Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 220/QĐ-UBND Kế hoạch công tác pháp chế năm 2016 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Số hiệu: 220/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Trần Hồng Quân
Ngày ban hành: 03/02/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 220/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 03 tháng 02 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHÁP CHẾ NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ; quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế;

Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BTP ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn về nghiệp vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức pháp chế;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 19/TTr-STP ngày 29 tháng 01 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch công tác pháp chế năm 2016 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng sở, ngành tỉnh và Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Tư pháp (VP, Cục CT phía Nam);
- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- NC (A);
- Lưu: VT, M
i08/02.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC PHÁP CHẾ NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU
(Ban hành kèm theo Quyết định số:
220/QĐ-UBND ngày 03/02/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế và Thông tư số 01/2015/TT-BTP ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hướng dẫn về nghiệp vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức pháp chế.

2. Góp phần đảm bảo an toàn pháp lý trong công tác tham mưu của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; từng bước củng cố, kiện toàn, phát huy tính chủ động tích cực của tổ chức pháp chế tại các sở, ngành và doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh đảm bảo hiệu quả công tác phối hợp.

3. Việc triển khai các lĩnh vực chuyên môn của công tác pháp chế phải bám sát chương trình công tác của Bộ Tư pháp và Bộ, ngành chủ quản.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Trong phạm vi nhiệm vụ được phân công, các sở, ngành chủ động triển khai Quyết định số 2017/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của Chủ tịch UBND tnh ban hành Kế hoạch tự kiểm tra, kiểm tra và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2016.

2. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

- Tổ chức triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. Theo từng lĩnh vực quản lý nhà nước, tập trung phbiến cho các đối tượng có liên quan về các văn bản Luật có hiệu lực thi hành năm 2015 và năm 2016.

- Triển khai hoạt động xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tăng cường hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng; thường xuyên cập nhật, đăng tin, bài có nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật trên các báo, đài, trang thông tin điện tử, trong đó chú trọng đến các đối tượng thuộc ngành, lĩnh vực quản lý và một số nhóm đối tượng đặc thù, như: người dân tộc thiểu số; người dân ở vùng ven biển, ngư dân; người lao động, người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp; nạn nhân bạo lực gia đình và người có hành vi bạo lực gia đình; người khuyết tật; thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật cao và tại các địa bàn trọng điểm.

3. Công tác xây dựng pháp luật

- Chủ tsoạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND, UBND tỉnh khi được phân công đảm bảo tiến độ và chất lượng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

- Góp ý các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND, UBND tỉnh theo quy định của pháp luật; tổ chức lấy ý kiến về các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh và Bộ quản lý ngành, lĩnh vực.

- Rà soát, đề xuất văn bản đưa vào Chương trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2016 thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý nhà nước gửi Sở Tư pháp tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

4. Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

- Thực hiện tốt Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cà Mau, giai đoạn 2015 - 2020 theo Quyết định số 1309/QĐ-UBND ngày 08/9/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Phối hợp với Sở Tư pháp trong việc tổ chức các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2016.

5. Công tác trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp

- Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với việc bổ nhiệm giám định viên tư pháp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của từng sở, ngành.

- Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với việc xử lý vi phạm của các tổ chức hành nghề trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp thuộc chức năng, phạm vi quản lý nhà nước của sở, ngành.

- Phối hợp với Sở Tư pháp triển khai, thực hiện chế định Tha phát lại trong phạm vi chức năng quản lý nhà nước của sở, ngành.

6. Công tác bồi thường nhà nước

- Thực hiện phổ biến các quy định pháp luật của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết bồi thường thuộc trách nhiệm của sở, ngành.

- Phối hợp với Sở Tư pháp trong việc tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong phạm vi chuyên ngành trên địa bàn tỉnh.

7. Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật

- Thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý trên địa bàn tỉnh.

- Đôn đốc việc triển khai thực hiện các quy định của ngành, lĩnh vực, tổ chức kiểm tra việc thi hành pháp luật, đặc biệt là pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi quản lý.

- Tổ chức triển khai thực hiện thống kê về việc xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý.

- Báo cáo và đề xuất UBND tỉnh những quy định về xử lý vi phạm hành chính liên quan đến ngành, lĩnh vực không khả thi, chồng chéo, mâu thuẫn, không phù hợp thực tiễn để kiến nghị Bộ, ngành Trung ương hoặc Bộ Tư pháp để nghiên cứu, xử lý.

8. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được phân công, các sở, ngành chủ động triển khai Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 14/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

9. Công tác tham mưu các vấn đề pháp lý và tham gia tố tng

- Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với việc xử lý các vấn đề trong phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan, có ý kiến về mặt pháp lý đối với các quy định, văn bản chỉ đạo, điều hành của Thủ trưởng cơ quan.

- Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu các vấn đề pháp lý khi tham gia tố tụng để bảo vệ lợi ích của cơ quan theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham gia xử lý, đề xuất, kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế theo sự phân công của Thủ trưởng cơ quan.

- Tham mưu, đề xuất UBND tình, góp phần tháo gỡ những khó khăn, giải quyết kịp thời các vấn đề đặt ra trong thực tiễn quản lý của tỉnh; nâng tầm về chất công tác tham mưu, tư vấn cho UBND tỉnh, nhất là trong các vụ việc liên quan đến hoạt động đầu tư.

10. Thực hiện báo cáo định kỳ

- Theo từng lĩnh vực chuyên môn của công tác pháp chế, theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp và Bộ, ngành chủ quản, các sở, ngành tỉnh xây dựng báo cáo gửi Sở Tư pháp tổng hợp trình UBND tỉnh.

- Định kỳ 6 tháng một lần, các sở, ngành tỉnh báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để tổng hợp. Báo cáo 6 tháng (gửi trước ngày 30/5); báo cáo năm (gửi trước ngày 15/11/2016).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ngành và doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh triển khai các nội dung Kế hoạch này đảm bảo tiến độ và chất lượng.

2. Sở Tư pháp theo dõi, kiểm tra và đôn đốc thực hiện Kế hoạch này, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của các tổ chức pháp chế để UBND tỉnh và Bộ Tư pháp xem xét, giải quyết.

3. Thủ trưởng các sở, ngành và doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh củng cố, kiện toàn tổ chức pháp chế, bố trí cán bộ pháp chế đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn, có phẩm chất, năng lực để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ công tác pháp chế năm 2016./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 220/QĐ-UBND Kế hoạch công tác pháp chế năm 2016 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.647
DMCA.com Protection Status

IP: 107.21.16.70