Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 23/2008/QĐ-UBND về hợp nhất Sở Công nghiệp với Sở Thương mại và Du lịch thành Sở Công Thương tỉnh Hải Dương

Số hiệu: 23/2008/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương Người ký: Phan Nhật Bình
Ngày ban hành: 17/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2008/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 17 tháng 3 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỢP NHẤT SỞ CÔNG NGHIỆP VỚI SỞ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH THÀNH SỞ CÔNG THƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 93/2008/NQ-HĐND ngày 22 tháng 02 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hợp nhất Sở Công nghiệp với Sở Thương mại và Du lịch thành Sở Công Thương.

Chuyển chức năng, nhiệm vụ và tổ chức về du lịch của Sở Thương mại và Du lịch vào Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Sở Công Thương tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại, bao gồm các ngành và lĩnh vực: cơ khí; luyện kim; điện; năng lượng mới; năng lượng tái tạo; hóa chất; vật liệu nổ công nghiệp; công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản; công nghiệp tiêu dùng; công nghiệp thực phẩm; công nghiệp chế biến khác; lưu thông hàng hóa trên địa bàn; xuất khẩu, nhập khẩu; quản lý thị trường; xúc tiến thương mại; thương mại điện tử; dịch vụ thương mại; hội nhập kinh tế; thương mại quốc tế; quản lý cụm công nghiệp và điểm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương, gồm:

1. Văn phòng (hợp nhất Phòng Tổ chức - Hành chính Sở Công nghiệp với Văn phòng Sở Thương mại và Du lịch).

2. Thanh tra (hợp nhất Thanh tra Sở Công nghiệp với Thanh tra Sở Thương mại và Du lịch).

3. Phòng Kế hoạch - Tổng hợp (hợp nhất Phòng Kế hoạch - Tổng hợp Sở Công nghiệp với Phòng Kế hoạch - Thị trường Sở Thương mại và Du lịch).

4. Các chi cục, các đơn vị sự nghiệp và các phòng nghiệp vụ khác giữ nguyên hiện trạng của Sở Công nghiệp, Sở Thương mại và Du lịch.

Điều 3. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan có liên quan bố trí, sắp xếp về tổ chức, cán bộ, hoạt động theo mô hình tổ chức mới kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2008;

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Công Thương và các cơ quan có liên quan thực hiện việc bàn giao tài sản và tài chính theo quy định;

Khi có Thông tư hướng dẫn của liên Bộ; Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Nội vụ, Tài chính, Công nghiệp, Thương mại và Du lịch; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Giám đốc Sở Công Thương căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Nội vụ (để báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo);
- Cục kiểm tra văn Bản - Bộ Tư pháp;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- UBND các huyện, thành phố;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu VT (60B).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phan Nhật Bình

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 23/2008/QĐ-UBND về hợp nhất Sở Công nghiệp với Sở Thương mại và Du lịch thành Sở Công Thương tỉnh Hải Dương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.227
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.177.176