Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 2254/QĐ-UBND tổ chức hoạt động của đội liên ngành phòng chống in lậu Bắc Giang 2015

Số hiệu: 2254/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang Người ký: Dương Văn Thái
Ngày ban hành: 17/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Y BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2254/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 17 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘI LIÊN NGÀNH PHÒNG, CHỐNG IN LẬU TỈNH BẮC GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xuất bản số 19/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 16/2009/TTLT-BTTTT-BCA ngày 12 tháng 5 năm 2009 giữa Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an về việc phối hợp phòng, chống in lậu;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Ttrình số 37/TTr-STTTT ngày 30 tháng 11 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh Bắc Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; UBND các huyện, thành phố; Đội trưởng Đội liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh Bắc Giang và các quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND tnh;
- Lưu VT, VX2.
Bản điện tử:
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh Dương Văn Thái;
- VP UBND tỉnh: CVP. PVP KT, TH, KT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dươn
g Văn Thái

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘI LIÊN NGÀNH PHÒNG, CHỐNG IN LẬU TỈNH BẮC GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết đnh số 2254/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về tổ chức và hoạt động của Đội liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh Bắc Giang (gọi tắt là Đội liên ngành).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với Đội liên ngành do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập để phòng ngừa, đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực in và phát hành xuất bản phm trên địa bàn tỉnh Bc Giang.

Điều 3. Nguyên tắc hoạt động của Đội liên ngành

1. Đội liên ngành làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

2. Bảo đảm thống nhất việc thực hiện và phối hợp công tác quản lý nhà nước về phòng, chống in lậu trong phạm vi toàn tỉnh.

3. Bảo đảm tính kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong các hoạt động của Đội liên ngành và của các thành viên.

Chương II

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘI LIÊN NGÀNH

Điều 4. Tổ chức của Đội liên ngành

1. Đội liên ngành do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định thành lập.

2. Đội liên ngành có Đội trưởng, Đội phó và các thành viên; nhiệm vụ của các thành viên do Đội trưởng phân công.

3. Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan Thường trực của Đội liên ngành. Đội liên ngành được sử dụng con dấu của Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn của Đội liên ngành

1. Nhiệm vụ của Đội liên ngành

a) Hằng năm, xây dựng chương trình kế hoạch thanh tra, kiểm tra trình Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phê duyệt; tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra theo chương trình kế hoạch hoặc đột xuất và xử lý vi phạm trong hoạt động in và phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh theo quy định;

b) Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan chuyên môn cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh tiến hành các hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm về hoạt động in;

c) Có trách nhiệm báo cáo về hoạt động của Đội liên ngành, đề xuất, kiến nghị, đề nghị khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác phòng, chống in lậu về Sở Thông tin và Truyền thông để báo cáo, trình UBND tỉnh quyết định; báo cáo về kết quả công tác của từng thành viên Đội liên ngành với cơ quan chủ quản để phối hợp quản lý cán bộ;

d) Chịu sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Đội liên ngành phòng, chống in lậu Trung ương.

2. Quyền hạn của Đội liên ngành

a) Được tiếp cận các thông tin, tài liệu về phòng, chống in lậu và các thông tin liên quan trong quá trình, thực hiện nhiệm vụ;

b) Được đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về phòng chng in lậu do Bộ Thông tin và Truyn thông tổ chức;

c) Tham gia, phối hợp, tổ chức các chương trình, dự án về phòng, chống in lậu;

d) Được đảm bảo các điều kiện làm việc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

3. Nhiệm vụ của cơ quan Thường trực Đội liên ngành

a) Làm đầu mối giúp Đội liên ngành trong hoạt động của Đội;

b) Tiếp nhận các thông tin liên quan đến công tác phòng, chống in lậu trên phạm vi toàn tỉnh; tham mưu, đề xuất Đội liên ngành thực hiện các hoạt động thanh tra, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất;

c) Tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động phòng, chống in lậu trên phạm vi toàn tỉnh; tham mưu Đội liên ngành công tác tổng kết rút kinh nghiệm, khen thưởng và kế hoạch thực hiện năm tiếp theo.

