Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2287/QĐ-UBND 2017 phê duyệt danh mục chế độ báo cáo định kỳ Ninh Thuận

Số hiệu: 2287/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Lưu Xuân Vĩnh
Ngày ban hành: 30/11/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2287/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 30 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước”;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 20/TTr-VPUB ngày 30/11/2017,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận tại phụ lục kèm theo quyết định này.

Điều 2. Căn cứ Danh mục chế độ báo cáo định kỳ được phê duyệt, các Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện thuộc tỉnh được phân công chủ trì chịu trách nhiệm rà soát và xây dựng phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo thuộc lĩnh vực theo dõi, quản lý; đảm bảo mục tiêu cắt giảm tối thiểu 20% chế độ báo cáo định kỳ không phù hợp với yêu cầu quản lý, lược bỏ những chỉ tiêu, nội dung báo cáo trùng lặp, không cần thiết, giảm gánh nặng hành chính, tiết kiệm chi phí trong thực hiện chế độ báo cáo.

Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả rà soát và phương án đơn giản hóa của các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo thực hiện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký;

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Văn phòng Chính phủ - Cục KSTTHC (báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VPUB: LĐ;
- Lưu: VT, KSTTHC, HTTT

CHỦ TỊCH
Lưu Xuân Vĩnh

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA TỈNH NINH THUẬN (BÁO CÁO TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC)
(Kèm theo Quyết định số 2287/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận)

STT

Tên báo cáo

Nội dung báo cáo

Văn bản quy định báo cáo

Ngành, lĩnh vực

Hình thức thực hiện báo cáo

Cơ quan nhận báo cáo

Cơ quan thực hiện báo cáo

Tên cơ quan chủ trì rà soát, xây dựng PA ĐGH

Báo cáo giấy

BC qua hệ thống phần mềm

Các Sở, ban ngành

Cấp huyện

Cấp xã

1

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ngành Xây dựng

Thực hiện Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 12/01/2017

Kế hoạch và Đầu tư

X

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

X

X

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

2

Báo cáo công tác cải cách hành chính

Kết quả thực hiện cải cách hành chính của Cơ quan

Văn bản số 3477/UBND-NC ngày 04/9/2015

Nội vụ

X

 

Sở Nội vụ

X

X

 

Sở Nội vụ

3

Báo cáo công tác đánh giá, phân loại công chức, viên chức

Kết quả đánh giá, phân loại công chức, viên chức của Cơ quan

Quyết định số 80/2015/QĐ-UBND ngày 11/11/2015

Nội vụ

X

 

Sở Nội vụ

X

X

 

Sở Nội vụ

4

Báo cáo tình hình áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan

Kết quả triển khai áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan

Kế hoạch hàng năm của UBND tỉnh

Khoa học và Công nghệ

X

 

Sở Khoa học và Công nghệ

X

X

 

Sở Khoa học và Công nghệ

5

Báo cáo công tác thi đua khen thưởng

Kết quả thực hiện phong trào thi đua khen thưởng của cơ quan

Kế hoạch hàng năm của UBND tỉnh

Nội vụ

X

 

Sở Nội vụ

X

X

X

Sở Nội vụ;

6

Báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Kết quả thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Kế hoạch hàng năm của UBND tỉnh

Tài chính

X

 

Sở Tài chính

X

X

X

Sở Tài chính

7

Báo cáo về tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (Báo cáo 6 tháng)

Tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh

Điều 7 quyết định số 1222/QĐ-BCĐ ngày 26/6/2017

Kế hoạch và Đầu tư

X

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

X

X

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

8

Báo cáo tình hình phát triển biển (Báo cáo 6 tháng, 9 tháng, cả năm)

Kết quả thực hiện phát triển kinh tế biển

Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 24/2/2017

Kế hoạch và Đầu tư

X

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

X

X

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

9

Báo cáo việc triển khai kế hoạch của UBND tỉnh về tổ chức gặp mặt, tiếp xúc với doanh nghiệp định kỳ hằng tháng

