Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2208/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang Người ký: Bùi Ngọc Sương
Ngày ban hành: 29/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2208/QĐ-UBND

Rạch Giá, ngày 29 tháng 12 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CẤP KÝ QUYẾT ĐỊNH LƯƠNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP TRONG TỈNH KIÊN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định 117/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính Nhà nước;

Căn cứ Nghị định 204/2004/ NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Thông tư số 03/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức; Thông tư số 04/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang quy định thẩm quyền ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch, chuyển xếp ngạch lương, nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn và phụ cấp thâm niên vượt khung hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức hành chính sự nghiệp trong tỉnh Kiên Giang như sau:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch , nâng ngạch, chuyển ngạch lương đối với cán bộ, công chức ở ngạch chuyên viên chính và tương đương (loại A2) đồng thời ký quyết định nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung đối với ngạch lương chuyên viên cao cấp và tương đương (loại A3) theo đề nghị của các sở, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Ký quyết định nâng bậc lương trước thời hạn (khi lập thành tích xuất sắc hoặc khi có thông báo nghỉ hưu) đối với cán bộ, công chức, viên chức ở ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương sau khi có ý kiến thỏa thuận bằng văn bản của Bộ Nội vụ.

2. Giám đốc Sở Nội vụ:

- Ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch, nâng ngạch, chuyển ngạch lương đối với cán bộ, công chức từ ngạch chuyên viên và tương đương trở xuống.

- Ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch, chuyển ngạch lương đối với cán bộ, viên chức từ ngạch chuyên viên chính và tương đương theo đề nghị của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

- Ký quyết định nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn (khi lập thành tích xuất sắc hoặc khi có thông báo nghỉ hưu) và nâng mức phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức ở ngạch chuyên viên chính và tương đương theo đề nghị của các sở, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

3. Giám đốc các sở, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

- Ký quyết định nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn (khi lập thành tích xuất sắc hoặc khi có thông báo nghỉ hưu) và nâng phụ cấp thâm niên vượt khung cho cán bộ, công chức từ ngạch chuyên viên và tương đương trở xuống sau khi có ý kiến thỏa thuận bằng văn bản của Sở Nội vụ.

- Ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch, chuyển ngạch, nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn (khi lập thành tích xuất sắc hoặc khi có thông báo nghỉ hưu) và nâng phụ cấp thâm niên vượt khung cho cán bộ, viên chức từ ngạch chuyên viên và tương đương trở xuống theo đề nghị của các đơn vị trực thuộc và theo quy định của pháp luật.

- Ký quyết định nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn (khi lập thành tích xuất sắc hoặc khi có thông báo nghỉ hưu) và nâng phụ cấp thâm niên vượt khung cho cán bộ, viên chức từ ngạch chuyên viên chính và tương đương sau khi có ý kiến thỏa thuận bằng văn bản của Sở Nội vụ.

4. Chủ tịch các Hội được giao chỉ tiêu, biên chế:

- Ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch, nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn (khi lập thành tích xuất sắc hoặc khi có thông báo nghỉ hưu) và nâng mức phụ cấp thâm niên vượt khung cho cán bộ, công chức , viên chức từ ngạch lương chuyên viên và tương đương trở xuống.

5. Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh:

- Ký quyết định nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn (khi lập thành tích xuất sắc hoặc khi có thông báo nghỉ hưu) và nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, viên chức ở ngạch chuyên viên chính và tương đương sau khi có ý kiến thỏa thuận bằng văn bản của Sở Nội vụ.

- Ký quyết định nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn (khi lập thành tích xuất sắc hoặc khi có thông báo nghỉ hưu) và nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, viên chức ở ngạch chuyên viên và tương đương trở xuống.

6. Thời gian báo cáo:

Định kỳ vào đầu quý IV hàng năm, các đơn vị tổng hợp báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) kết quả thực hiện nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và nâng phụ cấp thâm niên vượt khung cho cán bộ, công chức, viên chức ở cơ quan, đơn vị theo mẫu số 01 quy định tại Thông tư 03/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005, Thông tư 04/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ để theo dõi, kiểm tra và tổng hợp báo cáo về Bộ Nội vụ.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Sở Nội vụ hướng dẫn chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và phụ cấp thâm niên vượt khung cho cán bộ, công chức, viên chức.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 780/QĐ-UB ngày 24/4/1999 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về việc phân cấp ký quyết định lương đối với công chức, viên chức khu vực hành chính sự nghiệp trong tỉnh Kiên Giang và có hiệu lực sau 05 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc các sở, ban,ngành; Chủ tịch các Hội; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Bùi Ngọc Sương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2208/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 về phân cấp ký quyết định lương công chức, viên chức hành chính, sự nghiệp trong tỉnh Kiên Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.075

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.126.232