Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2217/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Lê Phước Thanh
Ngày ban hành: 16/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2217/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 16 tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 161 văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành từ ngày 01/01/1997 đến ngày 31/12/2013, gồm 75 Quyết định và 86 Chỉ thị (có Phụ lục kèm theo)

Lý‎ do: Không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;
- TT TU, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- CPVP; Trung tâm Tin học-Công báo;
- Lưu: VT, TH, HC-TC, NC.
D:\Kien 2014\Tu phap\QD bai bo VB QPPL.doc

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Phước Thanh

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC QUYẾT ĐỊNH QPPL DO UBND TỈNH BAN HÀNH TỪ NĂM 1997 ĐẾN NĂM 2013 BỊ BÃI BỎ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2217 /QĐ-UBND ngày 16/7/2014 của UBND tỉnh)

TT

Số, ký‎ hiệu, ngày ban hành, trích yếu nội dung văn bản

Lý‎ do bãi bỏ

Ghi chú

01

Quyết định số 1178 ban hành ngày 25/6/1997 Về việc ban hành quy định tổ chức thực hiện điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng

Luật Tổ chức HĐND,UBND năm 1994 đã được thay thế bởi Luật năm 2003; Nghị định số 42 ngày 16/7/1996 của Chính phủ về ban hành Điều lệ quản lý Đầu tư và xây dựng đã hết hiệu lực được thay thế bằng Nghị định số 52/1999/NĐ – CP ngày 08/7/1999, tại Điều khoản thi hành của NĐ có quy định: UBND các tỉnh, thành phố căn cứ quy chế này để thực hiện không được ban hành quy chế riêng

 

02

Quyết định số 1188 ban hành ngày 26/6/1997 Về việc ban hành “Đề án đổi mới, phát triển kinh tế hợp tác và HTX trong các ngành, các lĩnh vực kinh tế tỉnh Quảng Nam”

Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994 được thay thế bởi Luật năm 2003; Luật hợp tác xã năm 1996 hết hiệu lực được thay thế luật hợp tác xã năm 2003; Luật hợp tác xã năm 2012, ban hành ngày 20/11/2012 có hiệu lực 01/7/2013; NĐ số 15/CP ngày 21/02/1997 đã hết hiệu lực pháp luật được thay thế bởi NĐ số 88/2005/NĐ – CP ngày 04/8/2005 về chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã; NĐ số 16/CP hết hiệu lực được thay thế bởi NĐ số 87/2005/NĐ – CP ngày 02/8/2005 về đăng ký kinh doanh hợp tác xã

 

03

Quyết định số 2183 ban hành ngày 12/11/1998 Về việc bổ sung sửa đổi một số điểm của Quy chế bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê trên địa bàn tỉnh QNam (Ban hành kèm theo Quyết định 621/1998/QĐ-UB ngày 20/4/1998 của UBND tỉnh QNam)

Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1994 của chính phủ chuẩn bị hết hiệu lực pháp luật vào ngày 05/6/2013 đã có NĐ số 13/2013/NĐ – CP thay thế; Quyết định 1355/1998/QĐ – UB ngày 29/7/1998 hết hiệu lực, luật đất đai 2003 thay thế luật đất đai năm 1993; NĐ 197/2004 ngày 03/12/2004, NĐ 69/2009 ngày 13/8/2009, NĐ 84/2007; UBND tỉnh đã ban hành QĐ 23/2010/QĐ – UBND; Quyết định số 1185/QĐUB ngày 26/6/1997 hết hiệu lực pháp luật; Nghị định 34/2013 của chính phủ đã ban hành ngày 22/4/2013 và có hiệu lực 06/6/2013 thay thế NĐ 61

 

04

Quyết định số 01 ban hành ngày 11/01/1999 Về điều chỉnh giá cước hành khách bằng phương tiện giao thông đường bộ

Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994 được thay thế bởi Luật tổ chức HĐND, UBND năm 2003; Thông tư số 04/LB – VGCP – GTVT ngày 26/7/1995 không còn phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội; Luật giá 2012 có hiệu lực ngày 01/01/2013; Thông tư liên tịch số 129/2010/TTLT – BTC – BGTVT ngày 27/8/2010 của liên bộ tài chính, giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện cước vận tải đường bộ và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ

 

05

Quyết định số 02 ban hành ngày 13/01/1999 Về ban hành một số Quy định thu hút nguồn vốn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ (NGO) trên địa bàn tỉnh QNam

Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994 được thay thế bởi Luật tổ chức HĐND, UBND năm 2003; Luật ngân sách nhà nước ngày 20/3/1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ngân sách nhà nước năm 1998 hết hiệu lực pháp luật được thay thế bởi Luật ngân sách nhà nước năm 2002; Thông tư số 30 TC/VT ngày 12/6/1997 của Bộ Tài chính hết hiệu lực, NĐ 60/2003/NĐ – CP về hướng dẫn luật ngân sách 2003

 

06

Quyết định số 09 ban hành ngày 08/02/1999 Về việc ban hành Quy định “Tổ chức thực hiện Nghị định 15/CP ngày 21/02/1997 của Chính phủ về chính sách khuyến khích hợp tác xã”

Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994 được thay thế bởi Luật tổ chức HĐND, UBND năm 2003) ; Luật hợp tác xã năm 1996 hết hiệu lực được thay thế luật hợp tác xã năm 2003; hiện nay có Luật hợp tác xã năm 2012; NĐ số 15/CP ngày 21/02/1997 đã hết hiệu lực pháp luật, thay thế NĐ số 88/2005/NĐ – CP ngày 04/8/2005 về chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã; NĐ số 16/CP hết hiệu lực được thay thế bởi NĐ số 87/2005/NĐ – CP ngày 02/8/2005 về đăng ký kinh doanh hợp tác xã

 

07

Quyết định số 11 ban hành ngày 24/02/1999 Về việc ban hành Quy định quản lý tài chính đối với các tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức xã hội và tổ chức xã hội nghề nghiệp có sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước

Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994 được thay thế bởi Luật tổ chức HĐND, UBND năm 2003; Luật ngân sách nhà nước ngày 20/3/1996 đã hết hiệu lực pháp luật được thay thế bởi Luật ngân sách năm 2002; NĐ số 87/CP ngày 19/12/1996 đã hết hiệu lực pháp luật, Nghị định số 51/1998/NĐ – CP ngày 18/7/1998 hết hiệu lực thay thế NĐ số 60/2003/NĐ – CP ngày 06/6/2003 về hướng dẫn luật ngân sách năm 2003

 

08

Quyết định số 16 ban hành ngày 27/3/1999 Về việc giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp và giá tối thiểu để tính thuế đối với sản phẩm cây lâu năm thu hoạch một lần

Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 1993 còn hiệu lực; tuy vậy Giá thóc quy định để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp là: 1600 đồng/ kg các xã Miền núi là: 1500 đồng/kg là không phù hợp với thực tiễn trên địa bàn tỉnh

 

09

Quyết định số 19/1999/QĐ-UB ngày 12/4/1999 Về chế độ học bổng đối với học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú

NĐ số 87/CP ngày 19/12/1996 hết hiệu lực; NĐ số 51/1998/NĐ – CP ngày 18/7/1998 SĐ,BS NĐ số 87 đã hết hiệu lực được thay thế NĐ số 60/2003/NĐ – CP ngày 06/6/2003 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật ngân sách năm 2002

Thông tư số 126/1998/TTLB – BTC – BGDĐT ngày 09/9/1998 hết hiệu lực thay thế bởi TT số 109/2009/TTLT – BTC – BGDĐT ngày 19/5/2009 hướng dẫn một số chế độ tài chính đối với học sinh các trường dân tộc nội trú

QĐ số 08/1999/QĐ – UB ngày 06/02/1999 của UBND tỉnh hết hiệu lực theo thời gian

 

10

Quyết định số 25/1999/QĐ-UB ngày 10/5/1999 Về việc ban hành Quy chế khen thưởng thi đua, phong trào giao thông nông thôn, miền núi

Nghị quyết 02/NQ – TU ngày 10/10/1998 về việc xây dựng và phát triển giao thông nông thôn đến năm 2001 hết hiệu lực theo thời gian; Quyết định số 03/1999/QĐ- UB ngày 17/01/1999 về ban hành Quy chế thi đua khen thưởng hết hiệu lực có QĐ số 25/2010/QĐ – UB ngày 29/10/2010 của UBND tỉnh thay thế

 

11

Quyết định số 27/1999/QĐ-UB ngày 15/5/1999 Về việc ban hành Quy định phụ thu vào giá điện

Thông tư liên bộ số 12/TT LB ngày 29/4/1994 của Bộ năng lượng và ban vật giá Chính phủ về hướng dẫn phụ thu vào giá điện được SĐ,BS bởi TTLT số 06/1999/TTLT/BVGCP – BCN ngày 07/10/1999 hết hiệu lực (QĐ số 46/2006/QĐ – BCN ngày 22/12/2006 công bố hết hiệu lực); Điều 8 Quyết định số 193/QĐ – TTg ngày 22/9/1999 của Thủ tướng Chính phủ về giá bán điện năng quy định tiến tới hủy bỏ phụ thu vào năm 2010; NQ số 07/1999/NQ – HĐND hết hiệu lực theo thời gian; QĐ số 69/2013/QĐ – TTg ngày 19/11/2013 quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân do TTCP ban hành thay thế Quyết định 24/2011/QĐ-TTg ngày 15/4/2011 của Thủ tướng CP về điều chỉnh giá bán điện theo cơ chế thị trường hết hiệu lực ngày 10/01/2014

 

12

Quyết định số 36/1999/QĐ-UB ngày 15/6/1999 Thành lập Quỹ hỗ trợ đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng đô thị tỉnh Quảng Nam

NĐ số 87/CP ngày 19/12/1996 hết hiệu lực; NĐ số 51/1998/NĐ – CP ngày 18/7/1998 SĐ,BS NĐ số 87 đã hết hiệu lực được thay thế NĐ số 60/2003/NĐ – CP ngày 06/6/2003 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật ngân sách năm 2002

- Nội dung tại khoản 2 điều 3 thực hiện theo Quyết định số 35/1999/QĐ-UBND ngày 15/6/1999, Quyết định 35 hết hiệu lực bị bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND ngày 10/01/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam

 

13

Quyết định số 10/2000/QĐ-UB ngày 15/02/2000 Về sửa đổi bổ sung một số điều của quy định phụ thu vào giá điện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (ban hành kèm theo Quyết định số 27/1999/QĐ-UB ngày 15/5/1999 của UBND tỉnh QNam)

Đã có luật điện lực năm 2005; Nghị định 105/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực; Quyết định 24/2011/QĐ-TTg ngày 15/4/2011 của Thủ tướng CP về điều chỉnh giá bán điện theo cơ chế thị trường hết hiệu lực ngày 10/01/2014, đã có QĐ số 69/2013/QĐ – TTg ngày 19/11/2013 quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân do TTCP ban hành thay thế

 

14

Quyết định số 16/2000/QĐ-UB ngày 20/3/2000 Về ban hành Điều lệ quỹ đầu tư phát triển cở sở hạ tầng đô thị tỉnh QNam

Nghị định 138/2007 ngày 28/8/2007 về hoạt động của quỹ đầu tư và phát triển địa phương đã được sửa đổi bởi NĐ số 37/2013/NĐ – CP ngày 22/4/2013 về sửa đổi NĐ 138, luật NS năm 1996 hết hiệu lực thay thế Luật NS năm 2002

 

15

Quyết định số 38/2000/QĐ-UB ngày 04/7/2000 Về quy định giá lắp đặt công tơ trọn gói

Nội dung không còn phù hợp với điều kiện phát triển KTXH trên địa bàn tỉnh và Luật Ngân sach năm 1996, Thông tư 03/VGNN-KHCS; Nghị định 170/2003/NĐ-CP hết hiệu lực; Luật Điện lực 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung luật điện lực năm 2012

 

16

Quyết định số 39/2000/QĐ-UB ngày 06/7/2000 Ban hành quy định về công tác chỉ định thầu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Nghị định 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 ban hành quy chế quản lý đầu tư xây dựng được SĐ tại Nghị định 07/2003/NĐ-CP; NĐ 88/1999/NĐ-CP ngày 01/9/1999 ban hành quy chế đấu thầu hết hiệu lực, thay thế tại NĐ 111/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006. hiện nay thực hiện theo Nghị định 85/2009/NĐ-CP; Luật đấu thầu 2005 hết hiệu lực, thay thế tại Luật Đấu thầu 2013

 

17

Quyết định số 45/2000/QĐ-UB ngày 14/8/2000 Về quy định tỷ lệ chi cho công tác quản lý và điều tiết chung thuộc ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh

Luật ngân sách nhà nước 1996 hết hiệu lực thay thế bởi Luật ngân sách nhà nước năm 2002; Quyết định số 70/1998/QĐ – TTg ngày 31/3/1998 của thủ tướng Chính phủ về việc thu và sử dụng học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành; QĐ số 1310/QĐ – TTg ngày 21/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi khung học phí khoản 2 Điều 3 QĐ số 70/1998/QĐ – TTg; Thông tư liên tịch số 54/1998/TTLT/GD – ĐT – TC ngày 27/8/1999 của liên Bộ Giáo dục, đào tạo và Bộ Tài chính đã được bổ sung bởi TTLT số 38/2001/TTLT – BGD & ĐT – BTC và TT số 38 đã bãi bỏ Thông tư số 34/1999/TTLT/GD&ĐT – TC ngày 27/8/1999

 

18

Quyết định số 53/2000/QĐ-UBND ngày 28/11/2000 Về Ban hành Quy chế tổ chức quản lý chợ biên giới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Quyết định số 0807/1998/QĐ-BTM ngày 15/7/1998 của Bộ Thương mại về việc ban hành quy chế tổ chức và quản lý chợ biên giới Việt Nam – Lào (hết hiệu lực), được thay thế tại Quyết định số 08/2006/QĐ-BTM ngày 26/01/2006 của Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu trên đất liền giữa Việt Nam với các nước có chung biên giới.

