Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 2230/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Tư vấn du lịch Thừa Thiên Huế

Số hiệu: 2230/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Phan Ngọc Thọ
Ngày ban hành: 09/10/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2230/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 10 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG TƯ VẤN DU LỊCH THỪA THIÊN HUẾ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Tỉnh ủy về phát triển du lịch, dịch vụ tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2020, tm nhìn đến 2030;

Căn cứ Quyết định số 2229/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc kiện toàn Hội đồng Tư vấn du lịch Thừa Thiên Huế;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Tư vấn du lịch Thừa Thiên Huế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Tư vấn du lịch Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Quyền Giám đốc Sở Du lịch, thành viên Hội đồng Tư vấn du lịch Thừa Thiên Huế; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- VP: CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, DL.

CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG TƯ VẤN DU LỊCH THỪA THIÊN HUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2230/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

Điều 1. Tên chính thc của Hội đồng

Hội đồng Tư vấn Du lịch Thừa Thiên Huế (Tên tiếng Anh: Thua Thien Hue Tourism Advisory Board, viết tắt: HTAB)

Điều 2. Cơ quan điều hành

Hội đồng hoạt động dưới sự điều hành của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 3. Mục tiêu và phạm vi hoạt động

1. Hội đng hoạt động trên cơ sở tự nguyện, không vì mục đích sinh lợi nhằm tư vấn cho UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về các vấn đề liên quan đến phát triển du lịch của tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Hội đồng đóng vai trò là cầu nối giữa cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp du lịch về những vấn đề đang được các bên quan tâm giải quyết trong ngành Du lịch Thừa Thiên Huế.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng

1. Hội đồng gồm Chủ tịch, một (01) Phó chủ tịch, các thành viên, Ban Điều hành Hội đồng (Ban Điều hành) và Ban Thư ký Hội đồng (Ban Thư ký).

2. Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội đồng do Ban Điều hành đề cử, Hội đồng bầu chọn và được sự chấp thuận của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng cho ý kiến phê duyệt chương trình nghị sự của các phiên họp do Ban Thư ký dự thảo và đệ trình; chủ trì các phiên họp.

Điều 5. Ban Điều hành và Ban Thư ký

1. Ban Điều hành Hội đồng bao gồm không quá bốn (04) thành viên, trong đó có Chủ tịch, Phó Chủ tịch và một số thành viên chủ chốt do Hội đồng lựa chọn. Ban Điều hành sẽ thay mặt Hội đồng để điều hành các công việc cụ thể trong thời gian giữa hai phiên họp chính thức. Nhiệm kỳ của Ban Điều hành là hai năm kể từ ngày bổ nhiệm. Các thành viên Ban Điều hành mãn nhiệm có thể tái ứng cử.

2. Ban Thư ký Hội đồng gồm không quá ba (03) thành viên, là các chuyên gia do Hội đồng lựa chọn và cán bộ của Sở Du lịch Thừa Thiên Huế để theo dõi, tổng hợp thông tin, chuẩn bị nội dung, chương trình làm việc của các phiên họp và phục vụ các hoạt động của Hội đồng.

Điều 6. Thành viên Hội đồng

1. Thành viên Hội đồng được lựa chọn trên cơ sở đề cử và tự đề cử.

2. Các thành viên là đại diện cho các tổ chức, doanh nghiệp có liên quan đến du lịch; được lựa chọn theo lĩnh vực chuyên môn, quy mô, vị trí địa lý của tổ chức, doanh nghiệp và kinh nghiệm, năng lực cá nhân.

3. Hội đồng bao gồm không quá 20 thành viên. Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quyết định thành lập Hội đồng, bao gồm các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch, các thành viên, Ban Điều hành và Ban Thư ký Hội đồng.

4. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng là hai năm kể từ ngày bổ nhiệm. Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế có thể miễn nhiệm, bổ nhiệm mới bất kỳ thành viên nào căn cứ đề xuất của Hội đồng.

5. Các thành viên có trách nhiệm tham dự tích cực các phiên họp và hoạt động của Hội đồng, nếu vắng mặt nhiều lần hoặc không đủ điều kiện tham gia các hoạt động của Hội đồng thì Chủ tịch Hội đồng có thể đề xuất miễn nhiệm thành viên Hội đồng.

6. Khi chuyển công tác khác hoặc không có điều kiện tiếp tục tham gia Hội đồng thì thành viên phải thông báo với Ban Thư ký đbáo cáo Chủ tịch Hội đồng.

