Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2249/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Khung năng lực từng vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh

Số hiệu: 2249/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Trần Tiến Hưng
Ngày ban hành: 17/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2249/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 7 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM, KHUNG NĂNG LỰC TỪNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 quy định về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức; số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT-BNV ngày 25/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 27/2015/TT-BNNPTNT ngày 07/8/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 2043/QĐ-BNV ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về Phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Quy định số 1198-QĐ/TU ngày 16/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 1427/SNN-TCCB ngày 14/7/2020 và Sở Nội vụ tại Văn bản số 1256/SNV- XDCQ&TCBC ngày 15/7/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Khung năng lực từng vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm:

1. Hoàn thiện bản mô tả công việc của từng vị trí việc làm theo Danh mục vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã được phê duyệt.

2. Căn cứ Danh mục vị trí việc làm, Khung năng lực từng vị trí việc làm được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này; chỉ tiêu biên chế được HĐND, UBND tỉnh giao hàng năm và khối lượng công việc của từng vị trí việc làm để bố trí số lượng người làm việc theo từng vị trí việc làm phù hợp, đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức theo Danh mục vị trí việc làm, Khung năng lực và ngạch công chức tối thiểu tương ứng được phê duyệt tại Quyết định này và các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Trung tâm TT-CB-TH tỉnh;
- Lưu: VT, NC1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Tiến Hưng

 

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2249/QĐ-UBND ngày 17/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

TT

Tên Vị trí việc làm

Ngạch công chức chức tối thiểu

Ghi chú

I

Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành

16 VTVL

 

1

Giám đốc Sở

Chuyên viên chính

 

2

Phó Giám đốc Sở

Chuyên viên

 

3

Trưởng phòng thuộc Sở

Chuyên viên

 

4

Chánh Thanh tra Sở

Thanh tra viên

 

5

Chánh Văn phòng Sở

Chuyên viên

 

6

Phó Trưởng phòng thuộc Sở

Chuyên viên

 

7

Phó Chánh Thanh tra Sở

Thanh tra viên

 

8

Phó Chánh Văn phòng Sở

Chuyên viên

 

9

Chi cục trưởng

Chuyên viên hoặc tương đương

 

10

Phó Chi cục trưởng

Chuyên viên hoặc tương đương

 

11

Trưởng phòng thuộc Chi cục

Chuyên viên hoặc tương đương

 

12

Đội trưởng thuộc Chi cục

Chuyên viên hoặc tương đương

 

13

Hạt trưởng thuộc Chi cục

Chuyên viên hoặc tương đương

 

14

Phó Trưởng phòng thuộc Chi cục

Chuyên viên hoặc tương đương

 

15

Phó Đội trưởng thuộc Chi cục

Chuyên viên hoặc tương đương

 

16

Phó hạt trưởng thuộc Chi cục

Chuyên viên hoặc tương đương

 

II

Nhóm chuyên môn, nghiệp vụ

33 VTVL

 

1

Quản lý tổ chức - biên chế

Chuyên viên

 

2

Quản lý nhân sự và đội ngũ

Chuyên viên

 

3

Quản lý tài chính - Kế toán

Chuyên viên

 

4

Quản lý quy hoạch - kế hoạch

Chuyên viên

 

5

Quản lý trồng trọt

Chuyên viên

 

6

Quản lý bảo vệ thực vật

Chuyên viên

 

7

Kiểm dịch thực vật

Kiểm dịch viên thực vật

 

8

Quản lý giống và kỹ thuật chăn nuôi

Chuyên viên

 

9

Quản lý thuốc và thức ăn chăn nuôi

Chuyên viên

 

10

Quản lý dịch bệnh

Chuyên viên

 

11

Kiểm dịch động vật

Kiểm dịch viên động vật

 

12

Quản lý, bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên

Chuyên viên

 

13

Theo dõi sử dụng và phát triển rừng

Chuyên viên

 

14

Xây dựng lực lượng

Chuyên viên

 

