Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 22/2014/QĐ-UBND về Giải thưởng Luật sư Nguyễn Hữu Thọ do tỉnh Phú Yên ban hành

Số hiệu: 22/2014/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Phạm Đình Cự
Ngày ban hành: 25/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2014/QĐ-UBND

Tuy Hòa, ngày 25 tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ GIẢI THƯỞNG LUẬT SƯ NGUYỄN HỮU THỌ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2005;

Theo đề nghị của Bí thư Tỉnh Đoàn Phú Yên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy định về Giải thưởng Luật sư Nguyễn Hữu Thọ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 05/01/2005 của UBND tỉnh Phú Yên về việc ban hành Điều lệ Giải thưởng Luật sư Nguyễn Hữu Thọ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn, Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự

 

QUY ĐỊNH

VỀ GIẢI THƯỞNG LUẬT SƯ NGUYỄN HỮU THỌ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 25/7/2014 của UBND tỉnh Phú Yên)

Điều 1. Mục đích Giải thưởng Luật sư Nguyễn Hữu Thọ

Giải thưởng Luật sư Nguyễn Hữu Thọ (sau đây gọi là Giải thưởng) do UBND tỉnh Phú Yên quyết định thành lập là giải thưởng cao quý để tôn vinh học sinh, sinh viên có thành tích học tập xuất sắc; những luật sư hoạt động xuất sắc; những tập thể, cá nhân có đóng góp đặc biệt trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội; tích cực tham gia công tác phát triển thế hệ trẻ và xã hội từ thiện trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Đối tượng

1. Sinh viên, học sinh, luật sư là người Phú Yên, đội ngũ cán bộ, trí thức là người Phú Yên đang học tập, sống và làm việc trong nước và nước ngoài.

2. Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức làm việc, hoạt động trong và ngoài nước có đóng góp quan trọng cho sự phát triển của tỉnh Phú Yên.

3. Những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, trong công tác Mặt trận và các Hội, đoàn thể trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Hội đồng Giải thưởng gồm các ông, bà giữ chức danh công tác như sau:

1. Chủ tịch Hội đồng danh dự: Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên.

2. Chủ tịch Hội đồng: Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên.

3. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng: Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách Văn hóa xã hội.

4. Phó Chủ tịch Hội đồng:

- Bí thư Tỉnh Đoàn.

- Giám đốc Sở Nội vụ.

5. Các thành viên:

- Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;

- Giám đốc Sở Tư pháp;

- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Giám đốc Sở Tài chính.

Hội đồng giải thưởng có nhiệm vụ đề ra chủ trương, chỉ đạo, kiểm tra mọi hoạt động của Giải thưởng, định hướng tìm nguồn tài trợ cho Giải thưởng; tham mưu, giúp Chủ tịch UBND tỉnh xét, lựa chọn, tập thể, cá nhân đủ tiêu chuẩn để trao giải thưởng; Hội đồng sử dụng con dấu của UBND tỉnh đối với các văn bản do Chủ tịch, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng ký, sử dụng con dấu của Tỉnh Đoàn đối với các văn bản của Phó Chủ tịch Hội đồng là Bí thư Tỉnh Đoàn ký.

Điều 4. Ban điều hành Giải thưởng gồm các ông, bà giữ chức danh công tác như sau:

1. Trưởng Ban điều hành: Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách Văn hóa Xã hội.

2. Phó Ban điều hành thường trực: Phó Bí thư thường trực Tỉnh Đoàn.

3. Phó Ban điều hành: Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

4. Các thành viên:

- Lãnh đạo Sở Nội vụ phụ trách công tác Thi đua - Khen thưởng;

- Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông;

- Lãnh đạo Sở Tài chính;

- Lãnh đạo Sở Tư pháp;

- Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ.