Điều 7. Thành viên danh dự

Hội đồng có thể mời thêm các thành viên danh dự. Các thành viên danh dự được mời tham dự các phiên họp của Hội đồng với vai trò là quan sát viên và tham gia ý kiến tư vấn cho Hội đồng. Thành viên danh dự không tham gia biểu quyết trong Hội đồng.

Điều 8. Nhiệm vụ của Hội đồng

1. Tư vấn, đề xuất các chính sách vĩ mô, các chương trình, kế hoạch phát triển du lịch để đưa Thừa Thiên Huế trở thành một điểm đến hấp dẫn đối với khách du lịch quốc tế và trong nước.

2. Tạo diễn đàn để thảo luận và đề xuất các giải pháp cho các vấn đề liên quan đến ngành Du lịch.

3. Dự báo, đề xuất định hướng phát triển du lịch trên cơ sở xu hướng phát triển du lịch của thế giới và các nguyên tắc của Du lịch có trách nhiệm, đảm bảo tăng trưởng bền vững.

4. Phát hiện, thẩm định các vấn đề cụ thể mà ngành Du lịch đang phải đối mặt, đề xuất các giải pháp phù hợp và khả thi thông qua việc khảo sát, đánh giá, thu thập thông tin về các hoạt động du lịch, lữ hành, khách sạn và các dịch vụ liên quan khác.

5. Hỗ trợ UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và huy động các nguồn lực khác của xã hội trong việc tổ chức các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch, xây dựng sản phẩm du lịch.

Điều 9. Tổ chức các phiên họp của Hội đồng

1. Hội đồng họp tối thiểu hai lần một năm. Thời gian, địa điểm, nội dung và hình thức họp do Chủ tịch Hội đồng quyết định.

2. Các phiên họp chính thức của Hội đồng có mời sự tham gia chủ trì của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Mỗi phiên họp phải đảm bảo sự có mặt của Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng và trên 2/3 các thành viên Hội đồng.

3. Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng chủ tọa phiên họp cùng Chủ tịch UBND tỉnh.

4. Các nội dung thảo luận tại các phiên họp của Hội đồng được giới hạn trong phạm vi các thành viên của Hội đồng. Việc mở rộng phạm vi cung cấp thông tin do Chủ tịch Hội đồng quyết định.

Điều 10. Chế độ Báo cáo

1. Các ý kiến tư vấn được tổng hợp và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế qua các phiên họp.

2. Trong trường hợp cần thiết nhưng chưa tổ chức họp được thì ý kiến tư vấn được gửi tới Ban Thư ký để xin ý kiến các thành viên khác của Hội đồng, báo cáo Chủ tịch Hội đồng và Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

3. Kết quả xử lí các ý kiến tư vấn được báo cáo tại phiên họp tiếp theo của Hội đồng.

Điều 11. Lưu trữ hồ sơ và thông tin

Các hồ sơ và thông tin có liên quan đến hoạt động của Hội đồng do Trưởng Ban Thư ký lưu trữ.

Điều 12. Kinh phí hoạt động

1. Kinh phí hoạt động của Hội đồng bao gồm chi phí tổ chức các cuộc họp, chi phí in ấn tài liệu và tổ chức các hoạt động liên quan khác.

2. Kinh phí hoạt động của Hội đồng từ nguồn đóng góp tự nguyện của các thành viên Hội đồng và kinh phí xã hội hóa (tài trợ của các tổ chức và cá nhân). Ban Thư ký xây dựng dự toán kinh phí hoạt động và đệ trình Hội đồng thông qua vào phiên họp đầu năm.

3. Các thành viên của Hội đồng tự túc các chi phí cá nhân liên quan đến hoạt động của Hội đồng.

Điều 13. Chấm dứt hoạt động của Hội đồng

Hội đồng sẽ chấm dứt hoạt động theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng hoặc của hơn 2/3 số lượng thành viên Hội đồng.

Điều 14. Hiu lực thi hành

1. Quy chế này được các thành viên Hội đồng nhất trí thông qua và được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành chính thức.

2. Quá trình triển khai thực hiện, Quy chế có thể được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp theo đề xuất của các thành viên Hội đồng và được ít nhất 2/3 slượng thành viên Hội đồng nhất trí thông qua./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2230/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Tư vấn du lịch Thừa Thiên Huế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


399

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.231.14