15

Thông tin tuyên truyền

Chuyên viên

 

16

Kiểm lâm

Kiểm lâm viên

 

17

Quản lý nuôi trồng thủy sản

Chuyên viên

 

18

Quản lý, khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Chuyên viên

 

19

Quản lý tàu cá và cơ sở dịch vụ nghề cá

Chuyên viên

 

20

Quản lý kinh tế hợp tác xã và trang trại

Chuyên viên

 

21

Quy hoạch và và xây dựng chính sách di dân, tái định cư

Chuyên viên

 

22

Quản lý, bảo vệ đê điều

Kiểm soát viên đê điều

 

23

Phòng, chống thiên tai

Chuyên viên

 

24

Quản lý công trình thủy lợi và nước sạch nông thôn

Chuyên viên

 

25

Quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản

Chuyên viên

 

26

Quản lý chế biến và thương mại nông, lâm, thủy sản

Chuyên viên

 

27

Quản lý về khuyến nông (nông, lâm, ngư)

Chuyên viên

 

28

Thanh tra

Thanh tra viên

 

29

Pháp chế

Chuyên viên

 

30

Theo dõi công tác xây dựng nông thôn mới; chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)

Chuyên viên

 

31

Kiểm ngư

Kiểm ngư viên trung cấp

 

32

Thuyền viên kiểm ngư

Thuyền viên kiểm ngư trung cấp

 

33

Quản lý xây dựng công trình

Chuyên viên

 

III

Nhóm hỗ trợ, phục vụ

13 VTVL

 

1

Tổ chức nhân sự

Chuyên viên

 

2

Hành chính tổng hợp

Chuyên viên

 

3

Hành chính một cửa

Chuyên viên

 

4

Quản trị công sở

Chuyên viên

 

5

Công nghệ thông tin

Chuyên viên hoặc tương đương

 

6

Kế toán

Kế toán viên

 

7

Văn thư

Nhân viên

 

8

Lưu trữ

Nhân viên hoặc tương đương

 

9

Thủ quỹ

Nhân viên

 

10

Nhân viên kỹ thuật

 

 

11

Lái xe

 

 

12

Phục vụ

 

 

13

Bảo vệ

 

 

Tổng (I+II+III)

62 VTVL

 

 

PHỤ LỤC SỐ 2

KHUNG NĂNG LỰC TỪNG VỊ TRÍ VIỆC LÀM TRONG CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2249/QĐ-UBND ngày 17/17/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

TT

Vị trí việc làm

Năng lực, kỹ năng

I

Nhóm lãnh đạo, quản lý, điều hành

1. Năng lực chung:

a) Về lãnh đạo, quản lý, điều hành:

- Đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và của tỉnh đối với chức danh cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý và ngạch công chức được bổ nhiệm;

- Có khả năng lãnh đạo, chỉ đạo;

- Có khả năng quyết định;

- Có khả năng phối hợp, quy tụ, thương thuyết, tập hợp, đoàn kết; tạo động lực và truyền cảm hứng cho cán bộ, công chức và người lao động;

- Có khả năng nắm bắt, dự báo kịp thời, năng động, linh hoạt; khả năng vận dụng kiến thức, kinh nghiệm vào thực tế quản lý;

- Có năng lực quản lý, điều hành; năng lực sáng tạo; năng lực tổ chức;

- Có phương pháp làm việc dân chủ, khoa học, thực hiện đạo đức công vụ;

- Chịu được áp lực của công việc;

- Am hiểu tình hình chính trị, kinh tế xã hội của địa phương, đất nước, các nước trong khu vực và trên thế giới;

- Tuổi bổ nhiệm lần đầu phải đủ tuổi công tác trọn 05 năm (60 tháng).

b) Về chuyên môn, nghiệp vụ:

- Nắm vững và có năng lực tham mưu, tổ chức, thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chế độ, quy định của ngành, của địa phương, của cơ quan, tổ chức về lĩnh vực phụ trách;