Kết quả tiếp xúc, đối thoại với doanh nghiệp

Kế hoạch số 3089/KH-UBND ngày 01/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Doanh nghiệp

X

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

X

X

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

10

Báo cáo tổng kết thực hiện chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh

Theo dõi, tổng hợp và đánh giá kết quả triển khai thực hiện công tác kỷ luật kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh

Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Nội vụ

X

 

Sở Nội vụ

X

X

 

Sở Nội vụ;

11

Báo cáo kết quả thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; khen thưởng công tác PBGDPL

Kế hoạch số 1015/KH-UBND ngày 24/3/2017

Phổ biến giáo dục pháp luật

X

 

Sở Tư pháp

X

X

 

Sở Tư pháp

12

Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại

Kết quả thực hiện công tác thanh tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo

Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh

Thanh tra, tiếp công dân và giải quyết KN-TC

X

 

Thanh tra tỉnh

X

X

 

Thanh tra tỉnh

13

Báo cáo triển khai áp dụng Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá hiệu quả thi hành Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước

Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá hiệu quả thi hành Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước

Kế hoạch số 5207/KH-UBND ngày 22/12/2016

Bồi thường nhà nước

X

 

Sở Tư pháp

X

X

 

Sở Tư pháp

14

Báo cáo tình hình giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp

Tình hình giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp

Kế hoạch số 3089/KH-UBND ngày 01/8/2017 của UBND tỉnh

Doanh nghiệp

X

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

X

X

 

Sở Tư pháp

15

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện nâng cao chỉ số PCI của tỉnh về “Thiết chế pháp lý”

Kết quả triển khai thực hiện nâng cao chỉ số PCI của tỉnh về “thiết chế pháp lý”

Mục III Kế hoạch số 2038/KH- UBND ngày 30/5/2017 của UBND tỉnh

Đầu tư, kinh doanh

X

 

Sở Nội vụ; Sở Kế hoạch và Đầu tư

X

X

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

16

Báo cáo kết quả thực hiện Đề án “Đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp”

Kết quả thực hiện đề án “Đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” 6 tháng, năm

Quyết định số 1984/QĐ-BCĐGĐTP ngày 13/10/2017

Giám định Tư pháp

X

 

Sở Tư pháp

X

 

 

Sở Tư pháp

17

Báo cáo Kết quả triển khai các hoạt động hưởng ứng chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn 2017

Kết quả triển khai các hoạt động hưởng ứng chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017

Kế hoạch số 3855/KH-UBND ngày 18/9/2017 của UBND tỉnh

Môi trường

X

 

Sở Tài nguyên và Môi trường

X

X

 

Sở Tài nguyên và Môi trường

18

Báo cáo Kết quả tự kiểm tra phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017

Kết quả tự kiểm tra phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017

Kế hoạch của Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

An ninh Tổ quốc

X

 

Công an tỉnh

X

X

 

Công an tỉnh

19

Báo cáo trật tự an toàn giao thông tháng, năm

Công tác trật tự an toàn giao thông tháng, năm

Quy chế hoạt động của Ban an toàn giao thông tỉnh

An toàn giao thông

X

 

Ban ATGT tỉnh

X

X

 

Văn phòng Ban ATGT tỉnh

20

Báo cáo định kỳ 6 tháng và định kỳ hàng năm liên quan đến hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh

Về việc báo cáo tình hình công tác liên quan đến hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh

Quy chế hoạt động đối ngoại

Đối ngoại

X

 

VP. UBND tỉnh

X

X

 

VP. UBND tỉnh

21

Báo cáo, tình hình kết quả định kỳ chuyển đổi vị trí công tác

Báo cáo tình hình, kết quả định kỳ chuyển đổi vị trí công tác

Chỉ thị số 09/2014/CT-UBND

Nội vụ

X

 

Sở Nội vụ

X

X

 

