Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 23/2011/QĐ-UBND về Quy định trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành, rà soát, hệ thống hóa và kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành

Số hiệu: 23/2011/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Lê Minh Hoan
Ngày ban hành: 13/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2011/QĐ-UBND

Đồng Tháp, ngày 13 tháng 9 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÂY DỰNG, BAN HÀNH, RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VÀ KIỂM TRA, XỬ LÝ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ quy định chi thiết thi hành một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 8 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 20/2010/TT-BTP ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Bộ Tư pháp Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 647/TTR-STP ngày 09 tháng 9 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành, rà soát, hệ thống hóa và kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký, và thay thế Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành, rà soát, hệ thống hóa và kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Giao Giám đốc Sở Tư pháp tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành Tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục KTVB-Bộ Tư pháp;
- TT/TU, HĐND Tỉnh;
- Chủ tịch, PCT/UBND Tỉnh;
- Đoàn ĐBQH Tỉnh;
- Các ban, đảng, đoàn thể Tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu VT, NC/NC (Đức).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Minh Hoan

 

QUY ĐỊNH

VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XÂY DỰNG, BAN HÀNH, RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VÀ KIỂM TRA, XỬ LÝ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 23 /2011/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng điều chỉnh

1. Văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ban hành theo trình tự, thủ tục do Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân quy định.

2. Văn bản quy phạm pháp luật được ban hành dưới hình thức Nghị quyết của Hội đồng nhân dân; Quyết định, Chỉ thị của Ủy ban nhân dân.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh

Quy định về trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành, rà soát, hệ thống hóa và kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp.

Chương II

CÔNG TÁC XÂY DỰNG, BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Mục 1. CÔNG TÁC XÂY DỰNG, BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Điều 3. Lập chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

1. Hàng năm, căn cứ vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, yêu cầu quản lý nhà nước ở địa phương, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi tắt là Uỷ ban nhân dân cấp huyện) có trách nhiệm đăng ký kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành.

Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật phải nêu rõ sự cần thiết ban hành văn bản; Đối tượng, phạm vi điều chỉnh; Dự báo tác động kinh tế- xã hội, tính khả thi của văn bản sau khi được ban hành; Danh mục các văn bản sẽ được ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung; Tên loại văn bản, thời điểm ban hành, cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản, cơ quan phối hợp soạn thảo văn bản.

Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật do các Sở, ban, ngành tỉnh, Uỷ ban nhân dân cấp huyện đăng ký cho năm sau phải được lập thành văn bản và gửi đến Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh chậm nhất là ngày 30 tháng 11 của năm trước.

2. Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Nội vụ tổng hợp và hoàn chỉnh dự thảo chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định tại phiên họp tháng 01 hàng năm của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

3. Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh gửi dự kiến chương trình xây dựng Nghị quyết đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh thông qua đến Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh. Nội dung dự kiến chương trình phải nêu rõ sự cần thiết ban hành văn bản, đối tượng, phạm vi điều chỉnh của văn bản, nội dung chính của văn bản; Cơ quan soạn thảo, thời điểm ban hành văn bản.

4. Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra cơ quan được phân công soạn thảo văn bản bảo đảm đúng tiến độ soạn thảo và thời hạn trình dự thảo văn bản đã được quy định trong chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Hàng năm, Sở Tư pháp có nhiệm vụ tổng kết chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Điều 4. Điều chỉnh chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh

1. Trong trường hợp không bảo đảm tiến độ và chất lượng soạn thảo hoặc thấy không cần thiết phải ban hành văn bản quy phạm pháp luật vì lý do khách quan, cơ quan đề nghị xây dựng văn bản có thể đề nghị bổ sung thêm thời gian hoặc đưa ra khỏi chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật những văn bản đã dự kiến trước đây.

2. Cơ quan đề nghị điều chỉnh chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật phải có văn bản gửi Uỷ ban nhân dân tỉnh. Nội dung văn bản phải nêu rõ lý do điều chỉnh, trường hợp đề nghị bổ sung chương trình thì phải dự kiến tên văn bản; Đối tượng, phạm vi điều chỉnh của văn bản; Nội dung chính của văn bản; Dự báo tác động kinh tế- xã hội, tính khả thi của văn bản; Thời điểm ban hành văn bản.