Điều 6. Nhiệm vụ của Đội trưởng, Đội phó, thành viên Đội liên ngành

1. Nhiệm vụ của Đội trưởng

a) Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông về hoạt động của Đội liên ngành;

b) Điều hành, chỉ đạo Đội liên ngành, quan Thường trực hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Quy chế này;

c) Triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Đội liên ngành;

d) Thay mặt Đội liên ngành ký các văn bản theo thẩm quyền gửi các tổ chức, cá nhân;

đ) Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ khác của Đội liên ngành theo quy định của pháp luật.

2. Nhim vụ của Đội phó

a) Giúp Đội trưởng trong việc điều hành hoạt động của Đội liên ngành và chịu trách nhiệm trước Đội trưởng về phần việc được phân công;

b) Thay mặt Đội trưởng điều hành và giải quyết công việc khi được ủy quyền.

3. Nhiệm vụ của các thành viên

a) Thực hiện các nhiệm vụ của Đội liên ngành khi được phân công;

b) Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Đội liên ngành;

c) Tham gia các Đoàn thanh tra, kiểm tra khi được yêu cầu.

Điều 7. Thay đổi, bổ sung thành viên Đội liên ngành

Việc thay đổi, bổ sung Đội trưởng, Đội phó và các thành viên Đội liên ngành do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Điều 8. Chế độ hội họp

1. Định kỳ 6 (sáu) tháng 1 (một) lần, Đội liên ngành họp giao ban để đánh giá kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch và đề ra phương hướng nhiệm vụ thời gian tới; báo cáo đề xuất cơ quan quản lý nhà nước, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông để có những chỉ đạo kịp thời phù hợp với tình hình thực tế.

2. Định kỳ hàng năm tổ chức tổng kết hoạt động của Đội liên ngành.

3. Trường hợp đột xuất, Đội trưởng Đội liên ngành sẽ triệu tập họp bất thường để giải quyết.

Điều 9. Quản lý hồ sơ, tài liệu

1. Cơ quan Thường trực có trách nhiệm lưu trữ các tài liệu liên quan đến hoạt động của Đội liên ngành.

2. Hồ sơ các cuộc thanh tra, kiểm tra được lưu trữ theo quy định của pháp luật về thanh tra.

3. Việc khai thác, tra cứu tài liệu thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Kinh phí hoạt động

1. Kinh phí hoạt động của Đội liên ngành trích từ ngân sách tỉnh Bắc Giang cấp theo dự toán hàng năm của Sở Thông tin và Truyền thông.

2. Hằng năm, Đội liên ngành có trách nhiệm dự toán kinh phí hoạt động của Đội liên ngành gửi Sở Thông tin và Truyền thông tập hợp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

3. Đội trưởng Đội liên ngành có trách nhiệm chi theo dự toán; căn cứ đề nghị của Đội trưởng Đội liên ngành, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phê duyệt thanh toán, quyết toán và dự toán kinh phí hoạt động của Đội liên ngành.

Điều 11. Chế độ công tác phí, phụ cấp, phương tiện hoạt động

1. Thành viên Đội liên ngành được chi bồi dưỡng làm thêm giờ, công tác kiêm nhiệm và các khoản chi khác theo chế độ hiện hành trên cơ sở dự toán được duyệt.

2. Phương tiện công tác

a) Đội liên ngành được sử dụng phương tiện ô tô, máy tính, máy ảnh, máy ghi âm, máy quay phim, điện thoại di động theo quy định của pháp luật; được thanh toán cước thông tin di động, tiền vé máy bay, tàu thủy và dịch vụ vận chuyển khác theo chế độ hiện hành khi thực hiện nhiệm vụ.

b) Đội liên ngành được trang bị thiết bị văn phòng và phí sử dụng hàng tháng theo quy định: bàn, ghế làm việc, máy vi tính, điện thoại cố định, fax, đường truyền kết nối Internet, văn phòng phẩm khác.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Trách nhiệm thực hiện

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm phối hp, tạo điều kiện về phương tiện, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết khác để Đội liên ngành hoàn thành nhiệm vụ.

2. Đội trưởng Đội liên ngành, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện Quy chế này.

3. Quá trình thực hiện Quy chế nếu có phát sinh vướng mắc, Đội trưởng Đội liên ngành báo cáo Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét, quyết định./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2254/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh Bắc Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.059

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.121.7
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!