ trình về Đề án thành lập trường, dự thảo Điều lệ hoặc Quy chế hoạt động của trường;

- Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến làm Hiệu trưởng;

- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập trường;

- Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo b sung theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp huyện (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4

Thời hạn giải quyết

40 ngày làm việc k từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5

Đối tượng thực hiện TTHC

T chức.

Cá nhân.

6

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố, thị xã.

7

Kết quả thực hiện TTHC

Quyết định hành chính

8

Lệ phí

Không

9

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

10

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

- Có đề án thành lập trường phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tạo thuận lợi cho trẻ em đến trường nhằm đảm bảo thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học;

- Đề án thành lập trường xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường; chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường; tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính.

11

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Giáo dục s 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005.

- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.

- Nghị định số 31/2011/NĐ-CP của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.

- Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Điều lệ trường tiểu học.

 

6. Sáp nhập, chia, tách trường Tiu học

1

Trình tự thực hiện

Bước 1: Chun bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố.

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn giao cho người nộp; nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm li cho đúng quy định.

c 3: Nhận kết quả tại phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố.

Người nhận kết quả đem theo giấy hẹn đến nộp tại phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố (trường hợp mất giấy hẹn thì phải có giấy cam kết và trình giấy tờ chứng minh).

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ).

2

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đề án về sáp nhập, chia, tách;

- Tờ trình về đề án sáp nhập, chia, tách;

- Các văn bản xác nhận về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan;

- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4

Thời hạn giải quyết

40 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5

Đối tượng thực hiện TTHC

T chức.

Cá nhân.

6

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố, thị xã.

7

Kết quả thực hiện TTHC

Quyết định hành chính.

8

Lệ phí

Không.

9

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không.

10

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

- Vì quyn lợi học tập của học sinh;

- Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục;

- Đáp ứng yêu cầu phát trin kinh tế - xã hội;

- Bảo đảm quyn lợi của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên;

- Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục tiểu học.

11

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Giáo dục s 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005.

- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

- Nghị định số 31/2011/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.

- Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Điều lệ trường tiểu học.

 

7. Đình chỉ hoạt động giáo dục trường Tiu học

1

Trình tự thực hiện

Bước 1: Khi trường tiu học, các cơ sở có hoạt động giáo dục tiểu học vi phạm quy định tại mục yêu cu, điều kiện, phòng giáo dục và đào tạo tổ chức kiểm tra đánh giá mức độ vi phạm.

Bước 2: Trưởng phòng giáo dục và đào tạo căn cứ vào mức độ vi phạm, quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục tiểu học và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện.

2

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Quyết định thành lập đoàn kiểm tra;

- Biên bản kiểm tra;

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4

Thời hạn giải quyết

Không quy định

5

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức

6

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Trưởng phòng Phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố, thị xã.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố, thị xã.

7

Kết quả thực hiện TTHC

Quyết định hành chính

8

Lệ phí

Không

9

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không.

10

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Trường tiu học, cơ sở có hoạt động giáo dục tiu học bị đình chỉ hoạt động giáo dục tiểu học khi xảy ra một trong những trường hợp sau:

- Có hành vi gian lận để được cho phép hoạt động giáo dục;

- Không đảm bảo một trong các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 9 của Điều lệ trường tiểu học và không đảm bảo điều kiện hoạt động bình thường của giáo dục tiểu học;

- Người cho phép hoạt động giáo dục không đúng thẩm quyền;

- Không triển khai hoạt động giáo dục trong thời hạn quy định cho phép kể từ ngày được phép hoạt động giáo dục;

- Vi phạm quy định của pháp luật về giáo dục bị xử phạt vi phạm hành chính ở mức độ phải đình chỉ;

- Các trường hợp vi phạm khác theo quy định của pháp luật.

11

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Giáo dục s 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005.

- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/08/2006 của CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật GD;

- Nghị định số 31/2011/NĐ-CP của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/08/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.

- Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Điều lệ trường tiểu học.

 

8. Giải thể trưng Tiểu học

1

Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố.

