Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 22/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thư viện thực hiện tại cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Số hiệu: 22/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Trần Văn Hiệp
Ngày ban hành: 07/01/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 07 tháng 01 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THƯ VIỆN THỰC HIỆN TẠI CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN VÀ CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tchức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dn thi hành một squy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 2492/QĐ-UBND ngày 02/11/2020 của UBND tỉnh về việc công bdanh mục thủ tục hành chính mới; bãi bỏ trong lĩnh vực thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thư viện thực hiện tại cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, TTPVHCC.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Hiệp

 

QUY TRÌNH NỘI BỘ

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THƯ VIỆN THỰC HIỆN TẠI UBND CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN, CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 07 tháng 01 năm 2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

I. QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (03 THỦ TỤC)

1. Thủ tục Thông báo thành lập đi với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập và thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 15 ngày làm việc

Bước thực hiện

Nội dung thực hiện

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B7

Tiếp nhận, nhập stheo dõi hồ sơ, cập nhật quy trình điện tử, chuyển xử lý và trả kết quả giải quyết TTHC

Trung tâm PVHCC

01 ngày làm việc

B2

Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ

Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày làm việc

B3

Thẩm định, xử lý hồ sơ tại Văn phòng UBND tỉnh

Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh

08 ngày làm việc

B4

Xem xét hồ sơ, ký nháy văn bản trình lãnh đạo UBND tỉnh

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

02 ngày làm việc

B5

Xem xét hồ sơ và ký ban hành văn bản

Lãnh đạo UBND tỉnh

03 ngày làm việc

B6

Đóng dấu, chuyển Trung tâm PVHCC

Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày làm việc

2. Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập, thư viện của tchức cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 15 ngày làm việc

Bước thực hiện

Nội dung thực hiện

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B7

Tiếp nhận, nhập stheo dõi hồ sơ, cập nhật quy trình điện tử, chuyển xử lý và trả kết quả giải quyết TTHC

Trung tâm PVHCC

01 ngày làm việc

B2

Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ

Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày làm việc

B3

Thẩm định, xử lý hồ sơ tại Văn phòng UBND tỉnh

Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh

08 ngày làm việc

B4

Xem xét hồ sơ, ký nháy văn bản trình lãnh đạo UBND tỉnh

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

02 ngày làm việc

B5

Xem xét hồ sơ và ký ban hành văn bản

Lãnh đạo UBND tỉnh

03 ngày làm việc

B6

Đóng dấu, chuyển Trung tâm PVHCC

Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày làm việc

3. Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập, thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ ngưi Việt Nam

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 15 ngày làm việc

Bước thực hiện

Nội dung thực hiện

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B7

Tiếp nhận, nhập stheo dõi hồ sơ, cập nhật quy trình điện tử, chuyển xử lý và trả kết quả giải quyết TTHC

Trung tâm PVHCC

01 ngày làm việc

B2

Văn phòng UBND tỉnh tiếp nhận hồ sơ

Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày làm việc

B3

Thẩm định, xử lý hồ sơ tại Văn phòng UBND tỉnh

Chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh

08 ngày làm việc

B4

Xem xét hồ sơ, ký nháy văn bản trình lãnh đạo UBND tỉnh

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh

02 ngày làm việc

B5

Xem xét hồ sơ và ký ban hành văn bản

Lãnh đạo UBND tỉnh

03 ngày làm việc

B6

Đóng dấu, chuyển Trung tâm PVHCC

Văn thư Văn phòng UBND tỉnh

0,5 ngày làm việc

II. QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TẠI UBND CẤP HUYỆN (03 THỦ TỤC)

1. Thủ tục Thông báo thành lập đối với thư viện thuộc cơ sgiáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 15 ngày làm việc

Bước thực hiện

Nội dung thực hiện

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B10

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật quy trình điện tử, chuyển xử lý và trả kết quả giải quyết

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

0,5 ngày làm việc

B2

Thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo phòng xem xét

Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin

05 ngày làm việc

B3

Xem xét nội dung, ký tờ trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện/ thành phố

Lãnh đạo phòng Văn hóa và Thông tin

03 ngày làm việc

B4

Đóng dấu và chuyển hồ sơ đến Văn phòng HĐND và UBND huyện/thành phố

Văn thư phòng Văn hóa và Thông tin

01 ngày làm việc

B5

Tiếp nhận hồ sơ từ Phòng Văn hóa và Thông tin

Văn thư Văn phòng HĐND và UBND huyện/thành phố

0,5 ngày làm việc

B6

Thẩm định, xử lý hồ sơ

Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện/thành phố

02 ngày làm việc

B7

Xem xét hồ sơ, ký nháy nội dung tại Văn phòng HĐND và UBND huyện/thành phố

Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện/thành phố

01 ngày làm việc

B8

Xem xét hồ sơ và ký duyệt nội dung của UBND huyện/thành phố

Lãnh đạo UBND huyện/ thành phố

1,5 ngày làm việc

B9

Đóng dấu, chuyển kết quả về Phòng Văn hóa và Thông tin để lưu hồ sơ và gửi Bộ phận một cửa để trả kết quả cho tổ chức cá nhân

Văn thư Văn phòng HĐND và UBND huyện/thành phố

0,5 ngày làm việc

2. Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 15 ngày làm việc

Bước thực hiện

Nội dung thực hiện

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B10

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật quy trình điện tử, chuyển xử lý và trả kết quả giải quyết

