Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 229/QĐ-UBND 2018 bản mô tả công việc theo vị trí việc làm của Sở Giao thông Kon Tum

Số hiệu: 229/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Nguyễn Văn Hòa
Ngày ban hành: 02/03/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 229/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 02 tháng 03 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC, KHUNG NĂNG LỰC THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phvề vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức;

Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT-BNV ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính ph vvị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức;

Căn cứ Quyết định số 2053/QĐ-BNV ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tnh Kon Tum;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình s 97/TTr-SNV ngày 12 tháng 02 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt bản mô tả công việc, khung năng lực theo vị trí việc làm của Sở Giao thông vận tải tại các Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Sở Giao thông vận tải và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2:
- Bộ Nội vụ (b/c);
- CT, c
ác PCT UBND tnh:
- VP UBND tnh;
- Lưu: VT, TH2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hòa

 

PHỤ LỤC 1

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 229/QĐ-UBND ngày 02/3/2018 của UBND tỉnh)

STT

Tên vị trí việc làm

Ngạch công chức ti thiểu

Nhiệm vụ chính của vị trí việc làm

I

Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành

1

Giám đốc Sở

Chuyên viên chính

Lãnh đạo, chỉ đạo điều hành chung các mt hoạt động của Sở Giao thông vận tải

2

Phó Giám đốc Sở

Chuyên viên chính

Giúp Giám đốc Sở Giao thông vận ti phụ trách, chđạo một số mặt công tác của các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Giao thông vận tải

3

Trưởng phòng

Chuyên viên

Tham mưu lãnh đạo Sở các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng theo quy định

4

Phó trưởng phòng

Chuyên viên

Giúp Trưởng phòng quản lý một số lĩnh vực công việc do Trưởng phòng phân công

5

Chánh Thanh tra

Thanh tra viên

Qun lý, điều hành chung công việc của Thanh tra Sở. Công tác thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, trước pháp luật về việc thực hiện công tác thanh tra

6

Chánh Văn phòng

Chuyên viên

Tham mưu v công tác thông tin, tổng hợp, điều phi hoạt động của Sở

7

Phó chánh Thanh tra

Thanh tra viên

Giúp Chánh Thanh tra quản lý, phụ trách, theo dõi, chỉ đạo một số lĩnh vực công việc do Chánh thanh tra phân công. Chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra, Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công

8

Phó chánh Văn phòng

Chuyên viên

Giúp Chánh Văn phòng quản lý một số lĩnh vực công việc

9

Đội Trưởng Thanh tra giao thông

Thanh tra viên

Qun lý, điều hành chức năng, nhim vụ của Đội Thanh tra thuộc Thanh tra Giao thông vận ti

10

Đội phó Thanh tra giao thông

Thanh tra viên

Giúp Đội Trưởng quản lý một slĩnh vực công việc do Đội Trưởng phân công

II

Nhóm chuyên môn, nghiệp vụ

1

Qun lý kế hoạch

Chuyên viên

Tham mưu qun lý về công tác kế hoạch, quy hoạch

2

Quản lý tài chính - kế toán

Chuyên viên

Tham mưu qun lý về công tác tài chính kế toán, tài sản

3

Qun lý hạ tầng giao thông

Chuyên viên

Tham mưu qun lý về kết cấu hạ tầng giao thông

4

Quản lý phương tiện - người lái

Chun viên

Tham mưu qun lý v phương tiện và người điều khiển phương tiện giao thông

5

Qun lý vận tải

Chuyên viên

Tham mưu qun lý về vận tải

6

Quản lý cht lượng công trình giao thông

Chuyên viên

Tham mưu quản lý về kthuật, chất lượng công trình giao thông

7

Quản lý công tác an toàn giao thông

Chuyên viên

Tham mưu công tác an toàn giao thông

8

Thanh tra

Thanh tra viên

Tham mưu về công tác thanh tra hành chính và thanh tra chun ngành; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng

9

Pháp chế

Chuyên viên

Tham mưung tác pháp chế cơ quan

III

Nhóm hỗ trợ, phc vụ

1

Tổ chức nhàn sự

Chuyên viên

Tham mưu v công tác nhân sự cơ quan

2

Hành chính tổng hợp

Chuyên viên

Tham mưu công tác tổng hợp

3

Hành chính một ca

Cán sự

Phụ trách một cửa và CCHC cơ quan

4

Qun trị công sở

Cán sự

Tham mưu công tác hành chính quản trị cơ quan

5

Công nghệ thông tin

Chuyên viên hoặc tương đương

Tham mưu quản lý về công nghthông tin của cơ quan

6

Kế toán

Kế toán viên trung cấp

Tham mưu công tác tài chính cơ quan

7

Thủ qu

Nhân viên

Thực hiện đúng quy định vtrách nhiệm về qun lý quỹ tiền mặt cơ quan

8

Văn thư

Nhân viên

Tham mưu công tác văn thư cơ quan

9

Lưu trữ

Nhân viên hoặc tương đương

Tham mưu công tác lưu trữ cơ quan

10

Nhân viên kỹ thuật

 

Thực hiện nhiệm vụ sử dụng vận hành máy chủ và mạng nội bộ cơ quan

11

Lái xe

 

Thực hiện nhiệm vụ lái xe cơ quan

12

Phc vụ

 

Thực hiện nhiệm vụ vệ sinh cơ quan

13

Bảo vệ

 

Thực hiện công tác bảo vệ cơ quan

 

PHỤ LỤC 2

KHUNG NĂNG LỰC THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 229/QĐ-UBND ngày 02/03/2018 của UBND tỉnh)

STT

Năng lực, k năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

Tên vị trí việc làm: Giám đốc S

1

Năng lực, kỹ năng

- Có năng lực tổ chức, điều hành, đoàn kết công chức trong cơ quan.

- Kỹ năng lãnh đạo, qun .

- Kh năng lập kế hoạch, xây dựng tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự, phân công, trao quyền đối với từng vị trí công việc.

- Khnăng phân tích, xử lý tình huống.

- Năng lực khuyến khích, tạo động lực làm việc: kh năng gây nh hưởng, truyền cm hứng; kh năng thu hiểu các nhu cầu, nguyện vọng để tạo động cơ thúc đẩy tt cả và từng thành viên nlực hành động.

1

Yêu cầu hiu biết về chuyên môn

- Nm vng và am hiu các lĩnh vực qun lý Nhà nước ngành Giao thông vận ti; các chế đ, chính sách ca Đảng Nhà nước về công tác tổ chức bộ máy và cán bộ.

- Nắm bt, cụ thhóa các quy định của pháp luật về lĩnh vực quy hoạch, phát trin ngành Giao thông vận tải.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có kh năng ng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chun môn: Đại học trlên

Chuyên ngành: Cơ khí; Xây dựng cầu đường; các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thc quản lý Nhà nước: Chuyên viên chính trở lên

Tên vị trí việc làm: Phó Giám đốc Sở

STT

Năng lực, k năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, knăng

- Có khả năng tập hợp; quy tụ công chức.

- Có kiến thức qun lý về khoa học qun ; có k năng về phân tích, thẩm định văn bản.

- K năng lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

- Năng lực khuyến khích, tạo động lực làm việc: kh năng gây nh hưởng, truyền cm hứng; khng thấu hiu các nhu cầu, nguyện vọng để tạo động cơ thúc đẩy tt cvà từng thành viên nlực hành động.

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Am hiểu công tác qun lý Nhà nước của ngành Giao thông vận ti

- Nắm bắt vận dụng các quy định pháp luật, cơ chế chính sách vào thực tiễn xây dựng

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khả năng ứng dng công nghệ thông tin

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học trở lên

Chuyên ngành: Cơ khí; Xây dựng cầu đường; Vận ti; các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thc quản lý Nhà nước: Chuyên viên chính trở lên

Tên vị trí việc làm: Trưởng phòng

STT

Năng lực, k năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, k năng

- Có khả năng tập hợp; quy tụ công chức.

- Có kiến thức quản lý về khoa học qun lý; có k năng về phân tích, thm định văn bn.

