Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2239/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Trà Vinh Người ký: Đồng Văn Lâm
Ngày ban hành: 21/10/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2239/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 21 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CHI CỤC THỦY SẢN TRỰC THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH TRÀ VINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Căn cứ Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 01/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 473/TTr-SNN ngày 15/9/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Chi cục Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh trên cơ sở hợp nhất Chi cục Nuôi trồng Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh được thành lập tại Quyết định số 1473/QĐ-UBND ngày 06/10/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh và Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh được thành lập tại Quyết định số 1482/QĐ-UBND ngày 06/10/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.

Chi cục Thủy sản là tổ chức hành chính trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, có trụ sở làm việc, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng theo tên gọi và được mở tài khoản theo quy định để hoạt động; kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy sản theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Lãnh đạo Chi cục Thủy sản:

a) Chi cục Thủy sản có Chi cục trưởng và không quá 02 Phó Chi cục trưởng;

b) Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản là người đứng đầu Chi cục Thủy sản, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục Thủy sản;

c) Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản là người giúp Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản chỉ đạo một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công; khi Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản vắng mặt, một Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản được Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản ủy quyền điều hành các hoạt động của Chi cục Thủy sản;

d) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức và thực hiện các chế độ, chính sách đối với Chi cục trưởng và Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản thực hiện theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật hiện hành;

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Chi cục Thủy sản

a) Phòng Hành chính, tổng hợp;

b) Phòng Thanh tra, pháp chế;

c) Phòng Nuôi trồng thủy sản;

d) Phòng khai thác và phát triển nguồn lợi thủy sản;

đ) Phòng Tàu cá, cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá;

e) Trạm Thủy sản Vùng 1 (quản lý địa bàn huyện Trà Cú, huyện Duyên Hải và thị xã Duyên Hải);

g) Trạm Thủy sản Vùng 2 (quản lý địa bàn huyện Cầu Ngang, huyện Châu Thành và thành phố Trà Vinh);

h) Trạm Thủy sản Vùng 3 (quản lý địa bàn các huyện: Càng Long, Tiểu Cần, Cầu Kè).

3. Biên chế công chức, số lượng người làm việc của Chi cục Thủy sản được Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giao hàng năm trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động của của Chi cục Thủy sản.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản xây dựng Đề án vị trí việc làm theo quy định tại Thông tư số 05/2013/TT-BNV ngày 25/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức và văn bản hướng dẫn của Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành, trình Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, gửi Sở Nội vụ thẩm định theo quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 1473/QĐ-UBND ngày 06/10/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh và Quyết định số 1482/QĐ-UBND ngày 06/10/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đồng Văn Lâm

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2239/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 về thành lập Chi cục Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


760

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.84.132.40