3. Căn cứ vào đề nghị điều chỉnh chương trình, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Uỷ ban nhân dân tỉnh dự kiến điều chỉnh chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tại phiên họp gần nhất.

Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh gửi dự kiến điều chỉnh chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân đã được Uỷ ban nhân dân thông qua đến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét để trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định.

Điều 5. Soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật

1. Theo sự phân công đã được quy định trong chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh hoặc theo chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh đối với những văn bản cần ban hành ngoài chương trình hàng năm, cơ quan soạn thảo phải chuẩn bị dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và bảo đảm thời hạn trình dự thảo đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh ấn định.

2. Trong trường hợp văn bản có tính chất quan trọng, phạm vi áp dụng rộng, liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực hoặc theo chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng cơ quan soạn thảo văn bản trao đổi thống nhất với các đơn vị có liên quan quyết định thành lập Ban soạn thảo văn bản gồm các thành viên là đại diện cơ quan thẩm định, các Sở, ngành liên quan, hoặc dự thảo quyết định trình Uỷ ban nhân dân tỉnh thành lập Ban soạn thảo văn bản.

Ban soạn thảo văn bản có trách nhiệm đảm bảo chất lượng và thời gian trình dự thảo văn bản theo quy định.

3. Cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản có nhiệm vụ:

a) Khảo sát, đánh giá thực trạng quan hệ xã hội ở địa phương liên quan đến dự thảo; nghiên cứu đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp và các thông tin, tư liệu có liên quan đến dự thảo;

b) Tổ chức nghiên cứu thông tin, tư liệu có liên quan; Xây dựng dự thảo và tờ trình dự thảo văn bản; Xác định văn bản, điều, khoản, điểm của văn bản dự kiến sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ;

c) Tổ chức lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan, đối tượng chịu sự tác động của văn bản; Tổng hợp, nghiên cứu tiếp thu ý kiến và chỉnh lý dự thảo văn bản.

4. Trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tùy theo tính chất và nội dung văn bản, cơ quan chủ trì soạn thảo lựa chọn, quyết định hình thức tổ chức lấy ý kiến đóng góp thông qua hội nghị hoặc thông qua việc gửi dự thảo lấy ý kiến trực tiếp của các cá nhân, tổ chức có liên quan, các cá nhân, tổ chức có liên quan. Riêng đối với các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính phải có ý kiến của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Văn phòng UBND Tỉnh trước khi gửi Sở Tư pháp thẩm định và gửi đăng tải công khai toàn văn dự thảo văn bản trên Trang thông tin điện tử để lấy ý kiến.

Tài liệu gửi lấy ý kiến đóng góp bao gồm:

- Công văn đề nghị góp ý;

- Các tài liệu có liên quan;

- Tờ trình và dự thảo văn bản.

5. Cơ quan, tổ chức, cá nhân được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được dự thảo văn bản.

Trong trường hợp mời họp để góp ý kiến, Thủ trưởng cơ quan soạn thảo phải gửi dự thảo văn bản đến cơ quan, cá nhân được mời góp ý kiến ít nhất là 05 ngày làm việc trước khi họp. Cơ quan được mời có trách nhiệm cử đại diện đúng thành phần theo thư mời dự họp. Nếu không dự họp thì phải có văn bản góp ý kiến gửi cho cơ quan chủ trì soạn thảo và phải chịu trách nhiệm về vấn đề liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành hoặc đơn vị mình.

6. Trường hợp lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản thì cơ quan lấy ý kiến có trách nhiệm xác định nội dung cần lấy ý kiến, địa chỉ nhận ý kiến và dành ít nhất 07 ngày làm việc, kể từ ngày tổ chức lấy ý kiến để các đối tượng lấy ý kiến góp ý vào dự thảo văn bản.

7. Cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản có trách nhiệm nghiên cứu, tiếp thu ý kiến đóng góp, hoàn chỉnh dự thảo.

Điều 6. Thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

1. Hồ sơ dự thảo văn bản phải được gửi đến Sở Tư pháp thẩm định trước khi trình Uỷ ban nhân dân tỉnh. Chậm nhất là 15 ngày làm việc trước ngày Uỷ ban nhân dân tỉnh họp, cơ quan chủ trì soạn thảo phải gửi hồ sơ dự thảo văn bản đến Sở Tư pháp để thẩm định.