- K năng điều hành, qun lý và làm việc nhóm: kỹ năng giao tiếp.

- Năng lực khuyến khích, tạo động lực làm việc: khnăng gây ảnh hưởng, truyền cảm hứng; khả năng thấu hiểu các nhu cầu, nguyện vọng để tạo động cơ thúc đẩy tất cvà từng thành viên nlực hành động.

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vững và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành thuộc lĩnh vực Giao thông vận ti và các lĩnh vực liên quan

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chun môn: Đại học tr lên

Chuyên ngành: Cơ khí; Xây dựng cầu đường; Vận ti; các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thc quản lý Nhà nước: Chuyên viên trở lên

Tên vị trí việc làm: Phó Trưởng phòng

STT

Năng lực, k năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, k năng

- Có kh năng tập hợp; quy tụ công chức.

- Có kiến thức qun lý về khoa học qun lý: có k năng về phân tích, thẩm định văn bản.

- K năng điều hành và làm việc nhóm.

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nắm vững và hiu biết về các lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành thuộc lĩnh vực Giao thông, vận tải và các lĩnh vực liên quan.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng: có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học trở lên

Chuyên ngành: Cơ khí; Xây dựng cầu đường; Vận tải; các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thc quản lý Nhà nước: Chuyên viên trở lên

Tên vị trí việc làm: Chánh Văn phòng

STT

Năng lực, k năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, k năng

- Có khả năng tập hợp: quy tụ công chức.

- Có kiến thức qun lý vkhoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bản.

- Knăng điều hành, qun lý và làm việc nhóm: knăng giao tiếp.

- Năng lực khuyến khích, tạo động lực làm việc; khả năng gây nh hưởng, truyền cm hứng; kh năng thu hiu các nhu cầu, nguyện vọng để tạo động cơ thúc đẩy tt ctừng thành viên nlực hành động.

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vững và hiu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành Giao thông vận tải

- Sử dụng thành thạo tin hc văn phòng; có kh năng sử dụng công nghệ thông tin

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học trở lên

Chuyên ngành: Luật: Xây dựng cầu đường; các chun ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thc quản lý Nhà nước: Chuyên viên trở lên

Tên vị trí việc làm: Phó Chánh Văn phòng

STT

Năng lực, k năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, k năng

- Có khả năng tập hợp: quy tụ công chức.

- Có kiến thức quản lý về khoa hc qun lý; có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bản.

- Kỹ năng điều hành, qun lý và làm việc nhóm: kỹ năng giao tiếp.

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nắm vng và hiu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành giao thông vận tải.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có kh năng ng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chun môn: Đại học trở lên

Chuyên ngành: Luật; Qun lý xã hội; các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thc quản lý Nhà nước: chuyên viên trở lên

Tên vị trí việc làm: Chánh Thanh tra

STT

Năng lực, k năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, k năng

- Có khả năng tập hợp; quy tụ công chức.

- Có kiến thức qun lý về khoa học qun lý; có k năng phân tích, tổng hợp, đánh giá, thm định văn bản.

- K năng điều hành, quản lý và làm việc nhóm; kỹ năng giao tiếp, xlý tình huống.

- Năng lực khuyến khích, tạo động lực làm việc, khả năng gây nh hưởng, truyền cảm hng; khnăng thấu hiểu các nhu cầu, nguyện vọng để tạo động cơ thúc đẩy tất cả và từng thành viên nỗ lực hành động.

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành Giao thông vận tải

- Nắm vng các quy định của pháp luật về Thanh tra

- Am hiu các lĩnh vực chuyên ngành khác có liên quan, tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội của địa phương.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có kh năng ứng dụng công ngh thông tin

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chun môn: Đi học trở lên

Chuyên ngành: Xây dựng cu đường; Cơ khí: Vn tải; Luật; các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thc quản lý Nhà nước: Thanh tra viên trở lên

Tên vị trí việc làm: Phó Chánh Thanh tra

STT

Năng lực, k năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, k năng

- Có kh năng tập hợp: quy tụ công chức.