Hiện nay, Quyết định số 08/2006/QĐ-BTM ngày 26/01/2006 của Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu trên đất liền giữa Việt Nam với các nước có chung biên giới cũng đã hết hiệu lực, được thay thế tại Quyết định số 22/2008/QĐ-BCT ngày 21/7/2008 ban hành Quy chế chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu

 

19

Quyết định số 55/2000/QĐ-UBND ngày 12/12/2000 Về quy định mức trợ cấp mai táng phí đối với người hoạt động kháng chiến

 

Hiện nay đã có pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, trong đó có quy định mức hỗ trợ mai táng phí; Nghị định số 47/2000/NĐ-CP ngày 12/9/2000 của Chính phủ về qui định chi tiết thi hành Pháp lệnh số 19/2000/PL-UBTVQH10 ngày 14/02/2000 sửa đổi điều 21 của Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sỹ và gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng (hết hiệu lực), thay thế tại Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lênh ưu đãi người có công với cách mạng; Thông tư số 25/2000/TT-BLĐTBXH ngày 17/10/2000 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn việc chi trả trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc đã hết hiệu lực. Được công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 11/2006/QĐ-UBND do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành.

 

20

Quyết định số 56/2000/QĐ-UBND ngày 15/12/2000 Về quy định mức trợ cấp cứu trợ xã hội

Nghị định số 07/2000/NĐ-CP ngày 09/3/2000 của Chính phủ về quy định mức trợ cấp cứu trợ xã hội (hết hiệu lực), được thay thế tại Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội;

- Thông tư số 18/2000/TT-BLĐTBXH ngày 28/7/2000 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 07/2000/NĐ-CP ngày 09/3/2000 của Chính phủ về quy định mức trợ cấp cứu trợ xã hội (hết hiệu lực), thay thế tại Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007 của Bộ Lao động thương binh và Xã hội về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.

 

21

Quyết định số 57/2000/QĐ-UBND ngày 28/12/2000 Về việc phân hạng các loại đất tại 14 huyện, thị xã

Hiện nay tỉnh có 18 huyện, thành phố; hằng năm UBND tỉnh ban hành Quyết định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh

 

22

Quyết định số 39/2001/QĐ-UB ngày 10/8/2001 Về việc ban hành quy định tạm thời về quản lý vốn đầu tư XDCB lâm sinh

QĐ số 661/QĐ – TTg ngày 29/7/1998 của Thủ tướng chính phủ về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện trồng mới dự án 5 triệu ha rừng, QĐ này được sửa đổi QĐ số 100/2007/QĐ – TTg ngày 06/7/2007; QĐ 164/2008/QĐ – TTg ngày 11/12/2008 sửa đổi Điều 1 QĐ 100/2007/QĐ – TTg về sửa đổi QĐ số 661; TTLT số 28/1999/TTLT ngày 03/02/1999 của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ kế hoạch đầu tư, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện QĐ số 661 hết hiệu lực ngày 28/6/2002; TTLT số 58/2008/TTLT – BNN – BKH- BTC ngày 02/5/2008 hướng dẫn QĐ của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và dự án thực hiện trồng mới 5 triệu ha rừng giai đoạn 2005 – 2010; TTLT số 70/2009/TTLT - BNN – KHĐT – TC ngày 04/11/2009 sửa đổi TTLT số 58

 

23

Quyết định số 41/2001/QĐ-UB ngày 21/8/2001 Về việc ban hành Quy chế quản lý thu và sử dụng học phí đối với hoạt động đào tạo theo phương thức không chính quy trong các trường và cơ sở đào tạo công lập thuộc tỉnh quản lý

Luật ngân sách năm 1996 hết hiệu lực được thay thế bởi Luật ngân sách năm 2002; NĐ 43/2000/NĐ – CP ngày 30/8/2000 hướng dẫn luật giáo dục năm 1998 hết hiệu lực thay thế luật giáo dục 2005; NĐ 75/2006/NĐ – CP ngày 02/8/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật giáo dục năm 2005; NĐ số 31/2011/NĐ – CP ngày 11/5/2011 sửa đổi NĐ số 75/2006/NĐ – CP; Thông tư liên tịch số 46/2001/TTLT – BTC – BGD&ĐT ngày 20/6/2001 hết hiệu lực; Số 01/VBHN – BGD& ĐT ngày 19/9/2013 về hợp nhất NĐ 75/2006; NĐ 31/2011; NĐ số 07/2013/NĐ – CP ngày 09/01/2013 sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 NĐ 31; SĐ,BS một số Điều NĐ số 75; Nghị định số 49/2010/NĐ – CP quy định miễn giảm học phí, Nghị định số 74/2013/NĐ – CP ngày 15/7/2013 SĐ,BS NĐ số 49

 

24

Quyết định số 48/2001/QĐ-UB ngày 15/10/2001 Về cơ chế ưu đãi trang bị máy cày đa chức năng loại nhỏ phục vụ cơ giới hóa nông nghiệp, nông thôn

Luật ngân sách năm 1996 hết hiệu lực được thay thế bởi Luật ngân sách năm 2002; có Nghị quyết số 48/2009/NQ – CP ngày 23/9/2009 về chính sách giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản; NĐ số 88/2005/NĐ – CP ngày 11/7/2005 của chính phủ về chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển HTX; NQ số 14/2011/NQ – HĐND tỉnh ngày 19/7/2011; QĐ 14/2009/QĐ – UBND của UBND tỉnh ngày 03/6/2009; QĐ số 33/2011/QĐ – UBND của UBND tỉnh; QĐ số 63/2010/QĐ – TTg ngày 15/10/2010 của thủ tướng chính phủ ưu đãi về tín dụng đối với cơ giới hóa nông nghiệp; NQ số 113/2008/NQ – HĐND tỉnh ngày 30/7/2008; Luật Hợp tác xã năm 2003

 

25

Quyết định số 53/2001/QĐ-UB ngày 23/10/2001 Về ban hành quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Pháp lệnh thanh tra năm 1990 hết hiệu lực ngày 01/10/2004, đã có luật Thanh tra năm 2004, luật Thanh tra năm 2004 đã hết hiệu lực pháp luật thay thế Luật thanh tra năm 2010( hiệu lực ngày 01/7/2011);

Nghị định số 61/1998/NĐ – CP ngày 15/8/1998 hết hiệu lực ngày 15/11/2011, có NĐ số 86/2011/NĐ – CP ngày 22/9/2011 thay thế; tại Điều 8 của Quy chế quy định thực hiện theo Điều 16, 19 NĐ số 61/1998/NĐ – CP đã hết hiệu lực

 

26

Quyết định số 02/2002/QĐ-UB ngày 08/01/2002 V/v chuyển nhiệm vụ quản lý Nhà nước về y tế trên địa bàn từ Trung tâm y tế huyện, thị xã

Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và Nghị định số 12/2010/NĐ-CP ngày 26/02/2010 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2008/NĐ-CP

 

27

Quyết định số 15/2002/QĐ-UB ngày 22/3/2002 Về sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức quản lý và hoạt động quỹ hỗ trợ đầu tư phát triển cơ sở đô thị tỉnh Quảng Nam, ban hành theo Quyết định số 16/2000/QĐ-UB ngày 20/3/2000 của UBND tỉnh Quảng Nam

Quyết định số 15/2002/QĐ - UB về SĐ, BS QĐ số 16/2000/QĐ – UB có Một số nội dung văn bản không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành do Chính phủ đã ban hành Nghị định số 138/2007/NĐ – CP ngày 28/8/2008 về tổ chức và hoạt động của quỹ đầu tư và phát triển địa phương; Nghị định số 37/2013/NĐ – CP ngày 22/4/2013 về sửa đổi Nghị định số 138/2007/NĐ - CP

 

28

Quyết định số 22/2002/QĐ-UB ngày 25/4/2002 Về ban hành quy định công tác quản lý thu thuế đối với cơ sở khai thác, đánh bắt thủy, hải sản tự nhiên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng đã hết hiệu lực; Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Nghị định số 26/2001/NĐ-CP ngày 04/6/2001 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 đã hết hiệu lực được bãi bỏ tại Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập Doanh nghiệp; Pháp lệnh Thuế Tài nguyên, Nghị định hướng dẫn Pháp lệnh Thuế Tài nguyên đã hết hiệu lực, hiện nay đã có Luật Thuế tài nguyên năm 2009

 

29

Quyết định số 25/2002/QĐ-UB ngày 09/5/2002 Về việc ban hành Đề án triển khai thực hiện chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương trong hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước tỉnh Quảng Nam

Nghị quyết số 37/2001/NQ – HĐND ngày 22/01/2002 của HĐND tỉnh Quảng Nam về nhiệm vụ năm 2002 hết hiệu lực theo thời gian; nội dung quy định đã hết hiệu lực (Quyết định số 10/2002/QĐ – UBND ngày 28/02/2002 đã hết hiệu lực theo thời gian); thực hiện theo pháp lệnh CBCC hiện nay pháp lệnh này đã hết hiệu lực đã có luật cán bộ, công chức năm 2008, luật viên chức 2010; Quyết định số 207/1999/QĐ – TTg ngày 25/10/1999 của Thủ tướng Chính phủ phấn đấu giảm 15% biên chế không còn phù hợp với tình tình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh

 

 

30

Quyết định số 26/2002/QĐ-UB ngày 16/5/2002 Về ban hành quy định cơ chế chính sách hợp đồng sinh viên tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học vào làm việc tại các cơ quan hành chính, sự nghiệp, Đảng, Đoàn thể và xã, phường thị trấn trên địa bàn tỉnh QNam

HĐND tỉnh đã ban hành NQ số 100/2007/NQ – HĐND tỉnh ngày 14/12/2007 Về quy định một số chính sách xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2007 – 2010 và đến năm 2015; NQ số 27/2011/NQ-HĐND về SĐ,BS ngày 09/12/2011.

 

31

Quyết định số 35/2002/QĐ-UB ngày 02/7/2002 Về ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam

Pháp lệnh thi hành án dân sự ngày 21/4/1993 đã hết hiệu lực, thay thay thế tại Pháp lệnh thi hành án dân sự năm 2004; Hiện nay đã có Luật Thi hành án dân sự năm 2008; Chỉ thị số 20/2001/CT TTg ngày 11/9/2001 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự còn hiệu lực thi hành

Năm 2011, liên bộ: Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Thông tư liên lịch số 14/2011/QĐ-UBND ngày 11/7/2011 Hướng dẫn hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự

 

32

Quyết định số 39/2002/QĐ-UB ngày 29/7/2002 Về quy định thu tiền tạm giữ phương tiện giao thông vận tải đường bộ vi phạm hành chính

Luật Tổ chức HĐND, UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994 (hết hiệu lực), thay thế bởi Luật Tổ chức HĐND, UBND năm 2003; Nghị định số 49/CP ngày 15/8/1996 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự hết hiệu lực, thay thế tại Nghị định số 150/2005/NĐ-CP ngày 12/12/2005 và NĐ này hết hiệu lực ngày 01/9/2010 có NĐ số 73/2010/NĐ – CP ngày 12/7/2010 thay thế và NĐ này hết hiệu lực ngày 28/12/2013 có NĐ số 167/2013/NĐ – CP ngày 12/11/2013 thay thế quy định XPVPHC trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn XH, phòng và chữa cháy, phòng chống bạo lực gia đình

 

33

Quyết định số 46/2002/QĐ-UB ngày 16/8/2002 Về phê duyệt quy chế tổ chức hoạt động của Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh QNam.