Ban điều hành có nhiệm vụ: Tham mưu và cụ thể hóa chỉ đạo, chủ trương của Hội đồng Giải thưởng, lập kế hoạch hoạt động hàng năm của Giải thưởng; trực tiếp quản lý tài chính, điều hành Giải thưởng, tổng hợp hồ sơ đề nghị xét trao và tổ chức lễ trao Giải thưởng; tổ chức triển khai, thực hiện các biện pháp gia tăng nguồn quỹ của Giải thưởng. Ban Điều hành sử dụng con dấu của UBND tỉnh với các văn bản do Trưởng Ban ký; sử dụng con dấu của Tỉnh Đoàn với các văn bản của Phó Ban Thường trực ký.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Phú Yên là cơ quan thường trực của Giải thưởng, có trách nhiệm tham mưu giúp Hội đồng Giải thưởng xử lý các vấn đề có liên quan trong việc thực hiện Quy định Giải thưởng.

Điều 5. Tiêu chuẩn xét thưởng

1. Tiêu chuẩn chung:

- Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định pháp luật, có nhiều cống hiến đặc biệt cho sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Phú Yên, có ảnh hưởng rộng lớn và lâu dài trong xã hội.

- Cá nhân có phẩm chất đạo đức tốt; có ý chí vươn lên trong học tập, rèn luyện, lao động, sáng tạo; có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; có uy tín và ảnh hưởng tốt trong thanh thiếu nhi và nhân dân.

2. Tiêu chuẩn cụ thể:

Tập thể hoặc cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc góp phần thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh Phú Yên trên các lĩnh vực sau:

a) Trong lĩnh vực học tập:

- Đạt giải nhất trong các kỳ thi Quốc gia, hoặc các giải khu vực và quốc tế.

- Học sinh đỗ thủ khoa vào các trường Đại học Luật (các trường công lập hệ chính quy).

- Sinh viên đang theo học chuyên ngành Luật (các trường công lập hệ chính quy) có kết quả tốt nghiệp đại học, sau đại học đạt loại xuất sắc.

- Trong trường hợp xét thấy cần thiết, Hội đồng giải thưởng sẽ xem xét khen thưởng cho những đối tượng có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học, phát minh, sáng chế đảm bảo các quy định của Nhà nước và pháp luật hiện hành.

b) Trong lĩnh vực hoạt động pháp luật, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa:

- Luật sư đảm bảo đạo đức nghề nghiệp, có kết quả hoạt động xuất sắc nổi bật trong hoạt động hành nghề, tạo được uy tín cao trong cộng đồng xã hội.

- Luật sư có đóng góp lớn vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Yên.

- Cá nhân đóng góp đặc biệt xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (có giải pháp, sáng kiến đối với sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan Nhà nước của tỉnh trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp đạt hiệu quả cao; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, bảo đảm cho quản lý của cơ quan Nhà nước tại địa phương có hiệu quả và hiệu lực).

c) Trong lĩnh vực hoạt động xã hội, công tác Mặt trận và các Hội, đoàn thể:

- Có sáng kiến đặc biệt xuất sắc, hiệu quả thiết thực trong công tác xã hội, từ thiện, nhân đạo, tạo được uy tín cao trong xã hội, cộng đồng và trong thanh thiếu nhi.

- Có đóng góp đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp phát triển thế hệ trẻ; có công trình hoạt động mang lại hiệu quả cao về vật chất, tinh thần cho địa phương, tạo hiệu ứng xã hội tích cực.

- Có đóng góp, có thành tích đặc biệt xuất sắc phát triển công tác Mặt trận và các Hội, đoàn thể.

Điều 6. Cơ cấu Giải thưởng

1. Giải thưởng được xét trao thưởng một năm một lần vào ngày 20 tháng 12 hàng năm (kỷ niệm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam) hoặc trong những trường hợp tổ chức các sự kiện chính trị, văn hóa trọng đại của tỉnh; trường hợp đột xuất xét thấy cần thiết Hội đồng sẽ xem xét cụ thể.