2. Hồ sơ thẩm định bao gồm:

a) Công văn đề nghị thẩm định;

b) Dự thảo tờ trình Hội đồng nhân dân đối với dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân; Dự thảo tờ trình Uỷ ban nhân dân đối với dự thảo Quyết định, Chỉ thị của Uỷ ban nhân dân.

c) Dự thảo văn bản;

d) Bản tổng hợp ý kiến về dự thảo văn bản;

đ) Các tài liệu có liên quan.

3. Thời gian thẩm định

a) Sở Tư pháp có trách nhiệm thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Chậm nhất là 07 ngày làm việc trước ngày Uỷ ban nhân dân tỉnh họp, và gửi văn bản thẩm định đến cơ quan soạn thảo.

b) Trường hợp văn bản có nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực cần có thời gian để khảo sát thực tế, tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan đơn vị, các chuyên gia thì thời gian thẩm định không quá 15 ngày làm việc.

4. Phạm vi thẩm định bao gồm:

a) Sự cần thiết, đối tượng, phạm vi điều chỉnh của văn bản;

b) Tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo văn bản trong hệ thống pháp luật;

c) Ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo văn bản;

d) Sở Tư pháp có thể đưa ra ý kiến về tính khả thi của dự thảo văn bản.

Trong quá trình thẩm định, nếu xét thấy cần thiết Sở Tư pháp có thể yêu cầu cơ quan chủ trì soạn thảo cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho việc thẩm định; Thuyết trình thêm về nội dung dự thảo; Hoặc phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo tổ chức khảo sát thực tế.

Trong trường hợp cơ quan chủ trì soạn thảo và các cơ quan, đơn vị có liên quan có ý kiến khác nhau về những vấn đề thuộc nội dung của dự thảo văn bản thì Sở Tư pháp nêu rõ quan điểm và đề xuất phương án xử lý đối với các vấn đề còn có ý kiến khác nhau để Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 7. Trình, thông qua, ký và ban hành văn bản quy phạm pháp luật

1.Cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm tiếp thu ý kiến đóng góp, hoàn chỉnh dự thảo văn bản gửi đến Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh để trình Uỷ ban nhân dân tỉnh chậm nhất là 05 ngày trước ngày Uỷ ban nhân dân họp. Hồ sơ trình gồm có:

a) Tờ trình của cơ quan soạn thảo văn bản;

b) Tờ trình của Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh đối với dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân;

c) Dự thảo văn bản;

d) Văn bản thẩm định của Sở Tư pháp;

đ) Bản tổng hợp ý kiến về dự thảo văn bản;

e) Các tài liệu có liên quan.

2. Trách nhiệm của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh:

a) Chậm nhất là 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ trình dự thảo văn bản quy phạm pháp luật phải thẩm tra xong dự thảo văn bản;

b) Văn bản chuẩn bị không đạt yêu cầu theo quy định, chậm nhất 03 ngày làm việc, báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh hoặc Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phụ trách khối để yêu cầu cơ quan soạn thảo chuẩn bị lại;

c) Khi văn bản được chuẩn bị theo đúng yêu cầu về nội dung và quy trình thì chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh họp, phải chuyển hồ sơ dự thảo văn bản đến các đại biểu Hội đồng nhân dân, các thành viên Uỷ ban nhân dân tỉnh. Hồ sơ dự thảo bao gồm:

- Tờ trình và dự thảo văn bản;

- Văn bản thẩm định của Sở Tư pháp;

- Báo cáo thẩm tra của Ban chuyên môn Hội đồng nhân dân tỉnh đối với dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Bản tổng hợp ý kiến về dự thảo văn bản;

- Các tài liệu có liên quan.

3. Trình tự xem xét, thông qua, ký và ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Việc xem xét, thông qua dự thảo văn bản tại phiên họp Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh được tiến hành theo trình tự như sau:

a) Đại diện Uỷ ban nhân dân tỉnh đọc tờ trình thông qua Nghị quyết của Hội đồng nhân dân;

b) Đại diện cơ quan chủ trì soạn thảo trình bày dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân;

c) Đại diện Sở Tư pháp trình bày văn bản thẩm định đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân tỉnh;

d) Đại biểu Hội đồng nhân dân; Thành viên Uỷ ban nhân dân tỉnh thảo luận và biểu quyết thông qua dự thảo văn bản.

