Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Quyết định 2200/QĐ-UBND 2021 phân công công tác Chủ tịch Phó Chủ tịch Ủy ban tỉnh Bình Dương

Số hiệu: 2200/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương Người ký: Võ Văn Minh
Ngày ban hành: 21/09/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2200/QĐ-UBND

Bình Dương, ngày 21 tháng 9 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG CÔNG TÁC CỦA CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH VÀ ỦY VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 1279/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2021 - 2026;

Căn cứ Quyết định số 1280/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2021 về phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2021 - 2026;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nguyên tắc chủ yếu về phân công và quan hệ công tác giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân (Ủy ban nhân dân sau đây viết tắt là UBND) tỉnh thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; lãnh đạo, điều hành công việc của UBND tỉnh, thành viên UBND tỉnh; lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh[1]; trực tiếp chỉ đạo, điều hành các công việc lớn, quan trọng, những vấn đề có tính chiến lược trên tất cả các lĩnh vực công tác trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh[2].

Chủ tịch UBND tỉnh phân công các Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo, xử lý các công việc thường xuyên thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh trong từng lĩnh vực công tác của UBND tỉnh; theo dõi hoạt động của một số sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố, doanh nghiệp nhà nước và các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh.

2. Phó Chủ tịch UBND tỉnh giúp Chủ tịch UBND tỉnh làm nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch UBND tỉnh và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về lĩnh vực công tác được phân công; kịp thời báo cáo, xin ý kiến Chủ tịch UBND tỉnh những vấn đề quan trọng. Những công việc liên quan đến các Phó Chủ tịch khác thì chủ động cùng phối hợp giải quyết, trường hợp có ý kiến khác nhau thì báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Trong phạm vi các lĩnh vực được phân công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện trách nhiệm và quyền hạn sau:

- Chỉ đạo các sở, ban, ngành xây dựng có tính chiến lược về quy hoạch, kế hoạch phát triển; xây dựng cơ chế, chính sách và các văn bản để trình Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ban hành theo thẩm quyền.

- Kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật và các nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương.

- Chủ trì xử lý những vấn đề cần phối hợp liên ngành và xem xét, xử lý những kiến nghị của các sở, ngành, đơn vị và địa phương thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh trong phạm vi được phân công.

- Theo dõi, chỉ đạo xử lý những vấn đề về nội bộ và công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành và cơ quan được phân công.

4. Khi Chủ tịch UBND tỉnh vắng mặt, Phó Chủ tịch Thường trực thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh lãnh đạo công tác của UBND tỉnh. Khi Chủ tịch và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đồng thời vắng mặt, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ ủy nhiệm một Phó Chủ tịch UBND khác lãnh đạo công tác của UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực, Phó Chủ tịch UBND tỉnh được ủy nhiệm có trách nhiệm xem xét, giải quyết các công việc và ký các văn bản thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND tỉnh đảm bảo trên cơ sở quy trình và quy định của pháp luật.

5. Trong trường hợp thấy cần thiết, hoặc khi Phó Chủ tịch UBND tỉnh vắng mặt thì Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp hoặc phân công Phó Chủ tịch khác chỉ đạo xử lý công việc mà đã phân công cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh đó.

6. Căn cứ tình hình thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh việc phân công công việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn chung của UBND tỉnh

7. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh được ủy quyền cho Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

8. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh phân công các nhiệm vụ khác khi cần thiết.

Điều 2. Phân công chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác

1. Đồng chí Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh

a) Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành toàn diện mọi hoạt động thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh.

b) Chịu trách nhiệm quan hệ phối hợp công tác giữa UBND tỉnh với các bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương[3].

c) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau đây:

- Quốc phòng, an ninh; thanh tra, phòng, chống tham nhũng; cải cách tư pháp; tổ chức bộ máy và công tác cán bộ; cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; địa giới hành chính nhà nước; an toàn giao thông; thi đua khen thưởng và kỷ luật; ngoại giao và quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế.

- Quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh, các huyện, thị xã và thành phố (trừ các quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực do các Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách); tài chính, ngân sách nhà nước; đầu tư, phát triển các khu công nghiệp; quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công và những vấn đề quan trọng đối với đầu tư công (giao/điều chỉnh kế hoạch vốn; các nội dung liên quan đến quyết định chủ trương đầu tư; xem xét các chủ trương điều chỉnh/phát sinh trong quá trình thực hiện dự án có dẫn đến điều chỉnh chủ trương đầu tư).

- Sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước; kinh tế đối ngoại, hợp tác quốc tế; phát triển các loại hình doanh nghiệp, thu hút đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài.

d) Gắn với các lĩnh vực công tác nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Ngoại vụ, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh.

đ) Trực tiếp làm Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đi mới và Phát triển doanh nghiệp nhà nước tỉnh; Chủ tịch một số Hội đồng, Trưởng một số Ban Chỉ đạo của tỉnh thuộc lĩnh vực trực tiếp phụ trách.