- Hiểu biết sâu về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách; có khả năng tham mưu chiến lược về sự phát triển của ngành;

- Có kỹ năng và phương pháp nghiên cứu, tổng hợp, đề xuất cải tiến nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách;

- Có năng lực hướng dẫn; kiểm tra và phối hợp hiệu quả với đồng nghiệp để triển khai thực hiện nhiệm vụ;

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận;

- Trình độ ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Riêng vị trí việc làm Giám đốc Sở yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 3;

- Trình độ tin học: Có trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Trình độ quản lý nhà nước: Có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên (hoặc tương đương) trở lên. Riêng vị trí việc làm Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở yêu cầu chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính (hoặc tương đương) trở lên.

2. Kỹ năng chung:

- Kỹ năng lãnh đạo, quản lý; kỹ năng lập kế hoạch; kỹ năng điều hành và tổ chức các cuộc họp;

- Kỹ năng xử lý tình huống; kỹ năng phân tích, tổng hợp; kỹ năng giao tiếp; kỹ năng phối hợp; kỹ năng soạn thảo văn bản; kỹ năng thu thập thông tin.

1

(1) Giám đốc Sở

- Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên, một trong các ngành, nhóm ngành, lĩnh vực: Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; Thủy lợi, Chăn nuôi, Thú y, Chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống; Công nghệ chế biến lâm sản; Luật; Kinh tế học; Kinh doanh và quản lý; Kiến trúc và xây dựng hoặc các ngành khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận;

- Trình độ ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 3 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Trình độ quản lý nhà nước: Có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính (hoặc tương đương) trở lên;

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp hoặc cử nhân.

2

(2) Phó Giám đốc Sở

- Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên, một trong các ngành, nhóm ngành, lĩnh vực: Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; Thủy lợi, Chăn nuôi, Thú y, Chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống; Công nghệ chế biến lâm sản; Luật; Kinh tế học; Kinh doanh và quản lý; Kiến trúc và xây dựng hoặc các ngành khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận;

- Trình độ quản lý nhà nước: Có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính (hoặc tương đương) trở lên.

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp hoặc cử nhân.

3

(3) Trưởng phòng thuộc Sở; (4) Phó Trưởng phòng thuộc Sở; (5) Chánh Thanh tra Sở; (6) Phó Chánh Thanh tra Sở; (7) Chánh Văn phòng Sở; (8) Phó Chánh Văn phòng Sở.

- Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên, một trong các ngành, nhóm ngành, lĩnh vực: Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; Thủy lợi, Chăn nuôi, Thú y, Chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống; Công nghệ chế biến lâm sản; Luật; Kinh tế học; Kinh doanh và quản lý; Kiến trúc và xây dựng; Khoa học Chính trị hoặc các ngành khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận;

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp (hoặc tương đương) trở lên.

3

(9) Chi cục trưởng; (10) Phó Chi cục trưởng; (11) Trưởng phòng thuộc Chi cục; (12) Phó Trưởng phòng thuộc Chi cục; (13) Đội trưởng thuộc Chi cục; (14) Phó Đội trưởng thuộc Chi cục; (15) Hạt trưởng thuộc Chi cục; (16) Phó Hạt trưởng thuộc Chi cục.

- Trình độ chuyên môn:

+ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật: Đại học trở lên, một trong các ngành, nhóm ngành, lĩnh vực: Nông nghiệp (Nông nghiệp, Khuyến nông, Khoa học đất, Nông học, Khoa học cây trồng; Bảo vệ thực vật; Công nghệ rau quả và cảnh quan, Kinh doanh nông nghiệp, Kinh tế nông nghiệp, Phát triển nông thôn) Luật; Kinh tế học, Kinh doanh và quản lý hoặc các ngành khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận;

+ Chi cục Chăn nuôi và Thú y: Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên, một trong các ngành, nhóm ngành, lĩnh vực: Chăn nuôi; Thú y, bệnh học thủy sản, Luật; Kinh tế học, Kinh doanh và quản lý hoặc các ngành khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận;

