Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 230-HĐBT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Đoàn Trọng Truyến
Ngày ban hành: 13/09/1985 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 230-HĐBT

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 1985

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 230-HĐBT NGÀY 13-9-1985 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH MỘT SỐ XÃ, THỊ TRẤN CỦA MỘT SỐ HUYỆN THUỘC TỈNH PHÚ KHÁNH

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Điều 107 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18-12-1980;
Căn cứ Điều 16 Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4-7-1981;
Căn cứ Quyết định số 214-CP ngày 21-11-1970 của Hội đồng Chính phủ về việc Uỷ nhiệm cho Phủ Thủ tướng phê chuẩn phân vạch địa giới có liên quan đến xã và thị trấn;
Căn cứ Quyết định số 64-HĐBT ngày 12-9-1981 của Hội đồng Bộ trưởng về điều chỉnh địa giới hành chính một số huyện, xã chưa hợp lý;
Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Khánh và Ban tổ chức của Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1- Nay điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, thị trấn của huyện Cam Ranh, Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Diên Khánh và Vạn Ninh thuộc tỉnh Phú Khánh như sau:

A. HUYỆN CAM RANH:

1. Chia xã Cam An thành 2 xã lấy tên là xã Cam An Bắc và xã Cam An Nam.

a) Xã Cam An Bắc gồm 5 thôn: Cửa Tùng, Hiền Lương, Thuỷ Bà, Triệu Hải và Tân An.

Địa giới xã Cam An Bắc: Phía Đông giáp xã Cam An Nam; phía Tây giáp các núi Tà Lua và Bà Đen; phía Nam giáp xã Cam Phước và xã Cam An Nam; phía Bắc giáp xã Cam Hiệp.

b) Xã Cam An Nam gồm 3 thôn: Vĩnh Đông, Vĩnh Trung và Vĩnh Nam.

Địa giới xã Cam An Nam: Phía Đông giáp xã Cam Thành Nam; Phía tây giáp núi Hòn Khô; phía Nam giáp xã Cam Phướng; phía Bắc giáp xã Cam Hiệp.

2. Chia xã Cam Phước thành 2 xã lấy tên là xã Cam Phước Đông và xã Cam Phước Tây.

a) Xã Cam Phước Đông gồm 4 thôn: Tân Hiệp, Thống Nhất, Hoà Bình và Giải Phóng.

Địa giới xã Cam Phước Đông: Phía Đông giáp thị trấn Ba Ngòi; phía Tây giáp xã Cam Phước Tây; phía Nam giáp xã Cam Thịnh; phía Bắc giáp xã Cam An. b) Xã Cam Phước Tây gồm buôn đồng bào dân tộc và 3 thôn: Văn Thuỷ 1, Văn thuỷ 2, Tân Lập.

Địa giới xã Cam Phước Tây:

Phía Đông giáp xã Cam Phước Đông; phía Tây giáp huyện Khánh Sơn; phía Nam giáp tỉnh Thuận Hải; phía Bắc giáp xã Cam An.

3. Chia xã Cam Thịnh thành 2 xã lấy tên là xã Cam Thịnh Đông và xã Cam Thịnh Tây.

a) Xã Cam Thịnh Đông gồm 2 thôn: Mỹ Thạnh và Hòn Diêu.

Địa giới xã Cam Thịnh Đông:

Phía Đông giáp vịnh Cam Ranh; phía Tây giáp xã Cam Thịnh Tây; phía Nam giáp tỉnh Thuận Hải; phía Bắc giáp thị trấn Ba Ngòi.

b) Xã Cam Thịnh Tây gồm 2 buôn:

Thịnh Sơn và Sông Cạn.

Địa giới xã Cam Thịnh Tây:

Phía Đông giáp xã Cam Thịnh Đông; phía Tây và phía nam giáp tỉnh Thuận Hải; phía Bắc giáp xã Cam Phước Đông.

4. Chia xã Cam Hải thành 2 xã lấy tên là xã Cam Hải Đông và Cam Hải Tây.

a) Xã Cam Hải Đông gồm 1 thôn Thuỷ Triều.

Địa giới xã Cam Hải Đông:

Phía Đông giáp Biển Đông; phía Tây giáp xã Cam Hải Tây và Đầm Thuỷ Triều; phía Nam giáp bán đảo Cam Ranh; phía Bắc giáp thành phố Nha Trang.

b) Xã Cam Hải Tây gồm 4 thôn: Tân Hải, Bắc Vĩnh, Bãi Giếng 1 và Bãi Giếng 2.

