Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 23/2009/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam Người ký: Trần Xuân Lộc
Ngày ban hành: 27/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2009/QĐ-UBND

Phủ Lý, ngày 27 tháng 7 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V QUY ĐỊNH KINH PHÍ BẢO ĐẢM CHO CÔNG TÁC XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 ngày 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2007/TTLT-BTP-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2007 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị Quyết số 03/2009/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Nam;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nội dung, mức chi phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Hà Nam như sau:

1. Nội dung, phân bổ kinh phí các giai đoạn xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện theo Phụ lục kèm theo Quyết định này.

2. Mức chi:

a) Xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh: 5.000.000 đồng/văn bản.

b) Xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện: 3.000.000 đồng/văn bản.

c) Xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã: 2.000.000 đồng/văn bản.

d) Xây dựng Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh: 2.000.000 đồng/văn bản.

đ) Xây dựng Chỉ thị của Ủy ban nhân dân cấp huyện: 1.000.000 đồng/văn bản.

e) Xây dựng Chỉ thị của Ủy ban nhân dân cấp xã: 500.000 đồng/văn bản.

3. Căn cứ dự toán kinh phí được giao và tính chất phức tạp của mỗi văn bản, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức được giao chủ trì soạn thảo phân bổ mức kinh phí cho từng văn bản cho phù hợp, nhưng tổng mức phân bổ kinh phí để thực hiện các nội dung chi và mức chi không được vượt quá mức chi đối với một văn bản.

Điều 2. Lập dự toán, quản lý và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật:

1. Trong phạm vi ngân sách của địa phương, các cấp ngân sách tự bảo đảm kinh phí cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo phân cấp ngân sách hiện hành.

2. Kinh phí xây dựng văn bản quy phạm thuộc kinh phí chi thường xuyên hàng năm của các đơn vị.

Việc lập dự toán kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của các đơn vị thuộc tỉnh, được lập trên cơ sở chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật nêu trong công tác hàng năm của tỉnh và được bổ sung phát sinh theo yêu cầu của công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

3. Các nội dung khác về lập dự toán, quản lý và quyết toán kinh phí được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 09/2007/TTLT-BTP-BTC và các quy định có liên quan.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

1. Thời điểm áp dung từ ngày 01 tháng 8 năm 2009.

2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trần Xuân Lộc

 

PHỤ LỤC I

MỨC CHI HỖ TRỢ KINH PHÍ CHO CÔNG TÁC XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND CÁC CẤP

1. Nghị quyết của HĐND tỉnh

STT

Nội dung chi

Mức chi

1

Chi xây dựng đề cương

400.000 đồng/đề cương

2

Chi soạn thảo (kể cả trường hợp ký hợp đồng soạn thảo (nếu có))

1.500.000 đồng/văn bản

3

Soạn thảo báo cáo chỉnh lý, báo cáo thẩm định; góp ý vào dự thảo Nghị quyết của HĐND không do UBND tỉnh trình

100.000 đồng/báo cáo chỉnh lý hoặc báo cáo góp ý; 200.000 đồng/báo cáo thẩm định

4

Chi cá nhân tham gia hội thảo; phục vụ: Công tác lập dự kiến chương trình xây dựng Nghị quyết; soan thảo, chỉnh lý dự thảo; thẩm định

50.000 đồng/người/buổi

5

Chi công tác tổ chức lấy ý kiến:

- Lấy ý kiến theo phiếu điều tra, phiếu lấy ý kiến.

- Công tác tổng hợp và xây dựng văn bản tổng hợp, giải trình thu ý kiến góp ý

 

20.000 đồng/phiếu

100.000 đồng/bản tổng hợp

2. Nghị quyết của HĐND cấp huyện

STT

Nội dung chi

Mức chi

1

Chi xây dựng đề cương

200.000 đồng/đề cương

2

Chi soạn thảo (kể cả trường hợp ký hợp đồng soạn thảo (nếu có))

1.000.000 đồng/văn bản

3

Chi soạn thảo báo cáo góp ý của Phòng Tư pháp đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND cấp huyện hoặc báo cáo chỉnh lý;

100.000 đồng/báo cáo góp ý hoặc báo cáo chỉnh lý;

4

Chi cho cá nhân tham gia hội thảo; phục vụ công tác: Soan thảo, chỉnh lý dự thảo;

40.000 đồng/người/buổi

5

Chi công tác tổ chức lấy ý kiến:

- Lấy ý kiến theo phiếu điều tra, phiếu lấy ý kiến.