+ Chi cục Kiểm lâm: Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên, một trong các ngành, nhóm ngành, lĩnh vực: Lâm nghiệp (Lâm học, Lâm nghiệp đô thị, Lâm sinh, Quản lý bảo vệ rừng), Quản lý tài nguyên và môi trường; Kinh tế tài nguyên thiên nhiên; Khoa học môi trường; Luật, Kinh tế học, Kinh doanh và quản lý hoặc các ngành khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận;

+ Chi cục Thủy sản: Trình độ chuyên: môn: Đại học trở lên, một trong các ngành, nhóm ngành, lĩnh vực: Thủy sản (Nuôi trồng thủy sản, Bệnh học Thủy sản, Khoa học Thủy sản, Khai thác Thủy sản, Quản lý Thủy sản); Kỹ thuật tàu thuỷ; Công nghệ kỹ thuật tàu thủy; Công nghệ chế biến thủy sản; Luật; Khoa học hàng hải, Luật, Kinh tế, Kinh doanh và quản lý hoặc các ngành khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận;

+ Chi cục Thủy lợi: Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên, một trong các ngành, nhóm ngành, lĩnh vực: Thủy lợi (Quản lý xây dựng công trình thủy lợi, Thủy văn, Thủy nông, Kỹ thuật công trình thủy, kỹ thuật công trình xây dựng, Quản lý xây dựng, Kỹ thuật tài nguyên nước, Kỹ thuật biển; Kỹ thuật xây dựng công trình thủy; Kỹ thuật xây dựng công trình biển; Kỹ thuật cơ sở hạ tầng; Kỹ thuật cấp thoát nước); Luật, Kinh tế học, Kinh doanh và quản lý; hoặc các ngành khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận;

+ Chi cục Phát triển nông thôn: Đại học trở lên, một trong các ngành, nhóm ngành, lĩnh vực: Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Phát triển nông thôn, Luật; Kinh tế học; Kinh doanh và quản lý hoặc các ngành khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận;

+ Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và Thủy sản: Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên, một trong các ngành, nhóm ngành, lĩnh vực: Nông nghiệp, Lâm nghiệp, thủy sản, Chăn nuôi, Thú y, Chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống; Công nghệ chế biến lâm sản; Luật; Kinh tế học; Kinh doanh và quản lý hoặc các ngành khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận;

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp (hoặc tương đương) trở lên. Riêng vị trí việc làm Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng yêu cầu trình độ lý luận chính trị Trung cấp (hoặc tương đương) trở lên.

II

Nhóm chuyên môn, nghiệp vụ

1. Năng lực chung:

- Đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định hiện hành đối với ngạch công chức được bổ nhiệm;

- Có đạo đức công vụ;

- Chịu được áp lực công việc;

- Nắm vững và thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chế độ, quy định của ngành, của địa phương, của cơ quan, tổ chức về lĩnh vực phụ trách;

- Hiểu biết về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách;

- Có kỹ năng và phương pháp nghiên cứu, tổng hợp, đề xuất cải tiến nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách;

- Có năng lực hướng dẫn, kiểm tra và phối hợp hiệu quả với đồng nghiệp để triển khai thực hiện nhiệm vụ;

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận;

- Trình độ ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Riêng vị trí việc làm Kiểm ngư trung cấp, Thuyền viên kiểm ngư trung cấp yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 1;

- Trình độ Tin học: có trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Trình độ quản, lý nhà nước: Có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên (hoặc tương đương) trở lên hoặc có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh công chức được bổ nhiệm.

2. Kỹ năng chung:

Kỹ năng xử lý tình huống; kỹ năng phân tích, tổng hợp; kỹ năng giao tiếp; kỹ năng phối hợp; kỹ năng soạn thảo văn bản; kỹ năng thu thập thông tin.