Chỉ thị số 01/HĐBT ngày 05/01/1989 hết hiệu lực; Nghị định số 88/2003/NĐ – CP ngày 30/7/2003 Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; theo quy định của NĐ số 88 việc thành lập tổ chức và hoạt động theo Chỉ thị số 01 phải thành lập lại và NĐ số 88 đã hết hiệu lực pháp luật ngày 01/7/2010, Nghị định số 45/2010/NĐ – CP ngày 21/4/2010 thay thế NĐ số 88

 

34

Quyết định số 49/2002/QĐ-UB ngày 02/7/2002 Về việc ban hành chương trình hành động về hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh QNam

Nội dung quy định của văn bản thực hiện theo Quyết định số 23/2002/QĐ – UBND của UBND tỉnh đã hết hiệu lực pháp luật theo thời gian; Chương trình hành động không nêu rõ thời gian kết thúc do đó có một số nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và có một số nội dung đã thực hiện xong

 

35

Quyết định số 57/2002/QĐ-UB ngày 11/10/2002 Về việc phân cấp quản lý Phòng GD&ĐT từ Sở GD&ĐT về trực thuộc UBND huyện, thị xã

Hiện nay nội dung này được điều chỉnh tại Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và Nghị định số 12/2010/NĐ-CP ngày 26/02/2010 cề sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2008/NĐ-CP

 

36

Quyết định số 61/2002/QĐ-UB ngày 04/11/2002 Về ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa

Nội dung chủ yếu thực hiện chương trình 135, giai đoạn I, nay đã có Quyết định số 07/2006/QĐ-TTg ngày 10/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006-2010; Quyết định số 551/QĐ-TTg ngày 04/4/2013 phê duyệt chương trình 135, về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn III

 

37

Quyết định số 79/2002/QĐ-UB ngày 30/12/2002 Về quy định cơ cấu nguồn vốn đối với các dự án đầu tư xây dựng trong lĩnh vực giao thông và trường học trên địa bàn tỉnh QNam

Hiện nay, nguồn vốn phân bổ cho các dự án đầu tư thực hiện theo Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 v/v ban hành các nguyên tắc tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-2015

 

38

Quyết định số 80/2002/QĐ-UB ngày 30/12/2002 Về phê duyệt cơ cấu vốn đầu tư các dự án quy hoạch trên địa bàn tỉnh QNam

Nguồn vốn đầu tư cho các dự án quy hoạch được cấp theo vốn sự nghiệp theo Thông tư số 24/2008/TT-BTC ngày 14/3/2008 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý‎, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế thực hiện các nhiệm vụ, dự án quy hoạch

 

39

Quyết định số 20/2003/QĐ-UB ngày 28/02/2003 V/v giao nhiệm vụ quản lý Phòng GD&ĐT từ Sở GD&ĐT về UBND huyện, thị xã

Nghị định 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ đã điều chỉnh nội dung này

 

40

Quyết định số 26/2003/QĐ-UB ngày 20/3/2003 Ban hành quy định tạm thời tiêu chuẩn làng nghề CN-TTCN tỉnh QNam

Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 5 (Khóa IX) hết hiệu lực theo thời gian (năm 2005 – 2010).

 

41

Quyết định số 31/2003/QĐ-UB ngày 07/4/2003 Ban hành quy chế phòng chống dịch bệnh cho động vật thủy sản

Pháp lệnh Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản của Hội đồng Nhà nước CHXHCNVN ngày 25/4/1989 đã hết hiệu lực pháp luật, hiện nay đã có Luật Thủy sản năm 2003; Thông tư 02/TS-TT ngày 25/6/1994 của Bộ Thủy sản hướng dẫn hướng dẫn thực hiện Nghị định số 93/CP ngày 27/11/1993 của Chính phủ về thi hành Pháp lệnh thú y đã không còn phù hợp; Nghị định số 86/2001/NĐ-CP ngày 16/11/2001 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh các ngành nghề thủy sản đã hết hiệu lực, được thay thế tại Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.

 

42

Quyết định số 32/2003/QĐ-UB ngày 11/4/2003 V/v ban hành quy định tạm thời về quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh QNam

Luật thuế giá trị gia tăng năm 1997 hết hiệu lực, hiện nay có Luật thuế giá trị gia tăng năm 2008; Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 1997 hết hiệu lực.

Pháp lệnh đo lường năm 1999 hết hiệu lực, thay thế tại Luật Đo lường năm 2011; Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng đã hết hiệu lực.

Nghị định số 26/2001/NĐ-CP ngày 04/6/2001 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 đã hết hiệu lực, bãi bỏ tại Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập Doanh nghiệp

 

43

Quyết định số 34/2003/QĐ-UB ngày 18/4/2003 V/v sửa đổi khoản 4 Điều 1 Quyết định số 20/2003 của UBND tỉnh QNam V/v giao nhiệm vụ quản lý Phòng GD&ĐT từ Sở GD&ĐT về UBND huyện, thị xã

Nghị định 14/2008/NĐ-CP đã điều chỉnh nội dung này; hiện nay đã có Nghị định 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 và Thông tư số 47/2011/TTLT- BNV-BGDĐT ngày 19/10/2011

 

44

Quyết định số 41/2003/QĐ-UB ngày 23/5/2003 V/v ban hành quy định công tác sửa chữa lớn, cải tạo, mở rộng đầu tư bằng nguồn kinh phí sự nghiệp trong các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp

Thông tư số 103/1998/TT – BTC ngày 18/7/1998 hết hiệu lực ngày 01/01/2004; Thông tư 59/2003/TT – BTC hướng dẫn Nghị định số 60 /2003/NĐ – CP ngày 23/6/2003 thay thế TT 103/1998; Nghị định số 52/1999/NĐ – CP ngày 08/7/1999; Nghị định số 12/2000/NĐ – CP ngày 05/5/2000 về SĐ,BS Nghị định số 52/1999/NĐ – CP ngày 08/7/2000; Nghị định số 07/2003/NĐ – CP ngày 30/01/2003 sửa đổi, bổ sung NĐ số 52 còn hiệu lực; Nghị định số 88/1999/NĐ – CP ngày 01/9/1999 đã hết hiệu lực, NĐ 111/2006/NĐ – CP ngày 29/9/2006 thay thế NĐ 88; NĐ số 111/2006/NĐ – CP hết hiệu lực được thay thế bởi NĐ 58/2008/NĐ – CP; NĐ 58 được thay thế bởi NĐ số 85/2009 ngày 15/10/2009 hướng dẫn luật đấu thầu và lực chọn nhà thầu xây dựng; Luật đấu thầu 2005;

Thông tư số 96/2000/TT – BTC ngày 28/9/2000 hết hiệu lực thay thế TT 44/2003/TT – BTC ngày 15/5/2003; TT 44/2003/TT – BTC hết hiệu lực ngày 28/5/2007; Thông tư số 45/2003/TT – BTC ngày 15/5/2003 thay thế thông tư số 70/2000/TT – BTC ngày 17/7/2000, Thông tư số 33/2007/TT – BTC ngày 09/4/2007 thay thế Thông tư 45 và hết hiệu lực ngày 01/4/2011; Thông tư 98/2007 ngày 09/8/2007 sửa đổi thông tư 33; Thông tư số 19/2011/TT – BTC ngày 14/02/2011 thay thế TT 33/2007;

 

45

Quyết định số 61/2003/QĐ-UB ngày 17/6/2003 V/v ban hành quy chế quản lý chỉ đạo thực hiện chương trình đánh bắt hải sản xa bờ

Nội dung về việc quản lý và chỉ đạo thực hiện chương trình đánh bắt hải sản xa bờ không còn phù hợp với thực tế; các cơ quan chuyên môn tham mưu và chủ trì theo dõi thực hiện quy chế này đã sáp nhập vào Sở NN & PTNT

 

46

Quyết định số 65/2003/QĐ-UB ngày 15/7/2003 V/v ban hành đề án tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh QNam

Hệ thống pháp luật về doanh nghiệp và đăng ký‎ kinh doanh đã hoàn chỉnh. Mặt khác, Bộ Chính trị và Chính phủ cũng đã ban hành các văn bản mới về doanh nghiệp và doanh nhân, cụ thể: Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09/12/2011 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH và hội nhập quốc tế; quyết định số 419/QĐ-TTg ngày 11/4/2012 phê duyệt đề án đổi mới quản lý‎ nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký‎ thành lập

 

47

Quyết định số 66/2003/QĐ-UB ngày 15/7/2003 Về quy định mức tiền công, tiền lương bình quân áp dụng để tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài quốc doanh

NĐ số 30 hết hiệu lực ngày 07/01/2004 thay thế bởi NĐ 164/2003/NĐ - CP ngày 22/12/2003; NĐ 164 hết hiệu lực ngày 21/3/2007 được thay thế NĐ 24/2007/NĐ – CP ngày 14/02/2007; Thông tư số 18/2002/TT – BTC ngày 20/02/2002 hết hiệu lực ngày 08/01/2004, Thông tư số 75/2003/TT – BTC ngày 04/8/2003 SĐ TT18; TT 128/2003/TT – BTC ngày 22/12/2003 hướng dẫn thi hành NĐ 164 đã bãi bỏ TT 18

 

48

Quyết định số 83/2003/QĐ-UB ngày 21/7/2003 V/v phê duyệt phương án chuyển đổi mô hình quản lý điện nông thôn trên địa bàn tỉnh

 

NĐ số 45 hết hiệu lực ngày 01/7/2005 thay thế NĐ 105/2005/NĐ – CP ngày 17/8/2005 và hết hiệu lực ngày 10/12/2013 có NĐ 137/2013/NĐ – CP ngày 21/10/2013 thay thế NĐ 105 hướng dẫn Luật điện lực và Luật điện lực sửa đổi; QĐ 27 hết hiệu lực ngày 15/10/2006 được thay thế QĐ số 32/2006/QĐ – BCN ngày 06/9/2006; QĐ số 32 hết và được thay thế bởi TT số 25/2013/TT – BCT ngày 29/10/2013 về sửa đổi, thu hồi và thời hạn cấp giấy phép hoạt động điện lực do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

 

49

Quyết định số 102/2003/QĐ-UB ngày 11/9/2003 V/v ban hành quy định chế độ báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động cung ứng, vận chuyển, bảo quản, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Nghị định số 27/CP ngày 20/4/1995 của Chính phủ về quản lý, sản xuất, cung ứng, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (hết hiệu lực), thay thế tại Nghị định 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 về vật liệu nổ công nghiệp; Thông tư hướng dẫn Nghị định số 27/CP ngày 20/4/1995 của Chính phủ về quản lý, sản xuất, cung ứng, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cũng hết hiệu lực; Thông tư liên tịch số 01/1998/TTLT-CN-NV ngày 13/01/1998 của liên bộ Công nghiệp và Nội vụ hướng dẫn về quản lý kinh doanh cung ứng vật liệu nổ công nghiệp (hết hiệu lực); Quyết định số 17/2001/QĐ-UB ngày 02/4/2001 Về việc ban hành quy định về quản lý, cung ứng, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam hết hiệu lực, thay thế tại Quyết định số 53/2005/QĐ-UBND ngày 27/7/2005 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành

 

50

Quyết định số 01/2004/QĐ-UB ngày 05/01/2004 V/v giao nhiệm vụ quản lý Đài truyền thanh, Đài truyền thanh phát lại truyền hình huyện, thị xã từ đài phát thanh truyền hình QNam về UBND huyện, thị xã

Hiện nay đã có Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ điều chỉnh nội dung này

 

51

Quyết định số 12/2004/QĐ-UB ngày 03/02/2004 V/v ban hành đơn giá xây dựng hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn tỉnh

QĐ số 37/1999/QĐ – BXD được thay thế QĐ số 38/2005/QĐ – BXD ngày 02/11/2005 của Bộ XD về định mức dự toán duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng

 

52

Quyết định số 35/2004/QĐ-UB ngày 04/6/2004 Về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu thầu, đấu giá trên địa bàn tỉnh QNam

Quyết định hết hiệu lực một phần về phí đấu giá, phí đấu giá được quy định tại QĐ số 2980/QĐ – UBND ngày 17/9/2012; đề nghị bãi bỏ và thực hiện theo Luật đấu thầu năm 2013

 

53

Quyết định số 57/2004/QĐ-UB ngày 28/7/2004 Về việc ban hành quy chế hoạt động của tổ tư vấn thẩm tra quyết toán các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh phê duyệt