Sở Nội vụ

22

Báo cáo đào tạo, bồi dưỡng năm

Công tác đào tạo, bồi dưỡng năm

Kế hoạch do Sở Nội vụ tham mưu ban hành hàng năm

Nội vụ

 

 

Sở Nội vụ

X

X

 

Sở Nội vụ

23

Báo cáo tình hình sử dụng biên chế hàng năm

Tình hình sử dụng biên chế hàng năm

Quyết định giao biên chế hàng năm của UBND tỉnh

Nội vụ

X

 

Sở Nội vụ

X

X

 

Sở Nội vụ

24

Báo cáo Kết quả thực hiện Đề án phát triển hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu về thị trường lao động tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2017-2020

Kết quả thực hiện Đề án phát triển hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu về thị trường lao động tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2017-2020

Quyết định số 198/QĐ-UBND ngày 19/6/2017 của UBND tỉnh

Việc làm

X

 

Sở Lao động TB-XH

 

X

 

Sở Lao động TB-XH

25

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác giải quyết việc làm xuất khẩu lao động giai đoạn 2016- 2020

Kết quả triển khai thực hiện công tác giải quyết việc làm xuất khẩu lao động giai đoạn 2016-2020

Quyết định số 404/QĐ-UBND ngày 18/02/2016 của UBND tỉnh

Xuất khẩu lao động

X

 

Sở Lao động TB-XH

X

X

 

Sở Lao động TB-XH

26

Báo cáo kết quả công tác giải quyết việc làm - xuất khẩu lao động

Kết quả công tác giải quyết việc làm - xuất khẩu lao động

Quyết định số 183/QĐ-BCĐ ngày 20/01/2016

Xuất khẩu lao động

X

 

Sở Lao động TB-XH

X

X

 

Sở Lao động TB-XH

27

Báo cáo kế hoạch và kết quả hoạt động của Quỹ Bảo trợ trẻ em

Kế hoạch và kết quả hoạt động của Quỹ Bảo trợ trẻ em

Quyết định số 303/2010/QĐ-UBND ngày 31/3/2010 của UBND tỉnh

Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

X

 

Sở Lao động TB-XH

Quỹ Bảo trợ trẻ em

 

 

Sở Lao động TB-XH

28

Báo cáo tình hình thực hiện công tác bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh

tình hình thực hiện công tác bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh

Chỉ thị số 13/20 11/CT-UBND ngày 17/5/2011 của UBND tỉnh

Bình đẳng giới

X

 

Sở Lao động TB-XH

X

X

 

Sở Lao động TB-XH

29

Báo cáo tình hình thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh

Tình hình thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND ngày 14/09/2011 của UBND tỉnh

Dạy nghề

X

 

UBND tỉnh

Sở Lao động TB-XH

 

 

Sở Lao động TB-XH

30

Báo cáo công tác cai nghiện ma tuý

Công tác cai nghiện ma tuý

Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND ngày 17/7/2013 của UBND tỉnh

Tệ nạn xã hội

X

 

Sở Lao động TB- XH

 

X

 

Sở Lao động TB-XH

31

Báo cáo việc thực hiện tăng cường công tác phòng chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Báo cáo việc thực hiện tăng cường công tác phòng chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Chỉ thị số 28/2013/CT-UBND ngày 20/11/2013 của UBND tỉnh

Tệ nạn xã hội

X

 

Sở Lao động TB- XH

X

X

 

Sở Lao động TB-XH

32

Báo cáo công tác thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

Kết quả thực hiện công tác dân vận

Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 26/8/2016 của UBND tỉnh

Dân vận

X

 

Sở Nội vụ

X

X

 

Sở Nội vụ

33

Báo cáo kết quả thực hiện kinh tế - xã hội miền núi

Kết quả thực hiện kinh tế - xã hội miền núi

Quyết định số 71/2016/QĐ- UBND của UBND tỉnh

Chính sách phát triển kinh tế xã hội miền núi

X

X

Ban Dân tộc; Sở Kế hoạch - Đầu tư

X

X

 