1

(1) Quản lý tổ chức - biên chế; (2) Quản lý nhân sự và đội ngũ

Đại học trở lên, một trong các ngành, nhóm ngành, lĩnh vực: Luật, Kinh tế học; Quản trị - quản lý; Khoa học chính trị hoặc các ngành khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận.

2

(3) Quản lý tài chính - Kế toán

Đại học trở lên, một trong các ngành, nhóm ngành, lĩnh vực: Tài chính - ngân hàng - bảo hiểm; Kế toán - kiểm toán; Kinh tế học; Kinh doanh hoặc các ngành khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận.

3

(4) Quản lý quy hoạch - kế hoạch

Đại học trở lên, một trong các ngành, nhóm ngành, lĩnh vực: Nông, lâm nghiệp và thủy sản; Thủy lợi; Chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống; Công nghệ chế biến lâm sản; Luật; Kinh tế học; Kinh doanh và quản lý; Kiến trúc và xây dựng hoặc các ngành khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận.

4

(5) Quản lý trồng trọt; (6) Quản lý bảo vệ thực vật

Đại học trở lên, một trong các ngành, nhóm ngành, lĩnh vực: Nông nghiệp; Khoa học cây trồng; Bảo vệ thực vật; Nông học; Khoa học đất, Khuyến nông hoặc các ngành khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận.

5

(7) Kiểm dịch thực vật

Đại học trở lên, một trong các ngành, nhóm ngành, lĩnh vực: Nông nghiệp, Luật; Khoa học cây trồng; Bảo vệ thực vật; Nông học; Khuyến nông hoặc các ngành khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận.

6

(8) Quản lý giống và kỹ thuật chăn nuôi

Đại học trở lên, một trong các ngành, nhóm ngành, lĩnh vực: Chăn nuôi; Thú y hoặc các ngành khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận.

7

(9) Quản lý thuốc và thức ăn chăn nuôi

Đại học trở lên, một trong các ngành, nhóm ngành, lĩnh vực: Chăn nuôi; Thú y, Bệnh học Thủy sản hoặc các ngành khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận.

8

(10) Quản lý dịch bệnh

Đại học trở lên, một trong các ngành, nhóm ngành, lĩnh vực: Chăn nuôi; Thú y; Thủy sản, Bệnh học Thủy sản hoặc các ngành khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận.

9

(11) Kiểm dịch động vật

Đại học trở lên, một trong các ngành, nhóm ngành, lĩnh vực: Luật; Chăn nuôi; Thú y; Bệnh học Thủy sản hoặc các ngành khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận.

10

(12) Quản lý, bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên; (13) Theo dõi sử dụng và phát triển rừng

Đại học trở lên, một trong các ngành, nhóm ngành, lĩnh vực: Lâm nghiệp (Lâm học, Lâm nghiệp đô thị, Lâm sinh, Quản lý bảo vệ rừng); Quản lý tài nguyên và môi trường; Kinh tế tài nguyên thiên nhiên; Khoa học môi trường; Luật hoặc các ngành khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận.

11

(14) Xây dựng lực lượng

Đại học trở lên, một trong các ngành, nhóm ngành, lĩnh vực: Lâm nghiệp (Lâm học, Lâm nghiệp đô thị, Lâm sinh, Quản lý bảo vệ rừng); Luật, Kinh tế học; Quản trị - quản lý; Khoa học chính trị hoặc các ngành khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận.

12

(15) Thông tin tuyên truyền

Đại học trở lên, một trong các ngành, nhóm ngành, lĩnh vực: Báo chí và truyền thông; Luật, Kinh tế học; Quản trị - quản lý; Khoa học chính trị; Lâm nghiệp hoặc các ngành khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận.