NĐ số 52/1999/NĐ – CP ngày 08/7/1999 đã được sửa đổi NĐ số 07/2003/NĐ – CP ngày 30/01/2003 sửa đổi quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo NĐ số 52 còn hiệu lực; Nội dung văn bản thực hiện quyết toán theo Thông tư 45/2003/TT-BTC ngày 15/5/2003 hết hiệu lực ngày 25/6/2002 có TT 33/2007/TT – BTC ngày 09/4/2007 thay thế và TT này đã hết hiệu lực ngày 01/4/2011 có TT số 19/2011/TT – BTC ngày 14/02/2011 của BTC thay thế, Quyết định 168/2003/QĐ-BTC ngày 07/10/2003 hết hiệu lực ngày 17/8/2008 có QĐ 56/2008/QĐ – BTC ngày 17/7/2008 thay thế và QĐ này hết hiệu lực ngày 16/02/2014 có TT số 04/2014/TT – BTC ngày 02/01/2014 của BTC về ban hành quy trình thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành thay thế

 

54

Quyết định số 61/2004/QĐ-UB ngày 05/8/2004 Về tổ chức đấu thầu, lựa chọn công ty kiểm toán hoặc tổ chức kinh tế có chức năng định giá (gọi tắt là nhà thầu) thực hiện XĐGT doanh nghiệp để cổ phần hóa

Nghị định số 88/1999/NĐ – CP ngày 01/9/1999 hết hiệu lực ngày 04/01/2006, NĐ số 111/2006/NĐ – CP ngày 29/9/2006 về hướng dẫn Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật xây dựng thay thế NĐ số 88; NĐ 111 hết hiệu lực ngày 29/5/2008 có NĐ số 58/2008/NĐ – CP ngày 05/5/2008 thay thế; NĐ số 58 hết hiệu lực ngày 01/12/2009 có NĐ số 85/2009/NĐ – CP ngày 15/10/2009 thay thế hướng dẫn Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật xây dựng

Nghị định số 14/2000/NĐ – CP ngày 05/5/2000 hết hiệu lực ngày 04/01/2006; Thông tư số 79/2002/TT – BTC ngày 12/9/2002 hết hiệu lực ngày 15/8/2005 được bãi bỏ bởi QĐ số 40/2005/QĐ – BTC ngày 15/8/2005 về công bố danh mục văn bản hết hiệu lực

 

55

Quyết định số 62/2004/QĐ-UB ngày 05/8/2004 Về hoạt động của HĐ đấu thầu lựa chọn Công ty kiểm toán hoặc tổ chức kinh tế có chức năng định giá thực hiện XĐGT doanh nghiệp để cổ phần hóa

Nghị định số 64/2002/NĐ – CP ngày 19/6/2002 của chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần hết hiệu lực ngày 10/12/2004, Nghị định số 187/2004/NĐ – CP ngày 16/11/2004 thay thế và Nghị định số 187 được NĐ số 17/2006/NĐ – CP ngày 27/01/2006 thay thế sửa đổi, bổ sung điểm b, khoản 1 Điều 19 NĐ số 187, chỉ còn hiệu lực về phần thi hành luật đất đai; Nghị định số 109/2007/NĐ – CP ngày 26/6/2007 thay thế NĐ 187 và NĐ 109 hết hiệu lực 05/9/2011 có NĐ số 59/2011/NĐ – CP ngày 18/7/2011 thay thế về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần; Thông tư số 79/2002/TT – BTC ngày 12/9/2002 hết hiệu lực ngày 15/8/2005 được bãi bỏ bởi QĐ số 40/2005/QĐ – BTC ngày 15/8/2005 về công bố danh mục văn bản hết hiệu lực

 

56

Quyết định số 75/2004/QĐ-UB ngày 28/9/2004 Về việc ban hành quy định quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước trong việc tổ chức lễ đón nhận các danh hiệu thi đua, khen thưởng và kỷ niệm những ngày lễ lớn, ngày truyền thống

Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Hướng dẫn số 122/TĐKT ngày 05/3/2002; Quyết định 124/2003/QĐ-UBND ngày 04/12/2003 của UBND tỉnh hết hiệu lực.

Nội dung văn bản không còn phù hợp với điều kiện Kinh tế xã hội hiện nay

 

57

Quyết định số 05/2005/QĐ-UBND ngày 25/01/2005 Về việc ban hành Quy định về quyền hưởng lợi, nghĩa vụ của cộng đồng dân cư thôn, bản khi được Nhà nước giao rừng, đất rừng để quản lý bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh và trồng rừng

Sử dụng căn cứ hết hiệu lực ngay từ khi ban hành là NĐ số 02/CP ngày 15/01/1994. NĐ số 163/1999/NĐ – CP ngày 16/11/1999 hết hiệu lực thay thế NĐ số 181/2004/NĐ – CP ngày 16/11/2004; NĐ số 01/CP ngày 04/01/1995 thay thế NĐ số 135/2005/NĐ – CP ngày 08/12/2005

 

58

Quyết định số 16/2005/QĐ-UBND ngày 07/3/2005 Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của UBDS, GĐ và TE tỉnh Quảng Nam

 

Hiện nay, UBDSGĐ và Trẻ em đã chuyển chức năng dân số về Sở Y tế; chức năng gia đình về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; chức năng bảo vệ và chăm sóc trẻ em về Sở LĐTB và XH; UBND tỉnh đã ban hành QĐ số 52/2008/QĐ-UBND ngày 24/12/2008 quy định chức năng của Sở Y tế; QĐ 37/2008/QĐ – UBND ngày 23/9/2008 quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở LĐTB và XH; QĐ 27/2008/QĐ – UBND ngày 15/8/2008 Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh QN

 

59

Quyết định số 21/2005/QĐ-UB ngày 30/03/2005 Về việc ban hành Quy chế tuyên truyền viên ở cơ sở

Đã có Luật PBGDPL năm 2012

 

60

Quyết định số 23/2005/QĐ-UB ngày 31/3/2005 Phê duyệt nội dung điều chỉnh QĐ số 83/2003/QĐ-UB ngày 21/7/2003 của UBND tỉnh về phê duyệt phương án chuyển đổi mô hình quản lý điện nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

NĐ 45/2001/NĐ – CP ngày 02/8/2001 về hoạt động điện lực và sử dụng điện đã hết hiệu lực được thay thế NĐ 105/2005/NĐ – CP ngày 17/8/2005 hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật điện lực, NĐ này hết hiệu lực ngày 09/12/2013; QĐ 27/2002/QĐ – BCN ngày 18/6/2002 hết hiệu lực thay thế QĐ số 32/2006/QĐ – BCN, QĐ này hết hiệu lực 14/12/2013

 

61

Quyết định số 32/2005/QĐ-UB ngày 29/04/2005 Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng thư điện tử tỉnh Quảng Nam

Nội dung quy định của văn bản không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, QĐ 112/2001/QĐ – TTg ngày 25/7/2001 hết hiệu lực theo thời gian; QĐ số 1534/QĐ – UB ngày 15/5/2002 hết hiệu lực theo thời gian

 

62

Quyết định số 35/2005/QĐ-UBND ngày 10/05/2005 V/v ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh Quảng Nam

Căn cứ ban hành hết hiệu lực, sử dụng căn cứ không phải là văn bản quy phạm pháp luật

 

63

Quyết định số 51/2005/QĐ-UBND ngày 12/7/2005 V/v Phê duyệt Đề án phát triển Tổ hợp tác, Hợp tác xã các huyện miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam

Thời gian, tiến độ 2005 – 2010; Luật đầu tư trong nước thay luật đầu tư năm 2005, NĐ 164/2003 /NĐ – CP ngày 22/12/2003(hết hiệu lực) thay thế luật thuế thu nhập DN năm 2009.

 

64

Quyết định số 67/2005/QĐ-UB ngày 12/10/2005 Quy định về quản lý hoạt động Cổng thông tin điện tử Quảng Nam

Căn cứ ban hành Nghị định số 55/2001/NĐ – CP thay thế NĐ 97/2008, TT số 111/1998/TT – BTC thay thế bởi TT 137/2007/TT – BTC ngày 28/11/2007

 

65

Quyết định số 75/2005/QĐ-UBND ngày 17/11/2005 Quy định phụ cấp lương và phụ cấp chức vụ cho Trưởng ban, phó Trưởng ban đại diện cho người cao tuổi

Thực hiện theo QĐ số 4136/QĐ – UBND ngày 15/12/2011 của UBND tỉnh

 

66

Quyết định số 76/2005/QĐ-UB ngày 17/11/2005 Quy định lương và phụ cấp chức vụ cho Chủ tịch, phó Chủ tịch, Ủy viên thường vụ Hội người mù

Thực hiện theo QĐ số 4136/QĐ – UBND ngày 15/12/2011 của UBND tỉnh

 

67

Quyết định số 80/2005/QĐ-UB ngày 02/12/2005 Về việc ban hành quy định về quản lý an toàn và kiểm tra bức xạ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành: Luật Năng lượng nguyên tử năm 2008, Nghị định số 107/2013/NĐ-CP ngày 20/9/2013

 

68

Quyết định số 14/2006/QĐ-UBND ngày 22/3/2006 V/v giao nhiệm vụ tham mưu giúp UBND tỉnh trong công tác quản lý, cấp giấy phép hoạt động khoáng sản trên địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai

Căn cứ để ban hành QĐ đã hết hiệu lực, luật khoáng sản 2010 có hiệu lực thay thế luạt khoáng sản 1996 và sửa đổi bổ sung 2005, khoản 2 Điều 82 luật 2010….UBND tỉnh không có thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản là tài nguyên

 

69

Quyết định số 51/2006/QĐ-UBND ngày 03/11/2006 Ban hành quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh – Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh – Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới

Thực hiện theo Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ

 

70

Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND ngày 19/3/2007 Ban hành Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Thực hiện theo TTLT 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 về hướng dẫn tiêu chuẩn điều kiện thủ tục bổ nhiệm, bãi nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước

 

71

Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND ngày 23/4/2007 Điều chỉnh khoản 2, Điều 7, Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thực hiện theo TTLT 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 về hướng dẫn tiêu chuẩn điều kiện thủ tục bổ nhiệm, bãi nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước

 

72

Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND ngày 23/5/2007 Quy định nội dung, mức chi và công tác quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật

Thông tư 63/2005 hết hiệu lực thay thế TT 73/2010; QĐ số 13/2003/QĐ – TTg hết hiệu lực thay thế QĐ số 37/2008/QĐ – TTg ngày 12/3/2008

 

73

Quyết định số 30/2007/QĐ-UBND ngày 14/8/2007 Về việc xếp loại đường tỉnh lộ (ĐT) trên địa bàn tỉnh để xác định cước vận tải đường bộ năm 2007

Theo quy định của QĐ số 32/2005/QĐ – BGTVT việc đánh giá xếp loại đường bộ thì việc xếp loại phải tiến hành từng năm

 

74

Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND ngày 16/6/2009 Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thực hiện theo NQ số 95/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013 của HĐND tỉnh

 

75

Quyết định 12/2013/QĐ-UBND ngày 28/5/2013 của UBND tỉnh ban hành bộ đơn giá đo đạc địa chính trên địa bàn tỉnh

Không còn phù hợp với tình hình thực tế. Căn cứ ban hành Quyết định là Quyết định số 10/2008/QĐ-BTNMT ngày 18/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường không còn hiệu lực (được thay thế bởi Quyết định số 50/2013/TT-BTNMT ngày 27/12/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

 

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC CHỈ THỊ QPPL DO UBND TỈNH BAN HÀNH TỪ NĂM 1997 ĐẾN NĂM 2013 BỊ BÃI BỎ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2217 /QĐ-UBND ngày 16/7/2014 của UBND tỉnh)

TT

Số, ký‎ hiệu, ngày ban hành, trích yếu nội dung văn bản

Lý‎ do bãi bỏ

Ghi chú

01

Chỉ thị số 02 ban hành ngày 01/02/1997 Về việc tăng cường quản lý, khai thác chế biến gỗ và lâm sản rừng tự nhiên

Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 1991 đã hết hiệu lực pháp luật, được thay thế bởi Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004

 

02

Chỉ thị số 05 ban hành ngày 13/3/1997 Về việc triển khai, tuyên truyền phổ biến Luật Ban hành văn bản QPPL

Luật Ban hành văn bản QPPL năm 1996 đã hết hiệu lực; có Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND và UBND năm 2004

 

03

Chỉ thị số 07 ban hành ngày 19/3/1997 Về việc tăng cường công tác quản lý và thu thuế đối với hoạt động khai thác, đánh bắt thủy sản

Đây là Chỉ thị nhằm triển khai một văn bản luật, nhưng các luật triển khai đã hết hiệu lực (Luật Thuế doanh thu năm 1990) và được thay thế bằng một văn bản mới thì thì văn bản triển khai (chỉ thị 07) nêu trên đã hết hiệu lực.

