Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 225/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Tử Quỳnh
Ngày ban hành: 04/05/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 225/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 04 tháng 5 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU QUYẾT ĐỊNH SỐ 368/QĐ-UBND NGÀY 26/7/2017 CỦA UBND TỈNH, BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH VỚI CÁC CƠ QUAN CÓ LIÊN QUAN TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Phí và Lệ phí ngày 25/11/2015;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Quyết định số 506/QĐ-TTg ngày 17/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 368/QĐ-UBND ngày 26/7/2017 của UBND tỉnh, ban hành Quy chế phối hợp giữa Trung tâm Hành chính công tỉnh với các cơ quan có liên quan trong giải quyết thủ tục hành chính như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 4:

1.1. Sửa đổi Khoản 3, Khoản 4 thành Khoản 2, Khoản 3.

1.2. Sửa đổi, bổ sung điểm a, Khoản 1:

“1. Hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ:

a) Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận của các cơ quan có liên quan tại Trung tâm hoặc Bộ phận tiếp nhận của Trung tâm đối với những TTHC đã được các cơ quan có liên quan ủy quyền để Trung tâm nhận thay (trường hợp hồ sơ liên thông thì cá nhân, tổ chức nộp tại Bộ phận tiếp nhận của cơ quan chủ trì giải quyết TTHC); nộp qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tuyến qua mạng”.

1.3. Sửa đổi, bổ sung điểm a, Khoản 2:

“2. Giải quyết TTHC

a) Các cơ quan có liên quan thực hiện giải quyết TTHC theo thẩm quyền. Trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền giải quyết TTHC trước khi quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định, theo quy định phải xin ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan. Văn bản xin ý kiến (kèm theo hồ sơ liên quan) của cơ quan đầu mối gửi đến các cơ quan, đơn vị có liên quan theo hình thức tiếp nhận và có hẹn trả kết quả qua Trung tâm để theo dõi, đánh giá giám sát trong quy trình thực hiện TTHC.”

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 11:

2.1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2:

“2. Cử công chức đến hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và thẩm định, giải quyết TTHC tại Trung tâm (nếu có) phải là những người giữ chức vụ (hoặc được quy hoạch) từ Phó Trưởng phòng trở lên; có phẩm chất đạo đức tốt, có khả năng giao tiếp, chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

2.2. Bổ sung Khoản 5, Khoản 6:

“5. Quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định những TTHC ủy quyền để Trung tâm tiếp nhận thay đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

6. Quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định những TTHC được thực hiện thẩm định, giải quyết và phê duyệt (nếu có) tại Trung tâm.”

3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 12:

“2. Hướng dẫn tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ giải quyết công việc.

Trực tiếp hướng dẫn, tiếp nhận những hồ sơ TTHC do các cơ quan có liên quan ủy quyền tiếp nhận thay tại Trung tâm.

Phối hợp với cơ quan đầu mối thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, yêu cầu giải quyết TTHC của tổ chức, cá nhân tại Trung tâm. Chuyển hồ sơ đến và đề nghị các cơ quan có liên quan cho ý kiến thẩm định, thỏa thuận,… hoặc giải quyết TTHC theo thẩm quyền; tổ chức hội nghị xin ý kiến (trong trường hợp cần thiết). Theo dõi, đánh giá giám sát quá trình thực hiện TTHC đối với những TTHC liên thông.”

4. Sửa đổi Khoản 2 Điều 14:

“2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

a) Mùa hè:

- Buổi sáng: Từ 7h30 đến 11h30;

- Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h30.

b) Mùa đông:

- Buổi sáng: Từ 8h đến 11h30;

- Buổi chiều: Từ 13h30 đến 16h30.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Thủ trưởng các cơ quan: Các sở, ban, ngành, cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các tổ chức, cá nhân có liên quan và Trung tâm Hành chính công tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- TT.Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
-
Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
-
Báo Bắc Ninh, Đài PT&TH tỉnh; - Công Báo tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, NC, CVP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Tử Quỳnh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 225/QĐ-UBND ngày 04/05/2018 sửa đổi Quyết định 368/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp giữa Trung tâm Hành chính công tỉnh với các cơ quan có liên quan trong giải quyết thủ tục hành chính do tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.350

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.117.123