Dự thảo văn bản được thông qua khi có quá nửa tổng số đại biểu tham dự phiên họp biểu quyết tán thành.

4. Chậm nhất là 03 ngày làm việc, sau khi dự thảo văn bản được thông qua, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh; Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh phải chỉnh lý lại cho đúng nội dung, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản và trình Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh ký chứng thực đối với Nghị quyết; trình Chủ tịch Uỷ ban nhân tỉnh thay mặt Uỷ ban nhân dân ký ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân.

5. Chậm nhất là 03 ngày làm việc, kể từ ngày ký ban hành văn bản quy phạm pháp luật phải được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng và phải được gửi đến Chính phủ, Bộ Tư pháp và các Bộ có liên quan, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực tỉnh uỷ, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp và các cơ quan tổ chức có liên quan để theo dõi, kiểm tra, giám sát và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

6. Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh phải đăng trên Công báo tỉnh chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày ký; Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức việc đăng công báo văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Mục 2. CÔNG TÁC XÂY DỰNG, BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

Điều 8. Soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật

1. Theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm xây dựng dự thảo và tờ trình dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm thời hạn trình dự thảo văn bản đã được Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp huyện ấn định.

2. Cơ quan soạn thảo văn bản có nhiệm vụ:

a) Khảo sát, đánh giá thực trạng quan hệ xã hội ở địa phương; nghiên cứu đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp và thông tin, tư liệu có liên quan đến dự thảo;

b) Xây dựng dự thảo và tờ trình dự thảo văn bản; Xác định nội dung, tên loại văn bản; Điều, khoản, điểm của văn bản dự kiến ban hành hoặc văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ;

c) Tổng hợp, nghiên cứu tiếp thu ý kiến và chỉnh lý dự thảo văn bản.

3. Trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tùy theo tính chất và nội dung văn bản, cơ quan soạn thảo văn bản tổ chức lấy ý kiến đóng góp thông qua hội nghị hoặc thông qua việc gửi dự thảo lấy ý kiến trực tiếp các cá nhân, tổ chức có liên quan.

Tài liệu gửi để góp ý kiến bao gồm:

- Công văn đề nghị góp ý kiến

- Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

4. Cơ quan, tổ chức hữu quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được dự thảo văn bản.

Trong trường hợp lấy ý kiến của đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản thì cơ quan lấy ý kiến có trách nhiệm xác định những vấn đến cần lấy ý kiến, địa chỉ nhận ý kiến và dành ít nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức lấy ý kiến để có điều kiện góp ý vào dự thảo văn bản.

5. Cơ quan soạn thảo có trách nhiệm nghiên cứu, tiếp thu ý kiến đóng góp, hoàn chỉnh dự thảo văn bản.

Điều 9. Thẩm định văn bản quy phạm pháp luật

1. Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân cấp huyện phải gửi đến Phòng Tư pháp thẩm định trước khi trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện. Chậm nhất là 10 ngày làm việc trước ngày Uỷ ban nhân dân cấp huyện họp. Hồ sơ gửi thẩm định bao gồm:

a) Công văn đề nghị thẩm định;

b) Dự thảo tờ trình Uỷ ban nhân dân đối với dự thảo Quyết định, Chỉ thị của Uỷ ban nhân dân;

c) Dự thảo văn bản;

d) Bản tổng hợp ý kiến về dự thảo văn bản;

đ) Các tài liệu có liên quan.

2. Thời gian thẩm định.

a) Phòng Tư pháp có trách nhiệm thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trong thời hạn chậm nhất là 07 ngày làm việc trước ngày Uỷ ban nhân dân cấp huyện họp.

b) Trường hợp văn bản có nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực cần có thời gian để khảo sát thực tế, tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan đơn vị, các chuyên gia thì thời gian thẩm định là không quá 10 ngày làm việc.

3. Phạm vi thẩm định.

a) Sự cần thiết ban hành văn bản, đối tượng, phạm vi điều chỉnh của dự thảo văn bản;

b) Tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo văn bản trong hệ thống pháp luật;

c) Ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo văn bản;

d) Phòng Tư pháp có thể đưa ra ý kiến về tính khả thi của dự thảo văn bản.