 

04

Chỉ thị số 11 ban hành ngày 27/3/1997 Về việc tăng cường quản lý khai thác nguồn thu từ hoạt động xây lắp

 

Nghị định số 96 ngày 27/12/1995 quy định chi tiết thi hành luật thuế doanh thu được sửa đổi, bổ sung NĐ 24/1998, đến nay đã hết hiệu lực vì Luật Thuế doanh thu đã hết hiệu lực và được thay thế bởi Luật Thuế giá trị gia tăng; NĐ 42/CP hết hiệu lực thay thế bởi NĐ 52/1999; NĐ 43/CP ngày 16/7/1996 hết hiệu lực thay thế NĐ 88/1999 ngày 01/9/1999 và cũng hết hiệu lực 04/11/2006; Luật Đấu thầu 2005; NĐ 111/2006/NĐ – CP ngày 29/9/2006 hướng dẫn thi hành luật đấu thầu, hết hiệu lực ngày 29/5/2008; NĐ 58/2008 hết hiệu lực, NĐ 85/2009/NĐ – CP ngày 15/10/2009 hết hiệu lực; NĐ 68/2012/NĐ – CP ngày 12/9/2012 SĐ,BS NĐ 85 hiệu lực ngày 01/11/2012

 

05

Chỉ thị số 12 ban hành ngày 28/3/1997 Về việc tổ chức thực hiện Nghị định 04/CP của Chính phủ về “xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất”

Nghị định số 04/CP ngày 10/01/1997 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đât đai hết hiệu lực, thay thế NĐ 182/2004/NĐ – CP ngày 29/10/2004 và hết hiệu lực ngày 01/01/2010 và được thay thế NĐ 105/2009/NĐ – CP ngày 11/11/2009

 

06

Chỉ thị số 13 ban hành ngày 01/4/1997 Về việc nghiêm cấm việc sử dụng vật liệu nổ, hóa chất độc và xung điện để khai thác thủy, hải sản

Pháp lệnh bảo vệ và phát triển thủy sản hết hiệu lực ngày 01/7/2004; Luật thủy sản năm 2003, NĐ 27/2005/NĐ – CP ngày 08/3/2005 hướng dẫn Luật Thủy sản

 

07

Chỉ thị số 25 ban hành ngày 13/6/1997 Về việc tiếp tục thực hiện Nghị định 70/HĐBT ngày 30/4/1987 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về bảo vệ an toàn lưới điện cao áp

Nội dung không còn phù hợp.

Nghị định 70/HĐBT ngày 30/4/1987 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về bảo vệ an toàn lưới điện cao áp hết hiệu lực, thay thế tại Nghị định 54/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999. Nghị định 106/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực

 

08

Chỉ thị số 27 ban hành ngày 13/6/1997 Về việc triển khai thực hiện “quy chuẩn xây dựng” của Bộ Xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Triển khai VB hết hiệu lực, Quyết định số 682/BXD-CS-XD ngày 14/12/1996 hết hiệu lực

 

09

Chỉ thị số 29 ban hành ngày 19/6/1997 Về việc tiếp tục triển khai thực hiện pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước

Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước năm 1991, Nghị định 84/HĐBT ngày 09/3/1992; thông tư 06/BNV ngày 28/8/1992 hết hiệu lực.

 

10

Chỉ thị số 19 ban hành ngày 10/6/1998 Về việc tăng cường công tác phòng chống tệ nạn xã hội

Nghị định 87/CP năm 1995 hết hiệu lực, thay thế bởi Nghị định 11/2006/NĐ-CP về quản lý hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng

 

11

Chỉ thị số 21 ban hành ngày 04/7/1998 Về việc tăng cường các biện pháp nhằm thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Nghị định số 36/1997/NĐ-CP hết hiệu lực; thay thế tại Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ hướng dẫn Luật Đầu tư

Các biện pháp thu hút đầu tư trong VB hiện nay không còn phù hợp

 

12

 

Chỉ thị số 26 ban hành ngày 03/8/1998 về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước

Năm 2011, UBND tỉnh ban hành QĐ số 2086/QĐ-UBND ngày 28/6/2011 ban hành Chương trình hành động của tỉnh Quảng Nam về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2011 và giai đoạn 2011-2015

 

13

Chỉ thị số 31 ban hành ngày 13/10/1998 Về việc nghiêm cấm khai thác, tận thu cây Re Hương trên địa bàn tỉnh

Nội dung không còn phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh

 

14

Chỉ thị số 32 ban hành ngày 12/11/1998 Về việc thực hiện quản lý vệ sinh lao động, quản lý sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp

Bộ luật Lao động năm 1994, Thông tư 13/BYT-TT ngày 21/10/1996 hết hiệu lực. Bộ Luật LĐ 2012; Thông tư 19/2011/TT-BYT ngày 06/6/2011; Nghị định 06/CP ngày 20/01/1995, Chỉ thị 13/1998/CT-TTg nội dung không còn phù hợp

 

15

Chỉ thị số 34 ban hành ngày 16/11/1998 Vể việc tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện Luật Ngân sách Nhà nước đối với cấp xã

Nội dung không còn phù hợp; Chỉ thị số 34/1998/CT-UB ngày 16/11/1998 đã không còn phù hợp. Hiện nay đã có Luật Ngân sách nhà nước năm 2002.

 

16

Chỉ thị số 02 ban hành ngày 14/01/1999 Về thực hiện Nghị định 58/1998/NĐ-CP ngày 13/8/1998 của Chính phủ ban hành điều lệ bảo hiểm y tế

Nghị định 58/1998/NĐ-CP ngày 13/8/1998 của Chính phủ ban hành Điều lệ Bảo hiểm Y tế đã hết hiệu lực, được thay thế bởi Nghị định 63/2005/NĐ-CP ngày 16/5/2005 của Chính phủ ban hành Điều lệ Bảo hiểm y tế; Các quy định tại Thông tư liên tịch số 15/1998/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Nghị định số 58/1998/NĐ-CP ngày 13/8/1998 của Chính phủ cũng đã hết hiệu lực

 

17

Chỉ thị số 03 ban hành ngày 14/01/1999

Về tăng cường chỉ đạo và củng cố công tác lưu trữ trong tỉnh

Pháp lệnh bảo vệ tài liệu lưu trữ quốc gia ngày 11/12/1982 của Hội đồng Nhà nước và Chỉ thị số 726/TTg ngày 04/9/1997 của Thủ tướng Chính phủ đã hết hiệu lực, thực hiện theo quy định tại Pháp lệnh lưu trữ Quốc gia năm 2001 và Chỉ thị số 05/2007/CT-TTg ngày 02/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ do Thủ tướng Chính phủ ban hành; Năm 2012, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 09/5/2012 tăng cường quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

 

18

Chỉ thị số 09 ban hành ngày 11/3/1999

Về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phát triển kinh tế và hợp tác và HTX, nhân rộng các điển hình tiên tiến

Nghị định 16/CP ngày 21/02/1997 của Chính phủ về chuyển đổi đăng ký HTX và tổ chức hoạt động của Liên hiệp HTX đã hết hiệu lực, thay thế bởi Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã; Nội dung Chỉ thị số 09 phân loại và chuyển đổi đăng ký lại theo Luật Hợp tác xã năm 1996, hiện nay Luật này đã hết hiệu lực, thay thế bởi Luật Hợp tác xã năm 2003. Luật Hợp tác xã năm 2012 có hiệu lực vào ngày 01/7/2013

 

19

Chỉ thị số 19 ban hành ngày 19/6/1999 Về giao nhiệm vụ chuẩn bị triển khai Đề án Đặc khu kinh tế Chu Lai

Nội dung Chỉ thị số 19/1999/CT-UB ngày 19/6/1999 của UBND tỉnh Quảng Nam nhằm khẩn trương chuẩn bị trển khai Đề án Đặc khu Kinh tế Chu Lai, có nêu rõ trong nội dung Chỉ thị “Đây là một số công việc chuẩn bị ban đầu cho triển khai Đề án Đặc khu kinh tế Chu Lai…”; theo đó, Chỉ thị số 19/1999/CT-UB ngày 19/6/1999 của UBND tỉnh Quảng Nam hiện nay đã không còn phù hợp

 

20

Chỉ thị số 23 ban hành ngày 24/7/1999 Về việc đẩy nhanh công tác giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh

 

Quyết định số 245/1998/QĐ-TTg ngày 21/12/1998 v/v thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước của các cấp về rừng và đất lâm nghiệp (hết hiệu lực), thay thế tại Quyết định 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng; Nghị định 02/CP ngày 15/01/1994 của Chính phủ quy định việc giao đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích lâm nghiệp (Hết hiệu lực), thay thế bởi Nghị định 163/1999/NĐ-CP ngày 16/11/1999. Hiện nay Nghị định 163/1999/NĐ-CP cũng đã hết hiệu lực, thực hiện theo Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Chỉ thị số 18/1999/CT-TTg ngày 01/7/1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp đẩy mạnh việc hoàn thành cấp giấy CNQSD đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất ở nông thôn vào năm 2000 đến nay đã không còn phù hợp.

 

21

Chỉ thị số 30 ban hành ngày 17/11/1999 Về việc chấn chỉnh kinh doanh ngành thuốc lá và chống vận chuyển hàng nhập lậu

Chỉ thị nhằm triển khai Chỉ thị số 13/1999/CT-TTg ngày 12/5/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, sắp xếp sản xuất kinh doanh ngành thuốc và Thông tư số 21/1999/TTLT ngày 23/6/1999 của Liên Bộ Thương mại- Công an – Giao thông vận tải và Tổng cục Hải quan (Thông tư số 21) về việc tổ chức phối hợp trong công tác đấu tranh chống vận chuyển hàng nhập lậu trên các tuyến đường sắt nội dung không còn phù hợp.

 

22

Chỉ thị số 32 ban hành ngày 30/11/1999 Về việc tổ chức, quản lý các khu vực đã cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản vàng trên địa bàn tỉnh

Luật Khoáng sản 1996 hết hiệu lực, hiện nay có Luật Khoáng sản năm 2010; Quyết định số 1474/1998/QĐ-UBND ngày 11/8/1998 của UBND tỉnh ban hành quy định quản lý tài nguyên khoáng sản và các quy định hiện hành của nhà nước đã hết hiệu lực; thay thế tại Quyết định số 45/2004/QĐ-UBND ngày 07/6/2004 ban hành quản lý tài nguyên khoáng sản và tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh.

 

23

Chỉ thị số 03 ban hành ngày 14/01/2000 Về việc tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng, phát huy hiệu quả các trung tâm cụm xã miền núi, chương trình 135 và công tác trước mắt trong thời gian đến trên địa bàn các huyện miền núi

Văn bản được ban hành khi đang thực hiện Chương trình 135 giai đoạn I, nay đã có Quyết định số 07/2006/QĐ – TTg ngày 10/01/2006 của Thủ tướng chính phủ về thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2006 – 2010( giai đoạn II); Quyết định số 551/QĐ – TTg ngày 04/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn , xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 ( gọi tắt chương trình 135 giai đoạn III).