Ban Dân tộc; Sở KHĐT

34

Báo cáo kết quả thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS

Kết quả thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS

Quyết định số 108/QĐ-UBND tỉnh ngày 23/01/2017 của UBND tỉnh

Dân tộc

X

X

UBND tỉnh

Ban Dân tộc

 

 

Ban Dân tộc

35

Báo cáo kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh giai đoạn 2016- 2020

Kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh giai đoạn 2016-2020

Kế hoạch số 1469/KH-UBND ngày 25/4/2017 của UBND tỉnh

Giảm nghèo

X

X

Sở Lao động TB-XH

X

X

X

Sở Lao động TB-XH

36

Báo cáo kết quả về tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2014-2020

kết quả về tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh

Kế hoạch số 431/KH-UBND ngày 08/10/2014 của UBND tỉnh.

Chính sách dân tộc

X

X

UBND tỉnh

Ban Dân tộc

X

 

Ban Dân tộc

37

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 16/11/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) về nâng cao hiệu quả công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc miền núi giai đoạn 2016 - 2020 và Quyết định số 646/QĐ-TU ngày 23/11/2016 của Ban Thường vụ tỉnh ủy.

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 16/11/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) về nâng cao hiệu quả công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc miền núi giai đoạn 2016- 2020 và Quyết định số 646/QĐ-TU ngày 23/11/2016 của Ban Thường vụ tỉnh ủy.

Kế hoạch số 335/KH-UBND ngày 08/02/2017 của UBND tỉnh.

Công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc miền núi

X

X

Ban Dân tộc

X

X

 

Ban Dân tộc

38

Báo cáo Kết quả thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số”

Kết quả thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số”, hàng năm

Kế hoạch số 3874/KH-UBND ngày 05/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Dân tộc

X

 

UBND tỉnh

Ban Dân tộc

 

 

Ban Dân tộc

39

Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng, năm.

Kết quả thực hiện sự chỉ đạo, điều hành 6 tháng, năm

Công văn số 1864/UBND-TH ngày 22/5/2017

Các lĩnh vực

X

 

Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư

X

X

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

40

Báo cáo kết quả 6 tháng, năm triển khai thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh

Kết quả 6 tháng, năm triển khai thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh

Quyết định số 300/QĐ-UBND ngày 13/9/2017

Công nghiệp

X

 

Sở Công Thương

X

X

 

Sở Công Thương

41

Báo cáo công tác khuyến công trên địa bàn tỉnh

Tổng hợp báo cáo 6 tháng, năm tình hình thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công

Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 09/3/2016

Khuyến công

X

 

Sở Công Thương

X

X

 

Sở Công Thương

42

Báo cáo công tác đảm bảo an toàn thực phẩm ngành Công Thương

Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm ngành Công thương

Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 9/9/2016 của UBND tỉnh

An toàn Thực phẩm

X

 

Sở Công Thương

 

X

 

Sở Công Thương

43

Báo cáo công tác quản lý an toàn thực phẩm đối với sản xuất, kinh doanh rượu

Công tác quản lý an toàn thực phẩm đối với sản xuất, kinh doanh rượu

Kế hoạch số 1754/KH-UBND ngày 15/5/2017 của UBND tỉnh

An toàn thực phẩm

X

 

Sở Công Thương

X

X

 

Sở Công Thương

44

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường

Kế hoạch số 1017/KH-UBND ngày 24/3/2017

Bảo vệ môi trường

 

 

Sở Tài nguyên và Môi trường

X

X

 

Sở Tài nguyên và Môi trường

45

Báo cáo tình hình quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập (hàng năm)

Tình hình quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp; Tình hình phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác quản lý doanh nghiệp sau đăng ký thành lập hàng năm

Quyết định số 68/2015/QĐ-UBND ngày 22/9/2015 của UBND tỉnh

Quản lý nhà nước về doanh nghiệp

X

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

X

X

 