Trong quá trình thẩm định, xét thấy cần thiết Phòng Tư pháp có thể yêu cầu cơ quan soạn thảo cung cấp công tin, tài liệu phục vụ cho việc thẩm định; thuyết trình thêm về nội dung dự thảo hoặc phối hợp với cơ quan soạn thảo tổ chức khảo sát thực tế.

Điều 10. Trình tự xem xét, thông qua, ký và ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

1. Cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm tiếp thu ý kiến góp ý thẩm định, hoàn chỉnh dự thảo văn bản và trình hồ sơ dự thảo văn bản đến Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp huyện chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân họp. Hồ sơ trình dự thảo văn bản gồm có:

a) Tờ trình của cơ quan soạn thảo trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện;

b) Tờ trình của Uỷ ban nhân dân cấp huyện trình Hội đồng nhân dân cấp huyện đối với dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân;

c) Dự thảo văn bản;

d) Văn bản thẩm định của Phòng Tư pháp đối với các dự thảo Quyết định, Chỉ thị của Ủy ban nhân dân cấp huyện;

đ) Bản tổng hợp ý kiến về dự thảo văn bản;

e) Các tài liệu có liên quan.

2. Trình tự xem xét, thông qua, ký và ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Việc xem xét, thông qua dự thảo văn bản tại phiên họp của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân được tiến hành theo trình tự như sau:

a) Đại diện Uỷ ban nhân dân đọc tờ trình đối với các dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân;

b) Đại diện cơ quan chủ trì soạn thảo trình bày dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân;

c) Đại diện Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân đọc báo cáo thẩm tra đối với các dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện;

d) Đại diện Phòng Tư pháp trình bày văn bản thẩm định đối với dự thảo Quyết định, Chỉ thị của Uỷ ban nhân dân cấp huyện;

đ) Đại biểu Hội đồng nhân dân, Thành viên Uỷ ban nhân dân thảo luận và biểu quyết thông qua dự thảo văn bản.

Dự thảo văn bản được thông qua khi có quá nửa tổng số đại biểu tham dự phiên họp biểu quyết tán thành.

3. Chậm nhất là 02 ngày làm việc, sau khi dự thảo văn bản được thông qua, Văn phòng Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp huyện phải hoàn chỉnh lại cho đúng nội dung, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản trình Chủ tịch Hội đồng nhân dân ký chứng thực đối với Nghị quyết của Hội đồng nhân dân và trình Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện thay mặt Uỷ ban nhân dân ký ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân.

4. Chậm nhất là 03 ngày làm việc, kể từ ngày ký ban hành văn bản quy phạm pháp luật phải được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng và phải được gửi đến Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp và các Sở, ngành tỉnh có liên quan, Thường trực huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện nếu là văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Phòng Tư pháp và các cơ quan tổ chức có liên quan để theo dõi, kiểm tra, giám sát và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

5. Chậm nhất là 03 ngày làm việc kể từ ngày ký, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm niêm yết các văn bản quy phạm pháp luật tại trụ sở Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

Mục 3. CÔNG TÁC XÂY DỰNG, BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ

Điều 11. Soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật

1. Theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp xã, tổ chức, cá nhân được giao có trách nhiệm chuẩn bị dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và bảo đảm thời hạn trình dự thảo đã được Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp xã ấn định.

2. Căn cứ vào tính chất và nội dung của dự thảo văn bản, Uỷ ban nhân dân tổ chức lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức có liên quan và đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản.

3. Tổ chức, cá nhân soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật có nhiệm vụ:

a) Khảo sát, đánh giá thực trạng quan hệ xã hội ở địa phương; nghiên cứu đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp khi dự thảo các Quyết định, Chỉ thị của Uỷ ban nhân dân và thông tin, tài liệu có liên quan đến dự thảo;

b) Xây dựng dự thảo và trình dự thảo văn bản; Xác định thể loại văn bản; Điều, khoản, điểm của văn bản dự kiến sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ;

c) Tổng hợp, nghiên cứu tiếp thu ý kiến và chỉnh lý dự thảo văn bản.

4. Tổ chức, cá nhân soạn thảo văn bản có trách nhiệm gửi tờ trình, dự thảo văn bản, bản tổng hợp ý kiến và các tài liệu liên quan đến Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân để gửi đến các đại biểu Hội đồng nhân dân, các thành viên Uỷ ban nhân dân chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân họp.