 

24

Chỉ thị số 08 ban hành ngày 08/3/2000 Về tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp và đổi mới quản lý doanh nghiệp Nhà nước

Chỉ thị số 20/1998/CT – TTg ngày 21/4/1998 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp nhà nước không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, Nghị định số 44/1998/NĐ – CP ngày 29/6/1998 hết hiệu lực có NĐ số 64/2002/NĐ – CP ngày 19/6/2002 thay thế; NĐ số 64 hết hiệu lực ngày 10/12/2004 có NĐ 187/2004/NĐ – CP ngày 16/11/2004 thay thế; NĐ 187 hết hiệu lực có NĐ 109/2007/NĐ – CP ngày 26/6/2007 thay thế, NĐ 109 hết hiệu lực ngày 05/9/2011 có NĐ 59/2011/NĐ – CP ngày 18/7/2011 thay thế, NĐ 103/1999/NĐ – CP ngày 10/9/1999 hết hiệu lực ngày 18/7/2005, NĐ 80/2005/NĐ – CP ngày 22/6/2005 thay thế, NĐ 80 hết hiệu lực ngày 07/11/2008 có NĐ số 09/2008/NĐ – CP ngày 10/01/2008 thay thế, QĐ 187/1999/QĐ – TTg ngày 16/9/1999 không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành

 

25

Chỉ thị số 11 ban hành ngày 12/4/2000 Về quản lý đất đai, quy hoạch và đâu tư xây dựng trong khu kinh tế mở Chu Lai

Đã có Luật đất đai năm 2003 và sửa đổi 2013 thay thế Luật đất đai năm 1993;

Nghị định số 88/2004/NĐ – CP ngày 17/8/1994 Hết hiệu lực ngày 16/ 11/2004 đã có NĐ 181/2004/NĐ – CP ngày 29/10/2004 thay thế Hướng dẫn thi hành Luật đất đai; Cơ chế tổ chức và hoạt động của BQL khu KTM Chu Lai đã được quy định QĐ 14/2004/QĐ – UBND ngày 09/02/2004 và QĐ số 45/2005/QĐ – UBND ngày 16/6/2004 hết hiệu lực được thay thế QĐ số 15/2006/QĐ – UBND ngày 31/3/2006, QĐ số 15 hết hiệu lực được thay thế QĐ số 08/2010/QĐ – UBND ngày 28/5/2010

 

26

Chỉ thị số 15 ban hành ngày 15/5/2000 Về tiếp tục kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa

Có Luật giao thông đường thủy nội địa năm 2004; NĐ 40/CP ngày 05/7/1996 hết hiệu lực ngày 01/01/2005 có NĐ 77/1998/NĐ – CP ngày 26/9/1998 SĐ,BS NĐ số 40 và hết hiệu lực ngày 01/01/2005, NĐ 09/2005/NĐ – CP ngày 27/01/2005 thay thế NĐ số 40, NĐ số 09 hết hiệu lực 05/9/2011 có NĐ số 60/2011/NĐ – CP ngày 20/7/2011 quy định xử phạt vi phạm HC trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa thay thế NĐ số 09

 

27

Chỉ thị số 18 ban hành ngày 07/6/2000 Về việc tiến hành kiểm tra hoạt động dịch vụ văn hóa và kinh doanh văn hóa phẩm

Luật Điện ảnh năm 2006 và Luật sửa đổi 2009; Chỉ thị số 09/2000/CT – TTg ngày 20/4/2000 không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành; Nghị định số 87/CP ngày 14/12/1995 tăng cường quản lý các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa, đẩy mạnh bài trừ các hoạt động xã hội hết hiệu lực ngày 15/02/2006; NĐ số 11/2006/NĐ – CP ngày 18/01/2006 thay thế NĐ số 87 và hết hiệu lực ngày 01/01/2010, NĐ 103/2009/NĐ – CP ngày 06/11/2009 thay thế NĐ số 11; NĐ số 54/2010/NĐ – CP ngày 04/5/2010 của Chính phủ về hướng dẫn Luật điện ảnh

 

28

Chỉ thị số 20 ban hành ngày 23/6/2000 Về việc tăng cường công tác trợ giúp pháp lý

Chỉ thị số 05/2000/CT – TTg ngày 01/3/2000 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác TGPL không còn phù hợp với quy định của pháp luật; Luật TGPL năm 2006; NĐ số 07/2007/NĐ – CP ngày 12/01/2007 hướng dẫn Luật trợ giúp pháp lý

 

29

Chỉ thị số 21 ban hành ngày 13/7/2000 về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Chỉ thị này được ban hành trên cơ sở thực hiện NQ số 38/CP về cải cách hành chính một bước, đến nay Chính phủ đã có NQ số 30c/NQ – CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020; QĐ số 207/1999/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành; UBND tỉnh có QĐ ban hành chương trình CCHC giai đoạn 2005 – 2010 hết hiệu lực

UBND tỉnh đã có QĐ 1009/QĐ – UB ngày 29/3/2012 ban hành kế hoạch CCHC giai đoạn 2011 - 2015

 

30

Chỉ thị số 22 ban hành ngày 27/7/2000 Về việc lập lại trật tự kỷ cương trong lĩnh vực quản lý, khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh QNam

Luật khoáng sản năm 1996 hết hiệu lực ngày 01/7/2011, Luật khoáng sản năm 2010; UBND tỉnh đã có Quyết định số 23/2012/QĐ – UBND ngày 20/8/2012 ban hành quy định về quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Chỉ thị số 12/CT – UBND ngày 15/4/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

 

31

Chỉ thị số 24 ban hành ngày 30/8/2000 Về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện các Luật thuế mới

Luật thuế tiêu thụ đặc biệt năm 1998 hết hiệu lực đã có luật thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2008; Luật thuế giá trị gia tăng năm 1997 hết hiệu lực có Luật thuế giá trị gia tăng năm 2008, Luật thuế GTGT sửa đổi năm 2013, hiệu lực ngày 01/01/2014

 

32

Chỉ thị số 26 ban hành ngày 26/9/2000 Về tăng cường công tác quản lý giá và quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xe máy

Thông tư số 04/2000/TT – BVGCP ngày 15/11/2000 hướng dẫn thi hành NĐ số 44/2000/NĐ – CP ngày 01/9/2000 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá cả không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành; NĐ số 44 hết hiệu lực pháp luật ngày 13/10/2004 có NĐ 169/2004/NĐ – CP ngày 22/9/2004 thay thế; NĐ 169 hết hiệu lực ngày 15/11/2011 có NĐ số 84/2011/NĐ – CP ngày 20/9/2011 thay thế quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá cả

 

33

Chỉ thị số 28 ban hành ngày 27/11/2000 Về việc chỉ đạo sản xuất lúa bằng các giống lai

Quyết định số 4294/QĐ – UB ngày 20/11/2000 của UBND tỉnh không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành; Xuất phát từ tình hình thực tiễn năm 2000 UBND tỉnh ban hành chỉ thị là phù hợp; đến nay nội dung Chỉ thị đã không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh và tình hình thực tiễn tại địa phương, hiện nay không chỉ có 3 loại giống lúa lai mà còn có thêm nhiều loại giống lúa lai khác có hiệu quả hơn

 

34

Chỉ thị số 01/2001/CT-UB ban hành ngày 08/02/2001 Về thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với lao động làm việc trong các cơ sở ngoài công lập thuộc các ngành giáo dục, y tế, văn hóa và thể thao

Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 thay thế Điều lệ Bảo hiểm xã hội; Nghị định số 73/1999/NĐ – CP ngày 19/8/1999 của Chính phủ hết hiệu lực pháp luật ngày 24/6/2006, đã có Nghị định số 53/2006/NĐ – CP ngày 25/5/2006 thay thế

 

35

Chỉ thị số 04/2001/CT-UB ban hành ngày 08/3/2001 Về triển khai thực hiện pháp lệnh nghĩa vụ lao động công ích

Pháp lệnh Nghĩa vụ Lao động công ích năm 1999 đã hết hiệu lực, được công bố chấm dứt hiệu lực tại Nghị quyết số 1014/2006/NQ-UBTVQH11 về việc chấm dứt hiệu lực của Pháp lệnh Nghĩa vụ Lao động công ích.

Nghị định số 81/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Nghĩa vụ Lao động công ích hết hiệu lực, được công bố chấm dứt hiệu lực tại Nghị quyết số 02/2007/NQ-CP ngày 12/01/2007 của Chính phủ.

 

36

Chỉ thị số 05/2001/CT-UB ban hành ngày 02/4/2001 Về triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về công chứng, chứng thực

Nghị định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 về Công chứng, chứng thực còn hiệu lực thi hành; có một số nội dung đã được thay thế tại Nghị định số 79/2007/NĐ-CP; một số nội dung được bãi bỏ tại Nghị định số 04/2013/NĐ-CP.

Chỉ thị số 01/2001/CT-TTg ngày 05/3/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về công chứng, chứng thực nội dung không còn phù hợp.

 

37

Chỉ thị số 07/2001/CT-UB ban hành ngày 13/4/2001 Về việc tăng cường công tác bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh

Không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, các cơ quan tổ chức được giao nhiệm vụ tại khoản 1, 3, 5 đã được thành lập mới theo Nghị định số 13/2008/NĐ-CP.

 

 

38

Chỉ thị số 09/2001/CT-UB ban hành ngày 09/5/2001 Về tăng cường công tác thi hành án dân sự

Luật thi hành án dân sự năm 2008 thay thế pháp lệnh thi hành án dân sự, Chỉ thị số 01 hết hiệu lực theo thời gian

 

39

Chỉ thị số 11/2001/CT-UB ban hành ngày 04/6/2001 Về việc đẩy nhanh tiến độ bàn giao lưới điện trung áp nông thôn

Khoản 1,2,5 không còn phù hợp; thực hiện theo Nghị định số 13/2008/NĐ-CP; khoản 4, 5 đã kết thúc từ năm 2012.

 

40

Chỉ thị số 14/2001/CT-UB ban hành ngày 09/7/2001 Về việc triển khai thực hiện Nghị định 08/2001/NĐ-CP của Chính phủ quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Nghị định số 08/2001/NĐ-CP quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện đã hết hiệu lực pháp luật, thay thế tại Nghị định số 72/2009/NĐ-CP ngày 03/9/2009 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện

 

41

Chỉ thị số 22/2001/CT-UB ban hành ngày 17/10/2001 Về tổ chức thực hiện một số nội dung trong công tác quản lý và sử dụng đất đối với các cơ sở thờ tự tôn giáo đang sử dụng

Thông tư 1646/2000/TTLT-TCĐC-TGCP không còn phù hợp; Khoản 1,2,5 của VB đã hết hiệu lực theo điểm a khoản 1 Điều 53 Luật Ban hành VB QPPL của HĐND, UBND; Khoản 2,3,4 được giao nhiệm vụ thực hiện xong trước năm 2012

 

42

Chỉ thị số 02/2002/CT-UB ban hành ngày 03/01/2002 Về việc tăng cường công tác quản lý khai thác cát, sạn, sỏi và đất sét ven sông, suối trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Luật khoáng sản năm 1996 hết hiệu lực pháp luật 01/7/2011, có Luật khoáng sản 2010; Nghị định số 35 hết hiệu lực ngày 24/8/2004, NĐ số 150/2004/NĐ – CP ngày 29/7/2004 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản hết hiệu lực ngày 15/12/2013; NĐ 142/2013/NĐ – CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản thay thế NĐ 150

 

43

Chỉ thị số 03/2002/CT-UB ban hành ngày 24/01/2002 Về việc lập và xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Luật đất đai năm 2003; NĐ 181/2004/NĐ – CP ngày 29/10/2004 hướng dẫn thi hành Luật đất đai; NĐ số 68 hết hiệu lực ngày 16/11/2004, NĐ 181/2004/NĐ – CP ngày 29/10/2004 hướng dẫn thi hành Luật đất đai thay thế Thông tư số 1842/2001/TT – TCĐC ngày 01/11/2001 của Tổng cục địa chính hết hiệu lực ngày 01/12/2004; TT số 30/2004/TT – BTNMT hướng dẫn lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch , kế hoạch sử dụng đất do BTNMT ban hành; TT số 30 hết 17/12/2009 có Thông tư số 19/2009/TT – BTNMT ngày 02/11/2009 quy định chi tiết, lập, điều chỉnh, thẩm định quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất do Bộ tài nguyên môi trường ban hành

 

44

Chỉ thị số 07/2002/CT-UB ngày 06/6/2002 Về việc tăng cường công tác giám định, đầu tư

Công tác giám định đầu tư đã được thay thế bằng công tác giám sát đánh giá đầu tư theo Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của CP về giám sát và đánh giá đầu tư

 

45

Chỉ thị số 14/2002/CT-UB ban hành ngày 03/01/2002 Về việc thực hiện Luật bảo vệ và phát triển rừng trong sử dụng đất lâm nghiệp và tài nguyên rừng

 

Luật bảo vệ và phát triển rừng năm 1991 hết hiệu lực có Luật bảo vệ và phát triển rừng năm 2004, Luật đất đai năm 2003; Quyết định số 02/1999/QĐ – BNN – PTNT ngày 05/01/1999 ban hành quy chế khai thác gỗ và lâm sản hết hiệu lực 23/02/2004; Quyết định số 04/2004/QĐ – BNN ngày 02/02/2004 thay thế QĐ số 02 và QĐ số 04 hết hiệu lực ngày 10/8/2005; Quyết định số 40/2005 ngày 07/7/2005 thay thế; QĐ số 40/2005/QĐ – TTg hết hiệu lực 04/7/2011 có Thông tư số 35/2011/TT – BNNPTNT ngày 20/5/2011 thay thế QĐ số 40 ( không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành)

 

46

Chỉ thị số 15/2002/CT-UB ban hành ngày 11/6/2002 Về việc chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý đất đai trong tình hình mới

Luật đất đai năm 2003 thay thế Luật đất đai năm 1993; Luật đất đai sửa đổi, bổ sung năm 2013; Nghị định số 68/2001/NĐ – CP ngày 01/10/2001 của Chính phủ hết hiệu lực ngày 16/11/2004 có NĐ số 181/2004/NĐ – CP ngày 29/10/2004 hướng dẫn thi hành Luật đất đai thay thế

 

47

Chỉ thị số 20/2002/CT-UB ban hành ngày 05/8/2002 Về tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh

Tại khoản 4 của Chỉ thị quy định: Sở Địa chính phối hợp với UBND các huyện, thị xử lý các vi phạm theo Chỉ thị số 15/2002/CT – UB ngày 11/6/2002 của UBND tỉnh, nhưng việc xử lý vi phạm hành chính theo Chỉ thị số 15 lại thực hiện theo Nghị định số 68/2001/NĐ – CP ngày 01/10/2001 của Chính phủ hết hiệu lực ngày 16/11/2004 có NĐ số 181/2004/NĐ – CP ngày 29/10/2004 hướng dẫn thi hành Luật đất đai thay thế

 

48

Chỉ thị số 25/2002/CT-UB ban hành ngày 06/11/2002 Về việc phòng chống dịch tả

Không còn phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương

 

49

Chỉ thị số 26/2002/CT-UB ban hành ngày 25/11/2002 Về tăng cường các biện pháp quản lý, nâng cao hiệu quả chương trình đánh bắt hải sản xa bờ tỉnh Quảng Nam

Nội dung Chỉ thị nhằm thực hiện tốt Quyết định số 31/2001/QĐ-UBND ngày 28/6/2001 của UBND tỉnh về ban hành quy định “cho vay, thu nợ vốn vay tín dụng Nhà nước đối với các dự án đóng tàu đánh bắt hải sản xa bờ thuộc tỉnh Quảng Nam”, Quyết định số 31 đã hết hiệu lực, thay thế tại Quyết định số 61/2003/QĐ-UBND ngày 17/6/2003

 

50

Chỉ thị số 27/2002/CT-UB ban hành ngày 29/11/2002 Vể tăng cường công tác quản lý đất đai quy hoạch xây dựng trong khu kinh tế mở Chu Lai

Có Luật Đất đai 2003, Luật Khoáng sản năm 2010

 

51

Chỉ thị số 28/2002/CT-UB ban hành ngày 06/12/2002 Về việc tăng cường công tác phòng chống tệ nạn xã hội

Quyết định 32/2001/QĐ-UBND ngày 03/7/2001 về chương trình phòng chống ma túy giai đoạn 2001-2005; Quyết định 3207/QĐ-UBND ngày 27/8/2001 về chương trình hành động phòng chống mại dâm đã hết hiệu lực

 

52

Chỉ thị số 02/2003/CT-UB ban hành ngày 22/01/2003 Về triển khai Nghị định số 13/2002/NĐ-CP ngày 19/11/2002 của Chính phủ về các giải pháp kiềm chế gia tăng, tiến tới giảm dần tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông

Nội dung Chỉ thị số 02/2003/CT-UBND có các quy định liên quan đến Nghị định số 92/2001/NĐ-CP ngày 11/12/2001 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô (đã hết hiệu lực, thay thế tại Nghị định số 110/2006/NĐ-CP ngày 28/9/2006 về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô), hiện nay thực hiện theo Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Chỉ thị số 25/2002/CT-BGTVT ngày 19/12/2002 của Bộ Giao thông Vận tải đã không còn phù hợp.

 

53

Chỉ thị số 05/2003/CT-UB ban hành ngày 07/4/2003 Về việc tăng cường công tác quản lý an toàn công nghiệp

Thông tư số 22/TT – LĐTBXH ngày 08/11/1996 hết hiệu lực ngày 22/11/2003, Thông tư 23/2003/TT – BLĐTBXH ngày 03/11/2003 thay thế về hướng dẫn thủ tục đăng ký và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ, VSLĐ, TT 23 hết hiệu lực ngày 21/3/2008, TT 04/2008/TT – BLĐTBXH thay thế và hết hiệu lực ngày 01/01/2012 có TT số 32/2011/TT – BLĐTBXH ngày 14/11/2011 thay thế; Thông tư số 02/1998/TT – BCN ngày 09/3/1998 về hướng dẫn việc kiểm tra, kiểm định các thiết bị áp lực và các thiết bị nâng trong ngành công nghiệp : còn hiệu lực; Đã có Luật điện lực 2004; Quyết định số 41/2001/QĐ – BCN về an toàn điện nông thôn hết ngày 11/10/2006; QĐ 34/2006/QĐ – BCN ngày 13/9/2006 thay thế;

Chỉ thị số 05 hết hiệu lực theo thời gian và được công bố bằng QĐ số 09/2007/QĐ – BCT ngày 11/02/2007 về công bố văn bản hết hiệu lực;

NĐ số 45/2001/NĐ – CP ngày 02/8/2001 về hoạt động điện và sử dụng điện hết hiệu lực ngày 01/7/2005 có NĐ 105/2005/NĐ – CP ngày 17/8/2005 thay thế hướng dẫn Luật điện lực và hết hiệu lực ngày 10/12/2013, NĐ 137/2013/NĐ – CP ngày 21/10/2013 hướng dẫn luật điện lực và Luật điện lực sửa đổi

NĐ số 54/1999/NĐ – CP ngày 08/7/1999 hết hiệu lực ngày 13/9/2005; có NĐ số 118/2004/NĐ – CP ngày 10/5/2004 sửa đổi NĐ số 54; NĐ 106/2005/NĐ – CP ngày 17/8/2005 hướng dẫn Luật điện lực và bảo vệ công trình lưới điện cao áp thay thế NĐ số 54

 

54

Chỉ thị số 07/2003/CT-UB ban hành ngày 14/4/2003 Về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày bảo vệ chăm sóc người tàn tật

Nội dung quy định của văn bản chỉ thực hiện trong năm 2003; hơn nữa nội dung quy định không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành vì: Pháp lệnh 06 hết hiệu lực ngày 01/01/2011, có Luật khuyết tật năm 2010; NĐ số 55/1999/NĐ – CP ngày 01/7/1999 hết hiệu lực ngày 01/6/2012 có NĐ số 28/2012/NĐ – CP ngày 01/4/2012 hướng dẫn luật người khuyết tật thay thế

 

55

Chỉ thị số 12/2003/CT-UB ban hành ngày 22/5/2003 Về việc triển khai thực hiện các Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Bộ Luật lao động (sửa đổi, bổ sung)

Bộ luật lao động năm 1994, SĐ,BS năm 2002, 2006; 2007 hết hiệu lực; đã có Bộ luật lao động năm 2012 thay thế; NĐ 109 hết hiệu lực ngày 01/7/2013, NĐ 45/2013/NĐ – CP ngày 10/5/2013 hướng dẫn Bộ Luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động thay thế; NĐ số 110 hết hiệu lực ngày 01/7/2013 có NĐ số 45 thay thế; NĐ số 114 hết hiệu lực ngày 01/7/2010 có NĐ số 49/2013/NĐ – CP ngày 14/5/2013 hướng dẫn Bộ luật lao động về tiền lương thay thế;

NĐ 39 hết hiệu lực có NĐ số 03/2014/NĐ – CP ngày 16/01/2014 về hướng dẫn Bộ luật Lao động về việc làm thay thế; NĐ số 93 về thỏa ước lao động tập thể hết hiệu lực vì đã có Bộ luật Lao động 2012; NĐ số 33/NĐ – CP ngày 02/4/2003 hướng dẫn Bộ luật lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất hết hiệu lực vì đã có Bộ luật lao động năm 2012

 

56

Chỉ thị số 13/2003/CT-UB ban hành ngày 05/6/2003 Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách để bảo vệ và phát triển rừng

Quyết định số 08/2001/QĐ – TTg ngày 11/01/2001 của Thủ tướng Chính phủ hết hiệu lực ngày 07/9/2006, QĐ 186/2006/QĐ – TTG ngày 14/8/2006 ban hành Quy chế quản lý rừng thay thế; Quyết định số 34/2011/QĐ – TTg ngày 24/6/2011 sửa đổi Quy chế quản lý rừng kèm theo Quyết định số 186/2006/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ; Luật bảo vệ và phát triển rừng năm 1991 hết hiệu lực có Luật bảo vệ và phát triển rừng năm 2004, Luật đất đai năm 2003; Chỉ thị số 12/2003/CT – TTg ngày 16/5/2003 còn hiệu lực; QĐ 245/1998/QĐ – TTg ngày 21/12/1998 hết hiệu lực ngày 30/3/2012, QĐ số 07/2012/QĐ–TTg ngày 08/12/2012 về chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng thay thế; QĐ số 02/1999/QĐ–BNN–PTNT ngày 05/01/1999 hết ngày 23/02/2004;QĐ 04/2004/QĐ–BNN–PTNT ngày 02/02/2004 thay thế, QĐ 04 hết ngày 10/8/2005, QĐ 40/2005/QĐ–BNN–PTNT ngày 07/7/2005 thay thế, QĐ 40 hết hiệu lực ngày 04/7/2011, TT 35/2011/TT– BNNPTNT ngày 20/5/2011 thay thế hướng dẫn thực hiện khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ

NĐ số 01/CP ngày 04/01/1995 của Chính phủ về việc giao khoán đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất và đất có mặt nước, nuôi trồng thủy sản trong các nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh hết 03/12/2005, NĐ 135/2005/NĐ – CP ngày 08/11/2005 thay thế; NĐ 02 về giao đất nông nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích lâm nghiệp hết hiệu lực ngày 01/12/1999; NĐ 163/1999/NĐ – CP ngày 16/11/1999 của Chính phủ thay thế; NĐ 163 hết hiệu lực ngày 16/11/2004, NĐ số 181/2004/NĐ – CP ngày 29/10/2004 thay thế

 

57

Chỉ thị số 14/2003/CT-UB ban hành ngày 16/6/2003 Về việc nghiêm cấm đánh bắt, chế biến, mua bán và tiêu thụ cá nóc trên địa bàn tỉnh

Một số nội dung đã thực hiện xong: các trường hợp vi phạm phải được xử lý theo thẩm quyền cho đến hết tháng 9/2003 và không còn phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh

 

58

Chỉ thị số 20/2003/CT-UB ban hành ngày 28/8/2003 Về việc thực hiện đổi mới công tác quản lý đất đai thực hiện NQ HN lần thứ 7 Ban chấp hành TW Đảng khóa IX

Nội dung quy định của văn bản không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành vì đã có Đã có Luật đất đai năm 2003 và Luật sửa đổi năm 2013; NĐ 181/2004/NĐ – CP ngày 29/10/2004 hướng dẫn thi hành Luật đất đai; Khoản 1.1: thời gian thực hiện hoàn thành năm 2005; Khoản 1.2 thời gian hoàn thành cuối năm 2004; khoản 1.4: hoàn thành năm 2005; khoản 1.5: hoàn thành năm 2007;

 

59

Chỉ thị số 21/2003/CT-UB ban hành ngày 01/9/2003 Về việc tăng cường thu hồi nợ vay vốn tín dụng nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam để tạo nguồn cho đầu tư phát triển

Hiện nay nội dung của văn bản không còn phù hợp với tình hình thực tiễn vì việc thu hồi nợ đã có luật quản lý nợ công năm 2009 điều chỉnh, văn bản không còn phát huy hiệu quả trong việc thu hồi nợ vay vốn tín dụng

 

60

Chỉ thị số 23/2003/CT-UB ban hành ngày 08/9/2003 Về việc tăng cường công tác quản lý và chống thất thu ngân sách Nhà nước

Nội dung quy định của văn bản không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành vì đã có có Luật quản lý thuế năm 2006 và Luật sửa đổi năm 2012

 

61

Chỉ thị số 29/2003/CT-UB ban hành ngày 05/12/2003Về tăng cường công tác quản lý giống cây trồng trên địa bàn tỉnh

Quyết định số 178/1999/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ hết hiệu lực ngày 13/3/2007, Nghị định số 89/2006/NĐ – CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về nhẫn hiệu hàng hóa thay thế QĐ số 178 và tình hình KTXH trên địa bàn tỉnh đã có sự thay đổi

 

62

Chỉ thị số 06/2004/CT-UB ban hành ngày 24/02/2004 Về việc chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh

Chỉ thị nhằm triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 29/2003/CT-TTg ngày 23/12/2003 của Thủ tướng Chính phủ; đến nay, Chỉ thị số 29/2003/CT-TTg đã không còn phù hợp

Năm 2012, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 07/8/2012 về tăng cường hiệu quả công tác quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

 

63

Chỉ thị số 11/2004/CT-UB ban hành ngày 30/3/2004 Về việc quản lý tài sản Nhà nước và đẩy nhanh tiến độ kê khai, đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền quản lý, sử dụng trụ sở làm việc của các cơ quan hành chính sự nghiệp

Hiện nay thực hiện theo Luật quản lý, sử dụng Nhà nước có hiệu lực từ ngày 27/7/2009

 

64

Chỉ thị số 12/2004/CT-UB ban hành ngày 01/4/2004 Về việc triển khai thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Chỉ thị không còn phù hợp, Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ, Thông tư liên tịch số 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/12/2003 hết hiệu lực.