- Công tác tổng hợp và xây dựng văn bản tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến góp ý vào dự thảo

 

15.000 đồng/phiếu

80.000 đồng/bản tổng hợp

3. Nghị quyết của HĐND cấp xã

STT

Nội dung chi

Mức chi

1

Chi xây dựng đề cương

100.000 đồng/đề cương

2

Chi soạn thảo (kể cả trường hợp ký hợp đồng soạn thảo (nếu có))

800.000 đồng/văn bản

3

Soạn thảo báo cáo góp ý hoặc chỉnh lý của công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã

100.000 đồng/báo cáo chỉnh lý hoặc báo cáo góp ý

4

Chi cho cá nhân tham gia hội thảo; phục vụ: Công tác soạn thảo, chỉnh lý dự thảo

30.000 đồng/người/buổi

5

Chi cho công tác tổ chức lấy ý kiến:

- Lấy ý kiến theo phiếu điều tra, phiếu lấy ý kiến.

- Chi cho công tác tổng hợp và xây dựng bản tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến góp ý vào dự thảo

 

10.000 đồng/phiếu

50.000 đồng/bản tổng hợp

 

PHỤ LỤC II

MỨC CHI HỖ TRỢ KINH PHÍ CHO CÔNG TÁC XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA UBND CÁC CẤP

1. Quyết định:

a) Quyết định của UBND tỉnh

STT

Nội dung chi

Mức chi

1

Chi xây dựng đề cương

400.000 đồng/đề cương

2

Chi soạn thảo (kể cả trường hợp ký hợp đồng soạn thảo (nếu có))

1.500.000 đồng/văn bản

3

Chi soạn thảo báo cáo góp ý hoặc báo cáo chỉnh lý; báo cáo thẩm định.

100.000 đồng/báo cáo góp ý hoặc báo cáo chỉnh lý; 200.000 đồng/báo cáo thẩm định

4

Chi cho cá nhân tham gia hội thảo; phục vụ: Công tác lập dự kiến Chương trình xây dựng Quyết định, Chỉ thị; soan thảo, chỉnh lý dự thảo; thẩm định dự thảo

50.000 đồng/người/buổi

5

Chi cho công tác tổ chức lấy ý kiến :

- Chi lấy ý kiến theo phiếu điều tra, phiếu lấy ý kiến.

- Chi cho công tác tổng hợp và xây dựng văn bản tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến góp ý vào dự thảo

 

20.000 đồng/phiếu

100.000 đồng/bản tổng hợp

b) Quyết định của UBND cấp huyện

STT

Nội dung chi

Mức chi

1

Chi xây dựng đề cương

300.000 đồng/đề cương

2

Chi soạn thảo (kể cả trưởng hợp ký hợp đồng soạn thảo (nếu có))

1.200.000 đồng/văn bản

3

Chi soạn thảo báo cáo góp ý hoặc báo cáo chỉnh lý; báo cáo thẩm định

80.000 đồng/báo cáo góp ý hoặc báo cáo chỉnh lý; 150.000 đồng/báo cáo thẩm định

4

Chi cho cá nhân tham gia hội thảo; phục vụ: Soạn thảo, chỉnh lý dự thảo; thẩm định dự thảo

40.000 đồng/người/buổi

5

Chi cho công tác tổ chức lấy ý kiến rộng rãi:

- Chi lấy ý kiến theo phiếu điều tra, phiếu lấy ý kiến.

