Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2240/QĐ-BVHTTDL năm 2015 đính chính Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành hết hiệu lực pháp luật kèm theo Quyết định 19/2007/QĐ-BVHTT do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành

Số hiệu: 2240/QĐ-BVHTTDL Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Huỳnh Vĩnh Ái
Ngày ban hành: 29/06/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2240/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ VĂN HÓA - THÔNG TIN BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 19/2007/QĐ-BVHTT NGÀY 03 THÁNG 7 NĂM 2007 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA - THÔNG TIN

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về Công báo;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 6 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính lỗi kỹ thuật trình bày tại Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành và phối hợp các Bộ, ngành khác ban hành hết hiệu lực pháp luật kèm theo Quyết định số 19/2007/QĐ-BVHTT ngày 03 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành hết hiệu lực pháp luật như sau: Bỏ ô thứ tự số 62 (Thông tư liên bộ số 97/TTLB/VHTTTTDL-TC ngày 15 tháng 6 năm 1990 của liên Bộ Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Du lịch, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính và chính sách đầu tư của nhà nước đối với thư viện công cộng).

Điều 2. Thông tư liên Bộ số 97/TTLB/VHTTTTDL-TC đang còn hiệu lực pháp luật, ngoại trừ Điểm 1 và 2 Phần II; Điểm 1.b Phần III của Thông tư đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT/BVHTT-BTC ngày 4 tháng 3 năm 2002 của Bộ Văn hóa - Thông tin, Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định tại 97/TTLB/VHTTTTDL-TC ngày 15 tháng 6 năm 1990 của liên Bộ Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Du lịch và Bộ Tài chính.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Sở Văn hóa, Thể thao) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp;
- Sở Tài chính tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Công báo; Website Bộ VHTTDL;
- Lưu: VT, PC, NNO (150).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Vĩnh Ái

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2240/QĐ-BVHTTDL năm 2015 đính chính Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành hết hiệu lực pháp luật kèm theo Quyết định 19/2007/QĐ-BVHTT do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.036
DMCA.com Protection Status

IP: 3.236.108.61