Điều 12. Trình, thông qua, ký và ban hành văn bản quy phạm pháp luật

1. Trình tự xem xét, thông qua, ký và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp xã.

Việc xem xét, thông qua dự thảo văn bản quy phạm pháp luật tại phiên họp của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp xã được tiến hành theo trình tự sau đây:

a) Đại diện Uỷ ban nhân dân trình bày dự thảo Nghị quyết; Đại diện tổ chức, cá nhân soạn thảo trình bày đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân cấp xã;

b) Đại biểu Hội đồng nhân dân; Các thành viên Uỷ ban nhân dân thảo luận và biểu quyết thông qua dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Dự thảo văn bản được thông qua khi có quá nửa tổng số đại biểu tham dự phiên họp biểu quyết tán thành.

2. Chậm nhất là 02 ngày làm việc, sau khi văn bản quy phạm pháp luật được thông qua, tổ chức, cá nhân soạn thảo phải hoàn chỉnh lại dự thảo văn bản cho đúng nội dung, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản trình Chủ tịch Hội đồng nhân dân ký chứng thực đối với Nghị quyết của Hội đồng nhân dân và trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã thay mặt Uỷ ban nhân dân cấp xã ký ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

3. Chậm nhất là 02 ngày làm việc, kể từ ngày ký ban hành văn bản quy phạm pháp luật phải được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng và phải gửi Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Phòng Tư pháp và các Phòng có liên quan cấp huyện, cấp uỷ cấp xã, Thường trực Hội đồng nhân dân cấp xã, công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã và các cơ quan, tổ chức có liên quan để theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện theo quy định của pháp luật.

4. Chậm nhất là 02 ngày làm việc, kể từ ngày ký ban hành văn bản Văn phòng Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm niêm yết văn bản quy phạm pháp luật của xã tại trụ sở Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp xã.

Chương III

TRÌNH TỰ SOẠN THẢO, BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH, CHỈ THỊ CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TRONG TRƯỜNG HỢP ĐỘT XUẤT, KHẨN CẤP

Điều 13. Trong trường hợp phải giải quyết các vấn đề phát sinh đột xuất, khẩn cấp trong phòng chống thiên tai, cháy nổ, dịch bệnh, an ninh trật tự thì Uỷ ban nhân dân các cấp ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều 14 của Quy định này.

Điều 14. Trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong trường hợp đột xuất, khẩn cấp.

1. Trong trường hợp phải giải quyết vấn đề đột xuất thì trình tự, thủ tục soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện như sau:

a) Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phân công cơ quan chuyên môn hoặc cá nhân dự thảo văn bản và trực tiếp chỉ đạo việc soạn thảo;

b) Cơ quan, cá nhân soạn thảo có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ dự thảo văn bản và gửi đến Uỷ ban nhân dân;

c) Hồ sơ trình dự thảo văn bản gồm có:

- Tờ trình và dự thảo văn bản;

- Ý kiến của cơ quan, tổ chức hữu quan;

- Tài liệu có liên quan.

d) Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, huyện, thị xã, thành phố; Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp xã gửi hồ sơ dự thảo văn bản quy phạm pháp luật đến các thành viên Uỷ ban nhân dân chậm nhất là 01 ngày trước ngày Uỷ ban nhân dân họp.

2. Trong trường hợp phải giải quyết vấn đề khẩn cấp thì Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phân công, chỉ đạo việc soạn thảo văn bản và triệu tập ngay phiên họp Uỷ ban nhân dân để thông qua dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

3. Thẩm quyền ký ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Điều 7, 10, 12 của Quy định này.

Chương IV

CÔNG TÁC RÀ SOÁT, KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Mục 1. RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Điều 15. Rà soát văn bản quy phạm pháp luật là quá trình thường xuyên, bao gồm các bước: Tập hợp văn bản quy phạm pháp luật theo những phạm vi nhất định; Đối chiếu, so sánh những văn bản, quy định này theo những tiêu chí, nguyên tắc cụ thể nhằm tìm ra những quy định chồng chéo, mâu thuẫn hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương để xử lý bằng các hình thức thích hợp như sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, đình chỉ việc thi hành hoặc ban hành văn bản mới.