- Có kiến thức qun lý về khoa học quản lý; có knăng phân tích, tổng hợp, đánh giá, thẩm định văn bn.

- Kỹ năng điều hành, qun lý và làm việc nhóm; knăng giao tiếp, xử lý tình huống.

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nắm vững và hiểu biết vcác lĩnh vực chuyên môn ngành Giao thông vận tải

- Nắm vững các quy định của pháp luật về Thanh tra

- Am hiu các lĩnh vực chuyên ngành khác có liên quan, tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội của địa phương.

- Sdụng thành thạo tin hc văn phòng; có khnăng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học trở lên

Chuyên ngành: Xây dựng cầu đường; Cơ khí; Vận tải; Luật; các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thc quản lý Nhà nước: Thanh tra viên trở lên

Tên vị trí việc làm: Đội Trưng Thanh tra giao thông

STT

Năng lực, k năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, k năng

- Có khnăng lập hợp; quy tụ công chức.

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có knăng về phân tích, thẩm định văn bản.

- Kỹ năng điều hành, quản lý và làm việc nhóm; k năng giao tiếp.

- Năng lực khuyến kch, tạo động lực làm việc, kh năng gây ảnh hưởng, truyền cảm hứng, khả năng thấu hiểu các nhu cầu, nguyện vọng đtạo động cơ thúc đy tất cvà từng thành viên nlực hành động.

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vng và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành Giao thông vn ti

- Sử dụng thành tho tin học văn phòng; có khnăng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học trở lên

Chuyên ngành: Xây dựng cầu đường; Luật; các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thc quản lý Nhà nước: Thanh tra viên trở lên

Tên vị trí việc làm: Đội phó Thanh tra giao thông

STT

Năng lực, k năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, k năng

- Có khnăng tập hợp; quy tụ công chức.

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thm định văn bn.

- Kỹ năng điều hành, quản lý và làm việc nhóm; kỹ năng giao tiếp.

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nắm vững và hiu biết vcác lĩnh vực chuyên môn ngành Giao thông vận tải

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học trở lên

Chuyên ngành: Xây dựng cầu đường; Luật: các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thc quản lý Nhà nước: Thanh tra viên trở lên

Tên vị trí việc làm: Qun lý quy hoạch

STT

Năng lực, k năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, k năng

- Có kiến thức vcông tác quy hoạch, kế hoạch, thng kê; có kỹ năng về phân tích, soạn thảo văn bản.

- Kỹ năng nắm bắt, tổng hợp và tổ chức công việc tốt.

- Kỹ năng xlý và phân tích số liệu.

- K năng cập nhật và áp dụng pháp luật.

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nắm vững và hiểu biết vcác lĩnh vực chuyên môn quy hoạch, kế hoạch, thng kê ngành Giao thông vận tải

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; tin học ứng dụng trong lĩnh vực Quy hoạch Kiến trúc

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học trở lên

Chuyên ngành: Xây dựng cầu đường; các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thc quản lý Nhà nước: Chuyên viên trở lên

n vị trí việc làm: Quản lý tài chính - kế toán

STT

Năng lực, k năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, k năng

- Có kiến thức quản lý về công tác tài chính kế toán, tài sn: có k năng về phân tích, soạn tho văn bản.

- Kỹ năng nắm bắt, tổng hợp và tổ chức công việc tốt.

- K năng xử lý và phân tích.

- Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật.

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nắm vững và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn tài chính kế toán, tài sn ngành Giao thông vận tải.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khnăng vận tải công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học trở lên

Chuyên ngành: Tài chính - Kế toán; các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thc quản lý Nhà nước: Chuyên viên trở lên

Tên vị trí việc làm: Quản lý hạ tầng giao thông

STT

Năng lực, k năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, k năng

- Có kiến thức quản lý về kết cấu hạ tầng giao thông: có kỹ năng về phân tích, soạn thảo văn bản.

- Kỹ năng nắm bắt, tổng hợp và tổ chức công vic tốt.

- Kỹ năng x lý và phân tích.

- Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật.