- Chi cho công tác tổng hợp và xây dựng văn bản tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến góp ý vào dự thảo

 

15.000 đồng/phiếu

80.000 đồng/bản tổng hợp

c) Quyết định của UBND cấp xã

STT

Nội dung chi

Mức chi

1

Chi xây dựng đề cương

200.000 đồng/đề cương

2

Chi soạn thảo (kể cả trường hợp ký hợp đồng

soạn thảo (nếu có))

800.000 đồng/văn bản

3

Chi soạn thảo báo cáo chỉnh lý

50.000 đồng/báo cáo chỉnh lý

4

Chi cho cá nhân tham gia hội thảo; phục vụ:

Công tác soạn thảo, chỉnh lý dự thảo

30.000 đồng/người/buổi

5

Chi cho công tác tổ chức lấy ý kiến rộng rãi:

- Chi lấy ý kiến theo phiếu điều tra, phiếu lấy ý kiến.

- Chi cho công tác tổng hợp và xây dựng bản tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến góp ý vào dự thảo

 

10.000 đồng/phiếu


50.000 đồng/bản tổng hợp

2. Chỉ thị:

a) Chỉ thị của UBND tỉnh

STT

Nội dung chi

Mức chi

1

Chi xây dựng đề cương

100.000 đồng/đề cương

2

Chi soạn thảo (kể cả trường hợp ký hợp đồng soạn thảo (nếu có))

400.000 đồng/văn bản

3

Chi soạn thảo báo cáo góp ý hoặc báo cáo chỉnh lý;

báo cáo thẩm định

50.000 đồng/báo cáo góp ý hoặc báo cáo chỉnh lý; 100.000 đồng/báo cáo thẩm định

4

Chi cho cá nhân tham gia hội thảo; phục vụ: Soan thảo, chỉnh lý dự thảo; thẩm định dự thảo

50.000 đồng/người/buổi

5

Chi cho công tác tổ chức lấy ý kiến rộng rãi:

- Chi lấy ý kiến theo phiếu điều tra, phiếu lấy ý kiến.

- Chi cho công tác tổng hợp và xây dựng bản tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến góp ý vào dự thảo

 

10.000 đồng/phiếu

80.000 đồng/bản tổng hợp

b) Chỉ thị của UBND cấp huyện

STT

Nội dung chi

Mức chi

1

Chi xây dựng đề cương

50.000 đồng/đề cương

2

Chi soạn thảo (kể cả trường hợp ký hợp đồng soạn thảo (nếu có))

300.000 đồng/văn bản

3

Chi soạn thảo báo cáo góp ý hoặc báo cáo chỉnh lý;

báo cáo thẩm định.

50.000 đồng/báo cáo góp ý hoặc báo cáo chỉnh lý; 50.000 đồng/báo cáo thẩm định

4

Chi cho cá nhân tham gia hội thảo; phục vụ: Soạn thảo, chỉnh lý dự thảo; thẩm định dự thảo

40.000 đồng/người/buổi

5

Chi cho công tác tổ chức lấy ý kiến rộng rãi:

- Chi lấy ý kiến theo phiếu điều tra, phiếu lấy ý kiến.

- Chi cho công tác tổng hợp và xây dựng bản tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến góp ý vào dự thảo

 

10.000 đồng/phiếu

60.000 đồng/bản tổng hợp

c) Chỉ thị của UBND cấp xã

STT

Nội dung chi

Mức chi

1

Chi xây dựng đề cương

30.000 đồng/đề cương

2

Chi soạn thảo (kể cả trường hợp ký hợp đồng soạn thảo (nếu có))

150.000 đồng/văn bản

3

Chi soạn thảo báo cáo chỉnh lý

40.000 đồng/báo cáo chỉnh lý

4

Chi cho cá nhân tham gia hội thảo; phục vụ: Soạn thảo, chỉnh lý dự thảo

30.000 đồng/người/buổi

5

Chi cho công tác tổ chức lấy ý kiến:

- Chi lấy ý kiến theo phiếu điều tra, phiếu lấy ý kiến.

- Chi cho công tác tổng hợp và xây dựng bản tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến góp ý vào dự thảo

 

10.000 đồng/phiếu


40.000 đồng/bản tổng hợp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 23/2009/QĐ-UBND ngày 27/07/2009 quy định kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.877

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.225.157