Địa giới xã Cam Hải Tây:

Phía Đông giáp xã Cam Hải Đông; phía Tây giáp xã Cam Đức; phía Nam giáp bán đảo Cam Ranh; phía Bắc giáp thành phố Nha Trang.

B. HUYỆN KHÁNH SƠN:

1. Chia xã Ba Cụm thành 2 xã lấy tên là xã Ba Cụm Bắc và xã Ba Cụm Nam.

a) Xã Ba Cụm Bắc gồm thôn 1 và thôn 2.

Địa giới xã Ba Cụm Bắc:

Phía Đông giáp xã Cam Phước; phía Tây giáp xã Trung Hạp; phía Nam giáp xã Ba Cụm Nam; phía Bắc giáp xã Sơn Trung.

b) Xã Ba Cụm Nam gồm thôn Khu rừng thông.

Địa giới xã Ba Cụm Nam:

Phía Đông giáp xã Cam Phước; phía Tây giáp xã Trung Hạp; phía Nam giáp tỉnh Thuận Hải; phía bắc giáp xã Ba Cụm Bắc.

2. Chia 2 xã Trung Hạp thành hai đơn vị hành chính lấy tên là xã Sơn Trung và thị trấn Tô Hạp (thị trấn huyện lỵ của huyện Khánh Sơn).

a) Xã Sơn Trung gồm 1 thôn Sơn Trung.

Địa giới xã Sơn Trung.

Phía Đông giáp xã Ba Cụm Bắc; phía Tây giáp xã Sơn Hiệp; phía Nam giáp thị trấn Tô Hạp; phía Bắc giáp huyện Diên Khánh.

b) Thị Trấn Tô Hạp gồm thôn Tô Hạp cũ.

Địa giới thị trấn Tô Hạp:

Phía Đông giáp xã Ba Cụm; phía Tây giáp xã Sơn Hiệp; phía Nam giáp tỉnh Thuận Hải; phía Bắc giáp xã Sơn Trung.

3. Chia xã Sơn Hiệp thành 2 xã lấy tên là xã Sơn Hiệp và xã Sơn Bình.

a) Xã Sơn Hiệp gồm 1 thôn Liên Hiệp.

Địa giới xã Sơn Hiệp:

Phía Đông giáp thị Trấn Tô Hạp; phía Tây giáp xã Sơn Bình; phía Nam giáp tỉnh Thuận Hải; phía Bắc giáp huyện Diên Khánh.

b) Xã Sơn Bình gồm 2 thôn Liên Hoà và Liên Bình.

Địa giới xã Sơn Bình:

Phía Đông giáp xã Sơn hiệp; phía tây giáp xã Thành Sơn; phía Nam giáp tỉnh Thuận Hải; phía Bắc giáp huyện Diên Khánh.

4. Chia xã Thành Sơn thành 2 xã lấy tên là xã Thành Sơn và xã Sơn Lâm.

a) Xã Thành Sơn gồm 2 thôn Tà Giang và A-sa.

Địa giới xã Thành Sơn:

Phía Đông giáp xã Sơn Bình; phía Tây giáp tỉnh Thuận Hải; phía Nam giáp xã Sơn Lâm; phía Bắc giáp huyện Diên Khánh.

b) Xã Sơn Lâm gồm 2 thôn: Du Oai và Cam Khánh.

Địa giới xã Sơn Lâm:

Phía Đông giáp xã Sơn Bình; phía Tây và phía Nam giáp tỉnh Thuận Hải; phía Bắc giáp xã Thành Sơn.

C. HUYỆN KHÁNH VĨNH:

1. Chia xã Khánh Lê thành 4 xã lấy tên là xã Sơn Thái, xã Giang Ly, xã Liên Sang và xã Cầu Bà.

a) Xã Sơn Thái gồm 1 thôn Sơn Thái.

Địa giới xã Sơn Thái:

Phía Đông giáp Đá Bàn; phía Tây giáp tỉnh Lâm Đồng; phía Nam giáp xã Liên Sang; phía Bắc giáp huyện Cam Ranh. b) Xã Giang Ly gồm 1 thôn Giang Ly.

Địa giới xã Giang Ly:

Phía Đông giáp xã Liên Sang; phía Tây giáp tỉnh Lâm Đồng; phía Nam giáp Sông Trang; phía Bắc giáp xã Sơn Thái.

c) Xã Liên Sang gồm một thôn Liên Sang

Địa giới xã Liên Sang:

Phía Đông giáp Đá Trắng; phía Tây giáp xã Giang Ly; phía Nam giáp xã Sơn Thái; phía Bắc giáp Hòn Dù.

d) Xã Cầu Bà gồm 1 thôn Cầu Bà.