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn giao cho người nộp; nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.

Bước 3: Nhận kết quả tại phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố.

Người nhận kết quả đem theo giấy hẹn đến nộp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố (trường hợp mất giấy hẹn thì phải có giấy cam kết và trình giấy tờ chứng minh).

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ).

2

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đối với Trường tiu học giải thể theo điểm a, điểm d khoản 1 Điều 14 của Điều lệ Trường Tiu học hồ sơ gồm:

- Tờ trình xin giải thể của tổ chức, cá nhân hoặc chứng cứ vi phạm điểm a khoản 1 Điều 14 của Điều lệ Trường Tiểu học;

- Quyết định thành lập đoàn kiểm tra;

- Biên bản kiểm tra;

- Tờ trình đề nghị giải thể của phòng giáo dục và đào tạo.

* Đối với Trường tiểu học giải thể theo điểm b, điểm c khoản 1 Điều 14 của Điều lệ Trường Tiểu học hồ sơ gồm:

- Hồ sơ đình chỉ hoạt động giáo dục;

- Các văn bản về việc không khắc phục được nguyên nhân bị đình chỉ hoạt động giáo dục;

- Tờ trình đề nghị giải thể của phòng giáo dục và đào tạo.

b) Số lượng: 01 bộ.

4

Thời hạn giải quyết

20 ngày k từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5

Đối tượng thực hiện TTHC

T chức.

Cá nhân.

6

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố.

7

Kết quả thực hiện TTHC

Quyết định hành chính.

8

Lệ phí

Không.

9

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không.

10

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

- Vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lí, tổ chức, hoạt động của trường Tiểu học; ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng giáo dục;

- Hết thời gian đình chỉ mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ;

- Mục tiêu và nội dung hoạt động ghi trong quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường tiểu học không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế  - xã hội;

- Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường tiểu hc.

11

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Giáo dục s 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005

- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

- Nghị định số 31/2011/NĐ-CP của Chính phủ về Sửa đổi, b sung một s điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.

- Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Điều lệ trường tiểu học.

 

9. Thành lập hoặc cho phép thành lập trường Trung học cơ sở

1

Trình tự thực hiện

Bước 1: Chun bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố.

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn giao cho người nộp; nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.

Bước 3: Nhận kết quả tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố.

Người nhận kết quả đem theo giấy hẹn đến nộp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố (trường hợp mất phiếu hẹn thì phải có giấy cam kết và trình giấy tờ chứng minh).

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ).

2

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đề án thành lập trường;

- Tờ trình về Đề án thành lập trường, dự thảo Quy chế hoạt động của trường;

- Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến bố trí làm Hiệu trưởng;

- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập hoặc cho phép thành lập trường;

- Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4

Thời hạn giải quyết

40 ngày làm việc k từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5

Đối tượng thực hiện TTHC

T chức.

Cá nhân.

6

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố.

7

Kết quả thực hiện TTHC

Quyết định hành chính.

8

Lệ phí

Không.

9

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không.

10

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

- Có Đề án thành lập trường phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

- Đề án thành lập trường xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường.

11

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Giáo dục s 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005.

- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

- Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 về ban hành điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

 

10. Sáp nhập, chia tách trường Trung học sở

1

Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố.

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn giao cho người nộp; nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.

Bước 3: Nhận kết quả tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố.

Người nhận kết quả đem theo giấy hẹn đến nộp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố (trường hợp mất giấy hẹn thì phải có giấy cam kết và trình giấy tờ chứng minh).

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ).

2

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đề án thành lập trường, sáp nhập, chia tách.

- Tờ trình về Đề án thành lập, sáp nhập, chia tách trường, dự thảo Quy chế hoạt động của trường;

- Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến bố trí làm Hiệu trưởng;

- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập hoặc cho phép thành lập trường;

- Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo b sung theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4

Thời hạn giải quyết

40 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

5

Đối tượng thực hiện TTHC

T chức.

Cá nhân.

6

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố.

7

Kết quả thực hiện TTHC

Quyết định hành chính.

8

Lệ phí

Không.