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vững và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành Giao thông vận tải.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học trở lên

Chuyên ngành: Xây dựng cầu đường; các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thc quản lý Nhà nước: Chuyên viên trở lên

Tên vị trí việc làm: Quản lý phương tiện - người lái

STT

Năng lực, k năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, k năng

- Có kiến thức quản lý về phương tin - người lái; có kỹ năng về phân tích, soạn thảo văn bản.

- K năng nm bắt, tổng hợp và tổ chức công việc tốt.

- Kỹ năng xử và phân tích.

- Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật.

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nắm vng và hiu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành Giao thông vận tải; có khả năng cụ thhóa các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về qun lý phương tiện và người lái.

- Nm vng Luật giao thông đường bộ, đường thủy nội địa; kiến thức kthuật cơ khí, ô tô, máy kéo; kiến thức về đào tạo sát hạch cấp Giy phép lái xe.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học trở lên

Chuyên ngành: Cơ khí; Vận tải; các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thc quản lý Nhà nước: Chuyên viên trở lên

Tên vị trí việc làm: Quản lý vận tải

STT

Năng lực, k năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, k năng

- Có kiến thức quản lý về lĩnh vực vận tải: có kỹ năng về phân tích, soạn thảo văn bản.

- Kỹ năng nm bắt, tng hợp và tổ chức công việc tốt.

- K năng xử lý và phân tích số liệu.

- Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật.

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nắm vững và hiểu biết các lĩnh vực chuyên môn về quản lý vận tải.

- Nắm vững Luật giao thông đường bộ, đường thủy nội địa; cụ th hóa các ch trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về vận tải.

- Sdụng thành thạo tin học văn phòng; có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học tr lên

Chuyên ngành: Cơ khí; Vận tải; các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thc quản lý Nhà nước: Chuyên viên trở lên

Tên vị trí việc làm: Quản lý chất lượng công trình giao thông

STT

Năng lực, k năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, k năng

- Có kiến thức quản lý về kỹ thuật, chất lượng công trình giao thông; có kỹ năng về phân tích, soạn tho văn bản.

- K năng nm bt, tổng hợp và tổ chức công việc tốt.

- Kỹ năng xử lý và phân tích số liệu.

- Kỹ năng cp nhật và áp dụng pháp luật.

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vững và hiu biết về kthuật, cht lượng công trình giao thông

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học trở lên

Chuyên ngành: Xây dựng cầu đường; các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thc quản lý Nhà nước: Chuyên viên viên trở lên

Tên vị trí việc làm: Qun lý công tác an toàn giao thông

STT

Năng lực, k năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, k năng

- Có kiến thức qun lý về an toàn giao thông: có kỹ năng về phân tích, soạn thảo văn bản.

- Kỹ năng nm bắt, tổng hợp và tổ chức công việc tốt.

- Kỹ năng xử lý và phân tích số liệu.

- Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật.

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nắm vững và hiu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành Giao thông vn tải.

- Sử dụng thành thạo tin hc văn phòng; có khnăng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học trở lên

Chuyên ngành: Xây dựng cầu đường: các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thc quản lý Nhà nước: Chuyên viên trở lên

Tên vị trí việc làm: Thanh tra

STT

Năng lực, k năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, k năng

- Có k năng tổng hp, phân tích, đánh giá tình hình.

- Kỹ năng soạn tho văn bn và thuyết trình các vấn đđược giao nghiên cứu, tham mưu.

- Kỹ năng phối hợp, giao tiếp, xử lý tình huống.

- Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật.

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nắm vững và hiu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành Giao thông vận tải.

- Nm vững các quy định của pháp luật về Thanh tra.

- Am hiểu chtrương, đường lối, chính sách ca Đảng, pháp luật của Nhà nước đvận dụng vào hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chng tham nhũng.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khả năng ng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học trở lên

Chuyên ngành: Xây dựng cu đường; Luật; các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thc quản lý Nhà nước: Thanh tra viên trở lên

Tên vị trí việc làm: Pháp chế

STT

Năng lực, k năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, k năng

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, soạn thảo văn bản.

