Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 224/2003/QĐ-TTg thành lập Hội đồng Giáo dục quốc phòng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 224/2003/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 04/11/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 224/2003/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 15/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về Giáo dục quốc phòng;
Căn cứ Nghị định số 19/CP ngày 12 tháng 3 năm 1994 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
Để đẩy mạnh công tác giáo dục quốc phòng toàn dân;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là cấp tỉnh), huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (gọi chung là cấp huyện) được tổ chức Hội đồng Giáo dục quốc phòng để giúp Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện xem xét, quyết định phương hướng, chương trình, kế hoạch hoạt động về giáo dục quốc phòng ở địa phương trên cơ sở kế hoạch công tác, hướng dẫn của Hội đồng Giáo dục quốc phòng Trung ương và yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng ở địa phương.

Điều 2.

1. Thành phần Hội đồng Giáo dục quốc phòng cấp tỉnh, gồm:

a) Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Chủ tịch Hội đồng

b) Các Phó Chủ tịch Hội đồng:

- Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh: Phó Chủ tịch Thường trực.

- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo: Phó Chủ tịch.

c) Các ủy viên Hội đồng: Giám đốc trường Chính trị cấp tỉnh, một số giám đốc sở, trưởng ban, ngành, đoàn thể, hiệu trưởng một số trường trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học trung ương có trụ sở chính đặt tại địa bàn (số lượng ủy viên Hội đồng tối thiểu 9, tối đa 13).

2. Thành phần Hội đồng Giáo dục quốc phòng cấp huyện, gồm:

a) Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện: Chủ tịch Hội đồng.

b) Các Phó Chủ tịch Hội đồng:

- Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện: Phó Chủ tịch Thường trực.

- Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo: Phó Chủ tịch.

c) Các ủy viên Hội đồng: Giám đốc Trung tâm giáo dục chính trị cấp huyện, một số trưởng phòng, ban, ngành, đoàn thể, hiệu trưởng một số trường trung học chuyên nghiệp, cao đẳng có trụ sở chính đặt tại địa bàn (số lượng ủy viên Hội đồng tối thiểu 7, tối đa 9)

3. Các thành viên Hội đồng Giáo dục quốc phòng và bộ phận giúp việc làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Điều 3. Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện quyết định thành lập Hội đồng Giáo dục quốc phòng và quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ, quy chế làm việc, phương thức hoạt động của Hội đồng Giáo dục quốc phòng cấp mình.

Điều 4. Hội đồng Giáo dục quốc phòng cấp tỉnh, cấp huyện chịu sự chỉ đạo của ủy ban nhân dân cùng cấp và sự chỉ đạo hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Hội đồng Giáo dục quốc phòng cấp trên.

- Định kỳ (6 tháng), Hội đồng Giáo dục quốc phòng cấp huyện báo cáo Hội đồng Giáo dục quốc phòng cấp tỉnh; Hội đồng Giáo dục quốc phòng cấp tỉnh báo cáo Hội đồng Giáo dục quốc phòng Trung ương (qua Bộ Quốc phòng) về kết quả công tác giáo dục quốc phòng.

- Hàng năm Hội đồng Giáo dục quốc phòng cấp tỉnh, cấp huyện căn cứ vào kế hoạch công tác, hướng dẫn của Hội đồng Giáo dục quốc phòng Trung ương, yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng tại địa phương xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện công tác giáo dục quốc phòng phù hợp với từng đối tượng.

- Kinh phí hoạt động của Hội đồng Giáo dục quốc phòng cấp tỉnh, cấp huyện do ngân sách nhà nước bảo đảm được cân đối trong ngân sách quốc phòng địa phương. Kinh phí chi cho công tác giáo dục quốc phòng được bố trí trong dự toán kinh phí giáo dục thường xuyên hàng năm của ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

- Cơ quan quân sự cấp tỉnh, cấp huyện tổ chức bộ phận thường trực giúp việc cho Hội đồng Giáo dục quốc phòng cấp mình và đặt trụ sở tại cơ quan quân sự cấp tỉnh, cấp huyện.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 6. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, quận và tương đương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Ban Bí thư Trung ương Đảng (để b/c),
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ,
- ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội,
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP,
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng,
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW,
- Các Học viện : Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh,
Hành chính Quốc gia,
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể,
- Các thành viên HĐGDQPTW,
- Cục Dân quân tự vệ (Bộ Quốc phòng),
- Công báo,
- VPCP : BTCN, các PCN, các Vụ, Cục,
các đơn vị trực thuộc,
- Lưu : NC (3b), Văn thư.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 224/2003/QĐ-TTg thành lập Hội đồng Giáo dục quốc phòng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.936
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.194.134