Sở Kế hoạch - Đầu tư

46

Báo cáo tình hình thực hiện công tác dân chủ cơ sở

Tình hình thực hiện công tác dân chủ cơ sở

Công văn số 823/UBND-VX ngày 10/4/2017 của UBND tỉnh

Công tác thanh niên

X

 

Sở Nội vụ

X

X

 

Sở Nội vụ

47

Báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý hồ sơ công chức

Công tác quản lý hồ sơ công chức

Công văn số 1890/SNV-CCVC ngày 30/8/2013

Nội vụ

X

 

Sở Nội vụ

X

X

 

Sở Nội vụ

48

Báo cáo kết quả thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc

Tỷ lệ nâng bậc lương trước thời hạn

Công văn số 4623/SNV-CCVC ngày 30/8/2013

Nội vụ

X

 

Sở Nội vụ

X

X

 

Sở Nội vụ

49

Báo cáo thống kê số lượng, chất lượng công chức

Thống kê số lượng, chất lượng công chức

Công văn số 1890/SNV-CCVC ngày 30/8/2013

Nội vụ

X

 

Sở Nội vụ

X

X

 

Sở Nội vụ

50

Báo cáo danh sách tiền lương công chức

Báo cáo danh sách tiền lương công chức

Công văn số 1890/SNV-CCVC ngày 30/8/2013

Nội vụ

X

 

Sở Nội vụ

X

X

 

Sở Nội vụ

51

Báo cáo công tác rà soát, xây dựng VBQPPL

công tác rà soát, xây dựng VBQPPL

Kế hoạch số 4746/KH-UBND ngày 24/11/2016 của UBND tỉnh

Tư pháp

X

 

Sở Tư pháp

X

X

 

Sở Tư pháp

52

Báo cáo tình hình thực hiện tái cơ cấu ngành Công Thương (6 tháng, năm)

Kết quả thực hiện tái cơ cấu ngành Công Thương và phương hướng giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm và các năm tiếp theo

Kế hoạch 1925/KH-UBND ngày 13/5/2015 của UBND tỉnh

Công Thương

X

 

Sở Công Thương

X

X

 

Sở Công Thương

53

Báo cáo tình hình quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập (hàng năm)

Tình hình quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp; Tình hình phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác quản lý doanh nghiệp sau đăng ký thành lập hàng năm

Quyết định số 68/2015/QĐ-UBND ngày 22/9/2015 của UBND tỉnh

Quản lý nhà nước

X

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

X

X

 

Sở Kế hoạch - Đầu tư

54

Báo cáo chuyên mục hỏi đáp trên cổng thông tin điện tử

Chuyên mục Hỏi đáp

Quyết định 612/QĐ-UBND ngày 11/4/2017

Công nghệ thông tin

X

 

Sở TTTT

X

X

 

Sở TTTT

55

Báo cáo ứng dụng công nghệ thông tin

Báo cáo ứng dụng công nghệ thông tin

Kế hoạch số 4713/KH-UBND ngày 22/11/2016 của UBND tỉnh

CNTT

X

 

Sở TTTT

X

X

 

Sở TTTT

56

Báo cáo hoạt động trang thông tin điện tử

Báo cáo hoạt động trang thông tin điện tử

Quyết định số 569/-UBND ngày 03/4/2017 của UBND tỉnh

CNTT

X

 

Sở TTTT

X

X

 

Sở TTTT

57

Báo cáo Năm môi trường du lịch sạch

Năm môi trường du lịch sạch

KH số 509/KH-UBND 19/2/2016 của UBND tỉnh

Du lịch

X

 

Sở VHTT-DL

X

X

 

Sở VHTT-DL

58

Báo cáo công tác quản lý hoạt động KD du lịch

Công tác quản lý hoạt động KD du lịch

QĐ số 589/QĐ-UBND 13/8/2014 của UBND tỉnh

Du lịch

X

 

Sở VHTT-DL

X

X

 