- Kỹ năng nắm bắt, tổng hợp và tổ chức công việc tốt.

- Kỹ năng xử lý và phân tích số liệu.

- Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật.

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nm vững và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành Giao thông vận tải và các ngành khác liên quan đến ci cách hành chính.

- Am hiu chủ trương, đường li, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Đại học trở lên

Chuyên ngành: Luật; các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thc quản lý Nhà nước: Chuyên viên trở lên

Tên vị trí việc làm: Tổ chức nhân sự

STT

Năng lực, k năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, k năng

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bản.

- Kỹ năng nắm bắt, tổng hợp và tổ chức công việc tốt.

- Kỹ năng xử lý và phân tích số liệu.

- Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật.

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nắm vững và hiểu biết vcác lĩnh vực chuyên môn tổ chức nhân sự và các ngành khác liên quan đến tổ chức nhân sự.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khả năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên

Chuyên ngành: Luật, hành chính, kinh tế, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thc quản lý Nhà nước: Chuyên viên trở lên

Tên vị trí việc làm: Hành chính tổng hợp

STT

Năng lực, k năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, k năng

- Có kiến thức quản lý về khoa hc qun lý; có k năng về phân tích, thẩm định văn bản.

- Kỹ năng nm bắt, tổng hợp và tổ chức công việc tốt.

- K năng x lý và phân tích số liệu.

- Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật.

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nắm vững và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn hành chính và các ngành khác liên quan đến hành chính.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khả năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên

Chuyên ngành: Luật hành chính, kinh tế, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thc quản lý Nhà nước: Chuyên viên trở lên

Tên vị trí việc làm: Hành chính một cửa

STT

Năng lực, k năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, k năng

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bản.

- K năng nắm bt, tng hp và tổ chức công việc tốt.

- Kỹ năng xử lý và phân tích số liệu.

- Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật.

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nắm vững và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành và các ngành khác liên quan đến ci cách hành chính

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng: có khả năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Trình độ chuyên môn: Trung cấp trở lên

Chuyên ngành: Luật, hành chính, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thc quản lý Nhà nước: Cán sự trở lên

Tên vị trí việc làm: Công nghệ tng tin

STT

Năng lực, k năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, k năng

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có Kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bản.

- Kỹ năng nắm bắt, tổng hợp và tổ chức công việc tt.

- K năng xlý và phân tích số liệu.

- K năng cập nhật và áp dụng pháp luật.

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nắm vững và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn về công nghệ thông tin và các ngành khác liên quan đến công ngh thông tin.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khả năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Trình độ chuyên môn: Đại học tr lên

Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thc quản lý Nhà nước: Chuyên viên hoặc tương đương trở lên

Tên vị trí việc làm: Quản trị công sở

STT

Năng lực, k năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, k năng

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý; có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bản

- Kỹ năng nm bắt, tổng hợp và tổ chức công việc tốt.

- Kỹ năng xử lý và phân tích số liệu.

- Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật.

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nắm vững và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành và các ngành khác liên quan đến cải cách hành chính.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có khả năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Trình độ chuyên môn: Trung cấp trở lên

Chuyên ngành: Luật, hành chính, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thc quản lý Nhà nước: Cán sự trở lên

Tên vị trí việc làm: Kế toán

STT

Năng lực, k năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, k năng

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý: có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bản

- Kỹ năng nm bắt, tổng hợp và tổ chức công việc tốt.

- Kỹ năng xử lý và phân tích số liệu.

- Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật.

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nắm vững và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành Tài chính.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; có kh năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Trung cấp trở lên

Chuyên ngành: Kế toán

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thc quản lý Nhà nước: Cán sự trở lên

Tên vị trí việc làm: Thủ quỹ

STT

Năng lực, k năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, k năng

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý.

- Kỹ năng nm bắt tổng hợp và tổ chức công việc tốt.

- Kỹ năng xử lý và phân tích số liệu.

- K năng cập nhật và áp dụng pháp luật.