13

(16) Kiểm lâm

Đại học trở lên, một trong các ngành, nhóm ngành, lĩnh vực: Lâm nghiệp (Lâm học, Lâm nghiệp đô thị, Lâm sinh, Quản lý bảo vệ rừng); Quản lý tài nguyên và môi trường; Kinh tế tài nguyên thiên nhiên; Khoa học môi trường; Luật hoặc các ngành khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận.

14

(17) Quản lý nuôi trồng thủy sản

Đại học trở lên, một trong các ngành, nhóm ngành, lĩnh vực: Thủy sản (Nuôi trồng thủy sản, Bệnh học Thủy sản, Khoa học Thủy sản, Quản lý Thủy sản); Luật hoặc các ngành khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận.

15

(18) Quản lý, khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Đại học trở lên, một trong các ngành, nhóm ngành, lĩnh vực: Thủy sản (Khoa học Thủy sản, Khai thác Thủy sản, Quản lý Thủy sản); Công nghệ chế biến thủy sản; Luật; Khoa học hàng hải hoặc các ngành khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận.

16

(19) Quản lý tàu cá và cơ sở dịch vụ nghề cá

Đại học trở lên, một trong các ngành, nhóm ngành, lĩnh vực: Kỹ thuật tàu thủy; Công nghệ kỹ thuật tàu thủy; Thủy sản; Công nghệ chế biến thủy sản; Luật; Khoa học hàng hải hoặc các ngành khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận.

17

(20) Quản lý kinh tế hợp tác xã và trang trại; (21) Quy hoạch và và xây dựng chính sách di dân, tái định cư

Đại học trở lên, một trong các ngành, nhóm ngành, lĩnh vực: Nông nghiệp; Phát triển nông thôn; Luật; Kinh tế học; Kinh doanh và quản lý hoặc các ngành khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận.

18

(22) Quản lý, bảo vệ đê điều; (23) Phòng, chống thiên tai; (24) Quản lý công trình thủy lợi và nước sạch nông thôn

Đại học trở lên, một trong các ngành, nhóm ngành, lĩnh vực: Thủy lợi, Kỹ thuật biển; Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ; Kỹ thuật xây dựng công trình biển; Kỹ thuật cơ sở hạ tầng; Kỹ thuật tài nguyên nước; Kỹ thuật cấp thoát nước hoặc các ngành khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận.

19

(25) Quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản; (26) Quản lý chế biến và thương mại nông, lâm, thủy sản; (27) Quản lý về khuyến nông (nông, lâm, ngư)

Đại học trở lên, một trong các ngành, nhóm ngành, lĩnh vực: Nông, lâm nghiệp và thủy sản; Chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống; Công nghệ chế biến lâm sản; Luật; Kinh tế học; Kinh doanh và quản lý hoặc các ngành khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận.

20

(28) Thanh tra

Đại học trở lên, một trong các ngành, nhóm ngành, lĩnh vực: Nông, lâm nghiệp và thủy sản; Chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống; Công nghệ chế biến lâm sản; Luật; Kinh tế học; Kinh doanh và quản lý; Kiến trúc và xây dựng hoặc các ngành khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận.

21

(29) Pháp chế

Đại học trở lên, một trong các ngành, nhóm ngành, lĩnh vực: Luật; Khoa học chính trị hoặc các ngành khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận.

22

(30) Theo dõi công tác xây dựng nông thôn mới; chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)

Đại học trở lên, một trong các ngành, nhóm ngành, lĩnh vực: Nông, lâm nghiệp và thủy sản; Thủy lợi; Chăn nuôi; Thú y; Chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống; Công nghệ chế biến lâm sản; Luật; Kinh tế học; Kinh doanh và quản lý; Kiến trúc và xây dựng hoặc các ngành khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận.

23

(31) Kiểm ngư; (32) Thuyền viên kiểm ngư

Trung cấp trở lên, một trong các ngành, nhóm ngành, lĩnh vực: Kỹ thuật tàu thủy; Công nghệ kỹ thuật tàu thủy; Thủy sản; Khai thác Thủy sản; Quản lý Thủy sản, Công nghệ chế biến thủy sản; Luật; Khoa học hàng hải hoặc các ngành khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận.