Địa giới xã Cầu Bà:

Phía Đông giáp xã Khánh Thành; phía Tây giáp xã Liên Sang; phía Nam giáp Đá Bàn; phía Bắc giáp Hòn Dù.

2. Chia xã Khánh Minh thành 2 xã lấy tên là xã Khánh Nam và xã Khánh Trung.

a) Xã Khánh Nam gồm thôn: Hòn Dù, A Xây, Khẩu Sông Giang cũ.

Địa giới xã Khánh Nam:

Phía Đông giáp xã Khánh Bình; phía Tây giáp xã Khánh Thượng; phía Nam giáp Sông Cái và xã Khánh Phú; phía Bắc giáp tỉnh Đắk Lắk.

b) Xã Khánh Trung gồm 3 thôn: Suối Lách, Suối Cá và Bắc Sông Giang.

Địa giới xã Khánh Trung:

Phía Đông giáp núi Hòn Cây; phía Tây giáp núi Hòn Dù và tỉnh Đắk Lắk; phía Nam giáp xã Khánh Nam; phía Bắc giáp xã Khánh Bình.

3. Chia xã Khánh Bình thành 3 xã lấy tên là xã Khánh Bình, xã Khánh Hiệp và xã Khánh Đông.

a) Xã Khánh Bình gồm 4 thôn: Bến Khế, Bến Lê, Ba Dùi và Cà Hon.

Địa giới xã Khánh Bình:

Phía Đông giáp Cầu Cà Hon; phía Tây giáp xã Khánh Hiệp; phía Nam giáp xã Khánh Minh; phía Bắc giáp Đỉnh Giốc Chè.

b) Xã Khánh Hiệp gồm 3 thôn: Cà Thêu, Suối Mít và Hòn Cây.

Địa giới xã Khánh Hiệp:

Phía Đông giáp xã Khánh Bình; phía Tây giáp tỉnh Đắk Lắk; phía Nam giáp xã Khánh Minh; phía Bắc giáp Hòn Cây.

c) Xã Khánh Đông gồm 3 thôn: Suối Cầu, Suối Thơm và Suối Mây.

Địa giới xã Khánh Đông:

Phía Đông giáp cầu Cà Hon; phía Tây giáp xã Khánh Hiệp; phía Nam giáp xã Diên Xuân; phía Bắc giáp huyện Ninh Hoà.

D. HUYỆN DIÊN KHÁNH:

Chia xã Suối Cát thành 2 xã mới lấy tên là xã Suối Cát và xã Suối Tiên.

a) Xã Suối Cát gồm 2 thôn: Tân Khánh và Tân Xương.

Địa giới xã Suối Cát:

Phía Đông giáp thành phố Nha Trang; phía Tây giáp tỉnh Lâm Đồng; phía Nam giáp xã Suối Tân; phía Bắc giáp xã Suối Tiên.

b) Xã Suối Tiên gồm 2 thôn: Xuân Phú và Khánh Thành.

Địa giới xã Suối Tiên:

Phía Đông giáp xã Suối Hiệp và xã Suối Cát; phía Tây giáp xã Diên Tân; phía Nam giáp xã Suối Cát; phía Bắc giáp xã Diên Lộc.

E. HUYỆN VẠN NINH:

Chia xã Vạn Thọ thành 2 xã lấy tên là xã Vạn Thọ và xã Đại Lãnh.

a) Xã Vạn Thọ gồm 3 thôn: Ninh Mã, Cổ Mã, và Tuần Lê.

Địa giới xã Vạn Thọ:

Phía Đông giáp Biển Đông; phía Tây giáp huyện Tuy Hoà; phía Nam giáp xã Vạn Thạnh và Vạn Phước; phía Bắc giáp xã Đại Lãnh. b) Xã Đại Lãnh gồm 3 thôn: Đông, Tây và Vũng Rô.

Địa giới xã Đại Lãnh:

Phía Đông giáp biển Đông; phía Tây giáp và phía Bắc giáp huyện Tuy Hoà; phía Nam giáp xã Vạn Thọ.

Điều 2:- Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Khánh và Ban tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Đoàn Trọng Truyến

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 230-HĐBT ngày 13/09/1985 về điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, thị trấn của một số huyện thuộc tỉnh Phú khánh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.899

DMCA.com Protection Status
IP: 34.229.63.28
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!