9

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không.

10

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

- Phù hợp với quy hoạch mạng lưới giáo dục và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

- Bảo đảm quyền lợi của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên;

- Bảo đảm an toàn và quyền lợi của học sinh, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục.

11

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Giáo dục s 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005

- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

- Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 về ban hành điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

 

11. Đình chỉ hoạt động giáo dục trường Trung học cơ sở

1

Trình tự thực hiện

- Khi trường trung học vi phạm quy định tại mục yêu cầu, điều kiện, Phòng Giáo dục và đào tạo (đối với trường THCS và trường ph thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS), tổ chức kiểm tra, đánh giá mức độ vi phạm;

- Trưởng phòng giáo dục và đào tạo (đối với trường trung học do Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định thành lập) căn cứ mức độ vi phạm, ra quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục của trường và báo cáo cơ quan có thẩm quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường.

2

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Quyết định thành lập đoàn kiểm tra;

- Biên bản kiểm tra;

- Quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục.

b) Số lượng: 01 bộ.

4

Thời hạn giải quyết

Không có quy định

5

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức.

6

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố.

7

Kết quả thực hiện TTHC

Quyết định hành chính.

8

Lệ phí

Không.

9

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không.

10

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

- Có hành vi gian lận để được cho phép hoạt động giáo dục;

- Không bảo đảm một trong các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 9 của Điều lệ Trường trung học cơ sở;

- Người cho phép hoạt động giáo dục không đúng thẩm quyền;

- Không trin khai hoạt động giáo dục trong thời hạn 01 năm k từ ngày được phép hoạt động giáo dục;

- Vi phạm quy định của pháp luật về giáo dục bị xử phạt vi phạm hành chính ở mức độ phải đình chỉ;

- Vi phạm nghiêm trọng các quy định về mục tiêu, kế hoạch, chất lượng giáo dục, quy chế chuyên môn, quy chế thi cử;

- Các trường hợp vi phạm khác theo quy định của pháp luật.

11

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Giáo dục s 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005

- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

- Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 về ban hành điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường ph thông có nhiều cấp học (theo quy định tại khoản 2, Điều 13 của Thông tư).

 

12. Giải thể trường Trung học sở

1

Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố.

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn giao cho người nộp; nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn một lần bằng văn bản để người đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định.

Bước 3: Nhận kết quả tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố.

- Người nhận kết quả đem theo giấy hẹn đến nộp tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố (trường hợp mất giấy hẹn thì phải có giấy cam kết và trình giấy tờ chứng minh).

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ).

2

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

* Trường trung học giải thể theo điểm a, điểm d mục yêu cầu, điều kiện, hồ sơ gồm:

- Tờ trình xin giải thể của tổ chức, cá nhân hoặc chứng cứ vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của nhà trường;

- Quyết định thành lập đoàn kiểm tra;

- Biên bản kiểm tra;

- Tờ trình đề nghị giải thể của phòng giáo dục và đào tạo (đối với trường THCS và trường ph thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS).

b) Trường trung học giải thể theo điểm b, điểm c mục yêu cầu, điều kiện, hồ sơ gồm:

- Hồ sơ đình chỉ hoạt động giáo dục;

- Các văn bản về việc không khắc phục được nguyên nhân bị đình chỉ hoạt động giáo dục;

- Tờ trình đề nghị giải thể của phòng giáo dục và đào tạo (đối với trường THCS và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4

Thời hạn giải quyết

20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức.

6

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố.

7

Kết quả thực hiện TTHC

Quyết định hành chính.

8

Lệ phí

Không.

9

Tên mu đơn, mu tờ khai

Không.

10

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

a) Vi phạm nghiêm trọng các quy định v quản lý, t chức, hoạt động của nhà trường;

b) Hết thời hạn đình chỉ hoạt động giáo dục mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ;

c) Mục tiêu, nội dung hoạt động trong quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường không còn phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

d) Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường.

11

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005.

- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

- Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 về ban hành điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường ph thông có nhiều cấp học.

