Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 23/QĐ-UBND năm 2014 ủy quyền cho Sở Công thương cấp, sửa đổi, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Số hiệu: 23/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Nguyễn Ngọc Ẩn
Ngày ban hành: 03/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Y BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 23/-UBND

Phú Yên, ngày 03 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CHO SỞ CÔNG THƯƠNG CẤP, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THU HỒI VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03/12/2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20/11/2012;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Thông tư số 25/2013/TT-BCT ngày 29/10/2013 của Bộ Công Thương Quy định về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và thời hạn của Giấy phép hoạt động điện lực;

Căn cứ các Quyết định của UBND Tỉnh: số 2107/QĐ-UBND ngày 19/12/2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương; Quyết định số 835/QĐ-UBND ngày 18/6/2012 Sửa đổi, bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương (tại Tờ trình số 86/TTr-SCT, ngày 23/12/2013),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. y quyn cho Sở Công Thương thực hin vic cp, sa đi, b sung, thu hi và qun lý s dng Giấy phép hot đng đin lực đối vi các lĩnh vực hot động đin lực trên địa bàn Tỉnh (đưc quy đnh tại khon 3, Điều 17, Thông tư s25/2013/TT-BCT ngày 29/10/2013 ca BCông Thương), c th:

1. Hot đng phát đin đi vi nhà máy đin có quy mô công sut dưi 03 MW đt trên đa bàn Tnh;

2. Hot đng phân phi đin nông thôn trên đa bàn Tỉnh;

3. Hot động phân phi đin đến cấp đin áp 35 kV và có tng công sut lp đt ca các trm biến áp dưi 03 MVA đi vi khu vc đô th;

4. Hot đng bán lđiện đến cp đin áp 0,4 kV trên đa bàn Tỉnh;

5. Tư vn chuyên ngành đin lc, bao gm:

- Tư vn đu tư xây dng công trình đưng dây và trm biến áp có cp đin áp đến 35 kV, đăng ký kinh doanh trên đa bàn Tnh;

- Tư vn giám t thi công công trình đưng dây và trm biến áp có cp đin áp đến 35 kV, đăng ký kinh doanh trên đa bàn Tnh.

Điều 2. S Công Thương có trách nhiệm thực hiện việc hưng dn đăng ký cp, sửa đi, b sung và thu hi Giấy phép hot động đin lực cho c t chc, cá nhân theo đúng quy đnh ca pháp lut.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Tnh; Gm đốc c S: Công Thương, Kế hoạch và Đu tư, Xây dng; Ch tịch UBND c huyn, th xã, thành ph; Thtng c cơ quan và các t chc, cá nhân tham gia hot đng đin lực trên đa bàn tnh Phú Yên có trách nhiệm thi hành Quyết đnh này.

Quyết đnh này thay thế Quyết định s 600/2007/-UBND ngày 29/3/2007 ca UBND Tỉnh và có hiu lực k t ngày . c văn bn tc đây trái vi Quyết định này đu bãi b./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Ẩn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 23/QĐ-UBND năm 2014 ủy quyền cho Sở Công thương cấp, sửa đổi, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.299

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.124