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

0,5 ngày làm việc

B2

Thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo phòng xem xét

Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin

05 ngày làm việc

B3

Xem xét nội dung, ký tờ trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện/ thành phố

Lãnh đạo phòng Văn hóa và Thông tin

03 ngày làm việc

B4

Đóng dấu và chuyển hồ sơ đến Văn phòng HĐND và UBND huyện/thành phố

Văn thư phòng Văn hóa và Thông tin

01 ngày làm việc

B5

Tiếp nhận hồ sơ từ Phòng Văn hóa và Thông tin

Văn thư Văn phòng HĐND và UBND huyện/thành phố

0,5 ngày làm việc

B6

Thẩm định, xử lý hồ sơ

Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện/thành phố

02 ngày làm việc

B7

Xem xét hồ sơ, ký nháy nội dung tại Văn phòng HĐND và UBND huyện/thành phố

Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện/thành phố

01 ngày làm việc

B8

Xem xét hồ sơ và ký duyệt nội dung của UBND huyện/thành phố

Lãnh đạo UBND huyện/ thành phố

1,5 ngày làm việc

B9

Đóng dấu, chuyển kết quả về Phòng Văn hóa và Thông tin để lưu hồ sơ và gửi Bộ phận một cửa để trả kết quả cho tchức cá nhân

Văn thư Văn phòng HĐND và UBND huyện/thành phố

0,5 ngày làm việc

3. Thông báo chấm dứt hoạt động thư viện đối với thư viện thuộc sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 15 ngày làm việc

Bước thực hiện

Nội dung thực hiện

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B10

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật quy trình điện tử, chuyển xử lý và trả kết quả giải quyết

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

0,5 ngày làm việc

B2

Thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo phòng xem xét

Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin

05 ngày làm việc

B3

Xem xét nội dung, ký tờ trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện/ thành phố

Lãnh đạo phòng Văn hóa và Thông tin

03 ngày làm việc

B4

Đóng dấu và chuyển hồ sơ đến Văn phòng HĐND và UBND huyện/thành phố

Văn thư phòng Văn hóa và Thông tin

01 ngày làm việc

B5

Tiếp nhận hồ sơ từ Phòng Văn hóa và Thông tin

Văn thư Văn phòng HĐND và UBND huyện/thành phố

0,5 ngày làm việc

B6

Thẩm định, xử lý hồ sơ

Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện/thành phố

02 ngày làm việc

B7

Xem xét hồ sơ, ký nháy nội dung tại Văn phòng HĐND và UBND huyện/thành phố

Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện/thành phố

01 ngày làm việc

B8

Xem xét hồ sơ và ký duyệt nội dung của UBND huyện/thành phố

Lãnh đạo UBND huyện/ thành phố

1,5 ngày làm việc

B9

Đóng dấu, chuyển kết quả về Phòng Văn hóa và Thông tin để lưu hồ sơ và gửi Bộ phận một cửa để trả kết quả cho tổ chức cá nhân

Văn thư Văn phòng HĐND và UBND huyện/thành phố

0,5 ngày làm việc

III. QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ (03 THỦ TỤC)

1. Thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 15 ngày làm việc

Bước thực hiện

Nội dung thc hin

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B5

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật quy trình điện tử, chuyển xử lý và trả kết quả giải quyết TTHC

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC

01 ngày làm việc

B2

Thẩm định hồ sơ, tham mưu nội dung trình lãnh đạo Ủy ban cấp xã xem xét

Công chức Văn hóa - Xã hội

07 ngày làm việc

B3

Xem xét hồ sơ, ký duyệt kết quả

Lãnh đạo UBND cấp xã

05 ngày làm việc

B4

Đóng dấu, chuyển kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Văn thư

02 ngày làm việc

2. Thủ tục Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đng

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 15 ngày làm việc

Bước thực hiện

Ni dung thực hiện

Trách nhim

Thời gian

B1 và B5

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật quy trình điện tử, chuyển xử lý và trả kết quả giải quyết TTHC

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC

01 ngày làm việc

B2

Thẩm định hồ sơ, tham mưu nội dung trình lãnh đạo Ủy ban cấp xã xem xét

Công chức Văn hóa - Xã hội

07 ngày làm việc

B3

Xem xét hồ sơ, ký duyệt kết quả

Lãnh đạo UBND cấp xã

05 ngày làm việc

B4

Đóng dấu, chuyển kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Văn thư

02 ngày làm việc

3. Thủ tục Thông báo chấm dt hoạt động thư viện cộng đồng

Tổng thời gian thực hiện TTHC: 15 ngày làm việc

Bước thực hiện

Ni dung thực hiện

Trách nhiệm

Thời gian

B1 và B5

Tiếp nhận hồ sơ, cập nhật quy trình điện tử, chuyển xử lý và trả kết quả giải quyết TTHC

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC

01 ngày làm việc

B2

Thẩm định hồ sơ, tham mưu nội dung trình lãnh đạo Ủy ban cấp xã xem xét

Công chức Văn hóa - Xã hội

07 ngày làm việc

B3

Xem xét hồ sơ, ký duyệt kết quả

Lãnh đạo UBND cấp xã

05 ngày làm việc

B4

Đóng dấu, chuyển kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

Văn thư

02 ngày làm việc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 22/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thư viện thực hiện tại cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


25

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.179.251