 

13. Thành lập Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn

1

Trình tự thực hiện

c 1: y ban nhân dân cấp xã lập hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố

Phòng giáo dục và đào tạo tiếp nhận hồ sơ, chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thm định các điều kiện trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định

Bước 3: Nhận kết quả tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ ngày lễ, tết nghỉ).

2

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã đ nghị thành lập trung tâm học tập cộng đồng, trong đó có các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 7 của Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn;

- Sơ yếu lý lịch và bản sao các giấy tờ, văn bằng, chứng chỉ của những người dự kiến làm cán bộ quản lý trung tâm học tập cộng đồng.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4

Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

5

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức

6

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố

c) Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC: UBND xã, phường, thị trấn.

7

Kết quả thực hiện TTHC

Quyết định hành chính

8

Lệ phí

Không

9

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

10

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Trung tâm học tập cộng đng được thành lập khi có các điều kiện sau:

a) Việc thành lập trung tâm học tập cộng đồng phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương; đáp ứng nhu cầu học tập của cộng đồng;

b) Có địa điểm cụ thể, có cơ sở vật chất, thiết bị, cán bộ quản lý, giáo viên, kế toán, thủ quỹ theo quy định của Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn.

c) Việc thành lập và tổ chức hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng phải được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng cấp xã để đảm bảo tính công khai, minh bạch và cập nhật thông tin đến công chúng, nâng cao hiệu quả hoạt động của trung tâm.

11

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Giáo dục s 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005

- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.

- Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 03 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn.

- Thông tư số 40/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn ban hành kèm theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

14. Đình chỉ hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn

1

Trình tự thực hiện

Trưởng phòng giáo dục và đào tạo t chức thanh tra hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng, lấy ý kiến của các tổ chức có liên quan và nhân dân trên địa bàn. Nếu có căn cứ đ đình chỉ hoạt động theo quy định tại mục yêu cầu, điều kiện thì trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định đình chỉ hoạt động trung tâm học tập cộng đồng.

2

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

Không quy định.

b) Số lượng hồ sơ: Không quy định.

4

Thời hạn giải quyết

Không có quy định

5

Đối tượng thực hin TTHC

Tổ chức

6

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố

7

Kết quả thực hiện TTHC

Quyết định hành chính

8

Lệ phí

Không

9

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

10

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Trung tâm học tập cộng đng bị đình chỉ hoạt động trong các trường hợp sau:

- Vi phạm các quy định của pháp luật về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục ở mức độ phải đình chỉ;

- Hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng không đáp ứng nhu cầu học tập của cộng đồng, không được sự hưởng ứng của nhân dân.

- Trong thời hạn 12 tháng liên tục, trung tâm không có hoạt động để phục vụ nhu cầu học tập của cộng đồng.

11

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005.

- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.

- Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 03 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm học tập cộng đng tại xã, phường, thị trấn.

- Thông tư số 40/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đi, b sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn ban hành kèm theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

15. Giải thể Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn

1

Trình tự thực hiện

Trưởng phòng giáo dục và đào tạo tổ chức thanh tra trung tâm học tập cộng đồng, lấy ý kiến của các đơn vị có liên quan và nhân dân trên địa bàn. Nếu có căn cứ đ giải thể theo quy định tại mục yêu cầu, điều kiện thì trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giải thể trung tâm học tập cộng đồng.

2

Cách thức thực hin

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước

3

Thành phn, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

Không quy định.

b) Số lượng hồ sơ: Không quy định.

4

Thời hạn giải quyết

Không quy định

5

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức

6

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố

7

Kết quả thực hiện TTHC

Quyết đnh hành chính

8

Lệ phí

Không

9

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

10

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Trung tâm học tập cộng đồng bị giải thể khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

- Vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng;

- Hết thời gian đình chỉ mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ;

- Mục tiêu và nội dung hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

11

Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Giáo dục s 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005

- Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

- Thông tư số 40/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đi, b sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trn ban hành kèm theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Quyết định số 09/2008/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 03 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn           

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2314/QĐ-UBND ngày 08/09/2015 về công bố thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.772

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.143.154
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!