 

65

Chỉ thị số 13/2004/CT-UB ban hành ngày 06/4/2004 Về việc tuyên truyền, phổ biến và thực hiện tốt Luật Đất đai 2003

Chỉ thị số 13 nhằm triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05/2004/CT-TTg ngày 09/02/2004 của Thủ tướng Chính phủ; đến nay, Chỉ thị số 05/2004/CT-TTg vẫn còn hiệu lực thi hành

 

66

Chỉ thị số 19/2004/CT-UB ban hành ngày 10/5/2004 Về thực hiện điều tra lao động việc làm hàng năm và điều tra lao động có tay nghề, lao động trong các hộ gia đình bị mất đất sản xuất do quá trình đô thị hóa

Quyết định số 27/2001/QĐ – TTg ngày 08/3/2001 của Thủ tướng chính phủ về điều tra lao động việc làm hàng năm giai đoạn 2001 – 2005 hết hiệu lực theo thời gian; Bộ Luật lao động năm 2012

 

67

Chỉ thị số 21/2004/CT-UB ban hành ngày 27/5/2004 Về tăng cường công tác bảo vệ công trình giao thông đường bộ

Không còn phù hợp với Luật giao thông đường bộ năm 2008

 

68

Chỉ thị số 25/2004/CT-UB ban hành ngày 11/6/2004 V/v tăng cường công tác bảo vệ an toàn lưới điện cap áp trên địa bàn tỉnh

Nghị định số 54/1999/NĐ – CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ về bảo vệ an toàn lưới điện cao áp hết hiệu lực ngày 13/9/2005 có Nghị định số 106/2005/NĐ – CP ngày 17/8/2005 hướng dẫn luật điện lực và bảo vệ công trình lưới điện cao áp; Nghị định số 118/2004/NĐ – CP ngày 10/5/2004 hết hiệu lực ngày 13/9/2005 có NĐ số 106 thay thế; Nghị định số 74/2003/NĐ – CP ngày 26/6/2003 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực hết hiệu lực ngày 01/8/2010, có NĐ số 68/2010/NĐ – CP ngày 15/6/2010, NĐ 68 hết hiệu lực ngày 01/12/2013 có NĐ số 81/2013/NĐ – CP ngày 19/7/2013 thay thế về hướng dẫn biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính; Luật điện lực năm 2005

 

69

Chỉ thị số 26/2004/CT-UB ban hành ngày 28/6/2004 Về việc tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp tiết kiệm xăng dầu

Quyết định số 122/1999/QĐ – TTg ngày 10/5/1999 quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô trong các cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước do thủ tướng Chính phủ ban hành hết hiệu lực ngày 10/6/2007, Quyết định số 59/2007/QĐ – TTg ngày 07/5/2007 về quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý sử dụng phương tiện đi lại trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước do thủ tướng Chính phủ ban hành thay thế QĐ số 122; QĐ số 61/2010/QĐ – TTg ngày 30/9/2010 thay thế QĐ số 184 sửa đổi, bổ sung QĐ số 59/2007/QĐ – TTg ngày 07/5/2007; Quyết định số 105/2004/QĐ – TTg ngày 08/6/2004 hết hiệu lực ngày 10/6/2007; có QĐ số 59/2007/QĐ – TTg về điều chỉnh mức giá mua xe ô tô phục vụ công tác của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước; QĐ số 184/2007/QĐ – TTg sửa đổi, bổ sung QĐ số 59 hết hiệu lực

 

70

Chỉ thị số 27/2004/CT-UB ban hành ngày 30/6/2004 V/v tổ chức triển khai thi hành Bộ Luật tố tụng hình sự năm 2003

Không còn phù hợp với pháp luật hiện hành

 

71

Chỉ thị số 29/2004/CT-UB ban hành ngày 07/7/2004 V/v tăng cường công tác hội đồng trọng tài lao động tỉnh, thành lập hội đồng hòa giải cơ sở và cử hòa giải viên lao động cấp huyện, thị xã

Bộ Luật lao động năm 2012, hiệu lực 01/5/2013 thay thế Bộ Luật lao động sửa đổi bổ sung năm 2007 thì các nội dung không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành ( Hội đồng trọng tài, hòa giải viên…)

 

72

Chỉ thị số 30/2004/CT-UB ban hành ngày 08/7/2004 V/v tiếp tục phòng chống dịch cúm gia cầm và khôi phục phát triển chăn nuôi gia cầm

Không còn phù hợp với tình hình thực tiễn trên địa bàn tỉnh

 

73

Chỉ thị số 31/2004/CT-UB ban hành ngày 16/7/2004 V/v xây dựng phát triển lực lượng dân quân tự vệ trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ

Luật dân quân tự vệ năm 2009 thay thế Pháp lệnh dân quân tự vệ năm 1996; Nghị định số 46/2000/NĐ – CP ngày 12/9/2000 hết hiệu lực pháp luật ngày 01/01/2005 về sửa đổi Nghị định số 35/CP năm 1996 hướng dẫn pháp lệnh dân quân tự vệ; Nghị định số 184/2004/NĐ – CP ngày 02/11/2004 hướng dẫn pháp lệnh dân quân tự vệ hết hiệu lực đã có Nghị định số 58/2010/NĐ – CP ngày 01/6/2010 hướng dẫn luật dân quân tự vệ

Văn bản hợp nhất Nghị định số 15/NĐHN – BQP ngày 23/8/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật dân quân tự vệ

 

74

Chỉ thị số 32/2004/CT-UB ban hành ngày 16/7/2004 V/v xây dựng phát triển lực lượng dân quân tự vệ trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao

Luật dân quân tự vệ năm 2009 thay thế Pháp lệnh dân quân tự vệ năm 1996; Nghị định số 46/2000/NĐ – CP ngày 12/9/2000 hết hiệu lực pháp luật ngày 01/01/2005 về sửa đổi Nghị định số 35/CP năm 1996 hướng dẫn pháp lệnh dân quân tự vệ;Nghị định số 184/2004/NĐ – CP ngày 02/11/2004 hướng dẫn pháp lệnh dân quân tự vệ hết hiệu lực đã có Nghị định số 58/2010/NĐ – CP ngày 01/6/2010 hướng dẫn luật dân quân tự vệ

Văn bản hợp nhất Nghị định số 15/NĐHN – BQP ngày 23/8/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật dân quân tự vệ

 

75

Chỉ thị số 36/2004/CT-UB ban hành ngày 11/8/2004 V/v tăng cường công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh

Bộ Luật Lao động năm 2012 đã có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2013; Thông tư số 13/TT-BYT ngày 21/10/1996 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện quản lý vệ sinh lao động, quản lý sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp do Bộ Y tế ban hành đã hết hiệu lực, thay thế tại Thông tư số 19/2011/TT-BYT ngày 06/6/2011 hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp do Bộ Y tế ban hành.

Thông tư số 23/2003/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2003 của Bộ lao động, Thương binh và Xã hội đã hết hiệu lực pháp luật, thay thế tại Thông tư số 08/2004/TT-BLĐTBXH ngày 27/02/2008

 

76

Chỉ thị số 37/2004/CT-UB ban hành ngày 23/8/2004 V/v kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật

Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, thay thế bởi Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; Thông tư số 01/2004/TT-BTP ngày 16/6/2004 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định số 135 cũng hết hiệu lực, thay thế bởi Thông tư số 20/2010/TT-BTP ngày 30/11/2010 của Bộ Tư pháp.

 

 

77

Chỉ thị số 40/2004/CT-UB ban hành ngày 09/12/2004 V/v triển khai thực hiện Đề án ủy nhiệm thu thuế và các khoản thu khác cho UBND xã, phường, thị trấn

Luật quản lý thuế năm 2006; Luật quản lý thuế sửa đổi năm 2012; Nghị định số 83/2013/NĐ – CP ngày 22/7/2013 hướng dẫn luật quản lý thuế và luật quản lý thuế sửa đổi, thay thế Nghị định số 85/2007/NĐ – CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ hướng dẫn Luật quản lý thuế (hết hiệu lực ngày 15/9/2013;Thông tư 156/2013/TT – BTC ngày 06/11/2013 hướng dẫn luật quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật quản lý thuế và NĐ số 83 thay thế Thông tư số 28/2011/TT – BTC ngày 28/02/2011 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế, hướng dẫn thi hành thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ – CP ngày 25/5/2005 và Nghị định số 106/2010/NĐ – CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ hết hiệu lực ngày 20/10/2013

 

78

Chỉ thị số 41/2004/CT-UB ban hành ngày 09/12/2004 Về đẩy mạnh công tác sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước

Quyết định số 72/2003/QĐ – TTg ngày 29/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh Quảng Nam đến năm 2005: không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành; NĐ số 187/2004/NĐ – CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần hết hiệu lực ngày 01/8/2007 có NĐ số 109 thay thế, NĐ số 17/2006/NĐ – CP ngày 27/01/2006 sửa đổi NĐ 187 hết hiệu lực; NĐ số 123/2007/NĐ – CP ngày 27/7/2007 sửa đổi NĐ 187 hết hiệu lực; NĐ số 109/2007/NĐ – CP ngày 26/6/2007 về chuyển doanh nghiệp 100 % vốn nhà nước thành công ty cổ phần, hết hiệu lực ngày 05/9/2011 đã có NĐ số 159/2011/NĐ – CP ngày 18/7/2011 về về chuyển doanh nghiệp 100 % vốn nhà nước thành công ty cổ phần

 

79

Chỉ thị số 43/2004/CT-UB ban hành ngày 21/12/2004 v/v tăng cường công tác quản lý hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Pháp lệnh số 07/2003/PL-UBTVQH11 quy định về hành nghề y dược tư nhân đã hết hiệu lực, bãi bỏ tại Luật Khám, chữa bệnh năm 2009, có hiệu lực vào ngày 01/01/2011.

 

80

Chỉ thị số 21/2005/CT-UBND ngày 08/8/2005 Về việc tăng cường công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thức ăn đường phố

Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm hết hiệu lực, thay thế bằng Luật Vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2010; Năm 2012, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 30/2012/TT-BYT ngày 05/12/2012 quy định điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh đồ uống, kinh doanh thức ăn đường phố

 

81

Chỉ thị số 22/2005/CT-UBND ngày 08/8/2005 Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác BHYT

Hiện nay đã có Luật Bảo hiểm Y tế; Nghị định 62/2009/NĐ-CP ngày 01/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

Nghị định 63/2005/NĐ-CP ngày 16/5/2005 của Chính phủ hết hiệu lực, thay thế bởi Nghị định 62/2009/NĐ-CP

 

82

Chỉ thị số 06/2006/CT-UBND ngày 04/01/2006 Về việc nâng cao hiệu quả, chống thất thoát, lãng phí, đầu tư dàn trải, nợ tồn đọng trong đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn nhà nước

Quy chế quản lý đầu tư xây dựng trong Chỉ thị đã không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành

Nội dung Chỉ thị nhằm thực hiện Chỉ thị số 06/2004/CT-UBND ngày 24/02/2004 của UBND tỉnh Về việc chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh, đến nay Chỉ thị số 06/2004/CT-UBND đã hết hiệu lực, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 07/8/2012 về tăng cường hiệu quả công tác quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

 

83

Chỉ thị số 35/2006/CT-UBND ngày 27/11/2006 Về tăng cường công tác quản lý tần số và máy phát vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Quyết định số 336/2005/QĐ-TTg ngày 16/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia hết hiệu lực, thay thế tại Quyết định số 125/2009/QĐ-TTg ngày 23/10/2009 quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia.

Hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg ngày 21/11/2013 quy hoạch tần số vô tuyến điện quốc gia

 

84

Chỉ thị số 11/2007/CT-UBND ngày 09/02/2007 Về việc tăng cường tổ chức quản lý vận hành công trình cấp nước tập trung nông thôn

Năm 2012, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND ngày 22/5/2012 ban hành quy định quản lý khai thác các công trình câp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

 

85

Chỉ thị số 21/2008/CT-UBND ngày 30/6/2008 Về tăng cường công tác pháp chế của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND và các doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Nghị định 122/2004/NĐ-CP ngày 18/02/2004 của Chính phủ hết hiệu lực, thay thế tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ

 

86

Chỉ thị số 05/2009/CT-UBND ngày 16/02/2009 V/v triển khai thực hiện chính sách bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại theo QĐ 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ

Triển khai thực hiện VB đã hết hiệu lực pháp luật: Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ hết hiệu lực, thay thế tại Quyết định số 03/2011/QĐ-TTg ngày 10/01/2011 ban hành quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại Ngân hàng thương mại

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2217/QĐ-UBND ngày 16/07/2014 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh Quảng Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.501

DMCA.com Protection Status
IP: 34.229.131.158