Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2252/QĐ-UBND năm 2018 về Quy trình quản lý văn bản đến, văn bản đi tại các phòng, ban chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã và thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Số hiệu: 2252/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Phan Ngọc Thọ
Ngày ban hành: 11/10/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2252/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 11 tháng 10 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY TRÌNH QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐẾN, VĂN BẢN ĐI TẠI CÁC PHÒNG, BAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND CÁC HUYỆN, THỊ XÃ VÀ THÀNH PHỐ HUẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư;

Căn cứ Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư;

Căn cứ Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan;

Căn cứ Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 40/2018/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế về công tác văn thư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy trình quản lý văn bản đến, văn bản đi tại các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế, Trưởng các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ;
- Chánh Văn phòng và các PCVP;
- Lưu: VT, CCHC, NV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

QUY TRÌNH

QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐẾN, VĂN BẢN ĐI TẠI CÁC PHÒNG, BAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND CÁC HUYỆN, THỊ XÃ VÀ THÀNH PHỐ HUẾ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2252/QĐ-UBND ngày 11/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

I. MỤC ĐÍCH

Quy định rõ cách thức quản lý các văn bản đến, văn bản đi tại các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế theo một phương pháp thống nhất, khoa học nhằm đảm bảo giải quyết kịp thời, đầy đủ, chính xác, bảo mật và an toàn thông tin phục vụ cho lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, quản lý điều hành công việc góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan, tổ chức.

II. PHẠM VI ÁP DỤNG

Quy trình này áp dụng đối với việc quản lý văn bản đến, văn bản đi tại các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế (sau đây gọi chung là Phòng).

III. NỘI DUNG QUY TRÌNH

Bước

Người thực hiện

Trình t thực hiện

Thời gian

1. Quản lý văn bản điện tử đến và đi

1

Văn thư

- Tiếp nhận văn bản điện tử đến trong hệ thống phần mm quản lý văn bản và điều hành.

- Đăng ký văn bản điện tử đến. Khi nhận được văn bản điện tử, Văn thư phải xử lý ngay trong vòng 2 giờ (theo giờ hành chính).

- Đối với văn bản đến bằng giấy: Văn thư thực hiện kiểm tra địa chỉ, phân loại sơ bộ, đóng du “Đến” và đối chiếu văn bản điện tử đến trên hệ thống:

+ Trường hợp văn bản điện tử đến đã được tiếp nhận và xử lý. Văn thư ghi số đến và ngày đến trên văn bản giy như số đến và ngày đến của văn bản điện tử đến và chuyn cho đơn vị hoặc cá nhân (chủ trì) đã nhận văn bản chuyển qua mạng.

+ Trường hợp không có văn bản điện tử đến trên hệ thng: Văn thư ghi số đến, ngày đến, số hóa văn bản đến và thực hiện đăng ký văn bản điện tử đến.

- Chuyn văn bản điện tử cho Trưởng phòng/người đứng đu đơn vị (sau đây gọi chung là Trưởng phòng)

Sáng: 7h30; 9h30

Chiều: 13h30; 15h30

2

Trưởng phòng

- Cho ý kiến chỉ đạo xử lý văn bản trên phần mềm. Đối với văn bản đến liên quan đến nhiều bộ phận hoặc nhiều cá nhân thì cần ghi rõ bộ phận hoặc cá nhân chủ trì, bộ phận hoặc cá nhân phối hợp và thời hạn giải quyết của mỗi bộ phận, cá nhân.

- Chuyển văn bản cho công chức, viên chức chuyên môn giải quyết theo thẩm quyền

Sáng: 8h; 10h

Chiều: 14h, 16h

3

Công chức, viên chức chuyên môn

- Nghiên cứu, thu thập thông tin để giải quyết văn bản.

- Cập nhật ý kiến giải quyết văn bản đề nghị lãnh đạo xem xét, quyết định.

- Trường hợp cần xin ý kiến của lãnh đạo trên Phiếu xử lý văn bản đến: Công chức, viên chức chuyên môn in Phiếu xử lý văn bản đến kèm theo văn bản đến bằng giấy.

- Dự thảo ni dung văn bản, trao đổi, lấy ý kiến đóng góp (nếu cần), tiếp thu và hoàn thành dự thảo văn bản.

- Xác thực bằng chữ ký số chịu trách nhiệm về nội dung.

- Chuyển Văn thư kiểm tra về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản

Theo thời gian quy định

4

Văn thư

- Kiểm tra ththức và kỹ thuật trình bày văn bản điện tử (xác thực bng chữ ký s)

- Chuyển Lãnh đạo phòng ban hành văn bản

Hàng ngày

5

Lãnh đạo phòng

- Xem xét, ký số văn bản điện tử

- Chuyn Văn thư làm thủ tục phát hành

Hàng ngày

6

Công chức, viên chức chuyên môn

- Sau khi văn bản điện tử đã được xác thực chữ ký số đy đủ, công chức, viên chức chuyên môn in văn bản giy.

- Ký nháy/tt chịu trách nhiệm về nội dung và chuyển Văn thư ký nháy /tắt chịu trách nhiệm về ththức và kỹ thuật trình bày văn bản.

- Trình Lãnh đạo phòng ký ban hành văn bản giấy

- Chuyển bản giấy văn bản đi cho Văn thư để làm thủ tục phát hành và để lưu.

Hàng ngày

7

Văn thư

- Tiếp nhận văn bản đi bằng giấy

- Vào sổ văn bản đi: Ghi số, ngày, tháng và xác thực chữ ký scủa cơ quan vào văn bản điện tử.

- Ghi số và ngày, tháng vào văn bản giấy, nhân bản theo quy đnh và đóng du cơ quan vào văn bản giy.

- Lưu 01 bản gốc văn bản đi bằng giấy theo quy định, chuyn 01 bản chính cho công chức, viên chức lưu trong hồ sơ theo dõi, giải quyết công việc.

- Phát hành văn bản đi:

+ Đối với các loại văn bản phát hành hoàn toàn theo hình thức văn bản điện tử: Văn thư phát hành văn bản điện tử.

+ Đối với các loại văn bản phát hành theo hình thức văn bản điện tử và đồng thời gửi kèm văn bản giấy: Văn thư phát hành văn bản điện tử đng thời làm thủ tục phát hành, chuyển phát văn bản đi bằng giấy.

Hàng ngày

Ghi chú:

- Đối với văn bản đến tiếp nhận sau 15 giờ hàng ngày (đối với ngày làm việc), sẽ được tính thời gian nhận là 07 giờ 30 phút ngày hôm sau (ngoại trừ văn bản hỏa tc).

- Đối với văn bản chuyển phát hành sau 16 giờ hàng ngày (đối với ngày làm việc), sẽ được tính thời gian nhận là 07 giờ 30 phút của ngày hôm sau và đi với sáng thứ Bảy, chỉ phát hành văn bản hỏa tc. Văn bản chuyn phát hành bình thường vào ngày thứ Bảy sẽ được tính vào ngày thứ Hai của tuần kế tiếp./.

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2252/QĐ-UBND năm 2018 về Quy trình quản lý văn bản đến, văn bản đi tại các phòng, ban chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã và thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


764

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.231.230.177