2. Đồng chí Mai Hùng Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

a) Làm nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

b) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Công nghiệp, cụm công nghiệp, vật liệu nổ công nghiệp; điện lực; dịch vụ, thương mại - xuất nhập khẩu; quản lý thị trường, phòng, chng buôn lậu và gian lận thương mại; tín dụng, ngân hàng; kinh tế hợp tác và hợp tác xã; hội nhập kinh tế quốc tế; giá cả; đầu tư công và công tác quản lý dự án đầu tư công (trừ những nội dung thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND tỉnh).

- Nông nghiệp và phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới; phòng, chng lụt bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

- Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường; đấu giá đất, giá đất; đo đạc, bản đ; khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu; công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

- Công tác thi hành án dân sự; công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của tỉnh.

- Theo dõi quản lý và chỉ đạo công tác khối thu ngân sách, gồm: thuế, hải quan, kho bạc.

c) Gắn với các lĩnh vực công tác nêu trên, đồng chí Mai Hùng Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị: Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Cục Thống kê, Cục Thuế, Cục Hải quan, Cục Quản lý thị trường, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh và các ngân hàng thương mại; các Ban Quản lý Dự án tỉnh; Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Bình Dương, Công ty Điện lực Bình Dương, Liên minh các Hợp tác xã tỉnh.

d) Trực tiếp làm Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới, Chủ tịch một số Hội đồng, Trưởng một số Ban Chỉ đạo của tỉnh thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

đ) Thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các công việc của Chủ tịch UBND tỉnh khi Chủ tịch UBND tỉnh vắng mặt và được Chủ tịch UBND tỉnh ủy nhiệm.

e) Các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Đồng chí Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh

a) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể tỉnh, các ban Đảng và các cơ quan thuộc Tỉnh ủy.

b) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Giáo dục đào tạo, dạy nghề; phát triển nguồn nhân lực; y tế, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, dân số - kế hoạch hóa gia đình; lao động - thương binh và xã hội, chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, giảm nghèo; văn hóa - nghệ thuật, thể dục, thể thao, du lịch, quảng cáo, gia đình, trẻ em; Khoa học và công nghệ, Công nghệ thông tin, thông tin và truyền thông, bưu chính - viễn thông; công tác dân tộc, tôn giáo, nhân quyền; dân chủ cơ sở, dân vận chính quyền; viện trợ phi chính phủ nước ngoài, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (NGOs); phát thanh truyền hình; báo chí, xuất bản; phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vn pháp luật, trợ giúp pháp lý; quy hoạch xây dựng, xây dựng, quản lý và chỉnh trang đô thị, nhà ở, nhà ở xã hội; giao thông vận tải.

c) Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị: Sở Xây dựng, Sở Giao thông - Vận tải, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Viện Quy hoạch và Phát triển đô thị, Đài Phát thanh Truyền hình, Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh, Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị tỉnh, các tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ; Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh, Bưu điện Bình Dương, Viễn thông Bình Dương; các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề. Theo dõi và quản lý nhà nước đối với Trường Chính trị tỉnh, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.

d) Trực tiếp làm Chủ tịch một số Hội đồng, Trưởng một số Ban Chỉ đạo của tỉnh thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

e) Các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Phân công theo dõi các huyện, thị xã, thành phố

1. Đồng chí Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi thành phố Thủ Dầu Một, thành phố Dĩ An và huyện Phú Giáo.

2. Đồng chí Mai Hùng Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi thành phố Thuận An, thị xã Tân Uyên và huyện Bắc Tân Uyên.

3. Đồng chí Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi thị xã Bến Cát và huyện Dầu Tiếng, Bàu Bàng.

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh được phân công theo dõi các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm: Theo dõi và chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện, thị xã, thành phố và xử lý những khó khăn, vướng mắc theo trách nhiệm quyền hạn của mình; đồng thời đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh và tập thể UBND tỉnh xem xét quyết định khi cần thiết. Hàng quý, làm việc với lãnh đạo huyện, thị xã, thành phố và báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được phân công cho Chủ tịch UBND tỉnh.

Khi Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với các huyện, thị xã và thành phố, căn cứ yêu cầu công việc UBND tỉnh sẽ mời Ủy viên UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan tham dự.

Điều 4. Trách nhiệm của Ủy viên UBND tỉnh và Thủ trưởng các sở, ngành thuộc tỉnh

1. Theo dõi, tham mưu UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách.

2. Thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh và các nội dung có liên quan được quy định tại Quyết định này.

3. Tham dự các cuộc họp, buổi làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh với các sở, ngành, đơn vị và địa phương khi được mời.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký và thay thế các Quyết định trước đây về phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh Bình Dương.

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- CT, PCT và Ủy viên UBND tỉnh:
- Văn phòng Tỉnh ủy, các Ban Đ
ng;
- Văn Phòng ĐĐBQH-HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh;
- UBMTTQ, các đoàn thể tỉnh;
- Như Điều 5;
- Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng;
- Website tỉnh, Công báo tỉnh;
- Các phòng, đơn vị, chuyên viên thuộc Văn phòng;
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Văn Minh

 [1] Khoản 1 Điều 22 Luật Tổ chức chính quyền địa phương

[2] Điều 21 Luật Tổ chức chính quyền địa phương

[3] Điều 15 Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 2200/QĐ-UBND ngày 21/09/2021 về phân công công tác của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


626

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.145.108
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!