2. Giá trị Giải thưởng:

- Giải tập thể: Giải A: 25 lần mức lương tối thiểu chung, Giải B: 15 lần mức lương tối thiểu chung, Giải C: 10 lần mức lương tối thiểu chung.

- Giải cá nhân: Giải A: 12 lần mức lương tối thiểu chung, Giải B: 10 lần mức lương tối thiểu chung, Giải C: 7 lần mức lương tối thiểu chung.

Tập thể, cá nhân ngoài nhận tiền thưởng còn được tặng: Bằng chứng nhận

Giải thưởng; Huy hiệu Luật sư Nguyễn Hữu Thọ; Biểu trưng Giải thưởng.

Điều 7. Kinh phí giải thưởng

Kinh phí giải thưởng và tiền trao giải thưởng trích từ Quỹ Giải thưởng. Quỹ được lập từ ngân sách tỉnh (chỉ hỗ trợ một lần) và từ các nguồn tài trợ, đóng góp tự nguyện của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. Hội đồng Giải thưởng quản lý, sử dụng theo Quy định này và các quy định khác của pháp luật; được gửi ngân hàng theo quy định để phát huy hiệu quả nguồn kinh phí.

Điều 8. Hồ sơ đăng ký xét thưởng

1. Đối với các công trình nghiên cứu khoa học:

- Đơn đề nghị xét tặng Giải thưởng.

- Bản tóm tắt giới thiệu công trình và văn bản chính của công trình.

- Bản nhận xét đánh giá của Hội đồng khoa học cấp Bộ và tương đương hoặc Hội đồng khoa học cấp nhà nước.

- Danh sách của tác giả hay đồng tác giả tham gia công trình.

- Các tài liệu khác có liên quan: Bằng độc quyền sáng chế, giấy chứng nhận, hình ảnh của các đơn vị đã áp dụng công trình trong thực tế lao động, sản xuất.

2. Đối với các lĩnh vực khác:

- Đơn đề nghị xét tặng Giải thưởng.

- Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị xét trao Giải thưởng, có xác nhận của đơn vị chủ quản hoặc địa phương nơi cư trú.

- Các văn bản chứng nhận và hình ảnh (có liên quan đến thành tích được đề nghị).

Điều 9. Quy trình xét thưởng

1. Căn cứ Quy định Giải thưởng, các cơ quan ban, ngành, đoàn thể và cá nhân lập hồ sơ giới thiệu những cá nhân, tập thể tiêu biểu, đặc biệt xuất sắc gửi về cơ quan thường trực Giải thưởng để tổng hợp trình Hội đồng Giải thưởng trước ngày 29 tháng 10 hàng năm.

2. Hội đồng Giải thưởng đề xuất UBND tỉnh quyết định thành lập Hội đồng tư vấn, xét duyệt theo từng lĩnh vực, gồm những thành viên có chuyên môn, có uy tín để xét chọn và trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định trao giải.

3. Hội đồng tư vấn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai xem xét từng công trình, hồ sơ thành tích cá nhân; đánh giá bằng bỏ phiếu kín. Tài liệu làm việc phải được gửi đến các thành viên Hội đồng ít nhất là 07 ngày trước phiên họp Hội đồng. Hội đồng tư vấn đánh giá xem xét công trình, thành tích để đề nghị trao giải thưởng theo những tiêu chuẩn riêng cho từng lĩnh vực.

Điều 10. Trách nhiệm thi hành

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Mặt trận và các Hội, đoàn thể có trách nhiệm phổ biến Quy định này đến cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, hội viên của cơ quan, đơn vị mình. Cơ quan thường trực Giải thưởng có trách nhiệm phổ biến, tuyên truyền Quy định này đến các tầng lớp nhân dân.

Trong quá trình triển khai, nếu có phát sinh vướng mắc, Hội đồng Giải thưởng tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 22/2014/QĐ-UBND về Giải thưởng Luật sư Nguyễn Hữu Thọ do tỉnh Phú Yên ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.253

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.186.91