Điều 16. Thẩm quyền tiến hành rà soát thường xuyên.

1. Uỷ ban nhân dân có trách nhiệm tổ chức việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của mình và của Hội đồng nhân dân cùng cấp.

2. Cơ quan tư pháp thuộc Uỷ ban nhân dân cùng cấp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan giúp Uỷ ban nhân dân cùng cấp rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp mình kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành.

3. Các sở, ban, ngành tỉnh và Uỷ ban nhân dân cấp huyện căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thường xuyên rà soát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cùng cấp. Khi phát hiện có quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế- xã hội của địa phương thì kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành.

4. Hàng năm các sở, ban, ngành tỉnh và Uỷ ban nhân dân cấp huyện phải báo cáo kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành trong năm thuộc lĩnh vực quản lý của ngành, địa phương mình gửi Sở Tư pháp.

Sở Tư pháp có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật hàng năm trong quí I của năm sau.

Điều 17. Quy trình rà soát văn bản quy phạm pháp luật

1. Lập kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật.

2. Thu thập, tập hợp và phân loại văn bản quy phạm pháp luật.

3. Tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật.

4. Xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật.

Điều 18. Xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật

1. Đối với văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, hủy bỏ, bãi bỏ.

a) Đối với những văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Uỷ ban nhân dân tỉnh: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan làm các thủ tục cần thiết trình Uỷ ban nhân dân tỉnh công bố hết hiệu lực, hủy bỏ, bãi bỏ;

b) Đối với văn bản của Hội đồng nhân dân tỉnh: Sở Tư pháp phối hợp với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh làm các thủ tục cần thiết trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết định;

c) Đối với văn bản do cơ quan nhà nước cấp trên ban hành: Sở Tư pháp có văn bản trình Uỷ ban nhân dân kèm theo danh mục văn bản hết hiệu lực và nêu rõ lý do hết hiệu lực gửi đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành văn bản đó đề nghị công bố văn bản hết hiệu lực, hủy bỏ, bãi bỏ.

2. Đối với văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới.

a) Đối với văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Uỷ ban nhân dân tỉnh: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với đơn vị chủ trì soạn thảo thống nhất đề xuất đưa vào chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định;

b) Đối với văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân tỉnh: Sở Tư pháp phối hợp với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất đề nghị đưa vào chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân;

c) Đối với văn bản do cơ quan nhà nước cấp trên ban hành: Sở Tư pháp có văn bản trình Uỷ ban nhân dân tỉnh nêu rõ lý do và đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành văn bản đó tổ chức sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới.

Mục 2. KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

Điều 19. Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật

Việc kiểm tra và xử lý văn bản trái pháp luật được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; Thông tư số 20/2010/TT-BTP ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật.

Điều 20. Thẩm quyền tiến hành kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện có quyền kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp dưới ban hành. Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng Phòng Tư pháp giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cùng cấp thực hiện việc kiểm tra văn bản.

2. Trong thời hạn chậm nhất là 03 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành văn bản, cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản phải gửi văn bản quy phạm pháp luật đến cơ quan có thẩm quyền để kiểm tra, cụ thể:

a) Văn bản của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh được gửi về Cục kiểm tra văn bản của Bộ Tư pháp và tổ chức pháp chế của Bộ, ngành, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có thẩm quyền kiểm tra văn bản theo ngành, lĩnh vực.

b) Văn bản của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp huyện được gửi về Sở Tư pháp;

c) Văn bản của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cấp xã được gửi về Phòng Tư pháp;

3. Lãnh đạo cơ quan kiểm tra văn bản phân công các chuyên viên chuyên trách tiến hành kiểm tra văn bản.

Điều 21. Văn bản kiểm tra

1. Văn bản có chứa quy phạm pháp luật nhưng không được ban hành bằng hình thức văn bản quy phạm pháp luật; Văn bản có chứa quy phạm pháp luật hoặc có thể thức và nội dung như văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ban hành bằng Nghị quyết, Quyết định và Chỉ thị.