24

(33) Quản lý xây dựng công trình

Đại học trở lên, một trong các ngành, nhóm ngành, lĩnh vực: Thủy lợi, Kỹ thuật xây dựng; Kỹ thuật xây dựng công trình thủy; Kỹ thuật xây dựng công trình biển; Kỹ thuật cơ sở hạ tầng; Kỹ thuật tài nguyên nước; Kỹ thuật cấp thoát nước hoặc các ngành khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận.

III

Nhóm hỗ trợ phục vụ

1. Năng lực chung

- Đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định hiện hành đối với ngạch công chức được bổ nhiệm;

- Có đạo đức công vụ;

- Chịu được áp lực của công việc;

- Am hiểu chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực công tác; nắm được kiến thức và kỹ năng cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ, lĩnh vực được phân công;

- Nắm được cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị;

- Trình độ chuyên môn: phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận;

- Trình độ ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Trình độ Tin học: Có trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Trình độ quản lý nhà nước: Có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên (tương đương) trở lên hoặc có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh công chức được bổ nhiệm.

(các vị trí việc làm: Thủ quỹ; Văn thư; Lưu trữ; Nhân viên kỹ thuật; Phục vụ; Lái xe; Bảo vệ không áp dụng trình độ ngoại ngữ, trình độ tin học, trình độ quản lý nhà nước nêu trên)

2. Kỹ năng chung

Xử lý tình huống; kỹ năng giao tiếp; kỹ năng phối hợp; kỹ năng thu thập thông tin.

1

(1) Tổ chức nhân sự; (2) Hành chính tổng hợp; (3) Hành chính một cửa; (4) Quản trị công sở

- Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên, một trong các ngành, nhóm ngành, lĩnh vực: Luật; Kinh tế học; Khoa học chính trị; Quản trị - quản lý hoặc các ngành khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận;

- Kỹ năng: soạn thảo văn bản, phân tích tổng hợp.

2

(5) Công nghệ thông tin

- Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên, một trong các ngành; nhóm ngành, lĩnh vực: Máy tính; Công nghệ thông tin; Kỹ thuật điện tử - viễn thông;

- Kỹ năng: soạn thảo văn bản, phân tích tổng hợp.

3

(6) Kế toán

- Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên, một trong các ngành, nhóm ngành, lĩnh vực: Kế toán, Kiểm toán, Tài chính;

- Có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch kế toán viên;

- Kỹ năng: Soạn thảo văn bản, phân tích tổng hợp, sử dụng thành thạo phần mềm kế toán.

4

(7) Thủ quỹ

Trung cấp trở lên, một trong các ngành, nhóm ngành, lĩnh vực: Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc các ngành khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận.

5

(8) Văn thư; (9) Lưu trữ

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp trở lên, chuyên ngành Văn thư lưu trữ; Lưu trữ học. Nếu tốt nghiệp chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng bổ sung kiến thức nghiệp vụ văn thư lưu trữ;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước phù hợp với ngạch công chức được bổ nhiệm;

- Trình độ ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 1 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Trình độ Tin học: Có trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Kỹ năng: Soạn thảo văn bản, phân tích tổng hợp.

5

(10) Nhân viên kỹ thuật

Trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề trở lên ngành: Kỹ thuật cơ khí, Công nghệ thông tin; Kỹ thuật điện, điện tử hoặc ngành kỹ thuật khác phù hợp với vị trí việc làm đảm nhận.

6

(11) Phục vụ

Tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên.

7

(12) Lái xe

Tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên; có giấy phép lái xe hạng B2 trở lên.

8

(13) Bảo vệ

Tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên, được bồi dưỡng nghiệp vụ bảo vệ.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2249/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Khung năng lực từng vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


89

DMCA.com Protection Status
IP: 3.221.159.255