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nắm vững và hiu biết về các lĩnh vực chuyên môn ngành tài chính và các ngành khác liên quan.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng: có khả năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Trung cấp trở lên

Chuyên ngành: Quản trị văn phòng

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thc quản lý Nhà nước: Cán sự trở lên

Tên vị trí việc làm: Văn thư

STT

Năng lực, k năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, k năng

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý: có k năng về phân tích, thm định văn bản.

- Kỹ năng nắm bắt, tổng hợp và tổ chc công việc tốt.

- Kỹ năng xử lý và phân tích số liệu.

- Kỹ năng cập nhật và áp dụng pháp luật.

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nắm vững và hiểu biết về các lĩnh vực chuyên môn về văn thư và các ngành khác liên quan đến Văn thư lưu trữ.

- Sdụng thành thạo tin học văn phòng: có khả năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin.

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Trung cấp trở lên

Chuyên ngành: Quản tr văn phòng, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ng: Theo quy định

Kiến thc quản lý Nhà nước: Cán sự trở lên

Tên vị trí việc làm: Lưu trữ

STT

Năng lực, k năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, k năng

- Có kiến thức quản lý về khoa học quản lý: có kỹ năng về phân tích, thẩm định văn bản.

- Kỹ năng nắm bt, tổng hợp và tổ chức công việc tốt.

- Kỹ năng xử lý và phân tích số liệu.

- K năng cập nhật và áp dụng pháp luật.

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

- Nắm vững và hiu biết về các lĩnh vực chuyên môn về lưu trữ và các ngành khác liên quan đến Văn thư lưu trữ.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng: có kh năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chun môn: Trung cấp trở lên

Chuyên ngành: Văn thư lưu trữ, các chuyên ngành phù hợp

Trình độ lý lun chính trị: Theo quy định

Tin học: Theo quy định

Ngoại ngữ: Theo quy định

Kiến thức qun lý nhà nước: Cán sự trở lên

Tên vị trí việc làm: Lái xe

STT

Năng lực, k năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, k năng

Có kiến thức kỹ thuật về ô tô: kh năng phán đoán và đánh giá tình huống: kỹ năng lái xe an toàn

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

Khả năng áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin trong việc lái xe; sửa chữa thông thường về ô tô

3

Tiêu chuẩn, trình độ 

Chuyên môn: Bng lái xe ô tô

Chuyên ngành: lái xe ô tô

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Không

Ngoại ng: Không

Kiến thc quản lý Nhà nước: Không

Tên vị trí việc làm: Bảo vệ

STT

Năng lực, k năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, k năng

Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vđược giao

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

Nắm vững nguyên tắc, tổ chức hoạt động của lực lượng bo vệ và biện pháp nghiệp vụ bảo vệ

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Không

Chuyên ngành: Không

Trình độ lý luận chính trị: Không

Tin học: Không

Ngoại ngữ: Không

Kiến thức quản lý Nhà nước: Không

Tên vị trí việc làm: Phc vụ

STT

Năng lực, k năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, k năng

đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

Không

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Không

Chuyên ngành: Không

Trình độ lý luận chính trị: Không

Tin học: Không

Ngoại ng: Không

Kiến thức quản lý nhà nước: Không

Tên vị trí việc làm: Nhân viên kỹ thuật

STT

Năng lực, k năng, tiêu chun, điều kiện

Nội dung yêu cầu

1

Năng lực, k năng

đủ sức khỏe đ hoàn thành nhiệm vụ được giao

2

Yêu cầu hiểu biết về chuyên môn

Nm vững kiến thc về sa cha các thiết bị máy móc phc vụ cho công tác chuyên môn như máy pho tô, máy in.

3

Tiêu chuẩn, trình độ

Chuyên môn: Phù hợp với vị trí việc làm

Chuyên ngành: Phù hp vi vị trí việc làm

Trình độ lý luận chính trị: Theo quy định

Tin học: Không

Ngoại ng: Không

Kiến thc quản lý Nhà nước: Không

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 229/QĐ-UBND ngày 02/03/2018 phê duyệt bản mô tả công việc, khung năng lực theo vị trí việc làm của Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.222

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.237.61
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!