2. Văn bản có thể thức và nội dung như văn bản quy phạm pháp luật như: Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị; Văn bản có thể thức không phải là văn bản quy phạm pháp luật nhưng có chứa quy phạm pháp luật như: Công văn, thông báo, quy định, quy chế, điều lệ, chương trình, kế hoạch và các hình thức văn bản hành chính khác do cá nhân không có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật ban hành: Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân và cơ quan của Hội đồng nhân dân các cấp; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, cấp huyện, người đứng đầu các cơ quan đơn vị thuộc tổ chức tỉnh, cấp huyện ban hành (bao gồm cả văn bản có thể thức và nội dung như trên được ký thừa lệnh).

Điều 22. Nội dung kiểm tra

1. Kiểm tra tính hợp hiến, hợp pháp của văn bản.

a) Được ban hành đúng căn cứ pháp lý;

b) Được ban hành đúng thẩm quyền;

c) Có nội dung phù hợp với quy định của pháp luật;

d) Được ban hành đúng thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản;

đ) Văn bản tuân thủ đầy đủ các quy định về thủ tục xây dựng, ban hành và đăng công báo hoặc niêm yết công khai.

2. Kiểm tra sự phù hợp của nội dung văn bản với tình hình phát triển kinh tế- xã hội và yêu cầu quản lý nhà nước ở địa phương.

Điều 23. Phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra

Phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 40/2010/NĐ-CP và Thông tư số 20/2010/TT- BTP.

Điều 24. Cơ sở xác định nội dung trái pháp luật của văn bản được kiểm tra

Văn bản làm cơ sở pháp lý để xác định nội dung trái pháp luật được kiểm tra phải đảm bảo các điều kiện sau:

1. Văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn văn bản được kiểm tra do cơ quan, người có thẩm quyền ban hành.

2 Văn bản đang có hiệu lực hoặc đã được ký ban hành, thông qua nhưng chưa có hiệu lực tại thời điểm kiểm tra.

Điều 25. Thời hạn, thông báo và hình thức xử lý văn bản trái pháp luật

1. Thời hạn xử lý văn bản có dấu hiệu trái pháp luật được thực hiện theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 40/2010/NĐ-CP.

2. Thông báo văn bản trái pháp luật và hình thức xử lý được thực hiện theo quy định tại Điều 26 Nghị định 40/2010/NĐ-CP.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 26. Bảo đảm kinh phí xây dựng, thẩm định, rà soát và kiểm tra xử lý văn bản quy phạm pháp luật

Nguồn kinh phí bảo đảm cho công tác soạn thảo, thẩm định, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân do ngân sách nhà nước cấp theo phân cấp ngân sách hiện hành và được bố trí trong dự toán kinh phí hàng năm của các cơ quan, đơn vị theo quy định của pháp luật gồm:

1. Kinh phí chi cho công tác lập dự kiến chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

2. Kinh phí chi cho công tác xây dựng, soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật.

3. Kinh phí chi cho công tác thẩm tra dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

4. Kinh phí chi cho công tác thẩm định của cơ quan tư pháp đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

5. Kinh phí chi cho công tác xây dựng văn bản góp ý kiến của công chức Tư pháp- hộ tịch vào dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Quyết định, Chỉ thị của Uỷ ban nhân dân cấp xã.

6. Kinh phí chi cho công tác kiểm tra, xử lý và rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

Điều 27. Lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản quy phạm pháp luật

1. Việc lập dự toán, cấp phát, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 09/2007/TTLT-BTP-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân; Thông tư liên tịch số 158/2007/TTLT-BTC-BTP ngày 28 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Tài chính và Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn về quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ cho công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

2. Sử dụng và quyết toán kinh phí

a) Kinh phí xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật được phân bổ và quyết toán theo quy định hiện hành. Kinh phí xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật cuối năm chưa sử dụng hết được chuyển sang năm sau tiếp tục sử dụng cho công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật;

b) Việc sử dụng kinh phí cho công tác xây dựng, soạn thảo, thẩm định, thẩm tra, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật phải bảo đảm đủ chứng từ hợp pháp, hợp lệ theo quy định;

c) Kinh phí chi xây dựng, soạn thảo, thẩm định, thẩm tra, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thực chi cho nội dung nào thì hạch toán vào mục chi tương ứng của mục lục ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp, Sở Tài chính để nghiên cứu trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 23/2011/QĐ-UBND về Quy định trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành, rà soát, hệ thống hóa và kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.275

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.130.97