Sở VHTT-DL

59

Báo cáo kết quả giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp

Kết quả giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và kiến nghị, đề xuất giải đáp từng vấn đề kiến nghị cụ thể của doanh nghiệp

Kế hoạch số 3089/KH-UBND ngày 01/08/2017 của UBND tỉnh

Doanh nghiệp

X

 

Sở KH và ĐT

X

X

 

Sở KH và ĐT

60

Báo cáo số liệu về kết quả thực hiện chương trình phát triển nhà ở

Báo cáo định kỳ hằng năm số liệu về kết quả thực hiện chương trình phát triển nhà ở đến năm 2020

Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 27/03/2017 của UBND tỉnh

Nhà ở

X

 

Sở Xây dựng

X

X

 

Sở Xây dựng

61

Báo cáo định kỳ cơ sở dữ liệu hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn

Báo cáo định kỳ 6 tháng, năm cơ sở dữ liệu hạ tầng kỹ thuật

Quyết định số 71/2013/QĐ-UBND ngày 28/10/2013 của UBND tỉnh

Xây dựng

X

 

Sở Xây dựng

X

X

 

Sở Xây dựng

62

Báo cáo tình hình thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc

Kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc 6 tháng, năm

Kế hoạch kiểm tra hàng năm của Ban Dân tộc tỉnh

Dân tộc

X

 

Ban Dân tộc

 

X

 

Ban Dân tộc

63

Báo cáo tình hình tai nạn lao động

Tình hình tai nạn lao động

Công văn số 1243/SLĐTBXH-LĐVL ngày 4/7/2016 của Sở LĐTB&XH

Lao động - Thương binh và Xã hội

X

 

Sở LĐ- TB&XH

X

X

 

Sở LĐ- TB&XH

64

Kết quả hoạt động tổ chức Tết Trung thu hàng năm cho các em thiếu nhi

Kết quả hoạt động tổ chức Tết Trung thu.

Kế hoạch số 3964/KH-UBND ngày 26/9/2017 của UBND tỉnh

Lao động - Thương binh và Xã hội

X

 

Sở LĐTB&XH

 

X

 

Sở LĐTB&XH

65

Báo cáo tình hình quản lý trật tự, cấp phép xây dựng trên địa bàn huyện

Báo cáo tình hình quản lý trật tự, cấp phép xây dựng trên địa bàn huyện

Quyết định số 56/2017/QĐ-UBND ngày 20/7/2017

Xây dựng

X

 

Sở Xây dựng

 

X

 

Sở Xây dựng

66

Báo cáo triển khai thực hiện các quy tắc ứng xử văn minh du tịch trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Kết quả triển khai thực hiện các quy tắc ứng xử văn minh du lịch trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Công văn số 2630/STNMT-TTr ngày 26/6/2017

Tài nguyên và Môi trường

X

 

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

X

 

Sở TNMT

67

Báo cáo triển khai kế hoạch đột phá về xử lý ô nhiễm môi trường

Kết quả xử lý ô nhiễm môi trường

Kế hoạch số 868/KH-UBND ngày 16/3/2017

Tài nguyên và Môi trường

X

 

Sở Tài nguyên và Môi trường

X

X

 

Sở TNMT

68

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai

Kiểm tra, xử lý vi phạm đất đai

Công văn số 3982/STNMT-TTr của Sở Tài nguyên MT

Tài nguyên và Môi trường

X

 

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

X

 

Sở TNMT

69

Báo cáo công tác rà soát hộ nghèo hàng năm

Kết quả giảm nghèo

Kế hoạch số 3208/KH-UBND ngày 07/8/2017 của UBND tỉnh

Lao động TBXH

X

 

Sở LĐTBXH

X

X

X

Sở LĐTBXH

70

Báo cáo chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch

Quản lý hộ tịch

Kế hoạch 1633/KH-UBND ngày 09/5/2017

Tư pháp

X

 

Sở Tư pháp

X

X

X

Sở Tư pháp

71

Báo cáo công tác phòng chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới

Triển khai thực hiện tăng cường công tác phòng chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới

Kế hoạch số 3746/KH-UBND ngày 11/9/2017 của UBND tỉnh

Lao động TBXH

X

 

Sở Lao động TBXH

X

X

 

Sở Lao động TBXH

72

Báo cáo năm môi trường du lịch và đổi mới nếp văn hóa, văn minh đô thị

Kết quả năm môi trường du lịch và đổi mới nếp sống văn hóa, văn minh đô thị

Kế hoạch 509/KH-UBND tỉnh; Kế hoạch 513/KH-UBND ngày 19/12/2016

Văn hóa

X

 

Sở Văn hóa TTDL

 

X

 

Sở Văn hóa TTDL

73

Báo cáo công tác quản lý hành nghề y, dược tư nhân

Báo cáo công tác quản lý hành nghề y, dược tư nhân

 

Y tế

X

 

Sở Y tế

 

X

 

Sở Y tế

74

Báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế tập thể

Đánh giá tình hình phát triển kinh tế tập thể

Kế hoạch số 775/KH-BCĐ ngày 10/3/2017 của BCĐ phát triển kinh tế tập thể

Kinh tế tập thể

X

X

Sở KHĐT

X

X

 

Sở KHĐT

75

Báo cáo về kết quả thực hiện chương trình phát triển nhà ở

Báo cáo định kỳ hàng năm về kết quả thực hiện chương trình phát triển nhà ở đến năm 2020

Quyết định số 77/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh

Thương mại

X

X

BCĐ 389 tỉnh

 

X

 

Sở Công Thương

76

Báo cáo thực hiện nhiệm vụ phát triển du lịch

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển du lịch

 

Du lịch

X

X

Sở VHTT&DL

 

X

 

Sở VHTT&DL

77

Báo cáo kết quả rà soát việc xây dựng thực hiện hương ước quy ước

Báo cáo rà soát hương ước, đánh giá tình hình xây dựng thực hiện hương ước, quy ước của các thôn

Kế hoạch số 2852/KH-UBND ngày 17/7/2017 của UBND tỉnh

Tư pháp

X

X

Sở Tư pháp

X

X

X

Sở Tư pháp

78

Báo cáo tình hình thực hiện công tác hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở

Báo cáo định kỳ hằng tháng tình hình thực hiện công tác hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở

Quyết định số 205/QĐ-UBND ngày 22/8/2013 của UBND tỉnh

Nhà ở

X

 

Sở Xây dựng

X

X

 

Sở Xây dựng

79

Báo cáo tình hình thực hiện công tác hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015

Báo cáo định kỳ hằng tháng tình hình thực hiện công tác hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015

Quyết định số 2249/QĐ-UBND ngày 14/10/2015 của UBND tỉnh

Nhà ở

X

 

Sở Xây dựng

X

X

 

Sở Xây dựng

80

Báo cáo Đổi mới nếp sống văn hóa, văn minh đô thị

Đổi mới nếp sống văn hóa, văn minh đô thị

Kế hoạch số 513/KH-UBND ngày 19/02/2016 của UBND tỉnh

Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

X

 

Sở VH, TTDL

X

X

 

Sở VH, TTDL

81

Báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư

Báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư

Công văn số 1736/SKHĐT-ĐTGS ngày 04/01/2017

Xây dựng cơ bản

X

 

Sở Kế hoạch Đầu tư

X

X

 

Sở Kế hoạch Đầu tư

82

Báo cáo tình hình hoạt động đấu thầu hàng năm

Báo cáo tình hình hoạt động đấu thầu

Công văn số 06/SKHĐT-ĐTGS ngày 04/01/2017 của Sở KHĐT

Xây dựng cơ bản

X

 

Sở Kế hoạch Đầu tư

X

X

 

Sở Kế hoạch Đầu tư

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2287/QĐ-UBND ngày 30/11/2017 về phê duyệt danh mục chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


834

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.165.64
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!